Follow Us:

Osnivanje DOO


KORAK 1: Odaberite odgovarajuću pravnu formu svoje firme

Prema Zakonu o privrednim društvima (u daljem tekstu: „ZPD“), pravne forme privrednih društava koje možete osnovati u Srbiji jesu: društvo sa ograničenom odgovornošću (u daljem tekstu: „DOO“), akcionarsko društvo, ortačko društvo, kao i komanditno društvo.

Razlike između navedenih društava su vrlo značajne, ukrako ih opisujemo. Kako je DOO najpopularniji I najčešći izbor, ostatak teksta se bavi isključivo procedurama osnivanja vezanim za DOO.

Osnovne
karakteristike pojedinih formi privrednih društava su sledeće:

1.1. DOO

DOO
predstavlja privredno društvo u kome su 1 ili više članova društva vlasnici
udela u osnovnom kapitalu društva. Članovi ne odgovaraju za obaveze društva,
odnosno oni odgovaraju samo do visine svog uloga. Međutim, u slučajevima
zloupotrebe pravila o ograničenoj odgovornosti za obaveze društva, članovi koji
učine ovakvu zloupotrebu, postaju u potpunosti odgovorni za štetu koju na taj
način prouzrojkuju.

Na
osnovu svog uloga, članovi mogu da upravjaju sa dobiti društva i u tom smislu
se opredele za isplatu profita u visini procenta članskog udela ili za
neisplatu. Kada je u pitanju ova pravna forma, najčešće se radi o društvu sa
niskim iznosom osnovnog kapitala i malim brojem članova. Pogodna je za mala i
srednja preduzeća.

1.2. Akcionarsko društvo

Osnovni kapital akcionarskog
društva, podeljen je u akcije, a najniža
vrednost osnovnog kapitala mora biti bar 3.000.000,00 dinara, dok kod
delatnosti koje su uređene posebnim zakonima, za minimalni iznos kapitala može
biti postavljen i viši prag.

Akcije
akcionarskog društva mogu da budu u vlasništvu 1 ili više lica, a evidenciju o
akcijama, vlasništva nad njima i njihovoj vrednosti, vodi Centralni registar,
depo i kliring hartija od vrednosti. Vođenje ovog registra i način raspolaganja
akcijama uređeni su Zakonom o tržištu kapitala.

Osnovni
kapital, za razliku od situacije kod doo, mora biti uplaćen pre registracije
društva, a isti je slčaj i sa upisom vlasnika akcija u Centralni registar, depo
i klirng hartija od vrednosti.

Vlasnici
akcija akcionarskog društva čine skupštinu akcionara, a broj akcija koje
poseduju u društvu srazmeran je i broju glasova koje imaju u skupštini
akcionara.

1.3. Komanditno društvo

Komanditno
društvo predstavlja neku vrstu hibrida između društva lica i društva kapitala, odnosno
društva u kome osnivači za obaveze društva odgovoraju svojom ličnom imovinom i
društva u kome članovi ograničeno odgovaraju za obaveze društva.

Tako
komanditno društvo mora da ima bar 1 člana koji apsolutno neograničeno odgovara
za obaveze društva (komplementar), i bar jednog koji za te obaveze odgovara
ograničeno, do visine svog uloga (komanditor).

Iako
je ovakva pravna forma predviđena Zakonom o privrednim društvima, komanditna
društva u našem pravnom sistemu gotovo da ne postoje.

1.4. Ortačko društvo

Osnivači
ortačkog društva su lica koja celom svojom imovimom odgovaraju za obaveze
društva i u ovakvom entitetu moraju da postoje bar dva ortaka. Sve odluke u
ortačkom društvu, po pravilu, donose ortaci zajedno.

KORAK 2: Odaberite odgovarajuće poslovno ime za vašu firmu

Privredno društvo posluje i
učestvuje u pravnom prometu pod svojim poslovnim imenom registrovanim od
strane Agencije za privredne registre (U daljem tekstu: „APR”). Pri odabiru poslovnog imena,
vrlo je važno pridržavati se određenih pravila. Naime, poslovno ime koje ne
ispunjava zakonom propisane uslove ne može biti registrovano i često
predstavlja razlog za odbacivanje prijave za
registraciju firme.

a) Poslovno ime = naziv + pravna forma + mesto sedišta

b) Poslovno ime mora biti napisano na srpskom jeziku, na ćiriličnom ili latiničnom pismu

c) Naziv firme može biti na stranom jeziku, može da sadrži strane reči ili karaktere, na latiničnom pismu engleskog jezika, kao i arapske i rimske brojeve

d) NAJVAŽNIJE, naziv firme ne sme biti istovetan ili sličan nazivu druge firme!

Naziv firme se mora razlikovati od
naziva druge firme tako da ne izaziva zabludu o identitetu sa drugom firmom.
Ukoliko postoji identičan ili sličan naziv, prijava
će biti odbačena! 
Takođe, čak i ukoliko APR dozvoli
registraciju firme pod određenim poslovnim imenom koje je slično poslovnom
imenu već postojećeg društva, a koje se bavi istom ili sličnom delatnosti, u
nekim situacijama možete očekivati da se podnese tužba protiv vašeg novog
društva. Tom tužbom bi se od vašeg društva tražilo da promeni naziv kao deo
poslovnog imena.

