Potvrde o rezidentnosti POR-1 i POR-2

 

ŠTA JE POTVRDA O REZIDENTNOSTI


Potvrda o rezidentnosti predstavlja javnu ispravu kojom primalac prihoda dokazuje status rezidenta Republike Srbije, odnosno druge države potpisnice ugovora o izbegavanju dvostrukog oporezivanja prihoda, a koja služi kao dokaz na osnovu koga se mogu primeniti odredbe navedenog ugovora na prihode koji su istim obuhvaćeni.

Vrste potvrda o rezidentnosti:
POR-1 – Potvrda o rezidentnosti kojom se kod inostranog isplatioca prihoda dokazuje status rezidenta Republike Srbije, koju izdaje Republika Srbija.
POR-2 – Potvrda o rezidentnosti kojom nerezident kod domaćeg isplatioca prihoda dokazuje status rezidenta države sa kojom Republika Srbija ima potpisan ugovor o izbegavanju dvostrukog oporezivanja, koju izdaje druga država potpisnica.
Potvrda o rezidentnosti države sa kojom Republika Srbija ima potpisan ugovor o izbegavanju dvostrukog oporezivanja, može se izdati i na drugom obrascu koji propisuje nadležni organ države potpisnice.
Pregled važećih Ugovora o izbegavanju dvostrukog oporezivanja nalazi se na sajtu Poreske uprave, www.purs.gov.rs u delu: /pravna lica/pregled propisa/ugovori o dvostrukom oporezivanju/

POR-1

KO IZDAJE POTVRDU O REZIDENTNOSTI I U KOM ROKU


Filijala Poreske uprave nadležna prema mestu prebivališta/boravišta, odnosno sedišta, izdaje potvrdu o rezidentnosti (Obrazac POR-1) u roku od 8 dana od dana prijema zahteva.
Navedena potvrda izdaje se za prethodnu/e godinu/e i tekuću godinu – na srpsko/engleskom i srpsko/francuskom jeziku.
Obrazac POR-1 može se preuzeti sa sajta Poreske uprave

www.purs.gov. rs u delu: /pravna lica/poreske prijave i obrasci/

ZAHTEV I DOKUMENTACIJA POTREBNA ZA IZDAVANjE POTVRDE O REZIDENTNOSTI


Zahtev za izdavanje potvrde o rezidentnosti se podnosi u papirnom obliku, na pisarnici nadležne organizacione jedinice Poreske uprave, odnosno putem pošte, ili u elektronskom obliku, na elektronsku adresu za prijem podnesaka elektronskim putem koje su objavljene na internet strani Poreske uprave, na linku: https://www.purs.gov.rs/kontakt/adresar.html.
Zahtev za izdavanje potvrde o rezidentnosti (POR-1) u slobodnoj formi, obavezno sadrži:
• ime i prezime, odnosno naziv podnosioca zahteva;
• adresu prebivališta ili boravišta odnosno sedišta podnosioca zahteva;
• potpis podnosioca zahteva (fizičko lice, ili odgovorno lice u pravnom licu, ili preduzetnik);
• navod da je potvrda o rezidentnosti potrebna za ostvarivanje prava iz ugovora;
• naziv države za koju se potvrda o rezidentnosti zahteva;
• godina za koju se potvrda traži;
• datum podnošenja zahteva.

Uz zahtev domaće fizičko lice prilaže sledeću dokumentaciju:

 • potvrdu o prebivalištu (original ili overenu kopiju) koja sadrži podatak od kada je lice na prijavljenoj adresi, koju izdaje Ministarstva unutrašnjih poslova koja, u danu podnošenja zahteva, nije starija od šest meseci,
 • original uplatnice, kao dokaz o uplati Republičke administrativne takse u propisanom iznosu.

