Izmena poreske osnovice u slučaju reklamacije i vraćanja dobara

(Mišljenje Ministarstva finansija, br. 011-00-00441/2017-04 od 11.2.2019. god.)

Kada obveznik PDV – prodavac, koji se bavi proizvodnjom navlaka za automobilska sedišta, isporuči predmetna dobra drugom obvezniku PDV – kupcu, posle čega dođe do reklamacije određene količine dobara od strane obveznika PDV – kupca (zbog određenih nedostataka) i vraćanja tih dobara obvezniku PDV – prodavcu, sa aspekta Zakona o porezu na dodatu vrednost („Službeni glasnik RS“, br. 84/04, 86/04 – ispravka, 61/05, 61/07, 93/12, 108/13, 68/14 – dr. zakon, 142/14, 83/15, 108/16, 113/17 i 30/18, u daljem tekstu: Zakon) smatra se da je došlo do smanjenja poreske osnovice za izvršeni promet. U ovom slučaju, obveznik PDV – prodavac izdaje obvezniku PDV – kupcu dokument o smanjenju osnovice u skladu sa članom 15. Pravilnika o određivanju slučajeva u kojima nema obaveze izdavanja računa i o računima kod kojih se mogu izostaviti pojedini podaci („Službeni glasnik RS”, br. 123/12, 86/15 i 52/18, u daljem tekstu: Pravilnik o računima). Iznos obračunatog PDV za promet za koji je smanjena osnovica obveznik PDV – prodavac može da smanji uz ispunjenje uslova propisanih Zakonom i Pravilnikom o načinu izmene poreske osnovice za obračunavanje poreza na dodatu vrednost („Službeni glasnik RS”, br. 86/15, u daljem tekstu: Pravilnik o izmeni osnovice). Naime, kada obveznik PDV – prodavac izvrši promet dobara drugom obvezniku PDV – kupcu, koji po osnovu nabavke tih dobara ima pravo na odbitak prethodnog poreza, obveznik PDV – prodavac može da smanji iznos obračunatog PDV ako obveznik PDV – kupac ispravi odbitak prethodnog poreza i o tome pismeno obavesti obveznika PDV — prodavca. Na osnovu navedenog obaveštenja obveznik PDV – prodavac ima pravo da smanji iznos obračunatog PDV.

Ako obveznik PDV – kupac navlaka za automobilska sedišta, koji je zbog utvrđenih nedostataka vratio određenu količinu tih dobara obvezniku PDV – prodavcu, ne izda obvezniku PDV – prodavcu dokument kojim ga obaveštava da je ispravio odbitak prethodnog poreza, već mu na ime utrošenog vremena za postavljanje i skidanje navlaka za koje je utvrđeno da imaju nedostatke izda dokument u kojem je iskazan obračunati PDV, obveznik PDV – prodavac navlaka nema pravo da taj iznos obračunatog PDV odbije kao prethodni porez, s obzirom da obveznik PDV – kupac navlaka nije izvršio ni promet dobara niti promet usluga obvezniku PDV – prodavcu.

Prema odredbi člana 21. stav 1. Zakona, ako se izmeni osnovica za promet dobara i usluga koji je oporeziv PDV, obveznik koji je isporučio dobra ili usluge dužan je da iznos PDV, koji duguje po tom osnovu, ispravi u skladu sa izmenom.

Ako se osnovica naknadno izmeni – smanji, obveznik koji je izvršio promet dobara i usluga može da izmeni iznos PDV samo ako obveznik kome je izvršen promet dobara i usluga ispravi odbitak prethodnog PDV i ako o tome pismeno obavesti isporučioca dobara i usluga (član 21. stav 3. Zakona).

Ako je isporuka dobara i usluga izvršena obvezniku koji nema pravo na odbitak prethodnog PDV, odnosno licu koje nije obveznik PDV, izmenu iz stava 3. ovog člana obveznik može da izvrši ako poseduje dokument o smanjenju naknade za izvršeni promet dobara i usluga tim licima (član 21. stav 4. Zakona).

Saglasno odredbi člana 21. stav 7. Zakona, izmena osnovice iz st. 1-5. ovog člana vrši se u poreskom periodu u kojem je nastupila izmena.

Prema odredbi člana 4. stav 1. Pravilnika o izmeni osnovice, ako se osnovica za oporezivi promet dobara ili usluga naknadno smanji, obveznik PDV koji je izvršio promet dobara ili usluga, a koji je poreski dužnik za taj promet u skladu sa Zakonom, može da smanji iznos obračunatog PDV ako obveznik PDV kome je izvršen promet dobara ili usluga ispravi odbitak prethodnog poreza i o tome pismeno obavesti isporučioca dobara ili usluga.

