Minimalna cena rada za 2021. godinu

MINIMALNA ZARADA U 2021. GODINI

Vlada Srbije je donela odluku o povećanju minimalne cene rada u 2021.g. sa
172,54 na 183,93 dinara po satu, dakle za 6,6%.

Neto iznosi minimalne zarade, u zavisnosti od fonda časova u mesecu, u toku 2021. godine su :

  • za mesec sa 160 radnih sati: 29.428,80 dinara
  • za mesec sa 168 radnih sati: 30.900,24dinara
  • za mesec sa 176 radnih sati: 32.371,68 dinara
  • za mesec sa 184 radna sata: 33.843,12 dinara

Bruto iznosi minimalne zarade za isplate od 1. januara 2021. godine biće poznati kada se objavi neoporezivi iznos zarade koji trenutno  iznosi 16.300 dinara. Prema najavama od 1.januara 2021. godine  neoporezivi iznos zarade će biti 18.300 dinara.

Napominjemo da sadašnja minimalna cena rada od 172,54 dinara po satu važi za sve isplate zaključno sa 31.12.2020. godine. Dakle, ukoliko poslodavci nameravanju da isplate decembarsku zaradu u januaru obavezni su da primene novu minimalnu cenu rada.
Sve isplate koje se vrše od 1. januara .2021. godine se vrše po 183,93 dinara po radnom času, bez obzira na mesec za koji se vrši isplata.

U skladu sa članom 112. Zakona o radu minimalna cena rada utvrđuje se odlukom Socijalno – ekonomskog saveta osnovanog za teritoriju Republike Srbije.

Na utvrđivanje visine minimalne cene rada utiču sledeći faktori:

  • vrednost minimalne potrošačke korpe,
  • kretanje stope zaposlenosti na tržištu rada,
  • stopa rasta bruto domaćeg proizvoda,
  • kretanje potrošačkih cena,
  • kretanje produktivnosti i
  • kretanje prosečne zarade u Republici.

Minimalna cena rada utvrđuje se po radnom času bez poreza i doprinosa, za kalendarsku godinu, najkasnije do 15. septembra tekuće godine, a primenjuje se od 1. januara naredne godine.

Minimalna cena rada ne može se utvrditi u nižem iznosu od minimalne cene rada utvrđene za prethodnu godinu.