Follow Us:

Računovodstvene usluge

 

Da li Vam je dosta nepotrebnog štampanja i pečatiranja dokumenata koja više ni po zakonu nismo dužni da imamo u papirnom obliku?

Da li želite da Vam obračuni, evidencije, izveštaji i prijave stignu tačno onog dana kada Vam je to neophodno? Da li želite agenciju koja razume da je profesionalnost neophodan sadržalac svake dobre i dugoročne saradnje?

Mi ćemo se baviti računovodstvom, da biste Vi mogli da se posvetite svom biznisu.

 

Mi želimo što veći stepen digitalizacije računovodstvenih procesa kako bismo ih ubrzali i pojednostavili. Mi se oslanjamo na digitalizaciju i e-banking, a u banku ćemo Vas poslati samo kada je to zaista neophodno. Sve što možete da potpišete elektronskim potpisom, a ne pečatom i štampanjem nepotrebnih papira- mi ćemo Vam to omogućiti u radu sa nama.

Koristimo standardne, unapred dogovorene  procedure u svakodnenoj saradnji, kako bismo štedeli Vaše vreme i razjasnili nedoumice još pre nego što njih dođe. Procedure su tu da nam učine saradnju efikasnom i pouzdanom, a mi ćemo Vam sve procedure pojasniti pre nego što počnemo da ih zajedno primenjujemo.

Ugovor o međusobnoj saradnji  potpisujemo pre početka posla, kako bismo apriorno eliminisali potencijalne nesporazume i unapred dogovorili šta su Vaše, a šta su naše obaveze i odgovornosti.

 

Mi pružamo računovodstvene usluge:

 • Knjiženje poslovnih dokumenata ažurno i precizno uz prethodnu proveru računske i logičke ispravnosti
 • Vođenje poreskih evidencija u skladu sa zakonom sa posebnim naglaskom na usaglašenosti ulaznih i izlaznih dokumenata sa zakonskim zahtevima
 • Poresko savetovanje i edukacija klijenta
 • Analitičke evidencije kupaca, dobavljača, osnovnih sredstava i zaliha – ažurne i precizne
 • Obavezno godišnje usaglašavanje potraživanja i obaveza
 • Administriranje zarada i ostalih HR poslova
 • Podnošenje svih poreskih prijava i usaglašavanje sa Poreskom upravom
 • Obavezan godišnji pregled Bilansa stanja sa klijentom

Ako ste preduzetnik paušalac:

 • KPO knjiga kao jedina obavezna evidencija se vodi elektronski
 • Konsultantske usluge vezano za usaglašavanje poreskih računa kod Poreske uprave, eventualna preknjiženja sa jednog na drugi poreski račun
 • Kontrola limita za paušal od 6m i limita za PDV od 8m
 • Obračun zarade za zaposlenog potpuno digitalizovan uključujući dostavu platnog obračuna na e-mail zaposlenog
 • Raspored priliva iz inostranstva elektronski direktno u e-banking aplikaciji banke