Godišnji porez na dohodak građana za 2019. godinu sa kalkulatorom

Godišnji porez na dohodak građana plaćaju fizička lica koja su u kalendarskoj godini ostvarila dohodak veći od trostrukog iznosa prosečne godišnje zarade po zaposlenom isplaćene u Republici u godini za koju se utvrđuje porez, prema podacima republičkog organa nadležnog za poslove statistike, shodno odredbama Zakona o porezu na dohodak građana (u daljem tekstu Zakon).


Neoporezivi iznos godišnjeg poreza na dohodak građana za 2019. godinu iznosi 2.729.304 dinara i odgovara visini trostrukog iznosa prosečne godišnje zarade po zaposlenom isplaćene u Republici Srbiji u 2019. godini (909.768 x 3 – podatak o visini prosečne godišnje zarade objavljen u Sl.glasniku broj 16/2020).

Kalkulator godišnjeg poreza na dohodak građana možete pogledati OVDE

Obveznici godišnjeg poreza na dohodak građana su:

1) rezidenti za dohodak ostvaren na teritoriji Republike i u drugoj državi;

2) nerezidenti za dohodak ostvaren na teritoriji Republike.

Dohotkom iz stava 1. ovog člana smatra se godišnji zbir:

1) zarada iz člana 13 . do 15b Zakona,

2) oporezivog prihoda od samostalne delatnosti iz člana 33. stav 2. i člana 40. Zakona

3) oporezivog prihoda od autorskih i srodnih prava i prava industrijske svojine iz člana 50. i 60. Zakona

4) oporezivog prihoda od nepokretnosti iz člana 65.v Zakona

5) oporezivog prihoda od davanja u zakup pokretnih stvari iz člana 82. stav 3. i 4. Zakona

6) oporezivog prihoda sportista i sportskih stručnjaka iz člana 84.a Zakona

7) oporezivih drugih prihoda iz člana 85. Zakona

8) prihoda po osnovima iz tač. 1) do tačke 7) ostvarenih i oporezovanih u drugoj državi za obveznike iz člana 87. stav 1. tačka 1) Zakona

Napred navedeni prihodi se umanjuju za porez i doprinose za socijalno osiguranje plaćene na teret primaoca prihoda. 
Na primeru zarade to izgleda ovako: isplaćena bruto zarada umanjena za neoporezivi iznos zarade, prikazana u polju 3.4. obrasca PPP PO kao poreska osnovica umanjuje se za zbir isplaćenog poreza i doprinosa za socijalno osiguranje na teret zaposlenog prikazanih u poljima 3.5 i 3.6 istog obrasca.

Poreska osnovica

Osnovica godišnjeg poreza na dohodak građana je oporezivi dohodak, koji čini razlika između dohotka za oporezivanje i ličnih odbitaka koji iznose:

1) za poreskog obveznika – 40% od prosečne godišnje zarade po zaposlenom isplaćene u Republici u godini za koju se utvrđuje porez, prema podacima republičkog organa nadležnog za poslove statistike – 363.907 dinara za 2019.godinu

2) za izdržavanog člana porodice – 15% od prosečne godišnje zarade po zaposlenom isplaćene u Republici u godini za koju se utvrđuje porez, prema podacima republičkog organa nadležnog za poslove statistike, po članu – 136.465 dinara za 2019. godinu

Ukupan iznos ličnih odbitaka ne može biti veći od 50% dohotka za oporezivanje.

Ako su dva ili više članova porodice obveznici godišnjeg poreza na dohodak građana, odbitak za izdržavane članove porodice može ostvariti samo jedan obveznik.

Po članu 10. Zakona o porezu na dohodak građana izdržavanim članovima porodice, u smislu ovog zakona, smatraju se sledeća lica koja obveznik izdržava:

  1. maloletna deca, odnosno usvojenici;
  2. deca, odnosno usvojenici na redovnom školovanju ili za vreme nezaposlenosti, ako sa obveznikom žive u domaćinstvu;
  3. unuci, ako ih roditelji ne izdržavaju i ako žive u domaćinstvu sa obveznikom;
  4. bračni drug;
  5. roditelji, odnosno usvojioci.

Poreske stope

Godišnji porez na dohodak građana plaća se po sledećim stopama:

  • na iznos do šestostruke prosečne godišnje zarade – 10%;
  • na iznos preko šestostruke prosečne godišnje zarade – 15%

Šestostruka prosečna godišnja zarada za 2019. godinu iznosi 5.458.608 dinara.

Poreska prijava

Obveznik godišnjeg poreza na dohodak građana dužan je da za ostvareni dohodak u 2019. godini podnese poresku prijavu PPDG -2R nadležnom poreskom organu prema prebivalištu odnosno boravištu, u elektronskom ili pismenom obliku, najkasnije do 15. maja 2020. godine.

  Povezani tekstovi: