Naknada za zaštitu i unapređenje životne sredine

Uredba o kriterijumima za određivanje aktivnosti koje utiču na životnu sredinu prema stepenu negativnog uticaja na životnu sredinu koji nastaje obavljanjem aktivnosti, iznosima naknada, uslovima za njeno umanjenje, kao i o kriterijumima koji su od značaja za uticaj fizičkih lica na životnu sredinu (“Sl. glasnik RS”, br. 86/2019 – dalje: Uredba) je objavljena u “Službenom glasniku Republike Srbije, br. 86/2019 od 6.12.2019. godine. Uredba je stupila na snagu 7.12.2019. godine (narednog dana od dana objavljivanja u “Sl. glasniku RS”). Usvojene su i izmene Uredbe, objavljene u Sl. glasniku 89/19 kojima se brišu fizička lica kao obveznici naknade.

Kriterijumi za određivanje negativnog uticaja na životnu sredinu za pravna lica i preduzetnike

U smislu člana 2. Uredbe, kriterijumi za određivanje negativnog uticaja aktivnosti koje utiču na životnu sredinu pravnih lica i preduzetnika utvrđuju se u okviru pretežne delatnosti koju obavlja obveznik naknade.

S tim u vezi, propisano je da se pod pretežnom delatnošću u smislu Uredbe smatra:

– delatnost koja je registrovana kod Agencije za privredne registre (dalje: APR) kao pretežna delatnost;

– odnosno ona delatnost čijim je obavljanjem pravno lice i preduzetnik ostvario najviše prihoda u godini koja prethodi godini za koju se vrši utvrđivanje naknade za zaštitu i unapređivanje životne sredine.

Delatnosti pravnih lica i preduzetnika razvrstane su u Prilogu Uredbe, prema stepenu negativnog uticaja na životnu sredinu na one koje imaju:

1) veliki uticaj na životnu sredinu;

2) srednji uticaj na životnu sredinu;

3) mali uticaj na životnu sredinu.

Iz svega napred navedenog sledi da je obveznik naknade pravno lice, odnosno preduzetnik koji obavlja neku od delatnosti navedenih u Prilogu Uredbe.

U skladu sa članom 137. Zakona o naknadama za korišćenje javnih dobara (“Sl. glasnik RS”, br. 95/2018 i 49/2019), utvrđivanje naknade za zaštitu i unapređivanje životne sredine vrši organ jedinice lokalne samouprave u čijoj su nadležnosti utvrđivanje, kontrola i naplata javnih prihoda, rešenjem za kalendarsku godinu, za obavljanje aktivnosti na teritoriji jedinice lokalne samouprave, odnosno gradske opštine.

S tim u vezi, Uredbom je propisano da u slučaju da jedno pravno lice ili preduzetnik obavlja aktivnost na teritoriji više jedinica lokalne samouprave, naknadu, obračunatu u skladu sa članom 3. ove uredbe plaća tako što se ukupan iznos obračunate naknade deli ukupnim brojem jedinica lokalne samouprave na čijoj teritoriji obavlja pretežnu delatnost.

Iznos naknade

Iznos naknade u članu 3. Uredbe opredeljen je na osnovu negativnog uticaja koju delatnost pravnih lica i preduzetnika vrši na životnu sredinu kao i prema njihovom razvrstavanju na velika, srednja, mala i mikro pravna lica i preduzetnike, pri čemu je razvrstavanje izvršeno shodno zakonu kojim se uređuje računovodstvo.

Iznos naknade za pravna lica i preduzetnike, prema stepenu negativnog uticaja na životnu sredinu iznosi:

RazvrstavanjeVeliki uticajSrednji ticajMali uticaj
Velika2.000.0001.000.000500.000
Srednja500.000250.000125.000
Mala200.000100.00050.000
Mikro i preduzetnici20.00010.0005.000

Propisani iznos naknade utvrđen je za kalendarsku godinu.

U skladu sa članom 137. st. 1. i 3. Zakona o naknadama za korišćenje javnih dobara, utvrđivanje naknade za zaštitu i unapređivanje životne sredine vrši organ jedinice lokalne samouprave u čijoj su nadležnosti utvrđivanje, kontrola i naplata javnih prihoda, rešenjem za kalendarsku godinu, za obavljanje aktivnosti na teritoriji jedinice lokalne samouprave, odnosno gradske opštine, a utvrđena obaveza se plaća u jednakim mesečnim ratama, u roku od 15 dana po isteku meseca.

Obveznici ove naknade dužni su da podnesu prijavu lokalnoj samoupravi do 31.jula svake godine. 

Plaćanje naknade

Naknada utvrđena u skladu sa Uredbom, se plaća na osnovu rešenja nadležne jedinice lokalne samouprave, u mesečnim akontacionim iznosima, u roku od 15 dana po isteku meseca na propisani uplatni račun broj: 840-714562843-56.

Tekst Uredbe možete pročitati ovde.

Tekst Pravilnika možete pročitati ovde.

Povezani tekstovi:

Odgovori Ministarstva finansija vezano za naknadu za zažtitu i unapređenje životne sredine