Dozvole za rad stranaca

U „Sl. glasniku RS“, br. 56/2019 objavljene su izmene Pravilnika o dozvolama za rad, koje se primenjuju od 15. avgusta 2019. god.

Navedeni pravilnik donet je na osnovu čl. 28. stav 3 Zakona o zapošljavanju stranaca .

U nastavku kratak prikaz nove regulative.

Pravilnikom o dozvolama za rad („Sl. glasnik RS“, br. 63/2018 i 56/2019) u daljem tekstu: Pravilnik) bliže se propisuju način izdavanja, odnosno produženja dozvole za rad, način dokazivanja ispunjenosti uslova i potrebni dokazi za izdavanje, odnosno produženje dozvole za rad i oblik i sadržina dozvole za rad.

U skladu sa čl. 2. Pravilnika zahtev za izdavanje, odnosno produženje dozvole za radpodnosi se organizaciji nadležnoj za poslove zapošljavanja prema mestu privremenog boravka ili stalnog nastanjenja stranca, odnosno prema mestu sedišta poslodavca ili mestu gde se rad obavlja, u zavisnosti od vrste dozvole za rad.

Lična radna dozvola

Članom 3. Pravilnika propisano je da zahtev za izdavanje lične radne dozvole iz člana 12. Zakona o zapošljavanju stranaca (u daljem tekstu: Zakon), podnosi stranac. Uz zahtev neophodno je da priloži, odnosno pribavi dokaze o ispunjenosti uslova i to:

1) putnu ispravu stranca, odnosno ličnu kartu ukoliko poseduje istu;

2) odobrenje za stalno nastanjenje ili privremeni boravak stranca;

3) dokaz o plaćenoj administrativnoj taksi.

Uz zahtev za izdavanje lične radne dozvole stranca koji ima status izbeglice ili pripada posebnoj kategoriji stranca, pored pobrojanih dokaza prilaže se i akt o priznavanju statusa za stranca koji ima status izbeglice ili pripada posebnoj kategoriji stranca.

Uz zahtev za izdavanje lične radne dozvole radi spajanja porodice, pored pobrojanih dokaza, prilažu se, odnosno pribavljaju se i sledeći dokazi, u skladu sa zakonom, i to:

1) lična karta za stranca koji ima stalno nastanjenje, odnosno status izbeglice, čiji član porodice podnosi zahtev;

2) izvod iz matične knjige rođenih ili izvod iz matične knjige venčanih ili izjava supružnika da živi u vanbračnoj zajednici;

3) akt o priznavanju statusa za stranca koji ima status izbeglice ili pripada posebnoj kategoriji stranca.

Ako zahtev podnosi stranac, član uže porodice srpskog državljanina pored pobrojanih dokaza prilažu se, odnosno pribavljaju se i sledeći dokazi o ispunjenosti uslova, u skladu sa zakonom, i to:

1) lična karta državljanina Republike Srbije;

2) izvod iz matične knjige rođenih ili izvod iz matične knjige venčanih ili izjava supružnika da živi u vanbračnoj zajednici.

Ako zahtev podnosi stranac srpskog porekla do trećeg stepena srodstva u pravoj liniji, pored pobrojanih dokaza pribavlja se i izvod iz matične knjige rođenih kojima će dokazati srodstvo do trećeg stepena u pravoj liniji.

Radna dozvola za zapošljavanje

Kada je u pitanju zahtev za izdavanje radne dozvole, u skladu sa čl. 4. Pravilnika isti podnosi poslodavac iz čl. 16. Zakona.

Test tržišta rada, odnosno posredovanje u zapošljavanju, vrši se na osnovu zahteva poslodavca za posredovanje u zapošljavanju za konkretno radno mesto, koji se podnosi najranije 60, a najkasnije 10 dana pre dana podnošenja zahteva za radnu dozvolu za zapošljavanje.

Organizacija nadležna za poslove zapošljavanja test tržišta rada, odnosno posredovanje u zapošljavanju, vrši tako što utvrđuje da li se na evidenciji nezaposlenih nalaze nezaposlena lica koja odgovaraju zahtevu poslodavca za konkretno radno mesto, nezaposlena lica koja ispunjavaju propisane zahteve upućuje poslodavcu i o sprovedenim aktivnostima, odnosno merama sačinjava izveštaj o realizaciji potrebe za zapošljavanjem, koji dostavlja poslodavcu.

