Isplata troškova službenog puta u inostranstvo u dinarima

„Zakonom o računovodstvu („Sl. glasnik RS”, br. 62/2013 – dalje: Zakon), uređuju se obveznici primene ovog zakona, raz-vrstavanje pravnih lica, organizacija računovodstva i računovodstvene isprave, uslovi i način vođenja poslovnih knjiga, priznavanje i vrednovanje pozicija u finansijskim izveštajima, sastavljanje, dostavljanje i javno objavljivanje finansijskih izveštaja i godišnjeg izveštaja o poslovanju, Registar finansijskih izveštaja, Nacionalna komisija za računovodstvo, kao i nadzor nad sprovođenjem odredbi ovog zakona.

Odredbama člana 7. stav 1. Zakona propisano je da pravna lica, odnosno preduzetnici opštim aktom, u skladu sa ovim zakonom, uređuju organizaciju računovodstva na način koji omogućava sveobuhvatno evidentiranje, kao i sprečavanje i ot-krivanje pogrešno evidentiranih poslovnih promena, uređuju interne računovodstvene kontrolne postupke, utvrđuju raču-novodstvene politike, određuju lica koja su odgovorna za zakonitost i ispravnost nastanka poslovne promene i sastavljanje i kontrolu računovodstvenih isprava o poslovnoj promeni, uređuju kretanje računovodstvenih isprava i utvrđuju rokove za njihovo dostavljanje na dalju obradu i knjiženje u poslovnim knjigama.

Članom 31. Zakona utvrđeno je da se poslovne knjige, finansijski izveštaji, godišnji izveštaj o poslovanju, odluka o usvajanju finansijskih izveštaja, izveštaj revizora o obavljenoj reviziji finansijskih izveštaja, odluka o raspodeli dobiti, odnosno pokriću gubitka i druge finansijske informacije sastavljaju na srpskom jeziku. Iznosi u poslovnim knjigama, finansijskim izveštajima, odlukama, kao i druge finansijske informacije izražavaju se u dinarima.

Zakonom o deviznom poslovanju („Sl. glasnik RS”, br. 62/2006, 31/2011, 119/2012 i 139/2014) propisano je da se za potrebe knjigovodstva i statistike primenjuje zvanični srednji kurs dinara, koji se formira na način utvrđen propisom Narodne banke Srbije (dalje: NBS).

U prilogu predmetnog zahteva, dostavljeno je i mišljenje NBS u smislu da se u slučaju naknade troškova za službeni put u inostranstvo, plaćanje, naplaćivanje i prenos može vršiti, pored deviza, odnosno efektivnog stranog novca, i u dinarima.

Imajući u vidu navedeno, mišljenja smo da nema smetnji da se evidentiranje (knjiženje) poslovnih promena koje se odnose na troškove nastale po osnovu službenog puta u inostranstvu, u situaciji kada su isti isplaćivani u dinarima, vrši upravo u dinarima. S tim u vezi, posebno napominjemo da bi za potrebe evidentiranja (knjiženja) u poslovnim knjigama sve troškove službenog puta u inostranstvu, a u vezi sa kojim su pojedini računi prvobitno bili iskazani u deviznom iznosu, trebalo prera-čunati u dinare primenom srednjeg kursa NBS koji važi na dan završetka službenog putovanja.”

Mišljenje Ministarstva finansija, br. 401-00-1200/2016-16 od 16.5.2016. godine