Follow Us:

Neoporezivi iznos zarade

Neoporezivi iznos zarade01. 02. 2019 – 31. 01. 2020.15.300,00
   
Neoporezivi iznos zarade16. 12. 2018 – 31. 01. 2019.15.000,00

 

Na osnovu čl. 15a Zakona o porezu na dohodak gradjana:

Osnovicu poreza na zarade čini zarada iz člana 13. st. 1. i 3, čl. 14. do 14b i člana 15b ovog
zakona, umanjena za iznos od 15.300 dinara mesečno za lice koje radi sa punim radnim
vremenom.
Za lice koje radi sa nepunim radnim vremenom, umanjenje iz stava 2. ovog člana je srazmerno
radnom vremenu tog lica u odnosu na puno radno vreme.
Kad lice ostvaruje puno radno vreme kod dva ili više poslodavaca, umanjenje iz stava 2. ovog
člana vrši svaki poslodavac srazmerno radnom vremenu kod poslodavca u odnosu na puno radno
vreme, s tim što ukupno umanjenje iznosi 15.000 dinara mesečno.
Kad lice ostvaruje nepuno radno vreme kod dva ili više poslodavaca, svaki poslodavac vrši
umanjenje srazmerno radnom vremenu kod poslodavca u odnosu na ukupno radno vreme, s tim
što zbir umanjenja mora biti manji od 15.000 dinara mesečno, odnosno srazmerno ukupnom
radnom vremenu lica u odnosu na puno radno vreme.