Follow Us:

Šifre plaćanja za domaći platni promet

Šifre plaćanja za domaći platni promet

Klasifikacija prema obliku plaćanja:

1

Gotovinski

gotovinske uplate na tekući i isplate sa tekućeg računa

2

Bezgotovinski

prenos (plaćanje i drugi transferi) s jednog tekućeg na drugi tekući račun

3

Obračunski

obračunska plaćanja

9

Preknjižavanje

povraćaj po osnovu više uplaćenih ili pogrešno uplaćenih sredstava


Najčešće šifre plaćanja
165 – Uplata pazara
166 – Isplata gotovine
281 – Uplata pozajmice osnivača – fizičkog lica pravnom licu
282 – Povraćaj pozajmice pravnog licaosnivaču – fizičkom licu
220 – Promet robe i usluga – međufazna potrošnja
221 – Promet robe i usluga – finalna potrošnja
231 – Carine i druge uvozne dažbine
240 – Zarade i druga primanja zaposlenih
241 – Obustave od zarada
253 – Uplata tekućih prihoda (porezi i doprinosi)
254 – Uplata poreza i doprinosa po odbitku
263 – Ostali transferi (prenos u okviru računa istog pravnog lica)
272 – Plaćanje kamate po kreditima
276 – Otplata kratkoročnih kredita
277 – Otplata dugoročnih kredita
284 – Platne kartice (uplate na Visa/Mastercard business račune)
286 – Kupoprodaja deviza
ŠifraNazivOpisBOP
Transakcije po osnovu promet robe i usluga
20Promet robe i usluga - međufazna potrošnjaplaćanja za robu, sirovine, materijal, proizvodne usluge, gorivo, mazivo, energiju, otkup poljoprivrednih proizvoda, članarine, uplate obaveza javnim preduzećima koje nisu propisane za drugu robu i usluge
21Promet robe i usluga - finalna potrošnjaplaćanja za robu, sirovine, materijal, proizvodne usluge, gorivo, mazivo, energiju, otkup poljoprivrednih proizvoda, članarine, uplate obaveza javnim preduzećima koje nisu propisane i za drugu robu i usluge (uključujući i plaćanje svih provizija i naknada), izuzev za investicije - finalna potrošnja
22Usluge javnih preduzećauplate propisanih obaveza javnim preduzećima
23Investicije u objekte i opremuplaćanja po osnovu izgradnje objekata i nabavke opreme (nabavna cena, doprema, montaža i dr.)
24Investicije - ostaloplaćanja po osnovu investicija, osim investicija u objekte i opremu
25Zakupnine stvari u javnoj svojinizakupnine za korišćenje nepokretnosti i pokretnih stvari u državnoj svojini, naknade za druge usluge koje imaju karakter javnih prihoda
26Zakupninezakupnine za korišćenje nepokretnosti i pokretnih stvari na koje se plaća porez prema zakonu
27Subvencije, regresi i premije s posebnih računaisplata, naplata, prenos i obračun po osnovu subvencija, regresa i premija s konsolidovanog računa trezora, odnosno fondova i organizacija obaveznog socijalnog osiguranja
28Subvencije, regresi i premije sa ostalih računaisplata, naplata, prenos i obračun po osnovu subvencija, regresa i premija sa ostalih računa
31Carine i druge uvozne dažbineuplata, naplata, prenos i obračun po osnovu izmirenja carina i drugih uvoznih dažbina (carine i drugi javni prihodi koje Uprava carina naplati objedinjeno na svoj evidentni račun)
Transakcije raspodele
40Zarade i druga primanja zaposlenihzarada; lična zarada preduzetnika; razlika zarade lica postavljenih na javnu funkciju za vreme obavljanja te funkcije; ugovorena naknada za privremene i povremene poslove, kao i oporeziva primanja zaposlenih po osnovu: naknade troškova prevoza u javnom saobraćaju, dnevnice i naknade troškova prevoza i smeštaja za službeno putovanje u zemlji ili inostranstvu, dnevne naknade pripadnika Vojske Srbije, solidarne pomoći za slučaj bolesti, rehabilitacije ili invalidnosti zaposlenog ili člana njegove porodice, novogodišnjih i božićnih poklona deci zaposlenog i jubilarne nagrade zaposlenogDA
41Neoporeziva primanja zaposlenih, socijalna i druga davanja izuzeta od oporezivanjaneoporeziva primanja zaposlenih po osnovu: naknade troškova prevoza u javnom saobraćaju, dnevnice i naknade troškova prevoza i smeštaja za službeno putovanje u zemlji ili inostranstvu, dnevne naknade pripadnika Vojske Srbije, solidarne pomoći za slučaj bolesti, rehabilitacije ili invalidnosti zaposlenog ili člana njegove porodice, novogodišnjih i božićnih poklona deci zaposlenog i jubilarne nagrade zaposlenog; socijalna i druga davanja izuzeta iz oporezivanja u skladu sa zakonom kojim se uređuje porez na dohodak građana, izuzev naknade troškova volontiranjaNE
42Naknade zarada na teret poslodavcanaknada zarade zbog privremene sprečenosti za rad zbog povrede na radu ili profesionalne bolesti, a koja od prvog dana pa sve vreme trajanja sprečenosti tereti sredstva poslodavca; naknada zarade za slučaj privremene sprečenosti za rad do 30 dana usled bolesti ili povrede van rada, zbog bolesti ili komplikacija u vezi sa održavanjem trudnoće, zbog propisane mere obavezne izolacije, zbog nege bolesnog člana uže porodice, izuzev deteta mlađeg od tri godine, zbog određivanja za pratioca bolesnog lica u skladu sa zakonom kojim se uređuje zdravstveno osiguranje; naknada zarade za vreme plaćenog odsustva za vreme prekida rada, odnosno smanjenja obima rada do kog je došlo bez krivice zaposlenog prema članu 116. Zakona o raduDA
