Poreske olakšice za zapošljavanje novih radnika kod pravnih lica, preduzetnika i preduzetnika paušalaca

Poreske olakšice kod zapošljavanja

Zakonom o porezu na dohodak građana i Zakonom o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje predviđene su poreske olakšice  za poslodavce koji zapošljavaju nova lica i to: poreske olakšice koje mogu pod određenim uslovima ostvariti sva pravna lica, preduzetnici, preduzetnici paušalci i preduzetnici poljoprivrednici i poreske olakšice koje mogu koristiti isključivo mikro i mala pravna lica kao i preduzetnici, preduzetnici paušalci i preduzetnici poljoprivrednici.

Ovo pravo i u prvom i u drugom slučaju sastoji se u povraćaju dela plaćenog poreza i dela plaćenih doprinosa na zaradu isplaćenu zaključno sa 31. decembrom 2020. godine, s tim što je različit procenat iznosa za povraćaj u zavisnoti od broja novozaposlenih lica.

Uslovi i postupak za ostvarivanje olakšica koje mogu da ostvare mikro I mala ravna lica i preduzetnici, preduzetnici paušalci i preduzetnici poljoprivrednici opisani su u tekstu koji možete naći ovde dok se u ovom tekstu opisuju uslovi i postupak za ostvarivanje prava na olakšicu za pravna lica , preduzetnika, preduzetnika paušalca i preduzetnika poljoprivrednika.

Ko se smatra novozaposlenim licem?

 Novozaposlenim licem smatra se lice:

 • sa kojim je poslodavac zaključio ugovor o radu u skladu sa zakonom kojim se uređuju radni odnosi,
 • koje je poslodavac prijavio na obavezno socijalno osiguranje u Centralni registar obaveznog socijalnog osiguranja (CROSO),
 • koje je pre zasnivanja radnog odnosa kod Nacionalne službe za zapošljavanje(NSZ) bilo bez prekida prijavljeno kao nezaposleno najmanje 6 meseci, a pripravnik najmanje 3 meseca.
Novozaposlenim licem ne smatra se lice koje je pre zasnivanja radnog odnosa bilo zaposleno kod poslodavca koji je povezano lice sa poslodavcem kod koga zasniva radni odnos, odnosno ne smatra se lice koje je bilo zaposleno kod poslodavca koji bi, da nije prestao da postoji, bio povezano lice sa poslodavcem kod koga zasniva radni odnos, bez obzira kada je radio kod tog poslodavca i da li je u međuvremenu bilo prekida radnog odnosa.

Licem povezanim sa obveznikom smatra se:

 • ono fizičko ili pravno lice u čijim se odnosima sa obveznikom javlja mogućnost kontrole ili značajnijeg uticaja na poslovne odluke, posedovanje 25% i više ili pojedinačno najvećeg dela akcija ili udela. Uticaj na poslovne odluke obveznika postoji i kada lice povezano sa obveznikom poseduje 25% i više ili pojedinačno najveći broj glasova u obveznikovim organima upravljanja;
 • bračni ili vanbračni drug, potomci, usvojenici i potomci usvojenika, roditelji, usvojioci, braće i sestre i njihovi potomci, dedovi i babe i njihovi potomci, kao i braća i sestre i roditelji bračnog ili vanbračnog druga.

Uslovi za ostvarivanje prava na olakšicu

Uslovi koji moraju biti kumulativno ispunjeni da biste ostvarili povraćaj dela plaćenih poreza i doprinosa su:

 • da ste pravno lice koje se ne finansira iz budzeta, preduzetnik, preduzetnik paušalac ili preduzetnik poljoprivrednik,
 • da zasnivanjem radnog odnosa sa novozaposlenim licem povećate broj zaposlenih u odnosu na broj zaposlenih koji ste imali na dan 31. marta 2014. godine, ili ste povećali broj zaposlenih u odnosu na dan osnivanja, ako ste osnovani posle ovog datuma
 • da ste u skladu sa propisima koji uređuju poreze po odbitku podneli poresku prijavu PPP-PD u kojoj ste iskazali zaradu, odnosno naknadu zarade novozaposlenog lica i platili sve pripadajuće obaveze za porez po odbitku i doprinose,
 • da novozaposleno lice:

(a) ima ugovor o radu na određeno ili neodređeno vreme sa poslodavcem u skladu sa zakonom kojim se uređuju radni odnosi, a koji je zaključen u periodu od  01. jula 2014. godine i kasnije;

(b) je poslodavac prijavio na obavezno socijalno osiguranje kod nadležne organizacije za obavezno socijalno osiguranje;

(c) je pre zasnivanja radnog odnosa kod NSZ bilo bez prekida prijavljeno kao nezaposleno najmanje 6 meseci, a pripravnik najmanje 3 meseca.

Za ostvarivanje prava na povraćaj dela plaćenih poreza i doprinosa u slučaju kada poslodavac isplati zaradu za određeni mesec po isteku tog meseca, posmatra se broj zaposlenih u mesecu za koji poslodavac isplacuje zaradu i plaća poreze i doprinose.

