Elektronsko podnošenje prijave lokalne komunalne takse za isticanje firme

Poreska prijava za utvrđivanje lokalne komunalne takse za isticanje firme na poslovnom prostoru može se podneti elektronskim putem preko portala Jedinstvenog informacionog sistema lokalnih poreskih administracija.

Elektronsku prijavu putem ovog portala može izvršiti lice koje za to ima ovlašćenje , uz kvalifikovani elektronski sertifikat. Lice koje ima ovlašćenje za pristup portalu E-porezi automatski ima ovalšćenje i za portal JIS LPA.

Učestalost i obaveza podnošenja prijave ostaju isti kao i do sada, u skladu sa odlukama lokalnih samouprava.

Prijava se podnosi za sve objekte na teritoriji jedne jedinice lokalne samouprave.