45Penzijeiznos penzija koji se isplaćuje penzionerima ili prenosi na njihove tekuće račune u banci, osim isplata u gotovom novcuNE
46Obustave od penzija i zaradaobustave po osnovu administrativne zabrane za kredite, članarine i ostale zakonske, administrativne i druge obustaveNE
47Naknade zarada na teret drugih isplatilacanaknada zarade za bolovanje preko 30 dana za slučaj privremene sprečenosti za rad preko 30 dana, zbog bolesti ili povreda van rada, bolesti ili komplikacija u vezi sa održavanjem trudnoće, propisane mere obavezne izolacije, nege bolesnog člana uže porodice, izuzev deteta mlađeg od tri godine, kao i određivanja za pratioca bolesnog lica; naknada zarade za bolovanje preko 30 dana za slučaj privremene sprečenosti za rad zbog davanja tkiva i organa i zbog nege bolesnog deteta do 3 godine; naknada zarade za vreme porodiljskog odsustva, odsustva s rada radi nege deteta i odsustva s rada radi posebne nege detetaDA
48Prihodi fizičkih lica od kapitala i drugih imovinskih pravakamata, dividenda i učešće u dobiti, prinos od investicione jedinice otvorenog investicionog fonda, prihod od izdavanja nepokretnosti i pokretnih stvari, prihod od imovinskog prava nad autorskim delom, odnosno od prava industrijske svojine, prihodi od osiguranjaDA
49Ostali prihodi fizičkih licaprihod od ugovorene naknade za stvaranje autorskog dela, prihod sportista i sportskih stručnjaka, prihod od ugovora o delu i drugi prihodi fizičkih lica nepomenuti u šiframa od 40 do 48DA
53Uplata javnih prihoda izuzev poreza i doprinosa po odbitkuuplata javnih prihoda, i to poreza, izuzev poreza po odbitku, taksi, naknada i dr.NE
54Uplata poreza i doprinosa po odbitkuuplata poreza i doprinosa koje je isplatilac prihoda dužan da obračuna, obustavi i uplati na propisani jedinstveni uplatni račun najkasnije na dan isplate prihoda fizičkom licu po odbitkuDA
57Povraćaj više naplaćenih ili pogrešno naplaćenih tekućih prihodaprenos sredstava sa uplatnog računa tekućeg prihoda u korist poreskog obveznika na ime više naplaćenih ili pogrešno naplaćenih tekućih prihodaDA/NE
58Preknjižavanje više uplaćenih ili pogrešno uplaćenih tekućih prihodaprenos sredstava s jednog uplatnog računa tekućeg prihoda u korist drugog, a na ime više uplaćenih ili pogrešno uplaćenih tekućih prihodaDA/NE
Transferi
60Premije osiguranja i nadoknada štetepremija osiguranja, reosiguranje, nadoknada štete
61Raspored tekućih prihodaraspored poreza, doprinosa i drugih tekućih prihoda uplaćenih korisnicima
62Transferi u okviru državnih organaprenos u okviru računa i podračuna trezora, prenos sredstava budžetskim korisnicima, isplate po socijalnom programu Vlade
63Ostali transferiprenos u okviru istog pravnog lica i drugi transferi, raspored zajedničkog prihoda
64Prenos sredstava iz budžeta za obezbeđenje povraćaja više naplaćenih tekućih prihodaprenos sredstava iz budžeta na uplatni račun tekućeg prihoda s kog je potrebno izvršiti povraćaj sredstava koja će se vratiti obvezniku
65Uplata pazarauplata dnevnog pazara
66Isplata gotovinesve gotovinske isplate s računa pravnog lica i preduzetnika
Finansijske transakcije
70Kratkoročni kreditiprenos sredstava po osnovu odobrenih kratkoročnih kredita
71Dugoročni kreditiprenos sredstava po osnovu odobrenih dugoročnih kredita
72Aktivna kamataplaćanje kamate po kreditima
73Polaganje oročenih depozita
75Ostali plasmanikupoprodaja vlasničkih hartija od vrednosti, kupovina kapitala u postupku privatizacije u smislu zakona kojim se uređuje privatizacija i kupovina udela iz Akcionarskog fonda Republike Srbije, međubankarski plasmani (hartije od vrednosti, krediti)
76Otplata kratkoročnih kredita
77Otplata dugoročnih kredita
78Povraćaj oročenih depozita
79Pasivna kamataplaćanje kamate po depozitima i drugim novčanim polozima
80Eskont hartija od vrednosti
81Pozajmice osnivača za likvidnostuplata pozajmice osnivača - fizičkog lica pravnom licu
82Povraćaj pozajmice za likvidnost osnivačupovraćaj pozajmice pravnog lica osnivaču - fizičkom licu
83Naplata čekova građana
84Platne kartice
85Menjački poslovi
86Kupoprodaja deviza
87Donacije i sponzorstvaplaćanja iz sredstava banaka i drugih pravnih lica po osnovu interne regulative
88Donacijedonacije iz međunarodnih ugovora
89Transakcije po nalogu građana
90Druge transakcije

Šifre plaćanja za devizni platni promet

Šifarnik plaćanja za devizni platni promet

Najčešće šifre plaćanja
112 – Plaćanje robe
160 – Isplata dividende
241 – Vazdušni saobraćaj – prevoz robe
245 – Telekomunikacione usluge
251 – Drumski saobraćaj – prevoz robe
300 – Propaganda i istraživanje tržišta
301 – Prava industrijske svojine- patenti i robni žigovi
302 – Računarske i informacione usluge
305 – Poslovni konsalting
340 - Službena putovanja u inostranstvo
412  -  Licence
560 – Dopunska uplata osnivača koja ne povećava osnivački ulog
600 – Plate i druge naknade (plate u RSD za nerezidenta)
895 – Turističke usluge (usluge hotelskog smeštaja i slično)
OpisPrilivOdliv
I. TRANSAKCIJE IZMEĐU REZIDENATA I NEREZIDENATA
TEKUĆI RAČUN - ROBA
Transakcije po osnovu razmene robe između rezidenata i nerezidenata
Roba112112
- sve naplate, odnosno plaćanja izvoza i uvoza robe (pre i posle izvršenog izvoza i uvoza robe) u skladu sa opštim sistemom trgovine koji primenjuje Republički zavod za statistiku, a koji obuhvata:
a) slobodno cirkulirajuće područje, prostorije za unutrašnju preradu ili industrijske slobodne zone,
b) prostorije za carinsko skladištenje,
- naplata, odnosno plaćanje prevoznicima robe prodate u lukama i na aerodromima ako je pri izvozu, odnosno uvozu popunjena carinska deklaracija,
- kamata za neblagovremeno plaćanje/naplatu uvoza/izvoza robe,
- zatezne kamate, razlike u ceni, kursne razlike, penali po osnovu izvoza i uvoza robe,
- naplate izvoza, odnosno plaćanje uvoza robe bez carinske deklaracije: izvoz, odnosno uvoz knjiga, stručne literature, standardizovani softverski paketi, video i audio zapisi na čvrstim medijima sa pravom da se koriste bez vremenskog ograničenja i sl.,
- plaćanja štete (neosigurane) pri izvozu i uvozu robe,
- naplate i plaćanja povezani s robom koja je namenjena oplemenjivanju,
- naplate i plaćanja povezani s robom koja je namenjena popravkama.
Ne uključuje:
- naknade za poslove posredovanja, tj. razliku u ceni između kupljene i prodate robe kod direktnog reeksporta i prevoza (uključeno u 310 - Zastupnička i posrednička provizija),
- naplate, odnosno plaćanja za doradu, preradu i oplemenjivanje robe (uključeno u 315 - Oplemenjivanje robe),
- usluge popravki (uključeno u 314 - Popravka robe),
- avanse po osnovu izvođenja investicionih radova u inostranstvu (uključeno u 421 - Građevinski radovi u inostranstvu).
Roba na teritoriji Republike Srbije - naplate, odnosno plaćanja po spoljnotrgovinskom poslu za robu koja ne prelazi carinsku liniju712712
Plaćanje za robu kupljenu u inostranstvu koja se ne uvozi u zemlju, a koja se na osnovu ugovora neposredno isporučuje u drugu državu ili carinsku teritoriju312312
- plaćanje za robu kupljenu u inostranstvu koja se trajno locira u drugoj državi ili carinskoj teritoriji a ostaje u vlasništvu rezidenta,
- plaćanje kupljene robe koja se nabavlja u inostranstvu i neposredno isporučuje u inostranstvo, odnosno naplata po tom poslu.
Roba za snabdevanje transportnih sredstava147147
- naplate, odnosno plaćanja po osnovu isporučene robe za snabdevanje rezidentnih/nerezidentnih prevoznih sredstava (brodovi, avioni, drumska vozila, železničke kompozicije i sl.) gorivom, hranom i dr. na stranim/domaćim terminalima (pristaništima, aerodromima, železničkim stanicama i sl.) ako pri izvozu, odnosno uvozu nije bila popunjena carinska deklaracija, bez obzira na to da li su plaćanja, odnosno naplate izvršene pre ili posle isporuke robe.
Otpisi razlika na fakturisanu vrednost robe650650
Pripis razlika na fakturisanu vrednost robe651651
Primljena pokrića za loro (izvozne) akreditive514
TEKUĆI RAČUN - USLUGE
Ova kategorija obuhvata transakcije naplata i plaćanja po osnovu razmene usluga između rezidenata i nerezidenata, uključujući i avanse i povraćaje po svim osnovima
Oplemenjivanje i popravke
Oplemenjivanje robe315315
- naplate za usluge dorade, prerade i oplemenjivanja robe (npr. rafinisanje nafte, doradni poslovi u tekstilnoj i metalskoj industriji, odnosno drugim industrijama) koja je u vlasništvu nerezidenta,
- plaćanja za usluge dorade, prerade i oplemenjivanja robe (npr. rafinisanje nafte, doradni poslovi u tekstilnoj i metalskoj industriji, odnosno drugim industrijama) koja je u vlasništvu rezidenta.
Ne uključuje:
- vrednost robe koja se dorađuje, prerađuje ili oplemenjuje (uključeno u 112 - Roba).
Popravka robe314314
Naplate, odnosno plaćanja usluga popravki i servisiranja robe.
