Pravo na odbitak prethodnog poreza po osnovu nabavke dobara koja se koriste za opremanje administrativnih prostorija

(Mišljenje Ministarstva finansija, br. 011-00-990/2018-04 od 21.2.2019. god.)

U skladu za Zakonom o porezu na dodatu vrednost („Sl. glasnik RS“, br. 84/2004, 86/2004 – ispr., 61/2005, 61/2007, 93/2012, 108/2013, 6/2014 – usklađeni din. izn., 68/2014 – dr. zakon, 142/2014, 5/2015 – usklađeni din. izn., 83/2015, 5/2016 – usklađeni din. izn., 108/2016, 7/2017 – usklađeni din. izn., 113/2017, 13/2018 – usklađeni din. izn., 30/2018 i 4/2019 – usklađeni din. izn. – dalje: Zakon), obveznik PDV koji nabavljena dobra u Republici koristi, odnosno koristiće ih za promet dobara, odnosno usluga sa pravom na odbitak prethodnog poreza, tj. za promet koji je oporeziv PDV, promet za koji je propisano poresko oslobođenje sa pravom na odbitak prethodnog poreza ili za promet koji se smatra izvršenim u inostranstvu ako bi za taj promet postojalo pravo na odbitak prethodnog poreza da je izvršen u Republici, ima pravo da PDV obračunat za promet dobara prethodnog učesnika u prometu odbije kao prethodni porez, uz ispunjenje ostalih uslova propisanih odredbama člana 28. Zakona. S tim u vezi, a uz ispunjenje navedenih uslova, obveznik PDV ima pravo na odbitak prethodnog poreza po osnovu nabavke tepiha, električnih aparata za domaćinstvo, televizijskih i radio prijemnika, umetničkih dela likovne i primenjene umetnosti i drugih ukrasnih predmeta, koji se koriste za opremanje administrativnih prostorija. Naime, počev od 15.10.2015. godine, u skladu sa Zakonom o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dodatu vrednost („Sl. glasnik RS“, br. 83/2015), obveznik PDV, uz ispunjenje propisanih uslova, ima pravo na odbitak prethodnog poreza po osnovu nabavke predmetnih dobara. 

* * * 

Saglasno odredbi člana 27. Zakona, prethodni porez je iznos PDV obračunat u prethodnoj fazi prometa dobara i usluga, odnosno plaćen pri uvozu dobara, a koji obveznik može da odbije od PDV koji duguje. 

Prema odredbama člana 28. stav 1. Zakona, pravo na odbitak prethodnog poreza obveznik može da ostvari ako dobra nabavljena u Republici ili iz uvoza, uključujući i nabavku opreme, kao i objekata za vršenje delatnosti i ekonomski deljivih celina u okviru tih objekata, odnosno primljene usluge, koristi ili će ih koristiti za promet dobara i usluga: 

1) koji je oporeziv PDV; 

2) za koji u skladu sa članom 24. ovog zakona postoji oslobođenje od plaćanja PDV; 

3) koji je izvršen u inostranstvu, ako bi za taj promet postojalo pravo na odbitak prethodnog poreza da je izvršen u Republici. 

Pravo na odbitak prethodnog poreza, prema odredbama člana 28. stav 2. Zakona, obveznik može da ostvari ako poseduje račun izdat od strane drugog obveznika u prometu o iznosu prethodnog poreza, u skladu sa ovim zakonom ili dokument o izvršenom uvozu dobara u kojem je iskazan prethodni porez i dokument kojim se potvrđuje da je iskazani PDV plaćen prilikom uvoza. 

Odredbama stava 3. istog člana Zakona propisano je, da u poreskom periodu u kojem su ispunjeni uslovi iz st. 1. i 2. ovog člana obveznik može da odbije prethodni porez od dugovanog PDV, i to: 

1) obračunati i iskazani PDV za promet dobara i usluga, koji je ili će mu biti izvršen od strane drugog obveznika u prometu; 

2) PDV koji je plaćen prilikom uvoza dobara. 

Saglasno odredbi stava 4. istog člana Zakona, pravo na odbitak prethodnog poreza nastaje danom ispunjenja uslova iz st. 1 – 3. ovog člana. 

Prema odredbi člana 29. stav 1. tačka 3) Zakona o porezu na dodatu vrednost („Sl. glasnik RS“, br. 84/2004, 86/2004 – ispr., 61/2005, 61/2007, 93/2012, 108/2013, 6/2014 – usklađeni din. izn., 68/2014 – dr. zakon i 142/2014), obveznik nema pravo na odbitak prethodnog poreza po osnovu nabavke ili uvoza tepiha, električnih aparata za domaćinstvo, televizijskih i radio prijemnika, umetničkih dela likovne i primenjene umetnosti i drugih ukrasnih predmeta, koji se koriste za opremanje administrativnih prostorija. 

U skladu sa odredbom člana 38. Zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dodatu vrednost, odredba člana 18. stav 2. ovog zakona, kojom je izmenjena odredba člana 29. stav 1. tačka 3) Zakona o porezu na dodatu vrednost, primenjuje se od 15.10.2015. godine.