Follow Us:

Računovodstvene usluge

 

Da li Vam je dosta nepotrebnog štampanja i pečatiranja dokumenata koja više ni po zakonu nismo dužni da imamo u papirnom obliku?

Da li želite da Vam obračuni, evidencije, izveštaji i prijave stignu tačno onog dana kada Vam je to neophodno? Da li želite agenciju koja razume da je profesionalnost neophodan sadržalac svake dobre i dugoročne saradnje?

Mi ćemo se baviti računovodstvom, da biste Vi mogli da se posvetite svom biznisu.

 

Mi želimo što veći stepen digitalizacije računovodstvenih procesa kako bismo ih ubrzali i pojednostavili. Mi se oslanjamo na digitalizaciju i e-banking, a u banku ćemo Vas poslati samo kada je to zaista neophodno. Sve što možete da potpišete elektronskim potpisom, a ne pečatom i štampanjem nepotrebnih papira- mi ćemo Vam to omogućiti u radu sa nama.

Koristimo standardne, unapred dogovorene  procedure u svakodnenoj saradnji, kako bismo štedeli Vaše vreme i razjasnili nedoumice još pre nego što njih dođe. Procedure su tu da nam učine saradnju efikasnom i pouzdanom, a mi ćemo Vam sve procedure pojasniti pre nego što počnemo da ih zajedno primenjujemo.

Ugovor o međusobnoj saradnji  potpisujemo pre početka posla, kako bismo apriorno eliminisali potencijalne nesporazume i unapred dogovorili šta su Vaše, a šta su naše obaveze i odgovornosti.

 

Mi pružamo računovodstvene usluge:

 • Knjiženje poslovnih dokumenata ažurno i precizno uz prethodnu proveru računske i logičke ispravnosti
 • Vođenje poreskih evidencija u skladu sa zakonom sa posebnim naglaskom na usaglašenosti ulaznih i izlaznih dokumenata sa zakonskim zahtevima
 • Poresko savetovanje i edukacija klijenta
 • Analitičke evidencije kupaca, dobavljača, osnovnih sredstava i zaliha – ažurne i precizne
 • Obavezno godišnje usaglašavanje potraživanja i obaveza
 • Administriranje zarada i ostalih HR poslova
 • Podnošenje svih poreskih prijava i usaglašavanje sa Poreskom upravom
 • Priprema i podnošenje seta obaveznih finansijskih izveštaja
 • Obavezan godišnji pregled Bilansa stanja sa klijentom

Ako ste preduzetnik paušalac obezbeđujemo za vas:

 • Vođenje KPO knjige u elektronskom formatu
 • Izdavanje računa u skladu sa zakonskim propisima
 • Usaglašavanje poreskih računa kod Poreske uprave
 • Kontrolu limita za paušal od 6m i limita za PDV od 8m
 • Obračun zarade za zaposlenog potpuno digitalizovan
 • Sastavljanje i podnošenje PDV prijave za usluge primljene iz inostranstva
 • Konsultatske usluge u oblasti deviznog poslovanja, platnog prometa u dinarima i stranoj valuti, poslovanja sa fizičkim licima, elektronskog bankarstva