Ne uključuje:
- popravke koje vrše građevinska i monterska preduzeća (uključeno u 317 - Građevinski radovi u inostranstvu),
- popravke računarske opreme (uključeno u 302 - Računarske usluge),
- održavanje uređaja i opreme na aerodromima i u lukama (uključeno u 248 - Vazdušni saobraćaj - ostalo i 208 - Pomorski saobraćaj - ostalo),
- vrednost robe koja se popravlja i ugrađuje (uključeno u 112).
Transport
Pomorski saobraćaj
- Prevoz putnika202202
- Prevoz robe201201
- Ostalo208208
Vazdušni saobraćaj
- Prevoz putnika242242
- Prevoz robe241241
- Ostalo248248
Drumski saobraćaj
- Prevoz putnika252252
- Prevoz robe251251
- Ostalo258258
Železnički saobraćaj
- Prevoz putnika222222
- Prevoz robe221221
- Ostalo228228
Rečni saobraćaj
- Prevoz putnika232232
- Prevoz robe231231
- Ostalo238238
Prevoz putnika:
- prevoz nerezidenata u međunarodnom saobraćaju domaćim transportnim sredstvima,
- prevoz rezidenata stranim prevoznim sredstvima,
- prevoz putnika u zemlji stranim prevoznim sredstvima, uključujući sve ostale troškove koji nastanu pri prevozu putnika (porez na dodatu vrednost, troškovi viška prtljaga, prevoz pomagala za invalide, hrana i piće u prevoznim sredstvima i sl.).
Ne uključuje:
- prevoz nerezidenata domaćim prevoznim sredstvima unutar zemlje (uključeno u 702 -Turističke usluge).
Prevoz robe:
- prevoz robe i usluga utovara na prevozno sredstvo, odnosno istovara ako je ugovorom između vlasnika robe i prevoznika dogovoreno da prevoznik izvrši i te usluge.
Ostalo:
- sve vrste usluga u lukama, na aerodromima i drugim terminalnim linijama (kargo, utovar, istovar, čuvanje, skladištenje, pakovanje, održavanja i čišćenje opreme za transport, vuča i spasavanje vozila, kao i provizije i marže agenata za izvršene usluge prevoza robe i putnika),
- sve usluge koje se plaćaju preko kontokorentnog računa.
Ne uključuje:
- usluge iznajmljivanja vozila s posadom (uključeno u 218 - Iznajmljivanje vozila s posadom na određeni period),
- eksploatacione troškove transportera (uključeno u 219 - Ostale usluge povezane s transportom),
- ostalo skladištenje robe (uključeno u 319 - Skladištenje),
- osiguranje robe (uključeno u 259 - Osiguranje - premije),
- roba koju prevoznici nerezidenti nabavljaju u lukama, pristaništima i aerodromima i koja se tretira kao roba a ne kao usluga (uključeno u 147 - Roba za snabdevanje transportnih sredstava),
- popravke na železničkim postrojenjima, lukama i aerodromskim postrojenjima (uključeno u 317 - Građevinski radovi u inostranstvu),
- kurirske usluge (uključeno u 249 - Poštanske i kurirske usluge).
Ostalo
Usluge transporta nafte, gasa i električne energije213213
- troškovi transporta nafte i gasa cevovodima i transport električne energije.
Ne uključuje:
- vrednost isporučene nafte, gasa i električne energije (uključeno u 112 - Roba).
Špediterske usluge270270
- sve usluge vezane za poslove špedicije.
Iznajmljivanje vozila s posadom nerezidentima na određeni period218218
Ne uključuje:
- iznajmljivanje vozila bez posade (uključeno u 490 - Zakup transportnih sredstava bez posade),
- usluge finansijskog zakupa - lizing (uključeno u 575 ili u 175 - Finansijski lizing).
Ostale usluge povezane s transportom uključuju:219219
- troškove eksploatacije,
- naknade za puteve,
- tranzitne takse,
- takse za prelet i dr.
Poštanske i kurirske usluge
Poštanske i kurirske usluge249249
- poštanske usluge, koje uključuju usluge preuzimanja, transporta i isporuke pisama, novina, magazina, brošura i ostalog štampanog materijala, iznajmljivanja poštanskih sandučića, kao i usluge povezane s neisporučenom poštom, dostavljanje pošiljaka, kurirske usluge i sl.,
- usluge koje se plaćaju preko kontokorentnog računa.
Međunarodna poštanska uputnica271271
- prebijanja međusobnih dugovanja i potraživanja sa inostranim poštanskim upravama po osnovu prenosa sredstava međunarodnom poštanskom uputnicom.
Turizam
Otkup/prodaja efektivnog stranog novca - nerezidenti701701
- otkup, odnosno prodaja efektivnog stranog novca od nerezidenata, odnosno nerezidentima.
Ne uključuje:
- otkup, odnosno prodaju efektivnog stranog novca od rezidenata (uključeno u 796 ili u 700 - Otkup, odnosno prodaja efektivnog stranog novca od rezidenata fizičkih lica).
Otkup/prodaja čekova - nerezidenti699699
- otkup, odnosno prodaja čekova od nerezidenata, odnosno nerezidentima.
Ne uključuje:
- otkup, odnosno prodaju čekova od rezidenata (uključeno u 795 - Otkup, odnosno prodaja čekova od rezidenata fizičkih lica).
Prodaja, odnosno kupovina domaće valute u inostranstvu707707
- prodaja efektivnih dinara u inostranstvu i njihov reotkup od inostranstva.
Plaćanja u inostranstvu za prodate čekove stranih izdavalaca-341
Turističke usluge702895
Plaćanja u korist rezidenata ili nerezidenata pravnih i fizičkih lica koja pružaju turističke usluge:
- usluge turističkih agencija,
- usluge smeštaja - hotela i drugih smeštajnih objekata,
- usluge restorana,
- organizacija izleta,
- usluge prevoza koje prevoznici rezidenti pružaju nerezidentima u zemlji,
- usluge turističke animacije i dr.
Ostalo - turističke usluge705702
- ostalo: prodaja robe i drugih usluga turistima, dozvole za lov i ribolov.
Službena putovanja u inostranstvu-340
- troškovi u vezi sa službenim putovanjima rezidenata u inostranstvu radi obavljanja svih vrsta poslovnih delatnosti.
Ne uključuje:
- vrednost prodate ili kupljene robe, usluga i sl. koje rezidenti na službenim putovanjima mogu zaključiti u ime preduzeća i za preduzeće (uključeno u 112 - Roba ili pripadajuća usluga).
Naknada (refundacija) od nerezidenta za nastale troškove službenog putovanja rezidenta u inostranstvu343-
Naknada za plaćene troškove koje je nerezident ostvario tokom službenog boravka u našoj zemlji342-
Turističke usluge - zdravstvene usluge401804
- troškovi i naknade lečenja u bolnicama, lečilištima i rehabilitacionim centrima,
- troškovi medicinskih tretmana i dr.
Turističke usluge - školovanje812812
- ukupni troškovi školovanja (stipendije i školarine),
- troškovi specijalizacije,
- ostali troškovi u vezi s školovanjem.
Platne kartice532132
- plaćanja za izravnanje stanja na kontokorentnom računu: izmirenje salda na računu platne kartice.
Uključuje:
- plaćanja po platnim karticama za robu i usluge koje rezident kupuje/koristi na putovanjima u inostranstvu,
- naplate po platnim karticama za robu i usluge koje nerezidenti kupuju/koriste na putovanjima u Republici Srbiji (u daljem tekstu: Republika).
Investicioni radovi (građevinski radovi, izgradnja i montaža)
Građevinski radovi u inostranstvu317317
Građevinski radovi koje rezidenti obavljaju u inostranstvu u trajanju do godinu dana, a uključuju:
- pripremu lokacije,
- građevinske radove na visokogradnji ili niskogradnji,
- usluge gradnje i montaže,
- kupovinu opreme i robe u inostranstvu od strane rezidenta za rad na projektima,
- usluge iznajmljivanja građevinske opreme ili opreme za rušenje, zajedno sa osobljem,
- građevinske popravke.
Ne uključuje:
- građevinske radove koje ogranci rezidentnog, odnosno nerezidentnog preduzeća izvode u inostranstvu, odnosno zemlji (uključeno u 635 - Transakcije između matičnog pravnog lica rezidenta i njegovog ogranka u inostranstvu/zemlji),
- pripreme lokacije za rudarstvo, vađenje nafte i plina (uključeno u 306 - Poljoprivreda, rudarstvo i usluge prerade na terenu),
- isplatu dobiti od izvršenih građevinskih radova (uključeno u 420 - Dobit po osnovu građevinskih radova u inostranstvu).
Građevinski radovi u inostranstvu421421
- avansi po osnovu investicionih radova: avansi, odnosno prilivi po privremenim situacijama i obračunima (odnose se na preduzeća koja moraju odvojeno voditi računovodstvo za poslovnu jedinicu ili plaćaju porez u državi u kojoj obavljaju investicionu delatnost),
- plaćanja u inostranstvu po osnovu izvođenja investicionih radova.
Ne uključuje:
- isplate dobiti od izvršenih investicionih (građevinskih) radova (uključeno u 420 - Dobit po osnovu građevinskih radova u inostranstvu).
Građevinski radovi u inostranstvu - za troškove plaćene u dinarima422-
- naplate po osnovu investicionih (građevinskih) radova u inostranstvu za troškove plaćene u zemlji u dinarima (izuzev robe).
Građevinski radovi koji se izvode u zemlji475475
- naplate iz inostranstva na osnovu investicionih (građevinskih) radova koje nerezidenti izvode u zemlji u trajanju do godinu dana,
- sva plaćanja, uključujući i avanse, po osnovu investicionih (građevinskih) radova koje nerezidenti izvode u zemlji u trajanju do godinu dana
Osiguranje
Osiguranje - premije259259
- naplate i plaćanja premija osiguranja i prenosa po osnovu osiguranja života koje nerezidenti vlasnici polisa plaćaju rezidentnim društvima za osiguranje;
