Korisničko uputstvo za podnošenje zahteva za izdavanje uverenja o izmirenim obavezama u elektronskom obliku preko portala E-porezi

Svi korisnici portala E-porezi od 01. marta 2019. godine, mogu da dobiju poreska uverenja elektronskim putem.

Za pristup portalu E-porezi neophodn je elektornski digitalni sertifikat, dok je provera verodostojnosti elektornskog uvrenja moguća bez elektornskog sertifikata.

Zahtev za izdavanje poreskog uverenja može podneti poreski obveznik ili lice koje poseduje ovlašćenja za elektronsko poslovanje u ime poreskog obveznika.

Poreski obveznici trenutno mogu podneti zahtev za četiri vrste poreskih uverenja:

  1. Uverenje o plaćenim obavezama na svim uplatnim računima javnih prihoda
  2. Uverenje o plaćenom doprinosu za zdravstveno osiguranje
  3. Uverenje o plaćenom porezu na dodatu vrednost
  4. Uverenje o plaćenim porezima i doprinosima po odbitku na BOP-u

U slučaju da nisu ispunjeni uslovi za dobijanje poreskog uverenja, zbog duga na odgovarajućem poreskom računu, dobija se poruka „Izveštaj nije dostupan, proverite upit stanja“. Klikom na dugme „Upit stanja“ može se proveriti na kom poreskom računu postoje neizmirene obaveze, zbog kojih poresko uverenje ne može biti izdato.

Za potrebe ostvarivanja prava iz oblasti socijalne zaštite, sprovođenja mera aktivne politike zapošljavanja, zasnivanja radnog odnosa, upisa dece u vrtić, ostvarivanja prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja, ostvarivanja prava iz oblasti finansijske podrške porodici sa decom, oslobađanja od plaćanja sudskih troškova i dokazivanja u postupku vezanom za predškolsko i školsko vaspitanje i obrazovanje, studentska i učenička pitanja, stručno usavršavanje i prekvalifikaciju – neće se, u skladu sa odredbama Zakona o republičkim administrativnim taksama, zahtevati uplata takse za izdato uverenje.

Uputstvo za korišćenje usluge izdavanja elektronskog uverenja nalazi se na internet prezentaciji Poreske uprave Republike Srbije – www.purs.gov.rs a sve ostale informacije mogu se dobiti pozivom na brojeve Kontakt centra 011-33 10 111 i 0700-700-007.

Provera verodostojnost poreskog uverenja izdatog na ovaj način vrši se pomoću KODA ZA PROVERU, na sajtu Poreske uprave (http://www.purs.gov.rs/). Za proveru verodostojnost izdatog eUverenja nije porteban Kvalifikovani elektronski sertifikat. .

Izvor: website Poreske uprave