Ukida se doprinos za nezaposlenost na teret poslodavca od 1. januara 2019.g.

 

Najvažnije izmene Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje

Shodno izmenama Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje, doprinos za nezaposlenost na teret poslodavca u iznosu od 0,75% se ukida počev od 1. januara 2019. godine, tako da ukupna stopa doprinosa na zarade se snižava sa 37,8% na 37,05%.

S obzirom da je ukinut doprinos za slučaj nezaposlenosti na teret poslodavca, bruto zarada definisana ugovorom o radu se ne menja.

Razlika u obračunu počev od 1. januara 2019. godine se tiče isključivo uštede za poslodavca za iznos doprinosa za slučaj nezaposlenosti na teret poslodavca, koji više ne postoji (a iznosio je 0,75%).

Stope po kojima se obračunavaju i plaćaju doprinosi jesu:
1) za obavezno penzijsko i invalidsko osiguranje –  26%;
2) za obavezno zdravstveno osiguranje – 10,3%.
3) za osiguranje za slučaj nezaposlenosti – 0,75%.

Ukupno 37,05% od 1.1.2019. god.

Kada se doprinosi plaćaju istovremeno iz osnovice i na osnovicu , obračun doprinosa vrši se po
sledećim stopama:
1) za obavezno penzijsko i invalidsko osiguranje – 14% iz osnovice plus 12% na osnovicu
2) za obavezno zdravstveno osiguranje – 5,15% i iz osnovice i na osnovicu
Doprinos za osiguranje za slučaj nezaposlenosti plaća se samo iz osnovice po stopi od 0,75%.

Ostale izmene Zakon o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje :

  • Sužen je pojam rada osnivača, odnosno člana privrednog društva. Pod radom se, pored radnog odnosa, podrazumeva i predstavljanje i zastupanje privrednog društva na osnovu upisa u registar nadležne organizacije. Brisan je deo da se pod radom podrazumeva i obavljanje poslovodstvenih ovlašćenja i poslova upravljanja u skladu sa zakonom kojim se uređuje položaj privrednih društava.
  •  Obveznik doprinosa za PIO za slučaj invalidnosti i telesnog oštećenja po osnovu povrede na radu i profesionalne bolesti i doprinosa za zdravstveno osiguranje za slučaj povrede na radu i profesionalne bolesti je organ, organizacija ili ustanova kod koje se učenik ili student nalazi na učenju kroz rad u sistemu dualnog obrazovanja.
  •  Izvršena je ispravka načina obračuna najniže i najviše mesečne osnovice doprinosa. Najniža i najviša mesečna osnovica se obračunava na osnovumesečne zarade isplaćene u prethodnih 12 meseci počev od meseca oktobra u godini koja prethodi godini za koju se utvrđuju i plaćaju doprinosi (trenutno je 12 meseci počev od meseca novembra) – primenjuje se od 1.januara 2019.godine
  • Izmenjeni su uslovi za ostvarivanje prava na oslobođenje od plaćanja doprinosa iz člana 45g Zakona, za novoosnovane privredne subjekte. Osnovne izmene se tiču sledećeg:
  1. ukinuto je pravo na oslobođenje od plaćanja doprinosa po osnovu zarada zaposlenih (najviše za devet novozaposlenih) stupa na snagu 16.12.2018. godine
  2. umanjen je iznos za koji može da se ostvari oslobođenje od plaćanja doprinosa i iznosi 37.000 neto mesečno, a bilo je trosktruki iznos prosečne zarade u godini koja prethodi osnivanju – stupa na snagu 1.1.2019.godine.

Poslodavac koji je stekao pravo na oslobođenje od plaćanja doprinosa iz člana 45g Zakona do dana stupanja na snagu ovih      izmena i dopuna Zakona – 16.12.2018. godine nastaviće da koristi oslobođenje u skladu sa uslovima koji su važili kada je stekao pravo.