- naplate i plaćanja kod stranog društva za osiguranje po osnovu sledećih osiguranja: (a) osiguranja investicionih radova u inostranstvu koje izvode domaća privredna društva, kao i opreme za izvođenje ovih radova ako je to predviđeno ugovorom o izvođenju tih radova, odnosno propisima zemlje u kojoj se radovi izvode; (b) osiguranja inostranih kredita, radi osiguranja vraćanja tih kredita, ako je to, na zahtev davaoca kredita, predviđeno ugovorom; (v) osiguranja brodova u izgradnji ili remontu ako je to izričito predviđeno ugovorom sa stranim kupcem, odnosno naručiocem; (g) osiguranja prekomorskih brodova od odgovornosti vozara za štete učinjene trećim licima i njihovoj imovini; (d) osiguranja robe koja se izvozi iz Republike, odnosno uvozi u Republiku ako se prevoz te robe ne vrši na rizik domaćeg pravnog ili fizičkog lica; (đ) osiguranja kod stranog društva za osiguranje imovine domaćih privrednih društava u vlasništvu domaćih lica ili zajedničkom vlasništvu sa stranim licima, osnovanih za obavljanje delatnosti u inostranstvu, kao i osiguranja zaposlenih u tim privrednim društvima - ako to propisi strane zemlje zahtevaju, odnosno ako je to aktom o osnivanju tih društava izričito predviđeno; (e) osiguranja koje predlagač za dobijanje dozvole nadležnog organa u Republici za kliničko ispitivanje lekova i medicinskih sredstava, odnosno za stavljanje u promet medicinskih sredstava stranih proizvođača, u skladu sa zakonom kojim se uređuju lekovi i medicinska sredstva, može ugovoriti sa stranim društvima za osiguranje u slučaju nastanka štete kao posledice primene tih lekova, odnosno medicinskih sredstava, pod uslovom da je ugovorom o osiguranju prihvaćena nadležnost domaćih sudova i drugih organa da odlučuju o zahtevima za naknadu štete; (ž) osiguranja stranih lica koja se nalaze u Republici i čija se imovina može osigurati kod stranog društva za osiguranje, osim ako je za tu imovinu i ta lica propisano obavezno osiguranje u Republici.
Ne uključuje:
- transakcije po osnovu međusobnog refundiranja šteta između rezidentnog i nerezidentnog osiguravača (uključeno u 260 ili u 261 - transferi po osnovu osiguranja);
- potraživanja rezidenta po osnovu polise nerezidenta (uključeno u 260 ili u 261 - transferi po osnovu osiguranja)
- potraživanja nerezidenta na osnovu polise rezidenta (uključeno u 260 ili u 261 - transferi po osnovu osiguranja);
- naknade štete iz komercijalnih odnosa (uključeno u 892 - Porezi i naknade - država ili u 893 - Porezi i naknade - ostali sektori).
Provizije društava za osiguranje i dobrovoljnih penzijskih fondova264264
Provizije reosiguravača267267
Reosiguranje - premije268268
Reosiguranje - naknade štete269269
Uplata doprinosa u dobrovoljne penzijske fondove u Republici807807
- naplate i plaćanja koje nerezidenti vrše po osnovu penzijskog doprinosa u dobrovoljne penzijske fondove u Republici.
Finansijske usluge
Finansijske usluge, osim osiguranja i usluga dobrovoljnih penzijskih fondova400400
Sve usluge finansijskog posredovanja i dodatne usluge koje rezidenti pružaju nerezidentima, odnosno koje nerezidenti pružaju rezidentima, a uključuju i:
a) provizije i troškove povezane s finansijskim transakcijama, i to:
- s primanjem depozita,
- sa akreditivima, garancijama i sl.,
- s finansijskim lizingom,
- s faktoringom,
- s poslovima kupovine dugovanja i potraživanja ostvarenog iz spoljnotrgovinskog poslovanja rezidenta,
- s kreditnim poslovima,
- sa isplatom šteta između rezidentnog i nerezidentnog osiguravača,
- s klirinškim plaćanjima,
- s deviznim transakcijama;
b) usluge:
- finansijskog savetovanja,
- upravljanja finansijskom imovinom,
- povezane s poslovanjem platnim karticama,
- određivanja kreditnog rejtinga;
v) druge usluge.
Provizija na transakcije hartijama od vrednosti i naknade za upravljanje finansijskom aktivom403403
Provizije i troškovi povezani sa:
- poslovanjem hartijama od vrednosti,
- transakcijama finansijskim derivatima,
- dilerskim i brokerskim uslugama,
- naplatama i plaćanjima koji se pretežno odnose na naknade za upravljanje finansijskom aktivom: zajedničkim fondovima, holding kompanijama, trastovima (uključuje naknade direktorima, kastodionima, bankama, računovođama, advokatima i sl.) i dr.
Ne uključuje:
- isplate kamata na ulaganja u obveznice i menice (uključeno u 430 - Isplata kamate na ulaganje u dužničke hartije od vrednosti) i ulaganja u instrumente tržišta novca (uključeno u 431 - Isplata kamate na ulaganje u instrumente tržišta novca).
Prava industrijske svojine
Prava industrijske svojine (patenti i robni žigovi)301301
Naknade i druge takse za korišćenje:
