Odlaganje plaćanja poreskog duga preduzetnika

(Mišljenje Ministarstva finansija, br. 413-00-21/2019-04 od 5.4.2019. godine)

Fizičko lice koje kao poreski obveznik odgovara za poreske obaveze nastale u vreme dok je obavljao delatnost kao preduzetnik, nadležnoj organizacionoj jedinici Poreske uprave podnosi zahtev za odlaganje plaćanja dugovanog poreza kao fizičko lice, u kojem treba da navede i PIB preduzetnika na koje se poreske obaveze koje se odlažu odnose

“Odredbama člana 73. st. 1 – 4. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji (“Sl. glasnik RS”, br. 80/2002, 84/2002 – ispr., 23/2003 – ispr., 70/2003, 55/2004, 61/2005, 85/2005 – dr. zakon, 62/2006 – dr. zakon, 63/2006 – ispr. dr. zakona, 61/2007, 20/2009, 72/2009 – dr. zakon, 53/2010, 101/2011, 2/2012 – ispr., 93/2012, 47/2013, 108/2013, 68/2014, 105/2014, 91/2015 – autentično tumačenje, 112/2015, 15/2016, 108/2016, 30/2018 i 95/2018 – dalje: ZPPPA) propisano je da Poreska uprava može, na obrazloženi zahtev poreskog obveznika, u celosti ili delimično, odložiti plaćanje dugovanog poreza, pod uslovom da plaćanje dugovanog poreza:

1) za poreskog obveznika predstavlja neprimereno veliko opterećenje;

2) nanosi bitnu ekonomsku štetu poreskom obvezniku.

Uslove iz stava 1. ovog člana bliže uređuje Vlada.

O odlaganju plaćanja dugovanog poreza, po ispunjenju uslova iz st. 1. i 2. ovog člana, odlučuje:

1) ministar ili lice koje on ovlasti – na osnovu pismenog predloga rukovodioca organizacione jedinice Poreske uprave prema glavnom mestu poslovanja, odnosno mestu prebivališta poreskog obveznika – osim za izvorne javne prihode jedinica lokalne samouprave;

2) gradonačelnik, odnosno predsednik opštine, odnosno lice koje on ovlasti, jedinice lokalne samouprave kojoj pripadaju izvorni javni prihodi čija naplata se odlaže u skladu sa ovim zakonom.

Odlukom iz stava 3. ovog člana može se odobriti odlaganje plaćanja dugovanog poreza na rate, ali najduže do 60 meseci, uz mogućnost korišćenja odloženog plaćanja do 12 meseci.

Odredbom člana 83. st. 1. i 2. Zakona o privrednim društvima (“Sl. glasnik RS”, br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 – dr. zakon, 5/2015, 44/2018 i 95/2018 – dalje: ZPD) je propisano da je preduzetnik poslovno sposobno fizičko lice koje obavlja delatnost u cilju ostvarivanja prihoda i koje je kao takvo registrovano u skladu sa zakonom o registraciji.

Fizičko lice upisano u poseban registar, koje obavlja delatnost slobodne profesije, uređenu posebnim propisom, smatra se preduzetnikom u smislu ovog zakona ako je tim propisom to određeno.

Odredbama člana 85. ZPD propisano je da preduzetnik za sve obaveze nastale u vezi sa obavljanjem svoje delatnosti odgovara celokupnom svojom imovinom i u tu imovinu ulazi i imovina koju stiče u vezi sa obavljanjem delatnosti.

Odgovornost za obaveze iz stava 1. ovog člana ne prestaje brisanjem preduzetnika iz registra.

Saglasno navedenom, poreski obveznik koji je prestao da obavlja delatnost kao preduzetnik, a čije su poreske obaveze nastale u vreme dok je obavljao delatnost kao preduzetnik, tretira se kao fizičko lice, imajući u vidu da preduzetnik kao fizičko lice odgovara celokupnom svojom imovinom za sve obaveze nastale u vezi sa obavljanjem svoje delatnosti.

S tim u vezi, ukazujemo da odgovornost preduzetnika kao fizičkog lica za poreske obaveze nastale u vreme dok je obavljao delatnost kao preduzetnik ne prestaju njegovim brisanjem iz registra.

Prema tome, fizičko lice koje kao poreski obveznik odgovara za poreske obaveze nastale u vreme dok je obavljao delatnost kao preduzetnik, nadležnoj organizacionoj jedinici Poreske uprave podnosi zahtev za odlaganje plaćanja dugovanog poreza kao fizičko lice, u kojem treba da navede i PIB preduzetnika na koje se poreske obaveze koje se odlažu odnose.”

(Mišljenje Ministarstva finansija, br. 413-00-21/2019-04 od 5.4.2019. godine)