Porez na imovinu za 2019. godinu – krajnji rok 1. april

Obveznici koji vode poslovne knjige, bez obzira da li su pravna ili fizička lica, porez na imovinu utvrđuju samooporezivanjem. Navedeni obveznici dužni su da do 1. aprila podnesu elektronskim putem prijavu PPI-1 prijavu za utvrđivanje poreza na imovinu za 2019. godinu. Rok za predaju navedene poreske prijave je 31. mart, ali kako ove godine spada u nedelju, rok se pomera za prvi naredni radni dan (1. april).

Porez na imovinu plaća se na nepokretnosti koje se nalaze na teritoriji Republike Srbije. Pod nepokretnostima podrazumevamo:

 • zemljište (građevinsko, poljoprivredno, šumsko),
 • poslovne zgrade i drugi građevinski objekti koji služe za obavljanje delatnosti,
 • stanove,
 • kuće za stanovanje,
 • garaže i garažna mesta.

Porez na imovinu se ne plaća na:

 • nepokretnosti na teritoriji druge države,
 • pokretne stvari,
 • zemljište čija je površina do 10 ari,
 • građevinsko zemljište u javnoj svojini površine do 10 ari,
 • pravo zakupa zemljišta, nezavisno da li je zakupac pravno ili fizičko lice,
 • pravo zakupa poslovnog prostora,
 • pravo stanovanja.

Porez na imovinu utvrđuje se za kalendarsku godinu, osim u slučajevima kada poreski obveznik u toku godine nabavi ili otuđi neku nepokretnost.

Kako bi se obračunao porez na imovinu potrebno je utvrditi poresku osnovicu i eventualna poreska oslobođenja.

Poresku osnovicu može da čini:

 • fer vrednost nepokrednosti,
 • knjigovodstvena vrednost nepokretnosti,
 • proizvod korisne površine i prosečne cene kvadratnog metra odgovarajuće nepokretnosti (osnovni uslov za primenu ovakvog načina utvrđivanja poreske osnovice je da je jedinica lokalne samouprave objavila akt o zonama i prosečnoj ceni 1m2).

Poreska oslobođenja propisana su članom 12. Zakona o porezima na imovinu. Ukoliko poreski obveznik ima pravo na poresko oslobođenje za određenu nepokretnost, za istu se ne utvrđuje poreska obaveza, već se podaci o predmetnoj nepokretnosti unose u obrazac Priloga 2 koji se podnosi uz PPI-1 prijavu.

Prijava za porez na imovinu (PPI-1) podnosi se elektronski putem jedinstvenog informacionog sistema lokalne poreske administracije.

Rok za podnošenje poreske prijave zavisi od toga da li je poreska obaveza nastala pre ili u toku godine za koju se utvrđuje prijava.

Za nepokretnosti za koju je poreska obaveza nastala pre 1. januara 2019. godine obveznici su dužni da podnesu prijavu najkasnije do 1. aprila 2019. godine. Međutim, obveznici koji steknu, započnu da koriste ili pak otuđe nepokretnost dužni su da u roku od 30 dana od dana nastanka promene podnesu nadležnom organu poresku prijavu, a u roku od 45 dana od nastanka promene izmire poresku obavezu.

Porez na imovinu plaća se u iznosu od 0,4% od utvrđene poreske osnovice. Međutim, porez može da se plati i u manjem procentu ukoliko odluku o tome donese nadležni organ lokalne samouprave.

Porez na imovinu plaća se tromesečno na propisan račun javnih prihoda 840-713122843-64. Do utvrđivanja poreza za 2019. godinu, porez se plaća akontaciono u visini utvrđene obaveze za poslednje tromesečje 2018. godine. Razliku između utvrđenog iznosa za prvo tromesečje i akontaciono uplaćenog poreza, obveznik je dužan da plati najkasnije do 1. aprila.