Poreski tretman prihoda po osnovu naknade troškova licima koja nisu u radnm odnosu kod isplatioca

IPS

(Mišljenje Ministarstva finansija, br. 413-00-91/2018-04 od 14.5.2019. god.)

Kako navodite u dopisu, Studentski dom osnovan je od strane AP Vojvodine, Nacionalnog saveta mađarske nacionalne manjine i fondacija iz Novog sada sa ciljem da doprinese podizanju opšteg nivoa obrazovanosti i studiranja pripadnika mađarske nacionalne zajednice u AP Vojvodini i srpske nacionalne zajednice iz Mađarske u AP Vojvodini, da doprinese interkulturalnom dijalogu i razvoju tolerancije između pripadnika nacionalnih zajednica, očuvanju multikulturalnosti, višejezičnosti i nacionalnih ravnopravnosti u AP Vojvodini. Studentski dom namenjen je za smeštaj studenata Univerziteta u Novom Sadu i drugih akreditovanih fakulteta u Novom Sadu, ali i za druge domaće i inostrane posetioce. Takođe ukazujete da Studentski dom, pored smeštaja, studentima obezbeđuje i mogućnost njihovog usavršavanja putem organizovanja radionica, predavanja, kurseva, konferencija i sl. koja su obavezujućeg karaktera za studente koji potpišu ugovor o stanovanju u Studentskom domu. Troškovi koji nastanu u vezi sa programom koje sprovodi Studentski dom, kao što su troškovi prevoza studenata, ulaznica za muzeje, pozorišta, sajmove, troškove smeštaja i ishrane za studente u slučaju kada studenti organizovano putuju u susedne zemlje, često finansira Studentski dom i to na način da pravno lice koje je pružalac usluge (turistička agencija, Beogradski sajam, pozorište i dr. u zavisnosti koji vid programa se sprovodi) fakturiše troškove Studentskom domu. Napominjete da razmatrate mogućnost da studenti – stanari sami snose troškove koji nastaju prilikom učestvovanja u raznim aktivnostima, a da naknadno, po završenom putovanju, Studentski dom u potpunosti nadoknadi pomenute troškove studentima u skladu sa dostavljenim računima za gorivo, ulaznicama, članarinama i sl. Ukazujete i to da je Studentski dom neprofitna ustanova koja se finansira, uglavnom, iz donacija Mađarske, ali i iz sopstvenih prihoda.

Prema odredbi člana 85. stav 1. tačka 13) Zakona o porezu na dohodak građana („Službeni glasnik PC“, br. 24/01, 80/02, 80/02 – dr. zakon, 135/04, 62/06, 65/06 – ispravka, 31/09, 44/09, 18/10, 50/11, 91/11 – US, 93/12, 114/12 – US, 47/13, 48/13 – ispravka, 108/13, 57/14, 68/14 – dr. zakon, 112/15 i 113/17 i 95/18, u daljem tekstu: Zakon), ostalim prihodima, u smislu ovog zakona, smatraju se i drugi prihodi koji po svojoj prirodi čine dohodak fizičkog lica, a naročito naknade troškova i drugih rashoda licima koja nisu zaposlena kod isplatioca, osim prihoda iz tačke 11) ovog stava.

Porez na druge prihode plaća se po stopi od 20%, koja se primenjuje na osnovicu koju čini oporezivi prihod kao bruto prihod umanjen za normirane troškove u visini od 20% (član 85. stav 3. i član 86. stav 1. Zakona).

Imajući u vidu navedeno, u slučaju kada Studentski dom kao isplatilac prihoda na teret svojih sredstava snosi troškove po osnovu prevoza, ulaznica za muzeje, pozorišta, sajmove, kao i troškove smeštaja i ishrane studentima (koji stanuju u tom domu i koji nisu u radnom odnosu kod njega) u vezi sa putovanjem u inostranstvo u organizaciji Studentskog doma, takva naknada troškova ima karakter drugih prihoda fizičkih lica i podleže plaćanju poreza na dohodak građana saglasno odredbama čl. 85. i 86. Zakona. Okolnost da Studentski dom na osnovu ispostavljene fakture – verodostojne dokumentacije vrši naknadu troškova direktno pravnom licu pružaocu usluge (muzeji, pozorišta, sajmovi, turističke organizacije) ili naknadu troškova vrši fizičkim licima (studentima) na osnovu dostavljenih računa i ulaznica, nije od značaja za poreski tretman prihoda fizičkih lica sa stanovišta poreza na dohodak građana.

Izvor: Bilten Ministarstva Finansija