Nacrt Zakona o računovodstvu na javnoj raspravi od danas do 2.09.2019.godine

Ministarstvo finansija je na svom sajtu objavilo poziv za javnu raspravu o Nacrtu zakona o računovodstvu . Javna rasprava će biti u periodu od 12. avgusta do 2. septembra 2019. godine.

Izmene predviđene Nacrtom:

Uvođenje mogućnosti za mikro i mala pravna lica da primenjuju MSFI prilikom sastavljanja redovnih godišnjih finansijskih izveštaja. Ovom izmenom olakšava se sastavljanje konsolidovanih finansijskih izveštaja – omogućuje se da matično i zavisno pravno lice primenjuju istu osnovu za sastavljanje pojedinačnih finansijskih izveštaja.

Produženje roka za dostavljanje redovnih godišnjih finansijskih izveštaja i
ukidanje obaveze dostavljanja dva seta izveštaja (izveštaji za statističke i druge potrebe i redovan godišnji finansijski izveštaj) – Nacrtom zakona predviđa se jedan rok za dostavljanje redovnih godišnjih finansijskih izveštaja (koji će obuhvatiti i Statistički izveštj) radi javnog objavljivanja – do 31. marta tekuće za prethodnu godinu.

Saglasno zahtevima direktiva EU, uvodi se obaveza sastavljanja tzv. nefinansijskih izveštaja i izveštaja o plaćanjima Vladama za pojedine kategorije društava od javnog interesa.

Mikro i mala pravna lica (ne srednja kao što je slučaj u aktuelnom Zakonu o
računovodstvu) izuzimaju iz obaveze sastavljanja godišnjeg izveštaja o poslovanju.

Iznosimo u nastavku izvode iz Nacrta koji se odnose na vođenje poslovnih knjiga, uvođenje Registra pružalaca računovodstvenih usluga, dobijanje dozvole za rad pružalaca računovodstvenih usluga. Pored dosadašnjih uslova uvodi se i obaveza posedovanja profesionalnog zvanja za najmanje jednog zaposlenog kod pružaoca računovodstvenih usluga. Predloženi rok za usklađivanje sa novim zakonom za pružaoce računovodstvenih usluga je 3 godine. Dobra vest da se priznaju profesionalna zvanja stečena po ranijim zakonskim propisima iz računovodstva.

Pravno lice, odnosno preduzetnik opštim aktom uređuje školsku spremu, radno iskustvo i ostale uslove za lice koje je odgovorno za vođenje poslovnih knjiga i sastavljanje finansijskih izveštaja.
Kod pravnih lica i preduzetnika koji se ne bave pružanjem računovodstvenih usluga ne zahteva se profesionalno zvanje za lice koje je angažovano na poslovima vođenja poslovnih knjiga i sastavljanja finansijskih izveštaja – odgovornost za finansijske izveštaje je na
zakonskom zastupniku i organima upravljanja, nadzornim i administrativnim organima pravnog lica

Vođenje poslovnih knjiga i sastavljanje finansijskih izveštaja pravno lice,
odnosno preduzetnik može poveriti ugovorom u skladu sa zakonom, pravnom licu ili preduzetniku, koji je upisan u Registar pružalaca računovodstvenih usluga.

Registar pružalaca računovodstvenih usluga vodi Agencija.

U Registar može biti upisano pravno lice koje ima dozvolu za pružanje
računovodstvenih usluga
izdatu u skladu sa ovim zakonom.
Dozvolu iz stava 1. ovog člana rešenjem izdaje Agencija pravnom licu pod
uslovom da:

1) ima registrovanu pretežnu delatnost za pružanje računovodstvenih usluga;
2) osnivač, odnosno vlasnik, kao i član organa upravljanja pravnog lica koje ima registrovanu pretežnu delatnost za pružanje računovodstvenih usluga, nije osuđen pravosnažnom presudom za krivično delo u smislu zakona kojim se uređuje odgovornost pravnih lica za krivična dela, odnosno, ukoliko je osnivač, odnosno vlasnik, kao i član organa upravljanja pravnog lica fizičko lice da nije pravosnažno osuđeno za krivična;
3) ima u radnom odnosu sa punom radnim vremenom najmanje jednog zaposlenog sa profesionalnim zvanjem u oblasti računovodstva ili revizije, koje je stečeno kod profesionalne organizacije članice Međunarodne federacije računovođa.

U Registar može biti upisan i preduzetnik pod sličnim uslovima.

Pravna lica, odnosno preduzetnici koji imaju registrovanu pretežnu delatnost za pružanje računovodstvenih usluga dužni su da usklade svoje poslovanje sa odredbama ovog zakona najkasnije u roku od tri godine od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Profesionalna zvanja stečena po starim zakonima o računovodstvu mogu se koristiti za ispunjavanje zahteva iz ovog zakona.

Tekst Nacrta Zakona o računovostvu možete pronaći ovde