Poreski tretman primanja po osnovu rada fizičkog lica nerezidenta RS ostvarenih u ili iz druge države

IPS

Poreski obveznik

Ukoliko ostvarujete primanja po osnovu rada u ili iz druge države dužni ste da sami obračunate i uplatite porez i pripadajuće doprinose na te prihode. Poreski obveznik je fizičko lice rezident Republike Srbije koji ostvaruje prihode po osnovu rada u ili iz druge zemlje.

Rezident Republike Srbije jeste fizicko lice koje:

 1. Na teritoriji Republike ima prebivalište ili centar poslovnih i životnih interesa ili
 2. Na teritoriji Republike, neprekidno ili sa prekidima, boravi 183 dana ili više dana u periodu od 12 meseci koji počinje ili se završava u odnosnoj poreskoj godini.

U slučaju kada ste ostvarili prihode po osnovu rada u ili iz druge države od nerezidentnih pravnih ili fizičkih lica koji u Republici Srbiji nemaju predstavništvo niti ogranak, dužni ste da sami obračunate i platite porez i pripadajuće doprinose za obavezno socijalno osiguranje.

Za obračun doprinosa bitno je da li ste osigurani po osnovu zaposlenja, odnosno po drugom osnovu ili ste nezaposleno lice, odnosno niste osigurani ni po jednom osnovu.

 1. U slučaju kada ste osigurani po osnovu zaposlenja, odnosno po drugom osnovu u Republici Srbiji, osnovicu za obračun poreza čini bruto prihod po osnovu rada koji ste primili u ili iz druge države umanjen za iznos troškova propisanih Zakonom o porezu na dohodak građana.Poreska stopa iznosi 20%. Osnovica za obračun doprinosa je poreska osnovica. Doprinose ste dužni sami da obračunate i uplatite samo iz PIO, po stopi od 26%.
 2. U slučaju kada niste osigurani ni po jednom osnovu, odnosno kada ste nezaposleno lice u Republici Srbiji, a isplaćena vam je zarada u ili iz druge države, osnovicu za obračun poreza na zarade čini isplaćena, odnosno ostvarena zarada, umanjena za mesečni neoporezivi iznos (neoporezivi iznos zarade usklađuje se godišnjim indeksom potrošačkih cena i objavljuje se u „Službenom glasniku RS“) na koju se obračunava i plaća porez na zaradu. Poreska stopa iznosi 10%.
  Osnovica za obračun doprinosa za obavezno socijalno osiguranje je zarada koju ste primili.
  Doprinose ste dužni da sami obračunate i uplatite po sledećim stopama:
  – za obavezno penzijsko i invalidsko osiguranje -26%
  – za obavezno zdravstveno osiguranje -10,3%
  – za osiguranje za slučaj nezaposlenosti -0.75%
 3. Ukoliko niste osigurani ni po jednom osnovu, odnosno kada ste nezaposleno lice u Republici Srbiji i ostvarili ste drugi prihod u ili iz druge države, osnovicu za obračun poreza čini bruto prihod po osnovu rada koji ste primili u ili iz druge države umanjen za iznos troškova propisanih Zakonom o porezu na dohodak građana. Poreska stopa iznosi 20%. Osnovica za obračun doprinosa je poreska osnovica. Doprinose ste dužni sami da obračunate i uplatite po sledećim stopama:
  – za obavezno  penzijsko i invalidsko osiguranje -26%
  – za obavezno zdravstveno osiguranje -10,3%

Napominjemo da ukoliko ste prihod po osnovu rada (zarada ili drugi prihod) ugovorili u neto iznosu taj ugovoreni prihod uvek predstavlja bruto prihod na koji se vrši obračun poreza i doprinosa na napred navedene načine.

Poreska prijava

Poreska prijava PP OPO se podnosi u roku od 30 dana od dana ostvarivanja prihoda, u elektronskom obliku preko portali ePorezi, u kom slučaju je neophodno da imate elektronski sertifikat. Za podnošenje prijave možete koristiti i internet kioske koji postoje u filijalama Poreske uprave. Takođe, poresku prijavu možete podneti i u pisanom obliku, neposredno ili putem pošte. Ukoliko poresku prijavu PP OPO podnosite elektronskim putem, dostavlja vam se obaveštenje o uspešnom podnošenju poreske prijave u kom je upisan broj koji je dodeljen poreskoj prijavi, kao i BOP- broj odobrenja za plaćanje koji upisujete u nalogu za uplatu.

Ukoliko poresku prijavu PP OPO podnosite neposredno na šalteru filijale Poreske uprave, unos podataka iz predate prijave u informacioni sistem Poreske uprave, u vašem prisustvu vrši ovlašćeni službenik Poreske uprave, i daje vam obaveštenje o dodeljenom broju poreskoj prijavi, kao i BOP- broj odobrenja za plaćanje. Ukoliko poresku prijavu PP OPO podnosite putem pošte, obaveštenje o dodeljenom broju poreskoj prijavi, kao i BOP- broj odobrenja za plaćanje, Poreska uprava će dostaviti putem pošte na adresu naznačenu u poreskoj prijavi.

Izvor: website Poreske uprave – Poreski informator