Izuzetno od stava 1. ovog člana, ako je promet dobara ili usluga izvršen obvezniku PDV, odnosno drugom licu koje nema pravo na odbitak prethodnog poreza, obveznik PDV može da smanji osnovicu i iznos obračunatog PDV ako poseduje dokument o smanjenju osnovice izdat u skladu sa pravilnikom kojim se određuju slučajevi u kojima nema obaveze izdavanja računa i o računima kod kojih se mogu izostaviti pojedini podaci, odnosno drugi dokument kojim se dokazuje da je smanjena naknada za promet dobara ili usluga, izdat od strane obveznika PDV koji je izvršio promet dobara ili usluga, a potvrđen od strane primaoca dobara ili usluga (član 4. stav 2. Pravilnika o izmeni osnovice).

Odredbama člana 31. stav 1. Zakona propisano je da ako se osnovica za oporezivi promet dobara i usluga:

1)  smanji, obveznik kome je izvršen promet dobara i usluga dužan je da, u skladu sa tom izmenom, ispravi odbitak prethodnog poreza koji je po tom osnovu ostvario;

2)  poveća, obveznik kome je izvršen promet dobara i usluga može da, u skladu sa tom izmenom, ispravi odbitak prethodnog poreza koji je po tom osnovu ostvario.

Ispravka odbitka prethodnog poreza vrši se u poreskom periodu u kojem je izmenjena osnovica (član 31. stav 4. Zakona).

Saglasno odredbi člana 2. Pravilnika o načinu ispravke odbitka prethodnog poreza kod izmene osnovice za PDV („Službeni glasnik RS”, br. 86/15), ako se osnovica za oporezivi promet dobara i usluga naknadno smanji, obveznik PDV kojem je izvršen promet dobara i usluga, dužan je da smanji odbitak prethodnog poreza koji je po tom osnovu ostvario.

Prema odredbi člana 42. stav 1. Zakona, obveznik je dužan da izda račun za svaki promet dobara i usluga.

Saglasno članu 45. Zakona, ministar bliže uređuje u kojim slučajevima nema obaveze izdavanja računa ili mogu da se izostave pojedini podaci u računu, odnosno da se predvide dodatna pojednostavljenja u vezi sa izdavanjem računa.

U skladu sa odredbom člana 15. stav 1. Pravilnika o računima, kada se posle izvršenog prometa dobara i usluga promeni naknada za taj promet, obveznik PDV izdaje dokument o povećanju ili smanjenju naknade, odnosno dokument o povećanju ili smanjenju osnovice, a koji naročito sadrži podatke o:

1)   nazivu, adresi i PIB-u izdavaoca dokumenta;

2)   mestu i datumu izdavanja i rednom broju dokumenta;

3)   nazivu, adresi i PIB-u primaoca dokumenta;

4)  iznosu za koji je smanjena, odnosno povećana osnovica za obračunavanje PDV, poreskoj stopi i iznosu za koji je smanjen, odnosno povećan iznos obračunatog PDV – u slučaju oporezivog prometa za koji je obveznik PDV – izdavalac dokumenta poreski dužnik u skladu sa Zakonom;

5)  iznosu za koji je smanjena, odnosno povećana naknada, bez PDV — u slučaju oporezivog prometa za koji obveznik PDV — izdavalac dokumenta nije poreski dužnik u skladu sa Zakonom;

6)  iznosu za koji je smanjena, odnosno povećana naknada za promet dobara i usluga — u slučaju prometa koji je oslobođen PDV

i prometa koji ne podleže oporezivanju, a za koji se izdaje račun u skladu sa ovim pravilnikom;

7)  napomenu da se za promet dobara i usluga primenjuje sistem naplate u skladu sa Zakonom – u slučaju kada se za taj promet primenjuje sistem naplate;

8)  broju i datumu izdavanja računa za izvršeni promet dobara i usluga.

Dokument iz stava 1. ovog člana izdaje obveznik PDV koji je izdao račun za promet dobara ili usluga u skladu sa čl. 42. i 43. Zakona (član 15. stav 2. Pravilnika o računima).

Izvor: Bilten – Službena objašnjenja i stručna mišljenja za primenu finansijskih propisa (Ministarstvo finansija)