Minimalna cena rada za 2020. godinu

MINIMALNA ZARADA U 2020. GODINI

MesecBroj  radnih dana Broj radnih časova Min.cena rada po času netoMinimalna neto zarada Minimalna bruto zarada
Januar 23184172,5431.747,3642.963,42
Februar 20160172,5427.606,4037.056,21
Mart 22176172,5430.367,0440.994,35 
April 22176172,5430.367,0440.994,35 
Maj 21168172,5428.986,7239.025,28
Jun 22176172,5430.367,0440.994,35 
Jul 23184172,5431.747,3642.963,42
Avgust 21168172,5428.986,7239.025,28
Septembar 22176172,5430.367,0440.994,35 
Oktobar 22176172,5430.367,0440.994,35 
Novembar 21168172,5428.986,7239.025,28
Decembar 23184172,5431.747,3642.963,42

Vlada Srbije je donela odluku o povećanju minimalne cene rada sa 155,3 na 172,54 dinara po satu, dakle za 11,1%. Odluka je objavljena u „Službenom glasniku RS“, broj 65 od 13.9.2019. godine.

Neto iznosi minimalne zarade, u zavisnosti od fonda časova u mesecu, u toku 2020. godine su :

 • za mesec sa 160 radnih sati: 27.606,40 dinara.
 • za mesec sa 168 radnih sati: 28.986,72 dinara.
 • za mesec sa 176 radnih sati: 30.367,04 dinara.
 • za mesec sa 184 radna sata: 31.747,36 dinara.

Bruto iznosi minimalne zarade za isplate od 1. januara 2020. godine su:

 • za mesec sa 160 radnih sati: 37.056,21 dinara.
 • za mesec sa 168 radnih sati: 39.025,28 dinara.
 • za mesec sa 176 radnih sati: 40.994,35 dinara.
 • za mesec sa 184 radna sata: 42.963,42 dinara.

U obračunu bruto zarade primenjene su vrednosti koje važe od 1. januara 2020. godine za poresko oslobođenje od 16.300,00 dinara i stopu doprinosa za PIO na teret poslodavca od 11,5% .

Napominjemo da sadašnja minimalna cena rada od 155,3 dinara po satu važi za sve isplate zaključno sa 31.12.2019. godine. Dakle, ukoliko poslodavci nameravanju da isplate decembarsku zaradu u januaru obavezni su da primene novu minimalnu cenu rada, što bi značilo da će biti u obavezi da isplate minimalnu neto zaradu u iznosu od 30.367,54 dinara, umesto 27.333,00 dinara.

U skladu sa članom 112. Zakona o radu minimalna cena rada utvrđuje se odlukom Socijalno – ekonomskog saveta osnovanog za teritoriju Republike Srbije.

Na utvrđivanje visine minimalne cene rada utiču sledeći faktori:

 • vrednost minimalne potrošačke korpe,
 • kretanje stope zaposlenosti na tržištu rada,
 • stopa rasta bruto domaćeg proizvoda,
 • kretanje potrošačkih cena,
 • kretanje produktivnosti i
 • kretanje prosečne zarade u Republici.

Minimalna cena rada utvrđuje se po radnom času bez poreza i doprinosa, za kalendarsku godinu, najkasnije do 15. septembra tekuće godine, a primenjuje se od 1. januara naredne godine.

Minimalna cena rada ne može se utvrditi u nižem iznosu od minimalne cene rada utvrđene za prethodnu godinu.