KORAK 3: Izbor poslovne adrese kod osnivanja firme

Jedan
od obaveznih elemenata pri registraciji društva je su poslovne adrese. Postoji
nekoliko vrsta adresa koje su u tom smislu značajne, a iznećemo ih prioritetnim
redosledom.

3.1. Adresa sedišta – slobodno bi se moglo reći da predstavlja najvažniju adresu za pravno lice. S jedne strane, ona je i deo poslovnog imena društva, pa je jedan od prvih koraka pri realizaiji ideje o osnivanju. Adresa sedišta je zanačajna i iz niza drugih razloga, kako proceduralnih, strateških, tako i pravnih, a tim pre što predstavlja i osnov za zasnivanje nadležosti suda i drugih organa.

3.2. Adresa za prijem pošte – ne naznačava se posebno u koliko je istovetna adresi sedišta. Međutim, ukoliko na registrovanoj adresi sedišta, društvo faktički ne bi primalo poštu, onda je neopodno registrovati adresu za prijem pošte na kojoj bi uručenje bilo moguće.

3.3. Adresa za prijem elektronske pošte – registracija ove elektronske adrese u Srbiji je obavezna za sve entitete, od 2018. godine i stupanja na snagu Zakona o izmenama i dopunama Zakona o privrednim društvima, da ima registovanu adresu za prijem elektronske pošte.

3.4. Virtuelno sedište – danas u svetu biznis nomada, kada veliki broj ljudi svoj posao može da obavlja sa kog god mesta ili lokacije poželi, tradicionalni tip poslovnog sedišta za ovakve ljude nema smisao.

Zašto biste se vezivali za jedan prostor? Zašto biste se pravno obavezivali prema još nekim licima u postupku kupoprodaje ili zakupa postora za poslovno sedište? Takav trošak Vaš posao suštinski ne iziskuje? Razumljivo. Upravo zbog toga, nudi se mogućnost registrovanja virtuelnog sedišta, kao zvaničnog sedišta kompanije.

Virtuelno sedište zapravo predstavlja set usluga koje Vam davalac vitruelnog sedišta nudi, kako bi se funkcija ove adrese ispunila. Ovo za mnogo niže troškove licima obezbeđuje potrebnu adresu sedišta za registraciju, mogućnost situacinog korišćenja prostorija za slučaj da za tim postoji potreba, usluge preuzimanja pošte, kontakt telefon, filtriranje i preusmeravanje potrebnih poruka.

osnivanje doo

KORAK 4: Sastavite osnivački akt

Osnivački akt doo je konstitutivni akt doo koji se sastavlja u formi:

 • ODLUKE O OSNIVANJU –
  jedno lice osniva DOO
 • UGOVORA O OSNIVANJU –
  više lica osniva DOO

Pri sastavljanju osnivačkog akta
DOO, važno je da navedete sve njegove obavezne elemente,
propisane ZPD:

 • Lično ime, prebivalište
  i JMBG/broj pasoša (fizička lica), odnosno poslovno ime, sedište i matični broj
  (pravna lica) – za članove DOO
 • Poslovno ime i sedište
  DOO
 • Pretežna delatnost DOO
 • Ukupan iznos osnovnog
  kapitala DOO
 • Iznos novčanog uloga,
  odnosno novčanu vrednost i opis nenovčanog uloga svakog člana DOO
 • Vreme uplate, odnosno
  unošenja uloga u osnovni kapital DOO
 • Udeo svakog člana DOO u
  osnovnom kapitalu DOO, izražen u procentima
 • Određivanje organa DOO i
  njihovih nadležnosti

Što se tiče troškova osnivanja
društva, njih će snositi ili društvo ili osnivači. Međutim,
ukoliko osnivačkim aktom nije drugačije određeno, osnivači će biti dužni da
snose ove izdatke. Stoga, naša
preporuka je da se osnivačkim aktom propiše da osnivači snose troškove
osnivanja društva, kao i da osnivači imaju pravo na povraćaj troškova osnivanja
od strane društva.

Napomene vezane za
sadržinu osnivačkog akta:

OSNOVNI KAPITAL DOO:

Osnovni
kapital firme, pa time i DOO, je novčana vrednost upisanih uloga članova
društva u društvo. Pod „upisanim“ ulogom, smatra se registracija visine uloga
člana društva, povodom koje član ima obavezu uplate, odnosno unošenja uloga.

Ulozi mogu biti novčani i nenovčani
(samo u stvarima i pravima) i izražavaju se u dinarima. Minimalni upisani osnovni kapital (novčani ili
nenovčani) iznosi 100,00 RSD, osim
ukoliko je posebnim zakonom predviđen viši iznos.

