Minimalna cena rada za 2020. godinu

Vlada Srbije je donela odluku o povećanju minimalne cene rada sa 155,3 na 172,54 dinara po satu, dakle za 11,1%. Odluka je objavljena u „Službenom glasniku RS“, broj 65 od 13.9.2019. godine.

Neto iznosi minimalne zarade, u zavisnosti od fonda časova u mesecu, u toku 2020. godine će iznositi :

  • za mesec sa 160 radnih sati: 27.606,40 dinara.
  • za mesec sa 168 radnih sati: 28.986,72 dinara.
  • za mesec sa 176 radnih sati: 30.367,04 dinara.
  • za mesec sa 184 radna sata: 31.747,36 dinara.

Iznos bruto minimalne zarade zavisi od neoporezivog iznosa zarade koji se menja od 1.2.2020. godine.

Napominjemo da sadašnja minimalna cena rada od 155,3 dinara po satu važi za sve isplate zaključno sa 31.12.2019. godine. Dakle, ukoliko poslodavci nameravanju da isplate decembarsku zaradu u januaru obavezni su da primene novu minimalnu cenu rada, što bi značilo da će biti u obavezi da isplate minimalnu neto zaradu u iznosu od 30.367,54 dinara, umesto 27.333,00 dinara.

U skladu sa članom 112. Zakona o radu minimalna cena rada utvrđuje se odlukom Socijalno – ekonomskog saveta osnovanog za teritoriju Republike Srbije.

Ukoliko Socijalno – ekonomski savet ne donese odluku u roku od 15 dana od početka pregovora, odluku o visini minimalne cene rada donosi Vlada Republike Srbije u narednih 15 dana.

Na utvrđivanje visine minimalne cene rada utiču sledeći faktori:

  • vrednost minimalne potrošačke korpe,
  • kretanje stope zaposlenosti na tržištu rada,
  • stopa rasta bruto domaćeg proizvoda,
  • kretanje potrošačkih cena,
  • kretanje produktivnosti i
  • kretanje prosečne zarade u Republici.

Minimalna cena rada utvrđuje se po radnom času bez poreza i doprinosa, za kalendarsku godinu, najkasnije do 15. septembra tekuće godine, a primenjuje se od 1. januara naredne godine.

Minimalna cena rada ne može se utvrditi u nižem iznosu od minimalne cene rada utvrđene za prethodnu godinu.