- patenata i registrovanih robnih marki (reči, simboli, dizajn ili njihova kombinacija),
- autorskih prava,
- prava na industrijske procese i dizajn i sl.,
- dozvola za registrovanje proizvoda,
- drugih prava.
Ne uključuje:
- kupovinu i prodaju patenata i licenci (uključeno u 770 - Kupoprodaja patenta, licenci i druge nematerijalne imovine).
Franšiza410410
Naknade i druge takse za korišćenje franšize.
Naknade za licence za korišćenje proizvoda koji su zaštićeni autorskim pravima:412412
Naknade i druge takse za korišćenje:
- licenci za distribuciju i/ili reprodukciju originala ili prototipova, kao i prava vezanih za ove proizvode (štampanje knjiga, proizvodnja računarskih programa, zvučnih zapisa i sl., naknade za živo izvođenje umetničkih dela, te za njihovo televizijsko, kablovsko ili satelitsko emitovanje).
Telekomunikacione, računarske i informacione usluge
Usluge u vezi s komunikacijama
Telekomunikacione usluge245245
- prenos zvuka,
- prenos informacija telefonom ili teleksom,
- telegrami,
- kablovski ili satelitski prenos,
- korišćenje SWIFT-a,
- doprinosi za gledanje satelitskih programa,
- iznajmljivanje telekomunikacionih kapaciteta (satelita i sl.),
- elektronska pošta i sl.
Računarske usluge302302
Usluge povezane s hardverom, softverom, bazama podataka i sl., a obavljaju se između rezidenata i nerezidenata.
Uključuje:
- prodaju/kupovinu, razvoj, produkciju, isporuku i dokumentovanje posebnih nestandardizovanih računarskih programa (uključujući i operativne sisteme napravljene po narudžbini),
- prodaju/kupovinu standardizovanih računarskih programa koji nisu pribavljeni preko čvrstih medija, odnosno koji su preuzeti preko Interneta,
- pribavljanje standardizovanih računarskih programa sa ograničenim trajanjem prava korišćenja preko čvrstih medija (disketa ili disk),
- aktivnosti povezane s bazama podataka,
- izradu računarskih programa,
- savetovanja u oblasti računarstva,
- popravku računarske opreme i sl.
Ne uključuje:
- troškove računarske obuke (uključeno u 816 - Usluge iz oblasti obrazovanja i nauke),
- naknade za autorska prava (uključeno u 301 - Prava industrijske svojine (patenti i robni žigovi), naknade za licence (uključeno u 412 - Naknade za licence).
Informacione usluge309309
Usluge vezane za medije, pretplate i sl., a obavljaju se između rezidenata i nerezidenata.
Uključuje:
- naknade za usluge novinskih kuća,
- naknade koje se plaćaju slobodnim novinarima ili fotografima,
- kupovinu i prodaju ekskluzivnih informacija, druge informacione usluge.
Ostale poslovne usluge
Istraživanje i razvoj303303
- fundamentalna i primenjena istraživanja,
- laboratorijske i druge usluge,
- projekti i elaborati,
- arheološka istraživanja,
- kotizacije za stručne i naučne skupove,
- refundacija troškova organizacije stručnih seminara i sl.
Uključuje:
- refundaciju troškova.
Pravne i računovodstvene usluge304304
- pravna savetovanja i zastupanja (advokatske usluge),
- usluge sudskih veštačenja,
- računovodstvena savetovanja,
- revizija,
- savetodavni poslovi u oblasti poreza,
- i sl.
Uključuje:
- refundaciju troškova.
Poslovni konsalting305305
- konsultantske usluge u vezi sa upravljanjem poslovnim projektima i organizacijom,
- upravljanje firmom, tržištem, ljudskim resursima i proizvodnjom,
- preduzetnički i poslovni konsalting,
- odnosi sa javnošću,
- kotizacije za poslovne skupove,
- refundacija troškova organizacije poslovnih skupova i sl.
Uključuje:
- refundaciju troškova.
Propaganda i ispitivanje tržišta300300
- usluge reklamnih agencija,
- oglašavanje u medijima,
- ispitivanje javnog mnjenja,
- troškovi organizacije sajamskih izložbi,
- prezentacija proizvoda u inostranstvu,
- ispitivanje tržišta i sl.
Arhitektonske, inženjerske i druge tehničke usluge316316
- arhitektonske i građevinske usluge projektovanja,
- nadgledanje izvođenja projekata,
- geodetske usluge,
- usluge tehničke kontrole proizvoda,
- otkup konkursne i aukcijske dokumentacije i dr.
Kontrola kvaliteta i kvantiteta robe280280
- tehničko testiranje robe,
- analize i izdavanje certifikata i dr.
Poljoprivreda, rudarstvo i usluge prerade na terenu306306
- poljoprivredne usluge (žetva, obrada useva, uzgoj i vakcinisanje životinja, kao i usluge povezane s lovom, ribolovom i šumarstvom),
- rudarske usluge (usluge proizvodnje nafte i gasa, rudarski inženjering i geološka merenja),
- usluge prerade otpadaka,
- usluge dekontaminacije i asanacije i dr.
