Osnovni nalazi o uspešnosti poslovanja pravnih lica i preduzetnika u 2018. godini


Agencija za privredne registre objavila je Godišnji bilten finansijskih izveštaja za 2018. godinu, koji sadrži zbirne podatke o finansijskom položaju i uspešnosti poslovanja pravnih lica i preduzetnika u Republici Srbiji, za poslednje dve godine. U nastavku prenosimo u celosti izveštaj o uspšenosti poslovanja pravnih lica i preduzetnika u 2018. godini.

Blagi rast domaće privredne aktivnosti obeležio je poslovnu 2018. godinu. Bruto domaći proizvod je na godišnjem nivou povećan za 4,3%, a nešto niži rast (1,3%) beleži industrijska proizvodnja. Na povoljna makroekonomska kretanja ukazuje i porast stranih direktnih investicija i spoljnotrgovinske razmene, s tim da je kao i prethodne godine uvoz rastao brže od izvoza (13,0% naspram 8,1%).

Pored toga, inflacija je zadržana na niskom nivou (2,0%), a kretanja na deviznom tržištu su bila relativno stabilna (vrednost dinara prema evru je povećana za 0,2%, a u odnosu na dolar opala je za 4,3%).
Krajem 2018. godine u privredi Republike Srbije bilo je 146.675 privrednih društava, pri čemu je izveštaje za statističke i druge potrebe Agenciji dostavilo 105.596 društava, a oni su obrađeni za 103.995 društava. Na privredna društva čiji su izveštaji obrađeni odnosi se u proseku oko 99,8% osnovnih finansijskih performansi cele privrede i na osnovu njih se sagledavaju privredna kretanja u 2018. godini.
Pozitivni trendovi u domaćoj ekonomiji odrazili su se i na rast zaposlenosti, budući da su privredna društva zapošljavala 50.120 radnika više u odnosu na prethodnu godinu, odnosno ukupno 1.131.227 radnika.
Istovremeno, privreda je nastavila trend profitabilnog poslovanja, započet 2015. godine, a pozitivan neto rezultat privrednih društava od 499.714 miliona dinara, veći je za 33,7% od prošlogodišnjeg.
Ovakvom rastu doprinelo je povećanje neto dobitka od 14,7%, ali i opadanje ukupnog neto gubitka za 11,0%, tako da na nivou svih privrednih društava oni iznose 745.890 miliona dinara odnosno 246.176 miliona
dinara. Pozitivno je poslovalo 60.566 društava, dok negativan rezultat beleži njih 27.272, a neto rezultat nije iskazalo 16.157 društava.
Privredna društva su najveći deo dobitka generisala obavljanjem primarne delatnosti, a pozitivan poslovni rezultat od 583.569 miliona dinara, veći je za 12,6% u poređenju sa prethodnom godinom. Pri tome, njihovi poslovni prihodi u visini od 10.740.343 miliona dinara porasli su za 7,1%. I iz usklađivanja vrednosti imovine i potraživanja, otpisanih potraživanja i ostalih aktivnosti privredna društva su iskazala dobitak u ukupnom iznosu od 69.007 miliona dinara (u 2017. gubitak 90.667 miliona dinara).
Međutim, u delu finansiranja privreda beleži negativan rezultat od 52.385 miliona dinara, za razliku od prethodne godine kada je dobitak iz finansiranja iznosio 38.599 miliona dinara.
Profitabilno su poslovali skoro svi sektori, osim poljoprivrede, šumarstva i ribarstva, a najveći pozitivan neto rezultat iskazala su privredna društva u sektoru prerađivačke industrije, mada je njihov dobitak u iznosu od 111.998 miliona dinara, za 21,7% manji od prošlogodišnjeg. Pored toga što je na nivou ovog sektora bilo najviše zaposlenih (362.286), on beleži i najveće povećanje broja radnika (18.819). Prema iznosu iskazanog ukupnog dobitka potom sledi sektor rudarstva, u kome je pozitivan rezultat izrazito povećan, sa 10.287 miliona dinara na 109.415 miliona dinara. Istovremeno, broj zaposlenih u tom sektoru je porastao (1.393), tako da je bilo ukupno 22.505 zaposlenih. Rast profitabilnosti beleži i sektor trgovine
na veliko i malo u kome je dobitak veći za 13,8% i iznosi 81.841 milion dinara, a uporedo s tim broj zaposlenih je povećan (9.431 radnik), pa je bilo ukupno 218.586 zaposlenih. Skoro četiri puta veći pozitivan neto rezultat, u iznosu od 67.876 miliona dinara iskazao je sektor saobraćaja i skladištenja, u kome je bilo 98.798 zaposlenih (98.281 u 2017.).
Visok iznos pozitivnog rezultata od 41.703 miliona dinara, ali manji za 4,6% od prošlogodišnjeg, iskazan je u sektoru informisanja i komunikacija, a pri tome broj zaposlenih je povećan za 2.250 radnika. Međutim, najveći pad profitabilnosti beleže privredna društva iz sektora snabdevanja električnom energijom, gasom čiji je dobitak u iznosu od 7.400 miliona dinara znatno manji od prošlogodišnjeg (32.527 miliona
dinara), a uz to i broj zaposlenih je smanjen za 1.006 radnika.
Za razliku od prethodnih godina, profitabilno je poslovao i sektor finansijskih delatnosti i delatnosti osiguranja, u kome je iskazan dobitak od 619 miliona dinara (u 2017. gubitak 865 miliona dinara).
Sektor poljoprivrede, šumarstva i ribarstva, posle prošlogodišnjeg pozitivnog rezultata (7.024 miliona dinara), beleži gubitak u iznosu od 1.027 miliona dinara.
Tokom 2018. godine uspešnije su poslovale sve grupe privrednih društava posmatrano prema veličini. Velika društva ostvarila su na ukupnom nivou dobitak u iznosu od 268.378 miliona dinara, što je za 22,6% više u odnosu na prethodnu godinu, a istovremeno povećala su i broj zaposlenih za 34.976 radnika, tako da je 361 društvo poslovalo sa 354.988 radnika. Visok iznos dobitka obeležio je i poslovanje malih privrednih društava (10.359), kao finansijski najstabilnije grupe, a njihov pozitivan rezultat od 118.545 miliona dinara, uvećan je za 9,5%. Mala društva su, u poređenju sa prethodnom godinom, zapošljavala 8.354 radnika više, odnosno ukupno 311.705 radnika. Najveći rast pozitivnog rezultata od 37,8% beleže društva srednje veličine (1.391), čiji ukupan dobitak iznosi 110.783 miliona dinara. S obzirom da su zapošljavala 230.680 radnika, broj zaposlenih povećan je za 8.784 radnika. Mikro društva (91.884), koja su dominantna u domaćoj privredi, prešla su u zonu pozitivnog poslovanja ostvarivši dobitak od 2.008 miliona dinara (u 2017. gubitak 33.581 milion dinara), ali su istovremeno i smanjila broj zaposlenih za 1.994 radnika i angažovala su ukupno 233.854 zaposlenih.


