Eskontna stopa NBS, stopa zatezne kamate i stopa kamate za neplaćene obaveze po osnovu javnih prhihoda – izmena od 08.08.2019. godine

Na sednici održanoj 8. avgusta, Izvršni odbor Narodne banke Srbije odlučio je da referentnu kamatnu stopu smanji na 2,5%.

Smanjenjem referentne kamatne stope na novi, najniži nivo u režimu ciljanja inflacije, Narodna banka Srbije dodatno podržava kreditni i privredni rast.

Donoseći takvu odluku, Izvršni odbor je imao u vidu pre svega novu, avgustovsku srednjoročnu projekciju inflacije i očekivano kretanje drugih makroekonomskih pokazatelja iz domaćeg i međunarodnog okruženja u narednom periodu. I prema avgustovskoj projekciji, inflacija će biti čvrsto pod kontrolom kao i prethodnih godina, i nastaviće da se kreće u granicama cilja (3,0 ± 1,5%) do kraja perioda projekcije, tj. u naredne dve godine – najverovatnije u donjem delu ciljanog raspona. Međugodišnja inflacija je u junu smanjena na 1,5%, u skladu s najavama Izvršnog odbora da će se usporiti od maja. Na niske inflatorne pritiske ukazuje i bazna inflacija, koja je i dalje niska i stabilna, kao i smanjenje inflacionih očekivanja finansijskog sektora i privrede ispod cilja od 3,0% i za godinu, i za dve godine unapred.

Integralni tekst Saopštenja NBS od 08.08.2019. godine možete pronaći na linku ovde.

U skladu sa odredbama Zakona o Narodnoj banci Srbije, Izvršni odbor Narodne banke Srbije utvrđuje visinu referentne kamatne stope i osnovnih kamatnih stopa po kojima Narodna banka Srbije naplaćuje od banaka i plaća bankama kamatu po osnovu transakcija na novčanom tržištu.

Referentna kamatna stopa u postupku sprovođenja monetarne politike ima ulogu signalizirajuće kamatne stope, kao i ulogu polazne kamatne stope, pošto se visina osnovnih kamatnih stopa na novčanom tržištu, odnosno koridor kamatnih stopa, utvrđuje prema visini te kamatne stope. Referentna kamatna stopa je najviša, odnosno najniža kamatna stopa koju Narodna banka Srbije primenjuje u postupku sprovođenja repo transakcija prodaje, odnosno kupovine hartija od vrednosti. Visina referentne kamatne stope utvrđena je Odlukom o visini referentne kamatne stope Narodne banke Srbije.

Prema visini referentne kamatne stope utvrđuje se koridor kamatnih stopa, odnosno najviša i najniža kamatna stopa Narodne banke Srbije u sprovođenju operacija na novčanom tržištu. Kamatna stopa na kreditne olakšice (prekonoćni kredit za održavanje dnevne likvidnosti) najviša je kamatna stopa, a kamatna stopa na depozitne olakšice (prekonoćna deponovana sredstva banka kod NBS) najniža kamatna stopa Narodne banka Srbije u pomenutim transakcijama.

Pregled kretanja referentne i eskontne kamatne stope

PeriodProcenat
08.08.2019. – 2.50%
11.07.2019. – 08.08.2019.2.75%
12.04.2018. – 11.07.2019.3,00%
14.03.2018. – 12.04.2018.3,25%
09.10.2017. – 14.03.2018.3,50%
07.09.2017. – 09.10.2017.3,75%
07.07.2016. – 07.09.2017.4,00%
12.02.2016. – 06.07.2016.4,25%
15.10.2015. – 11.02.2016.4,50%

Eskontna kamatna stopa iznosi 100% referentne kamatne stope NBS. Referentna i eskontna kamatna stopa izjednačene su od 12.5.2010. godine, izmenom Odluke o visini eskontne stope NBS (“Službeni glasnik RS”, broj 31/10).

Zatezna kamata za neplaćene obaveze po osnovu javnih prihoda

Zatezna kamata za neplaćene obaveze po osnovu javnih prihoda jednaka je godišnjoj referentnoj kamatnoj stopi NBS uvećanoj za 10 procentnih poena, shodno članu 75. ZPPPA. 

PeriodProcenat
08.08.2019. –12.50%
11.07.2019. – 08.08.2019.12,75%
12.04.2018. – 11.07.2019.13,00%
14.03.2018. – 12.04.2018.13,25%
09.10.2017. – 14.03.2018.13,50%
07.09.2017. – 09.10.2017.13,75%
07.07.2016. – 07.09.2017.14,00%
12.02.2016. – 06.07.2016.14,25%
15.10.2015. – 11.02.2016.14,50%

Stopa zatezne kamate

Stopa zatezne kamate za dug koji glasi na dinare, prema Zakonu o zateznoj kamati (“Službeni glasnik RS”, broj 119/2012) koji je stupio na snagu 25. decembra 2012. godine, utvrđuje se na godišnjem nivou i jednaka je referentnoj kamatnoj stopi NBS uvećanoj za 8 procentnih poena. 

U skladu sa Zakonom, Narodna banka Srbije na svojoj internet prezentaciji objavljuje stope zatezne kamate za dinar i valute predviđene propisom kojim se utvrđuju vrste deviza i efektivnog stranog novca koje se kupuju i prodaju na deviznom tržištu. 

Stopa zatezne kamate u %Datum objaveVaži od
10,5008.08.2019.09.08.2019.
10,7511.07.2019.12.07.2019.
11,0012.04.2018.13.04.2018.
11,2514.03.2018.15.03.2018.
11,5009.10.2017.10.10.2017.
11,7507.09.2017.08.09.2017.
12,0007.07.2016.08.07.2016.
12,2511.02.2016.12.02.2016.
12,5014.10.2015.15.10.2015.
13,0009.09.2015.10.09.2015.
13,5013.08.2015.14.08.2015.
14,0011.06.2015.12.06.2015.
14,5011.05.2015.12.05.2015.
15,0009.04.2015.10.04.2015.
16,0013.11.2014.14.11.2014.

Podaci za gornju tabelu preuzeti sa stranice Stope zatezne kamate na sajtu NBS gde se može pristupiti i arhivi stopa.