U roku od tri dana od dana dostavljanja izveštaja, poslodavac obaveštava organizaciju nadležnu za poslove zapošljavanja o postupanju po tom izveštaju.

Uz zahtev za izdavanje radne dozvole za zapošljavanje prilažu se, odnosno pribavljaju se dokazi o ispunjenosti uslova, u skladu sa zakonom, i to:

1) rešenje o upisu poslodavca u registar nadležnog organa;

2) putna isprava stranca, odnosno lična karta ukoliko poseduje istu;

3) odobrenje za privremeni boravak stranca;

4) predlog ugovora o radu ili drugog ugovora kojim se ostvaruje pravo po osnovu rada;

5) uverenje iz jedinstvene baze Centralnog registra obaveznog socijalnog osiguranja, odnosno ukoliko je otpuštao zaposlene i izjava poslodavca da nije otpuštao zaposlene usled tehnoloških, ekonomskih ili organizacionih promena, u skladu sa propisima o radu, na radnim mestima za koje se traži radna dozvola;

6) izvod iz pravilnika o organizaciji i sistematizaciji poslova, ili ukoliko poslodavac ima manje od 10 zaposlenih, izjava poslodavca koja sadrži naziv i opis poslova, vrstu i stepen zahtevane stručne spreme, odnosno obrazovanja i druge posebne uslove za rad na poslovima za radno mesto;

7) diploma, uverenje, odnosno druga javna isprava o stečenoj odgovarajućoj vrsti i stepenu zahtevane stručne spreme, odnosno obrazovanja i overeni prevod iste;

8) isprava, odnosno potvrda kojom stranac dokazuje da ispunjava uslove iz zahteva poslodavca koji se odnose na sposobnosti, kvalifikacije, prethodno iskustvo i druge posebne uslove za rad na poslovima za radno mesto i overeni prevod iste;

9) dokaz o plaćenoj administrativnoj taksi.

Rešenje o upisu poslodavca u registar nadležnog organa, odobrenje za privremeni boravak stranca i uverenje iz jedinstvene baze Centralnog registra obaveznog socijalnog osiguranja, odnosno ukoliko je otpuštao zaposlene i izjava poslodavca da nije otpuštao zaposlene usled tehnoloških, ekonomskih ili organizacionih promena, u skladu sa propisima o radu, na radnim mestima za koje se traži radna dozvola pribavlja, po službenoj dužnosti, organizacija nadležna za poslove zapošljavanja.

Uz zahtev za izdavanje radne dozvole za studenta, pored pobrojanih dokaza prilaže se i predlog ugovora o radu ili drugog ugovora kojim se ostvaruju prava po osnovu rada, u skladu sa zakonom, koji obavezno sadrži odredbu da obavljanje poslova u periodu kada traju nastavne aktivnosti ne traje duže od 20 sati nedeljno, odnosno 80 sati mesečno.

Uz zahtev za izdavanje radne dozvole za obavljanje sezonskih poslova, pored pobrojanih dokaza, prilažu se i sledeći dokazi o ispunjenosti uslova, i to:

1) ugovor o radu koji sadrži odredbu da je obezbeđena ishrana stranca;

2) ugovor o zakupu, odnosno drugi dokaz o obezbeđenom smeštaju stranca za vreme boravka i rada u Republici Srbiji.

Takođe, pomenutim čl. 4. Pravilnika propisano je da se uz zahtev za produženje radne dozvole za zapošljavanje ne prilažu se dokazi iz stava 5. tač. 5)-8) ovog člana.

Radna dozvola za upućena lica

U skladu sa čl. 5. Pravilnika zahtev za izdavanje radne dozvole za upućena lica iz člana 19. Zakona podnosi poslodavac.

Uz zahtev za izdavanje radne dozvole za upućena lica prilažu se, odnosno pribavljaju se dokazi o ispunjenosti uslova, u skladu sa zakonom, i to:

1) rešenje o upisu poslodavca u registar nadležnog organa;

2) putna isprava stranca;

3) odobrenje za privremeni boravak stranca;

4) zaključen ugovor između poslodavca za koga se obavljaju poslovi ili vrše usluge i stranog poslodavca koji obavezno sadrži mesto i rok za obavljanje posla i overeni prevod istog;

5) ugovor, odnosno potvrda stranog poslodavca da je stranac zaposlen najmanje jednu godinu kod stranog poslodavca i overeni prevod iste;

6) ugovor, odnosno potvrda stranog poslodavca da mu je obezbeđena ishrana i overeni prevod iste;

7) akt stranog poslodavca o upućivanju stranca na privremeni rad u Republiku Srbiju i overeni prevod istog;

8) ugovor o zakupu, odnosno drugi dokaz o obezbeđenom smeštaju stranca za vreme boravka i rada u Republici Srbiji;

9) dokaz o plaćenoj administrativnoj taksi.

