Poreska oslobođenja od 1. januara 2019.g.

Izmene Zakona o porezu na dohodak građana

Najvažnije izmene  Zakona o porezu na dohodak građana objavljene u Sl. glasniku RS br.95/2018 stupaju na snagu 1. januara 2019.god. osim izmene koja se odnosi na prihode fizičkog lica od iznajmljivanja apartmana, soba u periodu dužem od 30 dana koja stupa na snagu 1. jula 2019.godine. U nastavku dajemo pregled najvažnijih izmena:

 • uvođenje novog poreskog oslobođenja od plaćanja poreza na zarade na izdatke poslodavca za rekreaciju zaposlenih, za organizovanje sportskih događaja i aktivnosti zaposlenih koje imaju karakter team building-a, kao i uslovi za ostvarivanje prava na ovo oslobođenje (novi član 18a); 

Uslovi su da to pitanje bude regulisano aktom poslodavca i da svi zaposleni imaju pravo na rekreaciju iste vrste, kvaliteta i               obima (osim ako se razlika može obrazložiti odgovarajućom ekspertizom medicine rada).

 • uvođenje novog poreskog izuzimanja za isplatu naknada koje u skladu sa Zakonom o dualnom obrazovanju ostvaruju učenici koji obavljaju učenje kroz rad (član 9);
 • novo poresko oslobođenje za isplatu pomoći za slučaj smrti člana porodice zaposlenog (član 18);
 • novo poresko oslobođenje za isplatu solidarne pomoći za slučaj rođenja deteta (član 18); do visine prosečne zarade prema poslednje objavljenom podatku RZS).
 • izmene uslova za ostvarivanje prava na poresko oslobođenje na zarade za novoosnovane privredne subjekte iz člana 21đ ;
 • precizira se poresko oslobođenje od obaveze plaćanja poreza na kapitalni dobitak kada se sredstva ostvarena prodajom nepokretnosti ulažu u rešavanje stambenog pitanja (član 79);
 • novim članom 84b se uvodi nova kategorija ostalih prihoda koji će se plaćati po rešenju. Reč je o prihodima po osnovu pružanja ugostiteljskih usluga u skladu sa zakonima kojima se uređuju turizam i ugostiteljstvo – pružanje usluga smeštaja do 30 dana (tzv. stan na dan);
 • obveznikom poreza na prihode od nepokretnosti smatra se i fizičko lice koje ostvaruje prihod od iznajmljivanja stanova i soba za period duži od 30 dana, a koje saglasno zakonima kojima se uređuju ugostiteljstvo i turizam ne pruža ugostiteljske usluge.Radi se o prihodima koje fizičko lice ostvaruje od usluga smeštaja u objektima domaće radinosti (kuća, apartman, soba) i objektima seoskog turističkog domaćinstva.Poreska prijava se podnosi poreskom organu na čijoj teritoriji se nalazi objekat domaće radinosti, odnosno objekata seoskog turističkog domaćinstva. Rok za podnošenje poreske prijave je od 1. maja do 30. juna 2019. godine.
 • predviđeno je povećanje neoporezivog iznosa kod igara na sreću sa 11.684 dinara na 100.000 dinara (član 83);
 • članom 85. se predviđa da se porez na druge prihode ne plaća ni u slučaju otpisa dela potraživanja koji banka ima prema dužniku po osnovu kredita kada, saglasno međusobnom vansudskom poravnanju, dužnik isplati deo potraživanja koji banka ima prema njemu, a preostali deo tog potraživanja banka otpiše;
 • dopunjuju se odredbe člana 87. koje se odnose na godišnji porez na dohodak građana.