Prijavljivanje poslovnih prostora i prostorija Poreskoj upravi

Obaveštavamo poreske obveznike da se počev od 24. januara 2023. godine, saglasno odredbama Pravilnika o postupku, načinu, rokovima, sadržaju i obliku prijave kojom poreski obveznik prijavljuje poslovni prostor i poslovne prostorije u kojima skladišti, odnosno smešta dobra, kao i prostor i prostorije u kojima obavlja delatnost i čl. 25. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji, prijavljivanje poslovnih prostorija i prostora vrši isključivo u elektronskom obliku, preko portala Poreske uprave na Obrascu EP IPP – Prijava za evidentiranje poslovnog prostora i poslovnih prostorija u kojima se skladište, odnosno smeštaju dobra, kao i prostora i prostorija u kojima poreski obveznik obavlja delatnost.

Prijava EP IPP podnosise posebno za svaki prostor i prostoriju koje se nalaze van prijavljenog sedišta pravnog lica, preduzetnika, odnosno prebivališta/boravišta fizičkog lica, pre početka njihovog korišćenja.

Poslovnim prostorom i poslovnim prostorijama, u kojima se skladište, odnosno smeštaju dobra, kao i prostorom i prostorijama u kojima se obavlja delatnost smatraju se sve vrste otvorenih, zatvorenih i drugih prostora i prostorija koje se koriste u svrhu obavljanja delatnosti, kao i otvorenih, zatvorenih i drugih prostora i prostorija u kojima ili na kojima poreski obveznik skladišti, odnosno smešta dobra.

Prijava EP IPP uslučaju promene iskazanih podataka podnosi se najkasnije 24 sata pre nastanka promene, posebno za svaki prostor i prostoriju. U slučaju kada je do promene podataka došlo usled okolnosti koje ne zavise od volje poreskog obveznika, rok za podnošenje prijave je najkasnije 24 sata po saznanju od nastanka promene.

Poreski obveznik koji svoj poslovni prostor iznajmljuje drugom poreskom obvezniku dužan je da prostor prijavi za obavljanje delatnosti iznajmljivanja dok je zakupac dužan da prijavi iznajmljeni prostor za obavljanje svoje delatnosti.

Poreski obveznik koji smešta tuđa dobra u svoje skladište, o kojima vodi evidenciju u svojim poslovnim knjigama, dužan je da prijavi taj poslovni prostor ili deo poslovnog prostora kao skladište.

Obveznik koji nije prijavio podatke Poreskoj upravi, odnosno koji je prijavio nepotpune ili netačne podatke, a počeo je da koristi poslovni prostor, odnosno poslovne prostorije u kojima skladišti, odnosno smešta dobra, kao i prostore i prostorije u kojima obavlja delatnost, dužan je da podnese prijavu EP IPP najkasnije do 29.01.2023. godine.

Napominjemo da poreski obveznik nije u obavezi da dostavlja podatke:

  • koje je prijavio Agenciji za privredne registre prilikom upisa u propisani registar,
  • koje je u skladu sa drugim propisima dostavio Poreskoj upravi (zakon kojim se uređuju akcize, zakon kojim se uređuje fiskalizacija i dr.) i
  • koje je do 24. januara 2023. godine prijavio Poreskoj upravi podnošenjem obrasca PEP IPJ.

Državni organi i organizacije, organi i organizacije teritorijalne autonomije ili lokalne samouprave, javna preduzeća koja obavljaju delatnost od opšteg interesa, a čiji je jedini osnivač Republika Srbija, autonomne pokrajine ili jedinice lokalne samouprave, odnosno direktni i indirektni budžetski korisnici shodno pravilniku kojim se uređuje spisak korisnika javnih sredstava, kao i finansijske institucije (banke, društva za osiguranje, platne institucije i dr.) ne podnose prijavu EP IPP.

Poreski obveznik ne može da podnese evidencionu prijavu na obrascu EP IPP posle pokretanja postupka poreske kontrole, kao i nakon pokretanja radnji Poreske policije u cilju otkrivanja poreskih krivičnih dela.

Nepostupanje poreskih obveznika u smislu neprijavljivanja Poreskoj upravi, prodajnih, skladišnih, odnosno smeštajnih prostorija, u kojima se smeštaju dobra, odnosno vrši promet, predstavlja krivično delo nedozvoljenog skladištenja robe, shodno članu 176a. stav 2. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji.

Izvor: Poreska uprava