Ako domaće fizičko lice pre isteka roka od šest meseci od dana podnošenja prethodnog zahteva, kod iste organizacione jedinice Poreske uprave nadležne prema mestu prebivališta podnosioca zahteva, podnese novi zahtev (u kome navodi i da je prethodni zahtev podnet pre isteka roka od šest meseci, prilaže kopiju potvrde o prebivalištu.
U slučaju da se jednim zahtevom traži izdavanje potvrda o rezidentnosti za više lica koja su zaposlena kod istog poslodavca, uz zahtev se dostavlja dokumentacija za svako od tih lica.

Uz zahtev, domaće pravno lice ili preduzetnik prilaže sledeću dokumentaciju:

 • original uplatnice, kao dokaz o uplati Republičke administrativne takse u propisanom iznosu.

Uz zahtev, strano fizičko lice (stranac) prilaže sledeću dokumentaciju:

 • overenu kopiju putne isprave koja nije starija od šest meseci od dana podnošenja zahteva (sa važećom vizom u danu dužem od šest meseci za period za koji se potvrda o rezidentnosti zahteva);
 • original ili overenu kopiju originala odobrenja privremenog boravka u Republici Srbiji u trajanju dužem od šest meseci, odnosno odobrenja stalnog nastanjenja u Republici Srbiji koje izdaje Ministarstvo unutrašnjih poslova ne starije od šest meseci od dana podnošenja zahteva;
 • potvrdu o prijavi boravišta (prebivališta) stranca (original ili overenu kopiju originala) izdatu od strane Ministarstva unutrašnjih poslova, ne starije od šest meseci od dana podnošenja zahteva;
 • original ili overenu kopiju originala važećeg ugovora o radu kojim je zasnovan radni odnos kod domaćeg poslodavca, odnosno važeći ugovor o upućivanju na rad u Republiku Srbiju ( original ili overenu kopiju originala);
 • dokaz (original ili overenu kopiju originala) o pravu svojine, odnosno drugom stvarnom pravu na kući ili stanu;
 • original uplatnice, kao dokaz o uplati Republičke administrativne takse u propisanom iznosu;
 • druge dokaze na zahtev nadležne filijale Poreske uprave.
  Ako stranac u cilju ispunjenja uslova za sticanje statusa rezidenta Republike Srbije, kao dokaz navodi i boravak članova njegovog porodičnog domaćinstva u Republici Srbiji, potrebno je da za ta lica priloži dokumentaciju navedenu pod rednim brojevima 1,2,3, a za decu i potvrdu o pohađanju predškolske / školske / visokoškolske ustanove i sl.
  Ukoliko podnosilac zahteva odluči da Poreska uprava po službenoj dužnosti pribavi podatke neophodne za odlučivanje, a o kojima se vodi službena evidencija, uz zahtev dostavlja Izjavu o saglasnosti da Poreska uprava za potrebe postupka može izvršiti uvid, pribaviti i obraditi lične podatke o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija.

INSTRUKCIJE ZA PLAĆANjE TAKSE ZA IZDAVANjE POTVRDE O REZIDENTNOSTI

U postupku izdavanja potvrde o rezidentnosti za fizička ili pravna lica odnosno preduzetnike, propisana je republička administrativna taksa, koja prema usaglašenim dinarskim iznosima iz tarife republičkih administrativnih taksi iznosi:
• za fizička lica 1.810,00 dinara,
• za pravna lica odnosno, preduzetnike 4.940,00 dinara.
Uplata se vrši na tekući račun broj: 840-742221843-57, model: 97, poziv na broj: sastoji se od kontrolnog broja i broja opštine.