U skladu sa čl. 5. stav 3 Pravilnika dokaze iz stava 2. tač. 1) i 3) ovog člana i saglasnost i mišljenje iz člana 19. stav 4. Zakona pribavlja, po službenoj dužnosti, organizacija nadležna za poslove zapošljavanja.

Kako se navodi u čl. 5. stav 4 Pravilnika kada je u pitanju zahtev za produženje radne dozvole za upućena lica, uz zahtev se ne prilaže se dokaz iz stava 2. tačka 5) ovog člana odnosno ugovor, odnosno potvrda stranog poslodavca da je stranac zaposlen najmanje jednu godinu kod stranog poslodavca i overeni prevod iste.

Radna dozvola za kretanje u okviru privrednog društva

Prema čl. 6. Pravilnika zahtev za izdavanje radne dozvole za kretanje u okviru privrednog društva iz člana 21. Zakona podnosi ogranak, odnosno zavisno društvo registrovano u Republici Srbiji.

Uz zahtev za izdavanje radne dozvole za kretanje u okviru privrednog društva registrovanog u inostranstvu, prilažu se, odnosno pribavljaju se dokazi o ispunjenosti uslova, u skladu sa zakonom, i to:

1) rešenje o upisu poslodavca u registar nadležnog organa;

2) putna isprava stranca;

3) odobrenje za privremeni boravak stranca;

4) ugovor, odnosno potvrda stranog poslodavca da je stranac zaposlen najmanje jednu godinu kod stranog poslodavca, na poslovima rukovodioca, menadžera ili specijaliste za pojedine oblasti, osim uz zahtev za izdavanje radne dozvole za pripravnika i overeni prevod iste;

5) akt stranog poslodavca o upućivanju stranca na privremeni rad u Republiku Srbiju na poslove rukovodioca, menadžera ili specijaliste za pojedine oblasti i overeni prevod iste;

6) dokaz o plaćenoj administrativnoj taksi.

U skladu sa čl. 6. stav 3 Pravilnika dokaze iz stava 2. tač. 1) i 3) ovog člana i saglasnost i mišljenje iz člana 21. stav 4. Zakona pribavlja, po službenoj dužnosti, organizacija nadležna za poslove zapošljavanja.

U skladu sa čl. 6. stav 4 Pravilnika uz zahtev za produženje radne dozvole za kretanje u okviru privrednog društva ne prilaže se dokaz iz stava 2. tačka 4) ovog člana, tj.  ugovor, odnosno potvrda stranog poslodavca da je stranac zaposlen najmanje jednu godinu kod stranog poslodavca, na poslovima rukovodioca, menadžera ili specijaliste za pojedine oblasti, osim uz zahtev za izdavanje radne dozvole za pripravnika i overeni prevod iste.

Radna dozvola za nezavisnog profesionalca

Prema čl. 7. Pravilnika zahtev za izdavanje radne dozvole za nezavisnog profesionalcaiz člana 22. Zakona podnosi poslodavac, odnosno krajnji korisnik usluga.

Uz zahtev za izdavanje radne dozvole za nezavisnog profesionalca prilažu se, odnosno pribavljaju se dokazi o ispunjenosti uslova, u skladu sa zakonom, i to:

1) rešenje o upisu poslodavca u registar nadležnog organa, odnosno lična karta državljanina Republike Srbije krajnjeg korisnika usluga;

2) rešenje o registraciji nezavisnog profesionalca i overeni prevod istog;

3) putna isprava stranca;

4) odobrenje za privremeni boravak stranca;

5) zaključen ugovor sa poslodavcem ili krajnjim korisnikom usluga koji sadrži rok za obavljanje posla i overeni prevod istog;

6) diploma, odnosno uverenje o stečenom odgovarajućem visokom obrazovanju, odnosno tehničkim kvalifikacijama izdata od strane akreditovane obrazovne ustanove i overeni prevod iste;

7) isprava, odnosno potvrda o radnom iskustvu u struci i overeni prevod iste;

8) dokaz o plaćenoj administrativnoj taksi.

