Izveštavanje o deviznom poslovanju sa inostranstvom za IV tromesečje 2019. god.

Obaveza izveštavanja o plaćanju, naplaćivanju i prenosu po poslovima platnog prometa iz čl. 32. i 34. Zakona o deviznom poslovanju (“Sl. glasnik RS”, br. 62/2006, 31/2011, 119/2012, 139/2014 i 30/2018 – dalјe: Zakon) bliže je uređena:

– Odlukom o obavezi izveštavanja u poslovanju sa inostranstvom (“Sl. glasnik RS”, br. 87/2009 i 40/2015 – dr. odluka – dalјe: Odluka) i

– Uputstvom za sprovođenje Odluke o obavezi izveštavanja u poslovanju sa inostranstvom (“Sl. glasnik RS”, br. 87/2009 i 40/2015 – dr. odluka – dalјe: Uputstvo).

Tačkom 1. Odluke propisano je da rezidenti, kao obveznici izveštavanja, imaju obavezu dostavlјanja izveštaja NBS u poslovanju sa inostranstvom po sledećim osnovima:

  • direktne investicije nerezidenata u zemlјi;
  • direktne investicije rezidenata u inostranstvu;
  • investicioni (građevinski) radovi koje nerezidenti izvode u zemlјi;
  • investicioni (građevinski) radovi koje rezidenti izvode u inostranstvu;
  • stanje i promet na računima rezidenata u inostranstvu;
  • stanje i promet na kontokorentnim računima koji se vode po poslovima sa inostranstvom;
  • drugi poslovi potrebni za izradu platnog bilansa.
Tačkom 2. Uputstva propisano je da obveznici izveštavanja dostavlјaju NBS sledeće izveštaje:
1) Obrazac DI-1 – Izveštaj o stranim direktnim investicijama nerezidenata u zemlјi (stanja i transakcije);
2) Obrazac DI-2 – Izveštaj o stranim direktnim investicijama rezidenata u inostranstvu (stanja i transakcije);
3) Obrazac GRU – Izveštaj o transakcijama rezidenata s nerezidentima po osnovu izvođenja investicionih (građevinskih) radova;
4) Obrazac RN – Izveštaj o stanju i prometu na računima rezidenata u inostranstvu i na kontokorentnim računima.

Svi propisani izveštaji sačinjavaju se za tromesečni izveštajni period, a dostavlјaju NBS najkasnije deset dana po isteku izveštajnog perioda.

Obrasci za izveštavanje u poslovanju sa inostranstvom preuzimaju se isklјučivo elektronski sa veb sajta NBS, dok podaci, koji se unose u obrasce, moraju biti u odgovarajućem elektronskom formatu. S cilјem da obveznicima izveštavanja pomogne u izvršavanju ove obaveze, NBS je za svaku vrstu izveštaja, odnosno obrasca donela i korisničko uputstvo za njihovo popunjavanje i dostavlјanje. Sva korisnička uputstva se, takođe, mogu preuzeti sa veb sajta NBS, uz napomenu da ista nemaju karakter pravnog akta, već predstavlјaju dokumenta operativno-tehničkog karaktera.

Nakon prijema izveštaja rezidenta o poslovanju sa inostranstvom, stručna služba NBS proverava da li je isti pravilno popunjen i o tome izveštava obveznika prosleđivanjem imejl poruke na adresu upisanu u zaglavlјu dostavlјenog obrasca. U dodatku poruke o statusu obrade obrasca, nalaziće se i obrazac koji je obveznik prosledio NBS.

Ukoliko je obrazac ispravno popunjen i prođe verifikaciju NBS, obveznik će na svoj imejl dobiti poruku da je odgovarajući obrazac prihvaćen, uz navođenje broja pod kojim će isti biti zaveden u evidenciji NBS.

Sa sajta NBS potrebno je preuzeti i Šifarnik matičnih i poštanskih brojeva, koji je neophodan kod popunjavanja svih obrazaca, propisanih Uputstvom radi izveštavanja u poslovanju sa inostranstvom.

Obrasci, odnosno izveštaji se sačinjavaju u SAD dolarima, prema zvaničnom srednjem kursu SAD dolara poslednjeg dana propisanog izveštajnog perioda.

Popunjeni obrasci se NBS šalјu isklјučivo elektronskim putem, na i-mejl adresu devizna.statistika@nbs.rs.

Izveštavanje u poslovanju sa inostranstvom predstavlјa jednu kontinuiranu obavezu, koja se periodično izvršava. Ovo je od posebne važnosti kada se radi o obavezi izveštavanja o stranim direktnim investicijama nerezidenata u zemlјi i stranim direktnim investicijama rezidenata u inostranstvu, s obzirom da obaveza izveštavanja postoji ne samo o transakcijama koje su izvršene u izveštajnom periodu, već i o stanju direktnih investicija, koje može biti nepromenjeno u istom periodu.

U korisničkim uputstvima za popunjavanje i dostavlјanje obrazaca DI-1 i DI-2 navedeno je da se konačna verzija ovih obrazaca samo za četvrto tromesečje, dostavlјa najkasnije do 31. marta tekuće godine za prethodnu godinu, kako bi podaci bili usklađeni s podacima iz završnog računa.