Izmenjeni poreski bilans za pravna lica – obrazac PB-1 u primeni od 16. 02. 2019. godine

Izmenjeni poreski bilans za pravna lica – obrazac PB1 počinje da se primenjuje počev od 16. februara 2019. godine.

U Službenom glasniku RS, broj 8/2019 od 8. februara 2019. godine objavljene su izmene i dopune Pravilnika o sadržaju poreskog bilansa i drugim pitanjima od značaja za način utvrđivanja poreza na dobit pravnih lica

Izmene i dopune Pravilnika o poreskom bilansu se tiču usklađivanja sa izmenama Zakona o porezu na dobit (u daljem tekstu  Zakon), a u vezi sa novim pravilima priznavanja prihoda i rashoda u poreskom bilansu koja su u primeni počev od poreskog bilansa za 2018. godinu.

Razlika u odnosu na prethodni obrazac je samo u opisu pojedinih rednih brojeva :

 

R.br. PB-1Novi nazivStari naziv
2Prihod ogranka nerezidentnog pravnog lica koji se ne oporezuje shodno potvrđenom međunarodnom ugovoru; prihod ogranka nerezidentnog pravnog lica iz jurisdikcija sa preferencijalnim poreskim sistemom iz člana 40. stav 12. i 13. ZakonaDobit ostvarena po osnovu prihoda od predmeta koncesije
29Troškovi koje ogranak nerezidentnog obveznika iskazuje u skladu sa članom 20. Zakona; rashod ogranka nerezidentnog pravnog lica u vezi sa prihodom koji se ne oporezuje shodno potvrđenom međunarodnom ugovoru; rashod ogranka nerezidentnog pravnog lica iz jurisdikcija sa preferencijalnim poreskim sistemom iz člana 40. stav 12. i 13. ZakonaTroškovi koje ogranak nerezidentnog obveznika iskazuje u skladu sa članom 20. Zakona
36Rashodi po osnovu obezvređenja imovine koji se priznaju u poreskom periodu za koji se podnosi poreski bilans, a u kome je ta imovina otuđena, upotrebljena ili je došlo do oštećenja te imovine usled više sile; rashodi nastali po osnovu efekata promene računovodstvene politike usled prvre primene MRS, odnosno MSFI i MSFI za MSPRashodi po osnovu obezvređenja imovine koji se priznaju u poreskom periodu za koji se podnosi poreski bilans, a u kome je ta imovina otuđena, upotrebljena ili je došlo do oštećenja te imovine usled više sile
41Sva otpisana, ispravljena i druga potraživanja koja su bila priznata kao rashod, a koja se u poreskom periodu uključuju u oporezive prihode koji nisu, kao takvi, iskazani u poslovnim knjigama obveznika; prihodi nastali po osnovu efekata promene računovodstvene politike usled prvre primene MRS, odnosno MSFI i MSFI za MSPSva otpisana, ispravljena i druga potraživanja koja su bila priznata kao rashod, a koja se u poreskom periodu uključuju u oporezive prihode koji nisu, kao takvi, iskazani u poslovnim knjigama obveznika
45Prihodi po osnovu neiskorišćenih dugoročnih rezervisanja koja nisu bila priznata kao rashod u poreskom periodu u kome su izvršena; prihodi nastali po osnovu sticanja nenovčane imovine u postupku realizacije ugovora o koncesijiPrihodi po osnovu neiskorišćenih dugoročnih rezervisanja koja nisu bila priznata kao rashod u poreskom periodu u kome su izvršena
46Prihodi nastali u vezi sa rashodima koji nisu bili priznati; prihodi nastali po osnovu smanjenja obaveza prema korisnicima javnih sredstava, bankama u steačaju i privrednim komorama, koje su obuhvaćene UPPR-omPrihodi nastali u vezi sa rashodima koji nisu bili priznati

 

Novi obrazac PB-1 možete pronaći na sledećem linku.