Prilikom
osnivanja DOO, ulog se ne mora uplatiti/uneti, već se mora samo upisati, a u
osnivačkom aktu se mora odrediti u kom roku će član društva uplatiti/uneti
ulog, a najkasnije u roku od 5 godina od dana donošenja osnivačkog akta.

UPRAVLJANJE DOO:

Osnivač(i),
prilikom osnivanja DOO, u zavisnosti od svojih potreba, odlučuju da li će
upravljanje društvom biti jednodomno ili dvodomno.

 • Jednodomno upravljanje =
  1 ili više zastupnika (najčešće direktora) upravlja društvom
 • Dvodomno upravljanje = 1
  ili više direktora + nadzorni odbor

KORAK 5: Overa potpisa osnivača na osnivačkom aktu i postupak registracije u APR-u

ZPD
nalaže da se, pri osnivanju privrednog društva, overavaju potpisi osnivača na
osnivačkom aktu. Overu je moguće izvršiti na dva načina:

 • Digitalnim potpisivanjem sa jednim
  od važećih digitalnih sertifikata
 • U kancelariji javnog beležnika

Podnesite dokumentaciju za
registraciju DOO u APR

Postupak registracije osnivanja DOO
se sprovodi u Agenciji za privredne registre (u daljem tekstu: „APR“) i to na dva načina:

 • Elektronski (on line) popunjavanjem registracione prijave na
  websajtu APR-a
 • Podnošenjem
  registracione prijave osnivanja, uz prateću dokumentaciju
    neposredno u sedištu
  APR u Beogradu, u nekoj od organizacionih jedinica APR, ili poštom.

Navedene
spise podnosi osnivač ili lice koje je
punomoćjem ovlašćeno od strane osnivača
. U slučaju elektronske
registracije pumoćje se overava digitalnim potpisom u suprotnom mora biti
overeno kod javnog beležnika.

Jednošalterski sistema
registracije
 omogućava da DOO sa registracijom osnivanja
istovremeno dobije:

 • Matični broj (MB)
 • Poreski identifikacioni
  broj (PIB)
 • Broj osiguranika
  zdravstvenog osiguranja koji izdaje Republički Zavod za Zdravstveno Osiguranje
  (RZZO).

Rok za podnošenje prijave je 15
dana 
od dana donošenja osnivačkog akta, s
tim da je potrebno da se i odluka o imenovanju zastupnika i/ili nadzornog
odbora takođe registruje u tom roku, ako sama nije deo osnivačkog akta.

Popunjavanje i overa OP obrasca

Radi
budućeg raspolaganja sredstvima na tekućem računu firme, a koji biste otvorili
u banci u skladu sa narednim korakom, neophodno je popuniti tzv. „OP obrazac”,
odnosno obrazac Overenih potpisa lica ovlašćenih za zastupanje. Isti se može
preuzeti putem Interneta, i vrlo jednostavno se popunjava.

Nakon
popunjavanja OP obrasca, neophodno je da se u kancelariji javnog beležnika
potpiše ovaj obrazac, od strane zastupnika društva, a što javni beležnik zatim
overava.

Kako
je mnogim osnivačima važno da znaju koliko će to puta morati lično da se pojave
tokom procedure osnivanja društva, naročito ukoliko ne borave u Srbiji,
činjenica da prisustvo osnivača pri osnivanju firme nije potrebno, značajno
može da olakša ceo postupak.

Svaki
korak za osnivača može da obavi 
punomoćnik, a uz specijalno punomoćje može i da, u ime osnivača, potpiše
osnivački akt.

KORAK 6: Otvaranje tekućeg računa firme

Nakon
donošenja Rešenja APR o registraciji DOO, potrebno je da otvorite tekući račun
firme što možete učiniti u banci po vašem izboru.

Ukoliko
koristite banku po našem izboru izbegavate odlazak u banku. Potrebna
dokumentacija biće doneta od strane agenta banke na vašu adresu radi
potpisivanja I vraćena u roku od 24h potpisana od strane banke sa otvorenim
računima.

KORAK 7: Šta Vas čeka nakon registracije društva?

Bez
obzira na momenat kada ćete zaista započeti delatnost i koji je cilj osnivanja
Vašeg društva, odmah po osnivanju nastupaju zakonske obaveze za registrovani
entitet.

Naime,
već u roku od 15 dana po osnivanju društva potrebno je da društvo podnese prvu
poresku prijavu, takozvanu akontacionu poresku prijavu. Osim što je svrha ove
prijave obavezno prijavljivanje novog subjekta poreskim prganima, njome se vrši
i procena očekivanih prihoda, od strane samog poreskog obveznika, a na osnovu
koje procene će se odrediti visina poreza koji će akontativno plaćati tokom
godine sve dok se ne utvrdi konačna poraska obaveza.

 Za ovaj postupak nužno je da imate digitalni
potpis kako biste izvršili prenos ovlašćenja na izabranog konsultanta na
portalu Poreske uprave.

Korak 8: Vođenje poslovnih knjiga

Pružamo visoko profesionalne i digitalizovane računovodstvene I savetodavne usluge, pa vam stojimo na raspolaganju i u ovoj etapi uspostavljanja vašeg biznisa.