Propisan je novi Obrazac PPDG-4R – Poreska prijava za utvrđivanje poreza na prihod od pružanja ugostiteljskih usluga

U “Službenom glasniku RS”, broj 20/2019 objavljen je Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o obrascima poreskih prijava za utvrđivanje poreza na dohodak građana koji se plaća po rešenju   (u daljem tekstu Pravilnik) čije odredbe su stupile na snagu 28. marta 2019. godine, a primenjivaće se od 1. maja 2019. godine.

Pravilniku izvršene su sledeće izmene:

  • Usaglašavanje odredaba Pravilnika sa izvršenim izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak građana u delu popunjavanja poreske prijave PPDG-4R – Poreska prijava za utvrđivanje poreza na prihod od pružanja ugostiteljskih usluga;
  • Izmenjenim članom 3. stav 4. Pravilnika propisano je da poresku prijavu PPDG-4R u pismenom obliku оbveznik podnosi OJ PU nadležnoj za teritoriju na kojoj se nalazi ugostiteljski objekat;
  • Propisan novi Obrazac PPDG-4R – Poreska prijava za utvrđivanje poreza na prihod od pružanja ugostiteljskih usluga.
    Obrazac je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Podsećamo da je izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak građana iz decembra 2018. godine, za prihode od iznajmljivanja stanova i soba za period do 30 dana uvedena nova vrsta ostalih prihoda: prihodi po osnovu pružanja ugostiteljskih usluga. Radi se o prihodima koje fizičko lice ostvaruje od usluga smeštaja u objektima domaće radinosti (kuća, apartman, soba) i objektima seoskog turističkog domaćinstva. Ovakav način oporezivanja primenjuje se od 1. jula 2019. godine.

Poreska prijava će se podnositi u pismenom obliku . Rok za podnošenje poreske prijave PPDG-4R je od 1. maja do 30. juna 2019. godine.

Porez će se plaćati kvartalno, najkasnije u roku od 15 dana od isteka kvartala.

Oporezivi prihod za kalendarsku godinu čini iznos 5% prosečne mesečne zarade po zaposlenom u Republici u godini koja prethodi godini za koju se utvrđuje porez, pomnožen brojem pojedinačnih ležajeva, odnosno kamp parcela i odgovarajućim koeficijentom prema kategoriji turističkog mesta.

Stopa poreza na ostale prihode iznosi 20%.