Obaveza ažuriranja podataka o zanimanju i stepenu stručne spreme prema radnom mestu na portalu CROSO do 31.12.2020.g.

Obaveštavamo vas da je na Portalu za obveznike Centralnog registra omogućen unos podataka u skladu sa Odlukom o Jedinstvenom kodeksu šifara za unošenje i šifriranje podataka u evidencijama u oblasti rada („Službeni glasnik RS”, broj 56/18), te u skladu sa time u polja 16. i 17. Jedinstvene prijave na obavezno socijalno osiguranje omogućen unos novih šifri.

Odluka o Jedinstvenom kodeksu šifara za unošenje i šifriranje podataka u evidencijama u oblasti rada („Službeni glasnik RS”, broj 56/18)

Priručnik za primenu Odluke o Jedinstvenom kodeksu šifara

Šifarnik zanimanja

U sladu sa odredbom 47. Zakona o Centralnom registru obaveznog socijalnog osiguranja („Službeni glasnik RS”, broj 95/18) podnosioci Jedinstvene prijave su dužni da u roku od dve godine od dana početka primene Odluke o Jedinstvenom kodeksu šifara za unošenje i šifriranje podataka u evidencijama u oblasti rada („Službeni glasnik RS”, broj 56/18) u Jedinstvenoj bazi izvrše ažuriranje podataka iz člana 11. stav 4. tačka 1) al. 11-13 ovog zakona. Krajnji rok za ažuriranje podataka je, dakle, 31.12.2020. – predviđeno Izmenama Zakona o CROSO koje su objavljene u Sl.glasniku br.91 od 24.12.2019. godine.

Dodatne informacije možete dobiti na Web strani koja se nalazi na adresi http://kodekssifara.minrzs.gov.rs/, a za sva pitanja koja se odnose na primenu novih šifarnika, odnosno izbor konkretnih šifara zanimanja i nivoa kvalifikacija, molimo da ista postavljate na mail sifarnici@nsz.gov.rs. Pitanja koja se odnose na tehnički postupak unosa, odnosno rad na portalu Centralnog registra kao i primenu člana 47. Zakona o Centralnom registru možete slati na mail info@croso.rs.

Izvor: Centralni registar obaveznog socijalnog osiguranja