Potvrda o plaćenim porezima i doprinosima za 2022. godinu (PPP-PO)

Najkasnije do 31.1.2023. godine potrebno je izdati potvrdu o plaćenim porezima i doprinosima po odbitku u 2022. godini na obrascu PPP-PO.
Izdavanje potvrde o plaćenim porezima po odbitku fizičkim licima

Shodno članu 41. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji , isplatilac prihoda kao poreski platac, dužan je da licu iz čijih je prihoda, odnosno sredstava naplaćen porez po odbitku, po isteku kalendarske godine (2022. godine), odnosno najkasnije do 31. januara 2023. godine, izda potvrdu koja sadrži podatke o plaćenom porezu po odbitku.

Potvrda o plaćenim porezima i doprinosima po odbitku omogućuje fizičkom licu-primaocu prihoda da raspolaže tačnim podacima o ostvarenom prihodu i plaćenim porezima i doprinosima u određenoj godini, što je posebno značajno za ona fizička lica koja ostvaruju veće prihode i koja su potencijalni obveznici godišnjeg poreza na dohodak građana, i /ili, imaju pravo na povraćaj više plaćenih doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje, jer su uplatili doprinose na osnovicu koja je viša od najviše zakonom propisane osnovice.

Obrazac potvrde PPP PO propisan je Pravilnikom o poreskoj prijavi po odbitku.

Ova potvrda primaocu prihoda služi i kao prilog uz poresku prijavu za godišnji porez na dohodak građana ( PPDG-2R ).

Odredbama člana 106. Zakona o porezu na dohodak građana, propisano je da je isplatilac prihoda na koje se plaća porez po odbitku, dužan da obvezniku, prilikom svake isplate, kao i po isteku godine, izda obračun sa podacima o:

  • bruto  oporezivom prihodu iz radnog odnosa i van radnog odnosa
  • normiranim troškovima i drugim umanjenjima oporezivog prihoda
  • poreskoj osnovici
  • plaćenom porezu
  • plaćenim doprinosima na teret primaoca i na teret isplatioca prihoda

U obrazac PPP-PO unose se podaci o isplaćenim prihodima i plaćenom porezu po odbitku, izvršenim u periodu od 01.01. do 31.12.2022. godine, bez obzira na koji se period odnosi isplata. Drugačije rečeno, za unos podataka o isplaćenim prihodima i plaćenom porezu po odbitku izvršenim za kalendarsku 2022. godinu relevantan je trenutak isplate, a ne period na koji se ti prihodi odnose.

Pod porezom po odbitku podrazumeva se plaćen porez na dohodak građana i doprinosi za obavezno socijalno osiguranje.

Prihodi za koje je propisan neoporezivi iznos unose se u obrazac PPP-PO, ali samo deo tih prihoda za koje je plaćen porez po odbitku. Na primer, u maju mesecu 2022. godine izvršena je isplata troškova prevoza za dolazak i odlazak sa posla, u iznosu od 6.000 dinara.  U obrazac PPP-PO treba uneti samo deo prihoda na koji je plaćen porez po odbitku, kao i obračunati i plaćeni porez.

Zakonom o poreskom postupku i poreskoj administraciji propisana je prekršajna odgovornost isplatioca prihoda koji, licima-primaocima prihoda, za koje je platio porez po odbitku, ne izda Potvrdu o plaćenom porezu po odbitku, najkasnije do 31. januara godine koja sledi godini u kojoj je plaćen porez po odbitku.

Novčana kazna za pravna lica propisana je u rasponu od 100.000 do 2.000.000 dinara, a za odgovorno lice u pravnom licu novčana kazna u rasponu od 10.000 do 100.000 dinara. Za isti prekršaj preduzetnik će se kazniti novčanom kaznom od 50.000 do 500.000 dinara.

Izdavanja Potvrde o plaćenim porezima po odbitku pravnim licima 

Pravno lice (rezident) koje je u toku 2021 godine pravnom licu isplaćivalo prihode, na koje se, saglasno članu 40. Zakona o porezu na dobit pravnih lica obračunava i plaća porez po odbitku, takođe ima obavezu izdavanja Potvrde o plaćenim porezima po odbitku pravnim licima.

Obrazac ove potvrde nije propisan, ali bi ona, svakako, trebalo da sadrži osnovne podatke o isplatiocu prihoda, kao što su naziv, sedište, PIB, matični broj i podatke o oporezivom prihodu i plaćenom porezu po odbitku.

Potvrda se izdaje do 31.1.2023. godine za prihode isplaćene u periodu od 1.1. do 31.12.2022. godine

Propisi i obrasci:

Zakon o poreskom postupku i poreskoj administraciji

Zakon o porezu na dohodak građana

Zakon o porezu na dobit pravnih lica

PPP-PO