U skladu sa čl. 7. stav 3 Pravilnika dokaz iz stava 2. tačka 4) ovog člana pribavlja, po službenoj dužnosti, organizacija nadležna za poslove zapošljavanja.

A u skladu sa čl. 7. stav 4 Pravilnika uz zahtev za produženje radne dozvole nezavisnog profesionalca ne prilažu se dokazi iz stava 2. tač. 6) i 7) ovog člana, tj. diploma, odnosno uverenje o stečenom odgovarajućem visokom obrazovanju, odnosno tehničkim kvalifikacijama izdata od strane akreditovane obrazovne ustanove i overeni prevod iste i isprava, odnosno potvrda o radnom iskustvu u struci i overeni prevod iste.

Radna dozvola za osposobljavanje i usavršavanje

U skladu sa čl. 8. Pravilnika zahtev za izdavanje radne dozvole za osposobljavanje i usavršavanje iz člana 22a Zakona podnosi poslodavac ili stranac.

Uz zahtev za izdavanje radne dozvole za osposobljavanje i usavršavanje prilažu se, odnosno pribavljaju se dokazi o ispunjenosti uslova, u skladu sa zakonom, i to:

1) putna isprava stranca, odnosno lična karta ukoliko poseduje istu;

2) odobrenje za privremeni boravak stranca;

3) rešenje o upisu poslodavca u registar nadležnog organa;

4) diploma, uverenje, odnosno druga javna isprava o stečenoj odgovarajućoj vrsti i stepenu zahtevane stručne spreme, odnosno obrazovanja i overeni prevod iste;

5) zaključen ugovor o obavljanju obuke, pripravničkog staža, stručne prakse, stručnog osposobljavanja, odnosno usavršavanja, koji obavezno sadrži mesto i rok trajanja;

6) dokaz o plaćenoj administrativnoj taksi.

U skladu sa čl. 8. stav 3. Pravilnika dokaz iz stava 2. tač. 2) i 3) ovog člana pribavlja, po službenoj dužnosti, organizacija nadležna za poslove zapošljavanja.

U skladu sa čl. 8. stav 4 Pravilnika uz zahtev za produženje radne dozvole prilažu se, odnosno pribavljaju se dokazi iz stava 2. tač. 1), 2) i 5) ovog člana.

Radna dozvola za samozapošljavanje

U skladu sa čl. 9. Pravilnika zahtev za izdavanje radne dozvole za samozapošljavanje iz člana 23. Zakona podnosi stranac.

Uz zahtev za izdavanje radne dozvole za samozapošljavanje, prilažu se, odnosno pribavljaju se dokazi o ispunjenosti uslova, u skladu sa zakonom, i to:

1) putna isprava stranca, odnosno lična karta ukoliko poseduje istu;

2) odobrenje za privremeni boravak stranca;

3) izjava o vrsti, trajanju i obimu aktivnosti kojima planira da se bavi, koja mora da sadrži podatke o broju i strukturi lica koja planira da zaposli;

4) isprava, odnosno potvrda kojom stranac dokazuje da ima odgovarajuće kvalifikacije za obavljanje konkretne delatnosti i overeni prevod iste;

5) ugovor ili predugovor kojim se dokazuje pravo vlasništva ili zakupa nad poslovnim prostorom u kome će obavljati delatnost;

6) dokaz o plaćenoj administrativnoj taksi.

U skladu sa čl. 9. stav 3. Pravilnika dokaz iz stava 2. tačka 2) ovog člana pribavlja, po službenoj dužnosti, organizacija nadležna za poslove zapošljavanja.

U skladu sa čl. 9. stav 4 Pravilnika uz zahtev za produženje radne dozvole za samozapošljavanje ne prilažu se dokazi iz stava 2. tač. 3) i 4) ovog člana.

Članom 10 Pravilnika je propisano da su oblik i sadržina Lične radne dozvole (Obrazac LRD), Radne dozvole za zapošljavanje (Obrazac RD-Z), Radne dozvole za upućena lica (Obrazac RD-UL), Radne dozvole za kretanje u okviru privrednog društva (Obrazac RD-KPD), Radne dozvole za nezavisnog profesionalca (Obrazac RD-NP), Radne dozvole za osposobljavanje i usavršavanje (Obrazac RD-OU) i Radne dozvole za samozapošljavanje (Obrazac RD-SZ) odštampani uz ovaj pravilnik i čine njegov sastavni deo.