Porez na dobit po odbitku na prihode nerezidentnih pravnih lica iz jurisdikcija sa preferencijalnim poreskim sistemom – dopuna 01.01.2021.

Zakona o porezu na dobit pravnih lica (“Sl. glasnik RS”, br. 25/2001, 80/2002, 80/2002 – dr. zakon, 43/2003, 84/2004, 18/2010, 101/2011, 119/2012, 47/2013, 108/2013, 68/2014 – dr. zakon, 142/2014, 91/2015 – autentično tumačenje, 112/2015, 113/2017 i 95/2018 – dalje: Zakon), propisuje obračunavanje i plaćanje poreza na dobit po odbitku po stopi od 25% na prihode koje nerezidentno pravno lice iz jurisdikcije sa preferencijalnim poreskim sistemom ostvari od rezidentnog pravnog lica po osnovu:

 • autorskih naknada,
 • kamata
 • naknada po osnovu zakupa i podzakupa nepokretnosti i pokretnih stvari, kao i
 • naknada po osnovu usluga, bez obzira na mesto njihovog pružanja ili korišćenja.

Prihodi od dividendi i udela u dobiti koje ostvari pravno lice iz jurisdikcije sa preferencijalnim poreskim sistemom oporezuju poreskom stopom od 20%.

Dakle, osnovna specifičnost kod oporezivanja pravnih lica iz jurisdikcija sa preferencijalnim poreskim sistemom (pored stope od 25%) jeste da se porezom po odbitku oporezuju prihodi od svih usluga koje ta pravna lica pružaju rezidentnim pravnim licima, i to bez obzira na mesto njihovog pružanja ili korišćenja.

Pravilnikom o listi jurisdikcija sa preferencijalnim poreskim sistemom (“Sl. glasnik RS”, br. 122/2012 ,104/2018 i 161/2020) propisane su poreske jurisdikcije koje se smatraju jurisdikcijama sa preferencijalnim poreskim sistemom.

LISTA JURISDIKCIJA SA PREFERENCIJALNIM PORESKIM SISTEMOM

 • 1. Andora (Andorra),
 • 2. Angvila (Anguilla),
 • 3. Antigva i Barbuda (Antigua and Barbuda),
 • 4. Aruba (Aruba),
 • 5. Bahami (Bahamas),
 • 6. Bahrein (Bahrain),
 • 7. Barbados (Barbados),
 • 8. Belize (Belize),
 • 9. Bermuda (Bermuda),
 • 10. Britanska devičanska ostrva (British Virgin Islands),
 • 11. Kajmanska ostrva (Cayman Islands),
 • 12. Božićno ostrvo (Christmas Island),
 • 13. Kukova ostrva (Cook Islands),
 • 14. Dominikanska Republika (Dominican Republic),
 • 15. Foklandska ostrva (Falkland Islands),
 • 16. Fidži (Fiji),
 • 17. Gibraltar (Gibraltar),
 • 18. Grenada (Grenada),
 • 19. Gvam (Guam),
 • 20. Gernzi (Guernsey),
 • 21. Gvajana (Guyana),
 • 22. Ostrvo Men (Isle of Man),
 • 23. Džersi (Jersey),
 • 24. Liberija (Liberia),
 • 25. Lihtenštajn (Liechtenstein),
 • 26. Makao (Macao),
 • 27. Maldivi (Maldives),
 • 28. Maršalska ostrva (Marshall Islands),
 • 29. Mauricijus (Mauritius),
 • 30. Monako (Monaco),
 • 31. Monserat (Monserrat),
 • 32. Nauru (Nauru),
 • 33. Holandski Antili (Netherlands Antilles),
 • 34. Niue (Niue),
 • 35. Normandska ostrva (Normand Isles),
 • 36. Palau (Palau),
 • 37. Panama (Panama),
 • 38. Sveti Kits i Nevis (Saint Kitts and Nevis),
 • 39. Sveta Lucija (Saint Lucia),
 • 40. Sveti Vinsent i Grenadini (Saint Vincent and the Grenadines),
 • 41. Samoa (Samoa),
 • 42. Sejšeli (Seychelles),
 • 43. Solomonska ostrva (Solomon Islands),
 • 44. Tonga (Tonga),
 • 45. Trinidad i Tobago (Trinidad and Tobago),
 • 46. Ostrva Turks i Kaikos (Turks and Caicos Islands),
 • 47. Tuvalu (Tuvalu),
 • 48. Devičanska ostrva SAD (US Virgin Islands),
 • 49. Vanuatu (Vanuatu).

Dakle, ukoliko rezidentno pravno lice plaća naknadu, po nekom od navedenih osnova, pravnom licu koje je rezident neke od ovih jurisdikcija, postoji obaveza obračuna i plaćanja poreza po odbitku po stopi od 25%, odnosno 20% ako se isplaćuju dividende.

Rokovi za plaćanje poreza i podnošenje poreske prijave su isti, kao kada se plaća porez po odbitku na prihode pravnih lica koji nisu rezidenti jurisdikcija sa preferencijalnim poreskim sistemom. Dakle, u roku od tri dana od isplate prihoda podnosi se poreska prijava (Obrazac PDPO/S) i plaća se porez po odbitku.

Napominjemo da je za porez po odbitku na prihode pravnih lica iz jurisdikcija sa preferencijalnim poreskim sistemom, propisan poseban uplatni račun: 840-711219843-32.

Napominjemo da se sve transakcije sa pravnim licima iz jurisdikcija sa preferencijalnim poreskim sistemom smatraju transakcijama sa povezanim licima.

Naime, prema odredbi člana 59. stav 7. Zakona, izuzetno od st. 2. do 6. ovog člana, licem povezanim sa obveznikom smatra se i svako nerezidentno pravno lice iz jurisdikcije sa preferencijalnim poreskim sistemom.

Dakle, nezavisno od toga da li pravno lice iz jurisdikcije sa preferencijalnim poreskim sistemom ima učešća u kapitalu ili pravo glasa u organima upravljanja domaćeg pravnog lica, propisana je pravna fikcija da se svako lice iz ovih jurisdikcija smatra povezanim licem sa obveznikom. To znači da je obveznik dužan da, po osnovu transakcija koje je imao sa pravnim licima iz jurisdikcija sa preferencijalnim poreskim sistemom, podnese izveštaj o transfernim cenama (u skraćenom ili punom obimu, u zavisnosti od ukupne vrednosti tih transakcija).

Na kraju, u slučaju kada nerezidentno pravno lice iz jurisdikcije sa preferencijalnim poreskim sistemom ima ogranak (ili drugu stalnu poslovnu jedinicu) na teritoriji Republike Srbije, domaće pravno lice (ili preduzetnik koji vodi poslovne knjige) dužno je da, po osnovu isplate naknada navedenih u članu 40. stav 1. tačka 1) i stava 3. Zakona (dividende, autorske naknade, kamate, prihodi od zakupa pokretnih stvari i nepokretnosti, prihodi od svih usluga, nezavisno od mesta gde se usluga pruža ili koristi) obračuna i plati porez po odbitku, po stopi od 25%.