Olakšice za zapošljavanje, izmene u sistemu paušalnog oporezivanja, test samostalnosti i ostale izmene propisa od 1.januara 2020. godine

Narodna skupština Republike Srbije usvojila je 6. decembra 2019 izmene i dopune seta zakona koje su objavljene u Službenom glasniku RS 86/2019. :

 1. Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak građana;
 2. Zakon o izmenama i dopunama Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje;
 3. Zakon o izmenama i dopunama Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji;
 4. Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezima na imovinu;
 5. Zakon o izmenama i dopunama Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju;
 6. Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dobit pravnih lica;
 7. Zakon o agencijskom zapošljavanju.

U ovom tekstu dajemo prikaz najvažnijih izmena Zakona o porezu na dohodak građana i Zakona o doprinosima za socijalno osiguranje:

Fiskalno rasterećenje prihoda po osnovu rada

 • Neoporezivi iznos zarade se povećava na 16.300 dinara mesečno – član 15a st. 2 (sa sadašnjih 15.300 din). Reč je o novom neoporezivom iznosu a ne o usklađenom neoporezivom iznosu. Prvo usklađivanje iznosa od 16.300 vršiće se u 2021. godini. Primenjuje se na sve zarade koje se isplaćuju od 1. januara 2020. bez obzira na mesec za koji se isplaćuju (osim zarada za decembar 2017. godine i ranije).
 • Smanjuje se stopa doprinosa za obavezno socijalno osiguranje – doprinos za PIO se smanjuje sa 26% na 25,5%.   U slučaju kada se doprinos za PIO obračunava i plaća i na teret zaposlenog i na teret poslodavca umanjuje se doprinos za PIO na teret poslodavca sa sadašnjih 12% na 11,5%. Primenjuje se na sve isplate od 1. januara 2020. bez obzira na mesec na koji se isplate odnose.

Olakšice za zapošljavanje

1)Rok za korišćenje starih poreskih olakšica za zapošljavanje se produžava do 31.12.2020. godine – član 21d i 21v Zakona o porezu na dohodak građana i čl. 45 i 45v Zakona o doprinosima za socijalno osiguranje. Više o ovim olakšicama možete naći ovde.

2) Uvodi se oslobođenje po osnovu zarade kvalifikovanog novozaposlenog lica počev od 1. januara 2020. godine. Novododati član 21ž Zakona o porezu na dohodak građana i 45đ Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje propisuju oslobođenje od plaćanja poreza na zarade i doprinosa za PIO po osnovu zarade kvalifikovanog novozaposlenog lica u naredne tri godine, dakle zaključno sa 31. decembrom 2022. godine. i to:

za zarade isplaćene u 2020. godini oslobođenje se odnosi na 70% poreza i 100% doprinosa za PIO

– za zarade isplaćene u 2021. godini oslobođenje se odnosi na 65% poreza i 95% doprinosa za PIO i

– i na zarde isplaćene u 2022. godini oslobođenje se odnosi na 60% poreza i 85% doprinosa za PIO

Uslov za sticanje statusa kvalifikovanog novozaposlenog lica za period od 1. januara do 30. aprila 2020. jeste da lice nije imalo status zaposlenog u periodu od 1.januara do 31.decembra 2019. godine.

Uslov za sticanje statusa kvalifikovanog novozaposlenog lica za period od 1. maja do 31. decembra 2020. jeste da lice nije imalo status zaposlenog ali ni status preduzetnika u periodu od 1.januara 2019.godine do 30.aprila 2020. godine.

Poslodavac stiče pravo na oslobođenje zasnivanjem radnog odnosa sa kvalifikovanim novozaposlenim licem pod uslovom da povećava broj zaposlenih u odnosu na broj zaposlenih na dan 31.12.2019. godine.

3) Uvodi se novo poresko oslobođenje za osnivača zaposlenog u novoosnovanom privrednom društvu koje obavlja inovacionu delatnost (u smislu Zakona o porezu na dobit pravnih lica) .

