Povezana lica – privredna društva čiji su vlasnici u rodbinskim odnosima


(Mišljenje Ministarstva finansija, br. 011-00-907/2019-04 od
15.01.2020. god.)


U skladu sa članom 59. stav 1. Zakona o porezu na dobit pravnih lica („Službeni glasnik RS“, br. 25/01 … 86/19, u daljem tekstu: Zakon), transfernom cenom smatra se cena nastala u vezi sa transakcijama sredstvima ili stvaranjem obaveza među povezanim licima.

Saglasno stavu 2. istog člana Zakona, licem povezanim sa obveznikom smatra se ono fizičko ili pravno lice u čijim se odnosima sa obveznikom javlja mogućnost kontrole ili značajnijeg uticaja na poslovne odluke.

Prema stavu 3. istog člana Zakona, u slučaju posrednog ili neposrednog posedovanja najmanje 25% akcija ili udela smatra se da postoji mogućnost kontrole nad obveznikom.
Mogućnost značajnijeg uticaja na poslovne odluke postoji, pored slučaja predviđenog u stavu 3. ovog člana i kada lice posredno ili neposredno poseduje najmanje 25% glasova u obveznikovim organima upravljanja (član 59. stav 4. Zakona).


Licem povezanim sa obveznikom smatra se i ono pravno lice u kome, kao i kod obveznika, ista fizička ili pravna lica neposredno ili posredno učestvuju u upravljanju, kontroli ili kapitalu, na način predviđen u st. 3. i 4. ovog člana (član 59. stav 1. Zakona).

Prema stavu 6. istog člana Zakona, licima povezanim sa obveznikom smatraju se bračni ili vanbračni drug, potomci,
usvojenici i potomci usvojenika, roditelji, usvojioci, braća i
sestre i njihovi potomci, dedovi i babe i njihovi potomci, kao
i braća i sestre i roditelji bračnog ili vanbračnog druga,
lica
koje je sa obveznikom povezano na način predviđen u st. 3. i 4. ovog člana.
Kako proizilazi iz sadržine podnetog dopisa, jedini član privrednog društva (Društvo A) je fizičko lice (otac, u konkretnom slučaju), pri čemu je njegov sin jedini član drugogprivrednog društva (Društvo B).

S tim u vezi, između Društva A i Društva B ne postoji povezanost, u skladu sa članom 59. Zakona.


Međutim, transakcije između Društva A (u vlasništvu oca) i sina vlasnika tog društva, odnosno transakcije između Društva B (u vlasništvu sina) i oca vlasnika tog društva, smatraju se transakcijama između povezanih lica u skladu sa Zakonom.