Follow Us:

Osnivanje preduzetnika

Naziv i šifru delatnosti

Poslovno ime preduzetnika obavezno sadrži ime i prezime preduzetnika, oznaku „preduzetnik“ ili „PR“ i mesto sedišta.Poslovno ime može da sadrži i naziv preduzetnika, u tom slučaju mora da sadrži i predmet poslovanja.

Naziv preduzetnika mora se razlikovati od naziva drugog preduzetnika. Šifra delatnosti se bira na osnovu Uredbe o klasifikaciji delatnosti.

Postupak registracije kod APR-a

Uz registracionu prijavu se podnose dokazi o uplati takse za registraciju ili se taksa plaća online tokom elektronske registracije preduzetnika.

U prijavi vam je omogućeno da se odmah opredelite za paušalno oporezivanje.

Ukoliko se u JRPPS ne opredelite za paušalno oporezivanje, moraćete da vodite poslovne knjige, a tek naredne kalendarske godine moći ćete da ostvarite pravo na paušalno oporezivanje.

Lična zarada

Ukoliko ste preduzetnik (dakle ovo ne važi za preduzetnika paušalca) možete da se prilikom podnošenja JRPPS opredelite za isplatu lične zarade. Opredeljenje da ćete vršiti isplatu lične zarade ne možete menjati tokom godine. Stope po kojima obračunavate i plaćate poreze i doprinose na ličnu zaradu su:

  • porez na zarade 10%,
  • doprinos za PIO 25.5%,
  • doprinos za zdravstveno osiguranje 10,30%,
  • doprinos za osiguranje za slučaj nezaposlenosti 0,75%.

Ukoliko ste u radnom odnosu kod poslodavca, a registrovani ste i za obavljanje samostalne delatnosti, prilikom isplate lične zarade niste obveznici doprinosa za zdravstveno osiguranje i doprinosa za osiguranje za slučaj nezaposlenosti.

Ako u toku poslovanja odlučite da prestanete sa isplatom lične zarade dužni ste da o tome obavestite nadležnu filijalu Poreske uprave prema sedištu do 15. decembra tekuće godine, i u tom slučaju niste u obavezi da od 1. januara naredne godine vršite isplatu lične zarade.

Podnošenje poreske prijave i prijava na socijalno osiguranje

U slučaju da ste se opredelili za paušalno oporezivanje Vaša obaveza je da u roku od 15 dana od dana upisa u registar, tj. od datuma početka obavljanja delatnosti, podnesete Poreskoj upravi, poresku prijavu – PPDG-1R u elektronskom obliku preko portala ePorezi. Za podnošenje prijave neophodno je da posedujete kvalifikovani elektronski sertifikat sa čipom izdatim od strane jednog od sertifikacionih tela u Republici.

U slučaju da se niste opredelili za paušalno oporezivanje ili nemate pravo na isto e dušni ste kao preduzetnik da podnesete u roku od 15 dana od dana registracije odnosno datuma početka obavljanja delatnosti poresku prijavu PPDG1-S elektronskim putem.

Prijavu na socijalno osiguranje treba izvršiti u roku od tri dana od datuma rešenja o registraciji ukoliko APR nije izvršio prijavu na socijalno osiguranje. Prijava se trenutno ne može podneti preko portala CROSO vec odlaskom na šalter PIO ili RFZO na opštini sedišta.

Otvaranje bankarskog računa

Za otvaranje bankarskog računa u našoj režiji potreban je samo MBR preduzetnika.

Agent banke priprema potrebnu dokumentaciju I donosi istu na dogovorenu adresu radi potpisivanja. U roku od 24 sata dobijate potpisana dokumenta od strane banke za račune, e-banking i ostalo.

Brisanje preduzetnika

Brisanje preduzetnika obuhvata:

  • registraciju privremenog prekida kod APR i podnošenje poreske prijave za registrovani privremeni prekid
  • ishodovanje uverenja Poreske uprave i Lokalne poreske administracije o izmirenim poreskim obavezama
  • registraciju brisanja kod APR-a i podnošenje poreske prijave za registrovani trajni prekid obavljanja delatnosti
  • odjavu sa socijalnog osiguranja
  • gašenje bankrskog računa