Strukturu poziva na broj čine KB-OŠO: — KB-kontrolni broj – OŠO- oznaka/šifra opštine
Kontrolni broj i broj opštine možete preuzeti sa linka:
https://izvestaji.poverenik.rs/files/spisak-opstina.pdf

POR-2


KO IZDAJE POTVRDU O REZIDENTNOSTI
Nadležni organ države potpisnice sa kojom Republika Srbija ima zaključen ugovor o izbegavanju dvostrukog oporezivanja može da izda potvrdu o rezidentnosti: na obrascu POR-2 – Potvrda o rezidentnosti druge države sa kojom je zaključen ugovor ili na obrascu koji propisuje nadležni organ države sa kojom je zaključen ugovor o izbegavanju dvostrukog oporezivanja, a kojom podnosilac zahteva potvrđuje status rezidenta te države, za potrebe dokazivanja rezidentnosti kod domaćeg isplatioca prihoda.
Ako isplatilac prihoda u momentu isplate prihoda nerezidentu ne raspolaže potvrdom o rezidentnosti, ne ispunjava uslov za primenu odredbi ugovora o izbegavanju dvostrukog oporezivanja i u tom slučaju dužan je da porez obračuna i plati u skladu sa zakonskom regulativom Republike Srbije.

Obrazac POR-2 može se preuzeti sa sajta Poreske uprave, https://www.purs.gov.rs/pravna-lica/poreske-prijave-i-obrasci.htmlPRAVNI OKVIR
Sve zakone i podzakonske propise kojima se reguliše poreska materija možete pronaći na internet stranici Poreske uprave www.purs.gov.rs
-Zakon o porezu na dobit pravnih lica (“Službeni glasnik RS”, br. 25/01, 80/02 -dr.zakon, 80/02, 43/03, 84/04, 18/10, 101/11, 119/12, 47/13, 108/13, 68/14 – dr.zakon, 142/14, 91/15 – dr. propis, 112/15, 113/17, 95/18, 86/19, 153/20, 118/21,);
-Zakon o porezu na dohodak građana (“Službeni glasnik RS”, br. 24/01, 80/02 – dr.zakon, 80/02, 135/04, 62/06, 65/06 – ispravka, 31/09, 44/09, 18/10, 50/11, 91/11 – US, 93/12, 114/12 – US, 47/13, 48/13 – ispravka, 108/13, 57/14, 68/14 – dr. zakon, 112/15, 113/17, 95/18, 86/19, 153/20, 44/21, 118/21);
-Zakon o opštem upravnom postupku (“Službeni glasnik RS”, br.18/16, 95/18 – dr. propis);
-Zakon o poreskom postupku i poreskoj administraciji (“Službeni glasnik RS”, br. 80/02, 84/02 – ispravka, 23/03 – ispravka, 70/03, 55/04, 61/05, 85/05 – dr.zakon, 62/06 – dr. zakon, 61/07, 20/09, 72/09 – dr.zakon, 53/10, 101/11, 2/12 – ispravka, 93/12, 47/13, 108/13, 68/14, 105/14, 112/15, 15/16, 108/16, 30/18, 95/18, 86/19, 144/20, 96/21);
-Zakon o republičkim administrativnim taksama (“Službeni glasnik RS” 43/03, 51/03 -ispravka, 53/04 – dr. propis, 42/05 – dr. propis, 61/05, 101/05 – dr. zakon, 42/06 – dr. propis, 47/07 – dr. propis, 54/08 – dr. propis, 5/09, 54/09, 35/10 – dr. propis, 50/11, 70/11 – dr.propis, 55/12 – dr. propis, 93/12, 47/13 – dr. propis, 65/13 – dr. propis, 57/14 – dr. propis, 45/15 – dr. propis, 83/15, 112/15, 50/16 – dr. propis, 61/17 – dr. propis, 113/17, 3/18 – ispravka, 50/18 – dr. propis, 95/18, 38/19 – dr. propis, 86/19, 90/19 -ispravka, 98/20 – dr. propis, 144/20, 62/21 – dr.propis);
-Pravilnik o postupku i načinu izdavanja i izgledu obrazaca potvrda o rezidentnosti („Službeni glasnik RS“ broj 80/10, 44/18 – dr. zakon).

Izvor:

Poreski informator – Oktobar 2022.g.