Primenjuje se od 1. marta 2020. do 31.decembra 2020.godine. Oslobođenje se odnosi na porez i doprinose na teret zaposlenog i poslodavca obračunate na zarade osnivača koje ne prelaze iznos od 150.000 dinara mesečno i važi 36 meseci od dana osnivanja privrednog društva koje obavlja inovacionu delatnost.

Uslovi pod kojima se ostvaruje pravo na oslobođenje su:

 • da je osnivač zasnovao radni odnos u društvu i da je prijavljen na obavezno socijalno osiguranje
 • da je u periodu za koji ostvaruje pravo na oslobođenje vlasnik najmanje 5% akcija ili udela u novoosnovanom privrednom društvu

4) Uvode se podsticaji za zapošljavanje novonastanjenog obveznika počev od 1.marta 2020. godine. Podsticaj se sastoji u umanjenju poreske osnovice za porez na dohodak građana u iznosu od 70% i umanjenju osnovice za doprinose za socijalno osigurnaje u istom iznosu od 70%.

Izmene u sistemu paušalnog oporezivanja

 U potpunosti se menjaju pravila o utvrđivanju iznosa paušalnog prihoda tako da će se postupak utvrđivanja paušalnog prihoda u celosti automatizovati.

Kalkulator paušalnog poreza i doprinosa možete pogledati ovde

Ponovo se daje pravo preduzetnicima koji obavljaju delatnost iz oblasti računovodstvenih, knjigovodstvenih i revizorskih poslova i poslova poreskog savetovanja da budu paušalno oporezovani.

 Zahtev za paušalno oporezivanje se podnosi do 31. oktobra tekuće godine za narednu godinu (sada je rok 30. novembar) – član 42.

Za lica koja se registruju u APR-u, zahtev za paušalno oporezivanje se podnosi isključivo u momentu registracije (APR prosleđuje zahtev Poreskoj upravi).

Nova vrsta drugog prihoda je naknada isplaćena preduzetniku ili preduzetniku paušalcu koji obavlja aktivnosti uz naknadu za istog nalogodavca ili za lice koje je povezano lice s nalogodavcem, i koji dodatno ispunjava najmanje pet od devet kriterijuma (tzv. test samostalnosti) – član 85. stav 1. tačka 17).

Ovaj prihod će se oporezovati po odbitku, po stopi od 20% na bruto prihod, bez umanjenja za normirane troškove. Pored poreza na ovaj prihod se plaća i doprinos za PIO.

Više o testu samostalnosti možete pročitati ovde.

Ovaj prihod ne ulazi u ukupan godišnji promet od 6 miliona dinara, koji predstavlja limit za poslovanje preduzetnika paušalaca – član 40. stav 5.

Ostale izmene Zakona o porezu na dohodak građana

 • Povećanje neoporezivog mesečnog iznosa za stipendije i kredite učenika i studenata do 30.000 dinara (sada iznosi 11.741 dinara) – Čl.9 stav 1. tačka 12)
 • Novo poresko izuzimanje za naknade troškova boravka fizičkim licima koja učestvuju u programima Evropske unije i drugih međunarodnih organizacija u oblasti obrazovanja, obuka, sporta, rada sa mladima, nauke, istraživanja i inovacija, najviše do iznosa od 100.000 dinara mesečno – član 9. stav 1. tačka 31).
 • Novo poresko izuzimanje za dohodak nerezidentnog obveznika koji u Srbiji provede najviše 90 dana u periodu od 12 meseci, ukoliko je dohodak ostvaren od nerezidentnog obveznika koji ne obavlja delatnost na teritoriji Srbije ili koji obavlja delatnost u Srbiji, pod uslovom da sama usluga pružena nerezidentnom nalogodavcu ne služi njegovoj delatnosti – član 9b.
 • Poresko oslobođenje na naknade dokumentovanih troškova prevoza za dolazak i odlazak sa rada – član 18. stav 1. tačka 1).