Određivanje poreskog dužnika za promet dobara i usluga iz oblasti građevinarstva

(Mišljenje Ministarstva finansija, br. 430-00-622/2019-04 od 11.5.2020. godine)

Određivanje poreskog dužnika za promet dobara i usluga iz oblasti građevinarstva u slučaju kada se vrši postavljanje zelenog krova na objekat tržnog centra, uključujući i drenažni sloj i geotekstil

“Za promet dobara i usluga iz oblasti građevinarstva koji obveznik PDV izvrši drugom obvezniku PDV, odnosno li-cu iz člana 9. stav 1. Zakona o porezu na dodatu vrednost (“Sl. glasnik RS”, br. 84/2004, 86/2004 – ispr., 61/2005, 61/2007, 93/2012, 108/2013, 6/2014 – usklađeni din. izn., 68/2014 – dr. zakon, 142/2014, 5/2015 – usklađeni din. izn., 83/2015, 5/2016 – usklađeni din. izn., 108/2016, 7/2017 – usklađeni din. izn., 113/2017, 13/2018 – usk-lađeni din. izn., 30/2018, 4/2019 – usklađeni din. izn. i 72/2019 – dalje: Zakon), obavezu obračunavanja i plaćanja PDV ima primalac dobara i usluga kao poreski dužnik iz člana 10. stav 2. tačka 3) Zakona. Pravilnikom o utvrđivanju dobara i usluga iz oblasti građevinarstva za svrhu određivanja poreskog dužnika za porez na dodatu vrednost (“Sl. glasnik RS”, br. 86/2015 – dalje: Pravilnik) bliže se uređuje šta se, u smislu člana 10. stav 2. tačka 3) Zakona, smatra dobrima i uslugama iz oblasti građevi-narstva.

S tim u vezi, dobrima i uslugama iz oblasti građevinarstva, u smislu člana 10. stav 2. tačka 3) Zakona, kao aktivnosti iz grupe 43.91 Krovni radovi Klasifikacije delatnosti, koja je navedena u članu 2. stav 1. tačka 18) Pravilnika, smatra se postavljanje zelenog krova na objekat tržnog centra, uključujući i drenažni sloj i geotekstil.

Prema tome, kako je za promet iz oblasti građevinarstva, koji obveznik PDV izvrši drugom obvezniku PDV, poreski dužnik obveznik PDV – primalac, račun za predmetni promet koji izdaje obveznik PDV – isporučilac, između ostalog, treba da sadrži i napomenu o odredbi Zakona na osnovu koje PDV nije obračunat, a koja može da glasi: “PDV nije obračunat u skladu sa članom 10. stav 2. tačka 3) Zakona