Prema teritorijalnom aspektu, najveću profitabilnost beleže privredna društva iz Beogradskog regiona, koja su ostvarila pozitivan neto rezultat veći za 34,5% od prošlogodišnjeg, u iznosu od 235.618 miliona dinara. Sa preko tri puta većim dobitkom poslovala su društva iz Regiona Južne i Istočne Srbije, a on iznosi 113.089 miliona dinara, dok je u Regionu Šumadije i Zapadne Srbije pozitivan neto rezultat, u visini od 50.838 miliona dinara, povećan za 81,4%. Privredna društva iz Regiona Vojvodine su takođe poslovala pozitivno, međutim njihov dobitak je manji za 24,5% i iskazan je u iznosu od 102.463 miliona dinara. Uz profitabilno poslovanje, na nivou ovih regiona privredna društva beleže i rast zaposlenosti,
što je bilo najizraženije u Beogradskom regionu i Regionu Vojvodine, gde je broj zaposlenih povećan za 24.513 odnosno 14.612 radnika. S druge strane, u Regionu Kosovo i Metohija privredna društva su zbirno iskazala gubitak od 2.294 miliona dinara (u 2017. dobitak 441 milion dinara), a istovremeno su smanjila i broj zaposlenih.
Javna preduzeća su na ukupnom nivou četvrtu godinu zaredom poslovala pozitivno, međutim dobitak koji su zbirno ostvarila u visini od 5.067 miliona dinara, značajno je manji od prošlogodišnjeg (25.721 milion
dinara). Neto dobitak je iskazalo 393 preduzeća, neto gubitak 145, a bez iskazanog rezultata je bilo 23 preduzeća. Istovremeno, u javnim preduzećima (ukupno 561) broj zaposlenih je smanjen sa 118.097 na 117.507 radnika.


