Šifarnik dinarskih plaćanja

poreski konsalting

Šifre plačanja u domaćem platnom prometu

 

ŠIFARNIK OSNOVA PLAĆANJA
*Kod bezgotovinskog plaćanja šifra plaćanja je u formatu 2XX

**U slučaju plaćanja gotovinom šifra plaćanja je 1XX

 
Transakcije po osnovu prometa robe i usluga 
220Promet robe i usluga – međufazna potrošnja plaćanja za robu, sirovine, materijal, proizvodne usluge, gorivo, mazivo, energiju, otkup poljoprivrednih proizvoda, članarine, uplate obaveza javnim preduzećima koje nisu propisane i za drugu robu i usluge 
221Promet robe i usluga – finalna potrošnja plaćanja za robu, sirovine, materijal, proizvodne usluge, gorivo, mazivo, energiju, otkup poljoprivrednih proizvoda, članarine, uplate obaveza javnim preduzećima koje nisu propisane i za drugu robu i usluge (uključujući plaćanje svih provizija i naknada), izuzev za investicije – finalna potrošnja 
222Usluge javnih preduzeća uplate javnim preduzećima propisanih obaveza 
223Investicije u objekte i opremu plaćanja po osnovu izgradnje objekata i nabavke opreme (nabavna cena, doprema, montaža i dr.) 
224Investicije – ostalo plaćanja po osnovu investicija, osim investicija u objekte i opremu 
225Zakupnine zakupnine za korišćenje nepokretnosti i pokretnih stvari u državnoj svojini, naknade za druge usluge koje imaju karakter javnih prihoda 
226Zakupnine zakupnine za korišćenje nepokretnosti i pokretnih stvari na koje se plaća porez prema zakonu 
227Subvencije, regresi i premije sa posebnih računa isplata, naplata, prenos i obračun po osnovu subvencija, regresa i premija sa konsolidovanog računa trezora, odnosno fondova i organizacija obaveznog socijalnog osiguranja 
228Subvencije, regresi i premije sa ostalih računa isplata, naplata, prenos i obračun po osnovu subvencija, regresa i premija sa ostalih računa 
231Carine i druge uvozne dažbine uplata, naplata, prenos sa računa i obračun po osnovu izmirenja carina i drugih uvoznih dažbina (carine i drugi javni prihodi koje Uprava carina naplati objedinjeno na svoj evidentni račun) 
  
Transakcije raspodele 
240Zarade i druga primanja zaposlenih zarade, naknada zarada, dodatak na zaradu (regres, topli obrok, terenski dodatak) i primanja zaposlenih (po osnovu privremenih i povremenih poslova i po osnovu ugovora o radu van prostorija poslodavca), osim isplata u gotovom novcu 
241Neoporeziva primanja zaposlenih, socijalna i druga davanja izuzeta od oporezivanja 
242Naknade zarada na teret poslodavca 
244Isplate preko omladinskih i studentskih zadruga isplata članovima zadruge sa računa zadruge 
245Penzije iznos penzija koji se isplaćuje penzionerima ili prenosi na njihove tekuće račune u banci i drugoj finansijskoj organizaciji, osim isplata u gotovom novcu 
246Obustave od penzija i zarada 
247Naknade zarada na teret drugih isplatilaca 
248Prihodi fizičkih lica od kapitala i drugih imovinskih prava 
249Ostali prihodi fizičkih lica 
253Uplata javnih prihoda izuzev poreza i doprinosa po odbitku 
254Uplata poreza i doprinosa po odbitku 
257Povraćaj više naplaćenih ili pogrešno naplaćenih tekućih prihoda prenos sredstava sa uplatnog računa tekućeg prihoda u korist poreskog obveznika, na ime više plaćenih ili pogrešno naplaćenih tekućih prihoda 
258Preknjižavanje više uplaćenih ili pogrešno uplaćenih tekućih prihoda prenos sredstava sa jednog uplatnog računa tekućeg prihoda u korist drugog, a na ime više uplaćenih ili pogrešno uplaćenih tekućih prihoda 
  
Transferi 
260Premije osiguranja i nadoknada štete premija osiguranja, reosiguranje, nadoknada štete 
261Raspored tekućih prihoda raspored poreza, doprinosa i drugih tekućih prihoda uplaćenih korisnicima 
262Transferi u okviru državnih organa prenos u okviru računa i podračuna trezora, prenos sredstava budžetskim korisnicima, isplate po socijalnom programu Vlade 
263Ostali transferi prenos u okviru istog pravnog lica i drugi transferi, raspored zajedničkog prihoda 
264Prenos sredstava iz budžeta za obezbeđenje povraćaja više naplaćenih tekućih prihoda prenos sredstava iz budžeta na uplatni račun tekućeg prihoda s kog je potrebno izvršiti povraćaj sredstava koja će se vratiti obvezniku 
265Uplata pazara uplata dnevnog pazara 
266Isplata gotovine sve gotovinske isplate sa računa pravnog lica i preduzetnika 
  
Finansijske transakcije 
270Kratkoročni krediti prenos sredstava po osnovu odobrenih kratkoročnih kredita 
271Dugoročni krediti prenos sredstava po osnovu odobrenih dugoročnih kredita 
272Aktivna kamata plaćanje kamate po kreditima 
273Polaganje oročenih depozita 
275Ostali plasmani kupoprodaja vlasničkih hartija od vrednosti, kupovina kapitala u postupku privatizacije u smislu zakona kojim se uređuje privatizacija i kupovina udela iz Akcijskog fonda Republike Srbije, međubankarski plasman (hartije, krediti) 
276Otplata kratkoročnih kredita 
277Otplata dugoročnih kredita 
278Povraćaj oročenih depozita 
279Pasivna kamata plaćanje kamate po depozitima i drugim novčanim polozima 
280Eskont hartija od vrednosti 
281Pozajmice osnivača za likvidnost uplata pozajmice osnivača – fizičkog lica pravnom licu 
282Povraćaj pozajmice za likvidnost osnivaču povraćaj pozajmice pravnog lica osnivaču – fizičkom licu 
283Naplata čekova građana 
284Platne kartice 
285Menjački poslovi 
286Kupoprodaja deviza 
287Donacije i sponzorstva plaćanja iz sredstava banaka i drugih pravnih lica po osnovu interne regulativa 
288Donacije donacije iz međunarodnih ugovora 
289Transakcije po nalogu građana 
290Druge transakcije 

*Kod bezgotovinskog plaćanja šifra plaćanja je u formatu 2XX

**U slučaju plaćanja gotovinom šifra plaćanja je 1XX