Follow Us:

Osnivanje preduzetnika

Shodno Zakonu o porezu na dohodak građana postoje 4 kategorije preduzetnika i to:

 1. Preduzetnik paušalac
 2. Preduzetnik
 3. Preduzetnik poljoprivrednik
 4. Preduzetnik drugo lice

U daljem tekstu objašnjavamo proces osnivanja vezano za preduzetnika paušalca i preduzetnika (takođe ne objašnjavamo postupak osnivanja za preduzetnike kojima su potrebne posebne dozvole za rad).

Osnovna razlika izmedju ove dve kategorije preduzetnika jeste u načinu vođenja knjiga i načinu oporezivanja.

Preduzetnik paušalac vodi samo jednu obaveznu evidenciju dok preduzetnik vodi knjige po sistemu dvojnog računvodstva.

Preduzetnik paušalac plaća poreze i doprinose po rešenju Poreske Uprave na paušalno utvrđeni oporezivi prihod dok Preduzetnik plaća dažbine na stvarni rezultat utvrđen na osnovu računovodstvenih izveštaja kao razlika izmedju prihoda i rashoda poreskog perioda.

KORAK 1: Odaberite naziv i šifru delatnosti

Poslovno ime preduzetnika obavezno sadrži ime i prezime preduzetnika, oznaku „preduzetnik“ ili „PR“ i mesto sedišta

primer: Petar Petrović „PR“ Beograd-Zvezdara

Poslovno ime može da sadrži i naziv preduzetnika, u tom slučaju mora da sadrži i predmet poslovanja

primer: Petar Petrović „PR“ Agencija za konsultantske usluge „Dig digital“ Beograd-Zvezdara

Naziv preduzetnika mora se razlikovati od naziva drugog preduzetnika

Šifra delatnosti se bira na osnovu Uredbe o klasifikaciji delatnosti.

KORAK 2: Da li imam pravo na paušalno oporezivanje

Ne možete ostvariti pravo na paušalno oporezivanje:

 1. ukoliko ste se registrovali za neku od delatnosti razvrstanih u sledeće oblasti, grane, odnosno grupe:
Oblast Grana Grupa
41 – izgradnja zgrada Sve grane Sve grupe
42 – izgradnja ostalih građevina Sve grane Sve grupe
45 – trgovina na veliko i trgovina na malo i popravka motornih vozila i motocikala 45.1 – trgovina motornim vozilima Sve grupe
  45.2 – održavanje i popravka motornih vozila Sve grupe
  45.3 – trgovina delovima i priborom za motorna vozila Sve grupe
  45.4 – trgovina motociklima, delovima i priborom, održavanje i popravka motocikla Sve grupe
46 – trgovina na veliko, osim trgovine motornim vozilima i motociklama 46.1 – trgovina na veliko za naknadu Sve grupe
  46.2 – trgovina na veliko poljoprivrednim sirovinama i životinjama Sve grupe
  46.3 – trgovina na veliko hranom, pićima i duvanom Sve grupe
  46.4 – trgovina na veliko predmetima za domaćinstvo Sve grupe
  46.5 – trgovina na veliko informacionokomunikacionom opremom Sve grupe
  46.6 – trgovina na veliko ostalim mašinama, opremom i priborom Sve grupe
  46.7 – ostala specijalizovana trgovina na veliko Sve grupe
  46.9 – nespecijalizovana trgovina na veliko Sve grupe
47 – trgovina na malo, osim trgovine motornim vozilima i motociklima sve grane osim 47.8 – trgovina na malo na tezgama i pijacama i 47.9– trgovina na malo van prodavnica, tezgi i pijaca Sve grupe osim 47.8147.8247.8947.9147.99
55 – smeštaj Sve grane Sve grupe
56 – delatnost pripremanja i posluživanja hrane i pića Sve grane Sve grupe osim 56.10 – obavljanja trgovinske ili ugostiteljske delatnosti u kiosku, prikolici ili sličnom montažnom ili pokretnom  objektu
64 – finansijke usluge, osim osiguranja i penzijskih fondova Sve grane Sve grupe
65 – osiguranje, reosiguranje i penzijski fondovi, osim obaveznog socijalnog osiguranja Sve grane Sve grupe
66 – pomoćne delatnosti u pružanju finansijskih usluga i osiguranju Sve grane Sve grupe
68 – poslovanje nekretninama Sve grane Sve grupe
69 – pravni i računovodstveni poslovi 69.2 – računovodstveni, knjigovodstveni i revizorski poslovi; poresko savetovanje Sve grupe
73 – reklamiranje i istraživanje tržišta Sve grane Sve grupe
 • ukoliko u vašu delatnost ulažu i druga lica;
 • ukoliko planirate da vaš ukupan promet bude veći od 6.000.000 dinara;
 • ukoliko se evidentirate kao obveznik poreza na dodatu vrednost u skladu sa zakonom kojim se uređuje porez na dodatu vrednost.

