Follow Us:

Osnivanje DOO


KORAK 1: Odabir odgovarajuće pravne forme

Prema Zakonu o privrednim društvima (u daljem tekstu: „ZPD“), pravne forme privrednih društava koje možete osnovati u Srbiji jesu: društvo sa ograničenom odgovornošću (u daljem tekstu: „DOO“), akcionarsko društvo, ortačko društvo, kao i komanditno društvo.

Razlike između navedenih društava su vrlo značajne, ukratko ih opisujemo. Kako je DOO najpopularniji I najčešći izbor, ostatak teksta se bavi isključivo procedurama osnivanja vezanim za DOO.

Osnovne karakteristike pojedinih formi privrednih društava su sledeće:

1.1. DOO

DOO predstavlja privredno društvo u kome su 1 ili više članova društva vlasnici udela u osnovnom kapitalu društva. Članovi ne odgovaraju za obaveze društva, odnosno oni odgovaraju samo do visine svog uloga. Međutim, u slučajevima zloupotrebe pravila o ograničenoj odgovornosti za obaveze društva, članovi koji učine ovakvu zloupotrebu, postaju u potpunosti odgovorni za štetu koju na taj način prouzrojkuju.

Na osnovu svog uloga, članovi mogu da upravjaju sa dobiti društva i u tom smislu se opredele za isplatu profita u visini procenta članskog udela ili za neisplatu. Kada je u pitanju ova pravna forma, najčešće se radi o društvu sa niskim iznosom osnovnog kapitala i malim brojem članova. Pogodna je za mala i srednja preduzeća.

1.2. Akcionarsko društvo

Osnovni kapital akcionarskog društva, podeljen je u akcije, a najniža vrednost osnovnog kapitala mora biti bar 3.000.000,00 dinara, dok kod delatnosti koje su uređene posebnim zakonima, za minimalni iznos kapitala može biti postavljen i viši prag.

Akcije akcionarskog društva mogu da budu u vlasništvu 1 ili više lica, a evidenciju o akcijama, vlasništva nad njima i njihovoj vrednosti, vodi Centralni registar, depo i kliring hartija od vrednosti. Vođenje ovog registra i način raspolaganja akcijama uređeni su Zakonom o tržištu kapitala.

Osnovni kapital, za razliku od situacije kod doo, mora biti uplaćen pre registracije društva, a isti je slčaj i sa upisom vlasnika akcija u Centralni registar, depo i klirng hartija od vrednosti.

Vlasnici akcija akcionarskog društva čine skupštinu akcionara, a broj akcija koje poseduju u društvu srazmeran je i broju glasova koje imaju u skupštini akcionara.

1.3. Komanditno društvo

Komanditno društvo predstavlja neku vrstu hibrida između društva lica i društva kapitala, odnosno društva u kome osnivači za obaveze društva odgovoraju svojom ličnom imovinom i društva u kome članovi ograničeno odgovaraju za obaveze društva.

Tako komanditno društvo mora da ima bar 1 člana koji apsolutno neograničeno odgovara za obaveze društva (komplementar), i bar jednog koji za te obaveze odgovara ograničeno, do visine svog uloga (komanditor).

Iako je ovakva pravna forma predviđena Zakonom o privrednim društvima, komanditna društva u našem pravnom sistemu gotovo da ne postoje.

1.4. Ortačko društvo

Osnivači ortačkog društva su lica koja celom svojom imovimom odgovaraju za obaveze društva i u ovakvom entitetu moraju da postoje bar dva ortaka. Sve odluke u ortačkom društvu, po pravilu, donose ortaci zajedno.

KORAK 2: Poslovno ime za vašu firmu

Privredno društvo posluje i učestvuje u pravnom prometu pod svojim poslovnim imenom registrovanim od strane Agencije za privredne registre (U daljem tekstu: „APR”). Pri odabiru poslovnog imena, vrlo je važno pridržavati se određenih pravila. Naime, poslovno ime koje ne ispunjava zakonom propisane uslove ne može biti registrovano i često predstavlja razlog za odbacivanje prijave za registraciju firme.

 • Poslovno ime = naziv + pravna forma + mesto sedišta
 •  Poslovno ime mora biti napisano na srpskom jeziku, na ćiriličnom ili latiničnom pismu
 • Naziv firme može biti na stranom jeziku, može da sadrži strane reči ili karaktere, na latiničnom pismu engleskog jezika, kao i arapske i rimske brojeve
 •  NAJVAŽNIJE, naziv firme ne sme biti istovetan ili sličan nazivu druge firme!

KORAK 3: Izbor poslovne adrese kod osnivanja firme

Jedan od obaveznih elemenata pri registraciji društva jesu poslovne adrese. Postoji nekoliko vrsta adresa koje su u tom smislu značajne.

3.1. Adresa sedišta – slobodno bi se moglo reći da predstavlja najvažniju adresu za pravno lice. S jedne strane, ona je i deo poslovnog imena društva, pa je jedan od prvih koraka pri realizaiji ideje o osnivanju. Adresa sedišta je zanačajna i iz niza drugih razloga, kako proceduralnih, strateških, tako i pravnih, a tim pre što predstavlja i osnov za zasnivanje nadležosti suda i drugih organa.

3.2. Adresa za prijem pošte – ne naznačava se posebno u koliko je istovetna adresi sedišta. Međutim, ukoliko na registrovanoj adresi sedišta, društvo faktički ne bi primalo poštu, onda je neopodno registrovati adresu za prijem pošte na kojoj bi uručenje bilo moguće.

3.3. Adresa za prijem elektronske pošte – registracija ove elektronske adrese u Srbiji je obavezna za sve entitete, od 2018. godine i stupanja na snagu Zakona o izmenama i dopunama Zakona o privrednim društvima, da ima registovanu adresu za prijem elektronske pošte.

3.4. Virtuelno sedište – danas u svetu biznis nomada, kada veliki broj ljudi svoj posao može da obavlja sa kog god mesta ili lokacije poželi, tradicionalni tip poslovnog sedišta za ovakve ljude nema smisao.

Virtuelno sedište zapravo predstavlja set usluga koje Vam davalac vitruelnog sedišta nudi, kako bi se funkcija ove adrese ispunila. Ovo za mnogo niže troškove licima obezbeđuje potrebnu adresu sedišta za registraciju, mogućnost korišćenja prostorija za slučaj da za tim postoji potreba, usluge preuzimanja pošte, kontakt telefon, filtriranje i preusmeravanje potrebnih poruka.

osnivanje doo

KORAK 4: Sastavljanje osnivačkog akta

Osnivački akt doo je konstitutivni akt doo koji se sastavlja u formi:

 • ODLUKE O OSNIVANJU – jedno lice osniva DOO
 • UGOVORA O OSNIVANJU – više lica osniva DOO

Pri sastavljanju osnivačkog akta DOO, važno je da navesti sve njegove obavezne elemente, propisane ZPD:

 • Lično ime, prebivalište i JMBG/broj pasoša (fizička lica), odnosno poslovno ime, sedište i matični broj (pravna lica) – za članove DOO
 • Poslovno ime i sedište DOO
 • Pretežna delatnost DOO
 • Ukupan iznos osnovnog kapitala DOO
 • Iznos novčanog uloga, odnosno novčanu vrednost i opis nenovčanog uloga svakog člana DOO
 • Vreme uplate, odnosno unošenja uloga u osnovni kapital DOO
 • Udeo svakog člana DOO u osnovnom kapitalu DOO, izražen u procentima
 • Određivanje organa DOO i njihovih nadležnosti

Što se tiče troškova osnivanja društva, njih će snositi ili društvo ili osnivači. Međutim, ukoliko osnivačkim aktom nije drugačije određeno, osnivači će biti dužni da snose ove izdatke. Stoga, naša preporuka je da se osnivačkim aktom propiše da osnivači snose troškove osnivanja društva, kao i da osnivači imaju pravo na povraćaj troškova osnivanja od strane društva.

Napomene vezane za sadržinu osnivačkog akta:

OSNOVNI KAPITAL DOO:

Osnovni kapital firme, pa time i DOO, je novčana vrednost upisanih uloga članova društva u društvo. Pod „upisanim“ ulogom, smatra se registracija visine uloga člana društva, povodom koje član ima obavezu uplate, odnosno unošenja uloga.