Uspešnije poslovanje u odnosu na prethodnu godinu beleže i preduzetnici. Na nivou 18.407 preduzetnika, koji su imali obavezu da dostave izveštaje za statističke i druge potrebe Agenciji i čiji su izveštaji obrađeni, iskazan je neto dobitak od 9.245 miliona dinara, koji je za 18,4% veći od dobitka preduzetnika u 2017. godini. Pri tome, broj zaposlenih povećan je za 5.129 radnika, pa su zapošljavali ukupno 56.675 radnika.

Procentualno isti rast pozitivnog neto rezultata iskazale su i ustanove koje obavljaju delatnostradi sticanja dobiti, sa neto dobitkom od 9.386 miliona dinara, s tim da je u odnosu na prethodnu godinu poslovao veći broj ustanova (1.412 naspram 1.336 obrađenih izveštaja), a ukupan broj zaposlenih u ustanovama (34.716) je povećan za 2.172 radnika.


Povoljan poslovni ambijent tokom 2018. godine doprineo je i uspešnom poslovanju finansijskih institucija, tako da su sve grupe aktivnih finansijskih institucija ostvarile pozitivan rezultat. U bankarskom sektoru, gde je poslovalo 27 banaka, ostvaren je dobitak od 70.448 miliona dinara, što je za 10,0% više u poređenju sa prethodnom godinom. Pozitivno poslovanje banaka pratio je i porast zaposlenosti, tako da su one zapošljavale 607 više odnosno ukupno 22.875 radnika. Značajan rast
profitabilnosti evidentan je i na tržištu osiguranja, budući da je 20 društava za osiguranje, u kojima je bilo 10.649 zaposlenih (u 2017. 10.894 radnika) na ukupnom nivou poslovalo pozitivno, sa neto dobitkom od 9.052 miliona dinara (u 2017. 6.433 miliona dinara). Tri puta veći pozitivan rezultat od prošlogodišnjeg ostvarili su davaoci finansijskog lizinga (ukupno 13), čiji dobitak iznosi 1.501 milion dinara, kao i brokersko-dilerska društva (21 društvo), koja uz opadanje poslovnih prihoda i smanjeni broj zaposlenih,
beleže ukupan neto dobitak od 9.988 miliona dinara. Poslujući na nedovoljno razvijenom tržištu kapitala, društva za upravljanje dobrovoljnim penzijskim i investicionim fondovima su ostvarila pozitivan
rezultat (188 miliona dinara i 18 miliona dinara) u manjem iznosu od prošlogodišnjeg (346 miliona dinara i 39 miliona dinara), dok su faktoring društva posle neprofitabilnog poslovanja prethodnih godina iskazala neto dobitak u ukupnom iznosu od 269 miliona dinara.


U 2018. godini pozitivno su poslovale i neprofitne institucije, koje su zbirno iskazale neto višak prihoda nad rashodima u visini od 4.154 miliona dinara (u 2017. godini 4.580 miliona dinara). Pri tome, od ukupno 54.807 neprofitnih institucija, njih 45.193 je dostavilo izveštaje za statističke i druge potrebe Agenciji, a ti izveštaji su obrađeni za 44.588 institucija u kojima je bilo 15.696 zaposlenih. Prema obliku organizovanja, najveći pozitivan rezultat od 1.625 miliona dinara iskazalo je 25.190 udruženja, čiju aktivnost je obavljao 7.541 radnik, a potom 11.746 udruženja, društva i saveza u oblasti sporta, sa ukupnim neto viškom prihoda nad rashodima u iznosu od 1.068 miliona dinara, a realizovnim uz 3.595 radnika.

izvor: website Agencije za privredne registre