 

Ako ispunjavate sve navedene uslove za ostvarivanje povraćaja, imate pravo na povraćaj I to:

65%-75%

 • 65% od plaćenog poreza na zarade i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za novozaposleno lice ako ste zasnovali radni odnos sa najmanje jednim a najviše sa 9 novozaposlenih lica
 • 70% od plaćenog poreza na zarade i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za novozaposleno lice ako ste zasnovali radni odnos sa najmanje 9 a najviše sa  99 novozaposlenih lica
 • 75% od plaćenog poreza na zarade i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje ako ste zasnovali radni odnos sa najmanje 100 novozaposlenih lica

Ko nema pravo na povraćaj

Pravo na povraćaj dela plaćenih poreza i doprinosa nemaju oni poslodavci koji koriste za to lice bilo koju vrstu podsticaja po drugom pravnom osnovu (npr. subvencije za samozapošljavanje).

Pravo na povraćaj nemaju državni organi i organizacije, Zaštitnik građana, Poverenik za zaštitu ravnopravnosti, Državna revizorskainstitucija, Poverenikzainformacijeodjavnogznačaja i zaštitu podataka o ličnosti, Agencija za borbu protiv korupcije, Republička komisija za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki, Komisija za zaštitu konkurencije, Komisija za hartije od vrednosti, Fiskalni savet, Republička radiodifuzna agencija, Agencija za energetiku i druge javne agencije, javna preduzeća, javne službe, i drugi direktni ili indirektni budžetski korisnici.

Postupak ostvarivanja prava na povraćaj

Obaveza vas kao poslodavaca jeste da prvo podnesete poresku prijavu PPP-PD. U ovoj poreskoj prijavi iskazujete podatke za ukupan broj zaposlenih ­ kako za novozaposlena lica za koja tražite povraćaj dela plaćenih poreza i doprinosa tako i za lica koja nemaju taj status.

Takođe, možete podneti posebnu poresku prijavu PPP-PD u kojoj iskazujete podatke samo za novozaposlena lica za koja tražite povraćaj dela plaćenih poreza i doprinosa i posebnu poresku prijavu PPP-PD u kojoj iskazujete podatke za ostale radnike.

Nakon podnošenja poreske prijave dužni ste da platite obračunati porez i doprinose po odbitku na osnovu podnete poreske prijave, a zatim možete nadležnoj filijali Poreske uprave prema vašem sedištu podneti zahtev za povraćaj dela plaćenih poreza i doprinosa za novozaposlene radnike.

Ovaj zahtev se podnosi pojedinačno za svaku podnetu poresku prijavu.

Podaci i dokazi za ostvarivanje prava na povraćaj

Zahtev za povraćaj dela plaćenog poreza i dela plaćenih doprinosa koji podnosite Poreskoj upravi u slobodnoj formi, mora da sadrži sledeće podatke:

 • identifikacioni broj prijave PPP­PD po kojoj tražite povraćaj,
 • PIB, naziv, sedište i elektronsku adresu poslodavca,
 • JMBG, ime i prezime podnosioca zahteva,
 • ukupan broj zaposlenih lica na dan 31. marta 2014. godine, za isplatioce prihoda osnovane posle 1. jula 2014. godine ovaj broj je 0 (nula),
 • ukupan broj novozaposlenih lica od 1. jula 2014.g. za koje tražite povraćaj,
 • ukupan iznos poreza i doprinosa po odbitku za koje tražite povraćaj,
 • račun za povraćaj i naziv banke kod koje je otvoren poslovni račun,
 • podatke o novozaposlenim  licima  koja  ispunjavaju  uslove  za olakšicu (JMBG, ime i prezime, datum zasnivanja i datum prestanka radnog odnosa),
 • datum podnošenja zahteva.

Dokumenta koja podnosite uz zahtev nadležnoj filijali Poreske uprave prema vašem sedištu su:

 • uverenje CROSO o broju zaposlenih kod poslodavca na dan plaćanja poreza i doprinosa po odbitku po prijavi PPP­PD za koju podnosite zahtev za povraćaj,
 • uverenje Nacionalne službe  za  zapošljavanje  da  su  lica  za koja se podnosi zahtev za povraćaj pre zasnivanja radnog odnosa bila bez prekida prijavljena kod Nacionalne službe za zapošljavanje kao nezaposlena najmanje 6 meseci, odnosno za lice koje se smatra pripravnikom najmanje 3 meseca – ovaj dokaz dostavljate samo kada se za konkretno novozaposleno lice prvi put podnosi zahtev za povraćaj,
 • uverenje CROSO o broju zaposlenih na dan 31. marta 2014. godine ­ ovaj dokaz dostavljate samo kada prvi put podnosite zahtev za povraćaj.

Za pribavljanje dokumentacije možete dati izjavu u pisanoj formi da ste saglasni da Poreska uprava umesto vas može pribaviti navedenu dokumentaciju.

Takođe, možete izjaviti da ćete pribaviti samo pojedina dokumenta, u tom slučaju i dalje postoji obaveza Poreske uprave da prikupi podatke koji nedostaju, a koji nisu obuhvaćeni vašom izričitom izjavom.

Rok za povraćaj dela poreza I doprinosa

 

U roku od 15 dana od dana podnošenja zahteva za povraćaj nadležnoj filijali Poreske uprave, vrši se povraćaj dela plaćenog poreza i doprinosa.

Važno je napomenuti da povraćaj dela poreza i doprinosa važi zaključno sa isplatom zarade do 31. decembra 2020. godine.

Pravni okvir

Zakon o poreskom postupku i poreskoj administraciji

Zakon o porezu na dohodak građana

Zakon o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje