Delatnosti oslobođene evidentiranja prometa preko eleketronskog fiskalnog uređaja

06.12.2021

Prema članu 4. Zakona o fiskalizaciji obveznik fiskalizacije je svaki obveznik poreza na prihode od samostalne delatnosti u smislu zakona kojim se uređuje porez na dohodak građana i svaki obveznik poreza na dobit pravnih lica u smislu zakona kojim se uređuje porez na dobit pravnih lica, koji vrši promet na malo.

Prometom na malo smatra se svaki izvršen promet dobara i pružanje usluga fizičkim licima, kao i svaki promet dobara i usluga u maloprodajnim objektima, nezavisno od toga da li je korisnik fizičko lice, pravno lice ili preduzetnik, uključujući i promet izvršen putem samonaplatnih uređaja – automata.

Maloprodajnim objektom smatra se svaki poslovni prostor i poslovna prostorija koji se primarno koriste za promet dobara i pružanje usluga fizičkim licima.

Postoje određene delatnosti koje su oslobođene obaveze evidentiranja prometa preko elektronskog fiskalnog uređaja. Koje su to delatnosti propisano je Uredbom o određivanju delatnosti kod čijeg obavljanja ne postoji obaveza evidentiranja prometa na malo preko elektronskog fiskalnog uređaja (Sl.glasnik RS br. 32/21 i 117/21).

Prvu grupu delatnosti oslobođenih obaveze evidentiranja prometa preko elektronskog fiskalnog uređaja čine:

  • prodaja sopstvenih poljoprivrednih proizvoda na pijačnim tezgama i sličnim objektima i drugim mestima u skladu sa posebnim propisima kojima se uređuju male količine primarnih proizvoda životinjskog porekla, odnosno hrane biljnog porekla koje služe za snabdevanje potrošača, kao i drugim mestima u skladu sa zakonom kojim se uređuje trgovina od strane fizičkog lica – obveznika fiskalizacije koji je obveznik poreza na prihode od samostalne delatnosti u smislu zakona kojim se uređuje porez na dohodak građana, a koje nije preduzetnik – obveznik fiskalizacije;
  • naplata naknade za prodata dobra, odnosno pružene usluge fizičkim licima ispostavljanjem računa o obračunu potrošnje preko mernih instrumenata (grejanje, gas, telefon, električna energija, voda i dr.).

Drugu grupa delatnosti za koje ne postoji obaveza evidentiranja prometa na malo i primljenih avansa za promet na malo preko elektronskog fiskalnog uređaja, čine delatnosti iz sledećih oblasti, grana i grupa klasifikacije delatnosti iz Zakona o klasifikaciji delatnosti i Uredbe o klasifikaciji delatnosti, i to:

49.31Gradski i prigradski kopneni prevoz putnika
49.32Taksi prevoz
51.10Vazdušni prevoz putnika u delu koji se odnosi na međunarodni prevoz putnika
52.21Uslužne delatnosti u kopnenom saobraćaju u delu koji se odnosi na naplatu i održavanje:
– puteva, mostova i tunela
– parkirališta ili garaža, parkirališta za bicikle, zimskog smeštaja prikolica i dr. koja se naplaćuju putem trećih lica, odnosno telekomunikacionih operatera
53.10Poštanske aktivnosti javnog servisa
61Telekomunikacije
64Finansijske usluge, osim osiguranja i penzijskih fondova
65Osiguranje, reosiguranje i penzijski fondovi, osim obaveznog socijalnog osiguranja
66Pomoćne delatnosti u pružanju finansijskih usluga i osiguranju
69.10Pravni poslovi izuzev aktivnosti javnih beležnika i izvršitelja
75.00Veterinarske delatnosti – Primarna terenska zdravstvena zaštita životinja, poslovi iz Programa mera zdravstvene zaštite životinja, poslovi dezinfekcije i deratizacije u objektima u kojima se drže i uzgajaju životinje i aktivnosti na sprečavanju pojavljivanja, širenja i suzbijanja zaraznih bolesti životinja
84.30Obavezno socijalno osiguranje
85Obrazovanje, osim delatnosti iz grane 85.5 – Ostalo obrazovanje
86Zdravstvene delatnosti – zdravstvene usluge koje se obezbeđuju iz sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja
87Socijalna zaštita sa smeštajem
88Socijalna zaštita bez smeštaja
92Kockanje i klađenje u delu koji se odnosi na igre na sreću čiji jepriređivač Državna lutrija Srbije, kao i za igre na sreću za koje priređivač u elektronskoj formi dostavlja podatke o izvršenom prometu organu nadležnom za igre na sreću, u skladu sa propisima
94.91Delatnost verskih organizacija

Treću grupu delatnosti oslobođene obaveze evidentiranja prometa preko elektronskog fiskalnog uređaja čine:

  • delatnosti iz Zakona o komunalnim delatnostima, osim upravljanja grobljima i sahranjivanje; pogrebne delatnost; upravljanje javnim parkiralištima koja se ne naplaćuju putem trećih lica i pružanja usluga na pijacama: izdavanje u zakup objekata, tezgi i prostora na njima;
  • poslovi iz Pravilnika o određivanju poslova koji se smatraju starim i umetničkim zanatima, odnosno poslovima domaće radinosti,, osim kamenorezačkog zanata iz člana 2. stav 2. tačka 26) tog pravilnika;
  • pojedine delatnosti u okviru sledećih grupa, i to: 47.99 Ostala trgovina na malo izvan prodavnica, tezgi i pijaca – prodaja preko putujućih prodavaca – ulična prodaja sladoleda, lozova, kokica i štampe – kolporteri i 96.09 Ostale nepomenute lične uslužne delatnosti – aktivnost čistača cipela i nosača

Zaključak:

Ukoliko vršite: — promet dobara i usluga fizičkim licima odnosno, promet dobara i usluga u maloprodajnim objektima (uključujući i promet izvršen putem automata), a ne spadate ni u jednu od tri grupe delatnosti koja je oslobođena, obveznik ste fiskalizacije.

Obveznici fiskalizacije, koji nisu oslobođeni obaveze evidentiranja prometa na malo preko elektronskog fiskalnog uređaja,  dužni da do 30. aprila 2022. godine usklade svoje poslovanje sa odredbama Zakona o fiskalizaciji i podzakonskim aktima donetim na osnovu tog zakona.

Stara Uredba o određivanju delatnosti kod čijeg obavljanja ne postoji obaveza evidentiranja prometa preko fiskalne kase, koja je doneta na osnovu Zakona o fiskalnim kasama, prestaje da važi 1. maja 2022. godine.