KORAK 3: Postupak registracije kod APR-a

Postupak registracije počinje podnošenjem Jedinstvene registracione prijave (JRPPS). Ovu prijavu možete podneti elektronskim putem posredstvom portala APR-a, kao i neposredno u sedištu APR koje se nalazi u Beogradu, Brankova br. 25, nekoj od 13 organizacionih jedinica APR-a ili opštinskih kancelarija koje se nalaze u opštinama sa kojima APR ima zaključen sporazum o prijemu dokumentacije.

Uz prijavu se podnose dokazi o uplati takse za registraciju ili se taksa plaća online tokom elektronske registracije preduzetnika.

Ceo proces registracije možete preneti na drugo lice u kom slučaju je potrebno punomoćje overeno kod javnog beležnika ili potpisano digitalnim potpisom u slučaju elektronske registracije.

U JRPPS vam je omogućeno da se odmah opredelite za paušalno oporezivanje. Ukoliko se u JRPPS ne opredelite za paušalno oporezivanje, imate rok od 15 dana od dana donošenja rešenja u APR-u o upisu samostalne delatnosti u APR-u da podnesete zahtev za paušalno oporezivanje filijali Poreske uprave prema vašem sedištu.

Ukoliko se u JRPPS ne opredelite za paušalno oporezivanje, niti podnesete poseban zahtev u roku od 15 dana od dana donošenja rešenja u APR-u o upisu samostalne delatnosti u APR-u, moraćete da vodite poslovne knjige, a tek naredne kalendarske godine moći ćete da ostvarite pravo na paušalno oporezivanje. U tom slučaju zahtev za paušalno oporezivanje podnosite do 30. novembra tekuće godine za narednu godinu.

Po zahtevu za paušalno oporezivanje filijala Poreske uprave donosi rešenje u roku od 30 dana od dana podnošenja zahteva.

osnivanje doo

KORAK 4: Isplata lične zarade

Ukoliko ste preduzetnik (dakle ovo ne važi za preduzetnika paušalca) možete da se prilikom podnošenja JRPPS opredelite za isplatu lične zarade. Opredeljenje da ćete vršiti isplatu lične zarade ne možete menjati tokom godine.

Lična zarada je mesečni novčani iznos koji sami opredeljujete kao lično primanje i kao takvo ga evidentirate u poslovnim knjigama.

Na opredeljeni iznos lične zarade vršite obračun i uplatu pripadajućih poreza i doprinosa.

Osnovicu za obračun poreza na zaradu predstavlja bruto lična zarada umanjena za neoporeziv iznos, a osnovicu za obračun doprinosa predstavlja bruto lična zarada. Ukoliko je opredeljeni iznos lične zarade niži od najniže propisane osnovice doprinosa, obračun doprinosa vršite na najnižu mesečnu osnovicu. Ukoliko je opredeljeni iznos lične zarade viši od najviše mesečne osnovice doprinosa obračun doprinosa vršite na najvišu mesečnu osnovicu. Podatak o iznosu najniže, odnosno najviše mesečne osnovice, godišnje objavljuje ministar nadležan za poslove finansija.

Stope po kojima obračunavate i plaćate poreze i doprinose su:

 • porez na zarade 10%,
 • doprinos za PIO 26%,
 • doprinos za zdravstveno osiguranje 10,30%,
 • doprinos za osiguranje za slučaj nezaposlenosti 0,75%.

Ukoliko ste u radnom odnosu kod poslodavca, a registrovani ste i za obavljanje samostalne delatnosti, prilikom isplate lične zarade niste obveznici doprinosa za zdravstveno osiguranje i doprinosa za osiguranje za slučaj nezaposlenosti, jer se ovi doprinosi za vas plaćaju kod poslodavca kod kojeg ste u radnom odnosu.

U slučaju da ne isplatite ličnu zaradu do kraja tekućeg meseca za prethodni mesec, prema Zakonu o doprinosima za obavezno osiguranje, dužni ste da do tog roka obračunate i uplatite doprinose za obavezno socijalno osiguranje na najnižu važeću mesečnu osnovicu za obračun doprinosa.