Ulozi mogu biti novčani i nenovčani (samo u stvarima i pravima) i izražavaju se u dinarima. Minimalni upisani osnovni kapital (novčani ili nenovčani) iznosi 100,00 RSD, osim ukoliko je posebnim zakonom predviđen viši iznos.

Prilikom osnivanja DOO, ulog se ne mora uplatiti/uneti, već se mora samo upisati, a u osnivačkom aktu se mora odrediti u kom roku će član društva uplatiti/uneti ulog, a najkasnije u roku od 5 godina od dana donošenja osnivačkog akta.

UPRAVLJANJE DOO:

Osnivač(i), prilikom osnivanja DOO, u zavisnosti od svojih potreba, odlučuju da li će upravljanje društvom biti jednodomno ili dvodomno.

 • Jednodomno upravljanje = 1 ili više zastupnika (najčešće direktora) upravlja društvom
 • Dvodomno upravljanje = 1 ili više direktora + nadzorni odbor

KORAK 5: Overa potpisa osnivača na osnivačkom aktu i postupak registracije u APR-u

ZPD nalaže da se, pri osnivanju privrednog društva, overavaju potpisi osnivača na osnivačkom aktu. Overu je moguće izvršiti na dva načina:

 • Digitalnim potpisivanjem sa jednim od važećih digitalnih sertifikata
 • U kancelariji javnog beležnika

Postupak registracije osnivanja DOO se sprovodi u Agenciji za privredne registre (u daljem tekstu: „APR“) i to na dva načina:

 • Elektronski (on line) popunjavanjem registracione prijave na websajtu APR-a što je naša preporuka,
 • Podnošenjem registracione prijave osnivanja, uz prateću dokumentaciju  neposredno u sedištu APR u Beogradu, u nekoj od organizacionih jedinica APR, ili poštom.

Navedene spise podnosi osnivač ili lice koje je punomoćjem ovlašćeno od strane osnivača. U slučaju elektronske registracije pumoćje se overava digitalnim potpisom u suprotnom mora biti overeno kod javnog beležnika.

Popunjavanje i overa OP obrasca

Radi budućeg raspolaganja sredstvima na tekućem računu firme, a koji se otvara u banci u skladu sa narednim korakom, neophodno je popuniti tzv. „OP obrazac”, odnosno obrazac Overenih potpisa lica ovlašćenih za zastupanje. Isti se može preuzeti sa linka.

Nakon popunjavanja OP obrasca, neophodno je da se u kancelariji javnog beležnika potpiše ovaj obrazac, od strane zastupnika društva, a što javni beležnik zatim overava.

U poslednje vreme neke banke ne traže OP obrazac kod otvaranja računa tako da se ovaj korak može izbeći u postupku osnivanja DOO.

KORAK 6: Otvaranje tekućeg računa firme

Nakon donošenja Rešenja APR o registraciji DOO, potrebno je otvoriti tekući račun firme u banci po vašem izboru.

Ukoliko koristite banku po našem izboru izbegavate odlazak u banku. Potrebna dokumentacija biće doneta od strane agenta banke na vašu adresu radi potpisivanja I vraćena u roku od 24h potpisana od strane banke sa otvorenim računima.

KORAK 7: Obaveze nakon registracije društva

Bez obzira na momenat kada ćete zaista započeti delatnost i koji je cilj osnivanja Vašeg društva, odmah po osnivanju nastupaju zakonske obaveze.

Naime, već u roku od 15 dana po osnivanju društva potrebno je odraditi:

 • upis u evidenciju stvarnih vlasnika na portalu APR-a
 • podnošenje  poreske prijave  poreza na dobit na portalu E-porezi
 • podnošenje prijave komunalne takse lokalnoj poreskoj administraciji na portalu JIS LPA i
 • podnošenje prijave za zaštitu i unapređenje životne sredine lokalnoj poreskoj administraciji  na portalu JIS LPA
 •  

Korak 8: Vođenje poslovnih knjiga

Pružamo visoko profesionalne i digitalizovane računovodstvene I savetodavne usluge, pa vam stojimo na raspolaganju i u ovoj etapi uspostavljanja vašeg biznisa.

Kontakt

Capernaum d.o.o
Mobilni: 065 558 5552 Telefon:  011 358 2385
Mail: office@capernaum.rs
PIB: 110750755

Korisni linkovi