Minimalna cena rada za 2022. godinu

MINIMALNA ZARADA U 2022. GODINI

MesecBroj mogućih radnih dana u mesecuBroj mogućih časova rada u mesecuMinimalna cena rada po času - netoMinimalna neto zaradaMinimalna bruto zarada
Januar21168201,2233.804,9645.470,70
Februar20160201,2232.195,2043.174,32
Mart23184201,2237.024,4850.063,45
April21168201,2233.804,9645.470,70
Maj22176201,2235.414,7247.767,08
Jun22176201,2235.414,7247.767,08
Jul21168201,2233.804,9645.470,70
Avgust23184201,2237.024,4850.063,45
Septembar22176201,2235.414,7247.767,08
Oktobar21168201,2233.804,9645.470,70
Novembar22176201,2235.414,7247.767,08
Decembar22176201,2235.414,7247.767,08

Vlada Srbije je donela odluku o povećanju minimalne cene rada u 2022.g. sa
183,93 na 201,22 dinara po satu, dakle za 9,4%.
Odluka je objavljena u “Sl. glasnik RS”, br. 87/2021 od 10.09.2021.).

Neto iznosi minimalne zarade, u zavisnosti od fonda časova u mesecu, u toku 2022. godine su :

 • za mesec sa 160 radnih sati: 32.195,20 dinara
 • za mesec sa 168 radnih sati: 33.804,96dinara
 • za mesec sa 176 radnih sati: 35.414,72dinara
 • za mesec sa 184 radna sata: 37.024,48 dinara

Bruto iznosi minimalne zarade za isplate od 1. januara 2022. godine (na osnovu najavljenih izmena: neoporezivi iznos zarade od 19.300 din i stopa doprinosa za PIO 25% koji će se primenjivati nakon usvajanja od 01.01.2021.) su:

 • za mesec sa 160 radnih sati: 43.174,32  dinara.
 • za mesec sa 168 radnih sati: 45.470,70  dinara.
 • za mesec sa 176 radnih sati: 47.767,08  dinara.
 • za mesec sa 184 radna sata:  50.063,45  dinara.

Napominjemo da sadašnja minimalna cena rada od 183,93 dinara po satu važi za sve isplate zaključno sa 31.12.2021. godine. Dakle, ukoliko poslodavci nameravanju da isplate decembarsku zaradu u januaru obavezni su da primene novu minimalnu cenu rada.
Sve isplate koje se vrše od 1. januara .2022. godine se vrše po 201,22 dinara po radnom času, bez obzira na mesec za koji se vrši isplata.

U skladu sa članom 112. Zakona o radu minimalna cena rada utvrđuje se odlukom Socijalno – ekonomskog saveta osnovanog za teritoriju Republike Srbije.

Na utvrđivanje visine minimalne cene rada utiču sledeći faktori:

 • vrednost minimalne potrošačke korpe,
 • kretanje stope zaposlenosti na tržištu rada,
 • stopa rasta bruto domaćeg proizvoda,
 • kretanje potrošačkih cena,
 • kretanje produktivnosti i
 • kretanje prosečne zarade u Republici.

Minimalna cena rada utvrđuje se po radnom času bez poreza i doprinosa, za kalendarsku godinu, najkasnije do 15. septembra tekuće godine, a primenjuje se od 1. januara naredne godine.

Minimalna cena rada ne može se utvrditi u nižem iznosu od minimalne cene rada utvrđene za prethodnu godinu.