Obračun poreza i doprinosa na ličnu zaradu prijavljujete podnošenjem poreske prijave PPP-PD, u elektronskom obliku preko portala ePorezi. Za podnošenje ove poreske prijave neophodno je da imate elektronski sertifikat.

Ako u toku poslovanja odlučite da prestanete sa isplatom lične zarade dužni ste da o tome obavestite nadležnu filijalu Poreske uprave prema sedištu do 15. decembra tekuće godine, i u tom slučaju niste u obavezi da od 1. januara naredne godine vršite isplatu lične zarade.

KORAK 5: Podnošenje poreske prijave I prijava na socijalno osiguranje

U slučaju da ste se opredelili za paušalno oporezivanje Vaša obaveza je da u roku od 15 dana od dana upisa u registar, tj. od datuma početka obavljanja delatnosti, podnesete Poreskoj upravi, poresku prijavu – PPDG-1R u elektronskom obliku preko portala ePorezi. Za podnošenje prijave neophodno je da posedujete kvalifikovani elektronski sertifikat sa čipom izdatim od strane jednog od sertifikacionih tela u Republici.

Podaci o mestu na kome se radnja nalazi, broju zaposlenih radnika, površini lokala, starosti preduzetnika, sadržani su u obrascu PPDG-1R (obrazac možete pronaći na našoj stranici Poreske prijave).

Obradom podataka iskazanih u PPDG-1R nadležna filijala Poreske uprave donosi rešenje o utvrđivanju poreza na paušalni prihod za tu godinu, kao i rešenje o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje. Utvrđene obaveze po rešenjima se plaćaju u roku od 15 dana po isteku svakog meseca.

Uplatni računi, kao i poziv na broj, na koje uplaćujete porez i doprinose navedeni su u rešenju u kojem vam je utvrđena poreska obaveza.

U slučaju da se niste opredelili za paušalno oporezivanje ili nemate pravo na isto I niste se odlučili za isplatu lične zarade a morate da vodite poslovne knjige dušni ste kao preduzetnik da podnesete u roku od 15 dana od dana registracije odnosno datuma početka obavljanja delatnosti poresku prijavu PPDG1-S elektronskim pute.

U navedenom obrascu ste u obavezi da iskažete procenu prihoda i rashoda za period od dana osnivanja do 31. decembra tekuće godine. Razlika između procenjenih prihoda i rashoda iskazanih u poreskoj prijavi predstavlja procenjenu dobit. Mesečnu osnovicu za obračun akontacije poreza dobijate deljenjem procenjene dobiti sa brojem meseci, a mesečnu osnovicu za obračun akontacije doprinosa dobijate deljenjem procenjene dobiti sa brojem dana i meseci u periodu od početka obavljanja delatnosti do kraja prve poslovne godine.

U broj meseci obavljanja delatnosti uračunava se svaki mesec u kojem je obveznik obavljao delatnost bez obzira na broj dana obavljanja delatnosti u tom mesecu.

Kada je period za koji se obračunava doprinos kraći od mesec dana, a ispunjeni su uslovi za primenu najniže mesečne osnovice doprinosa, obračun doprinosa se vrši na srazmerni iznos najniže mesečne osnovice doprinosa.

Prijavu na socijalno osiguranje treba izvršiti u roku od tri dana od datuma rešenja o registraciji ukoliko APR nije izvršio prijavu na socijalno osiguranje. Prijava se trenutno ne može podneti preko portala CROSO vec odlaskom na šalter PIO ili RFZO na opštini sedišta.

KORAK 6: Otvaranje bankarskog računa

Za otvaranje bankarskog računa u našoj režiji potrebno:

 • MBR preduzetnika

Agent banke priprema potrebnu dokumentaciju I donosi istu na dogovorenu adresu radi potpisivanja. U roku od 24 sata dobijate potpisana dokumenta od strane banke za račune, e-banking i ostalo.

KORAK 7: Vođenje poslovnih knjiga

Poslovne knjige se vode:

 • preduzetnik koji porez plaća na stvarni prihod, vodi knjige po sistemu dvojnog knjigovodstva u skladu sa zakonom kojim se uređuje računovodstvo – Zakon o računovodstvu, potpuno isto kao za pravna lica
 • preduzetnik paušalac dužan je da vodi samo poslovnu knjigu o ostvarenom prometu (KPO) za svaku kalendarsku godinu posebno na osnovu izdatih faktura o prodatim proizvodima ili izvršenim uslugama. Fakture u stranoj valuti se preračunavaju u dinare po srednjem kursu na dan fakture.