Follow Us:

NEOPOREZIVI IZNOSI U SKLADU SA ZAKONOM O POREZU NA DOHODAK GRAĐANA

USKLAĐENI DINARSKI NEOPOREZIVI IZNOSI

Iznosi se jednom godišnje usklađuju godišnjim indeksom potrošačkih cena u kalendarskoj godini koja prethodi godini u kojoj se usklađivanje vrši, prema podacima republičkog organa nadležnog za poslove statistike. Usklađene dinarske iznose objavljuje Vlada, a primenjuju se od prvog dana narednog meseca po objavljivanju (sledeće usklađivanje je 1. februara 2019. god.).

Prema Zakonu o porezu na dohodak građanaU primeni od
01.02.2018. do 31.01.2019. 
1) član 9. stav 1.
Ne plaća se porez na dohodak građana na primanja ostvarena po osnovu:
najviše do:
– pomoći u slučaju smrti zaposlenog, člana njegove porodice ili penzionisanog radnika – tačka 9)67.145
– stipendije i krediti učenika i studenata – tačka 12)11.511
– naknada za ishranu – hranarina koju sportistima amaterima isplaćuju amaterski sportski klubovi, u skladu sa zakonom kojim se uređuje sport – tačka 13)9.592
– naknada za rad članova izbornih komisija, biračkih i glasačkih odbora i za rad na popisu stanovništva – tačka 29)5.150
– novčane pomoći fizičkim licima koja nisu zaposlena kod davaoca, a koja ne predstavlja ekvivalent za neki njihov rad, odnosno protivuslugu ili protivčinidbu za neku njihovu aktivnost u odnosu na davaoca – neoporezivo je do navedenog iznosa, godišnje, za pomoć ostvarenu od jednog isplatioca – tačka 30)12.746
2) član 18. stav 1.
Ne plaća se porez na zarade na primanja zaposlenog od poslodavca po osnovu:
najviše do:
– naknada troškova prevoza za dolazak i odlazak sa rada – tačka 1)3.837
– dnevnica za službeno putovanje u zemlji – tačka 2)2.303
– naknada za upotrebu privatnog auta na službenom putovanju – tačka 5)6.716
– solidarna pomoć za slučaj bolesti, zdravstvene rehabilitacije ili invalidnosti zaposlenog ili člana njegove porodice – tačka 7)38.370
– poklon deci zaposlenih, starosti do 15 godina, povodom Nove godine i Božića – tačka 8)9.592
– jubilarna nagrada zaposlenima, u skladu sa zakonom koji uređuje rad – tačka 9)19.183
3) član 21a stav 2. – Ne plaća se porez na zarade na:zbirno – najviše do:
– premije za dobrovoljno zdravstveno osiguranje i penzijski doprinos u dobrovoljni penzijski fond koje poslodavac obustavlja i plaća iz zarade zaposlenog – zbirno (neoporezivi iznos se isključuje iz osnovice za porez)5.757
4) član 83. stav 4. – Ne plaća se porez na dobitke od igara na sreću:najviše do:
– pojedinačno ostvaren dobitak – tačka 1) 
100.000
5) član 85. stav 1. – Ne plaća se porez na drugi prihod na:najviše do:
– nagrade i druga slična davanja fizičkim licima koja nisu zaposlena kod isplatioca, a koja proizlaze iz rada ili druge vrste doprinosa delatnosti isplatioca, ostvarena od jednog isplatioca, na godišnjem nivou – tačka 11)12.746