Skladištenje319319
Ne uključuje:
- skladištenja na železničkim stanicama, aerodromima i lukama (uključeno u Transport - ostalo).
Operativni lizing opreme489489
Obuhvata sve vrste operativnog zakupa opreme:
- kupoprodaja prava na korišćenje prekograničnog kapaciteta na interkonektivnim vezama ovlašćenih operatera u prometu električne energije.
Ne uključuje:
- finansijski lizing - zakup (uključeno u 575/175 - Finansijski lizing);
- iznajmljivanje telekomunikacionih kapaciteta (satelita i sl.) (uključeno u 245 - Telekomunikacione usluge).
Zakup transportnih sredstava bez posade490490
- brodova,
- aviona,
- motornih vozila, uključujući rentakar usluge,
- železničkih kontejnerskih vagona, platformi itd.,
- ostalih vozila.
Ne uključuje:
- prodaju motornih vozila na lizing (uključeno u 575/175 - Finansijski lizing).
Zastupnička i posrednička provizija310310
Provizija za usluge koje se obavljaju između rezidenata i nerezidenata u trgovanju robom i uslugama:
- provizije agentima, zastupnicima i posrednicima,
- provizije trgovcima,
- kupoprodaja mesečne tercijarne rezerve električne energije
- provizije robnim brokerima,
- provizije dilerima i komisionarima,
- usluge veštačenja vezane za trgovinu i sl.
Ne uključuje:
- naknadu za korišćenje patenata (uključeno u 301 - Patenti i robni žigovi);
- naknadu za licence (uključeno u 412 - Naknade za licence);
- brokerske usluge (uključeno u 403 - Provizije na transakcije hartijama od vrednosti);
- posredovanje u osiguranju (uključeno u 259 - Osiguranje - premija).
Ostale usluge307307
- usluge čuvanja i traženja,
- fotografske usluge,
- usluge čišćenja,
- usluge pakovanja robe,
- komunalne usluge,
- usluge obrade tenderske dokumentacije,
- usluge prevođenja i objavljivanja stručnih i naučnih članaka (tantijeme),
- druge usluge.
Lične usluge i usluge iz oblasti kulture i rekreacije
Audio-vizuelne usluge409409
- naknade za izvršene usluge koje se odnose na proizvodnju filmova, radijskih i televizijskih programa, kao i muzičku produkciju,
- distributivna prava na audio-vizuelne proizvode (filmske i televizijske programe),
- televizijsko pravo prenosa sportskih, koncertnih i sličnih događaja i dr.
Ostale poslovne usluge - zdravstvene usluge814814
- naknade honorara lekara i drugog medicinskog osoblja.
Uključuje:
- refundaciju troškova.
Usluge iz oblasti obrazovanja i nauke816816
- plaćanje troškova obuke (preko kurseva, Interneta, televizije),
- naknade honorara nastavnika i profesora.
Uključuje:
- refundaciju troškova.
Usluge iz oblasti kulture765765
- usluge muzeja, biblioteka, pozorišta i orkestara,
- članarine kulturnim organizacijama,
- organizovanje modnih revija,
- usluge kulturnih centara pri ambasadama,
- naknada honorara glumaca, producenata, umetnika, muzičara i novinara,
- druge usluge iz oblasti kulture.
Uključuje:
- refundaciju troškova.
Sport i rekreacija760760
- kotizacije za međunarodne sportske manifestacije,
- članarine u međunarodnim sportskim organizacijama,
- međunarodni transferi profesionalnih sportista,
- honorari sportistima i dr.
Uključuje:
- refundaciju troškova.
Roba i usluge Vlade
Roba i usluge Vlade721721
Prihodi i rashodi za robu i usluge zaposlenih u ambasadama, konzulatima, vojnim organizacijama i drugim
Vladinim kancelarijama u inostranstvu, kao i članova njihovih porodica.
Uključuje:
- kancelarijski materijal, vozila, komunalne usluge, zakup prostorija, održavanje, lične troškove i dr.,
- službenu reprezentaciju,
- dozvole koje Vlada izdaje,
- zajedničke vojne aranžmane i mirovne trupe (kao što su trupe Ujedinjenih nacija),
- regulatorne usluge - održavanje reda,
- povraćaj neutrošenih sredstava koja su prethodno preneta na račune diplomatsko-konzularnih predstavništava Republike u inostranstvu,
- naknade za plaćene ili naplaćene usluge koje Vlada pruža a koje ne mogu biti uključene u ostale kategorije usluga (npr. izdavanje određenih potvrda i certifikata i dr.).
Ne uključuje:
- plate i naknade zaposlenih (uključeno u 600 - Plate i druge naknade).
TEKUĆI RAČUN - RAČUN PRIMARNOG DOHOTKA
Dohodak od rada
Plate i druge naknade:600600
- stalno ili privremeno zaposlenim rezidentima i nerezidentima u domaćim ambasadama, državnim institucijama i drugim predstavništvima u inostranstvu,
- stalno ili privremeno zaposlenim rezidentima u stranim diplomatskim i drugim predstavništvima i međunarodnim organizacijama u Republici,
- stalno ili privremeno zaposlenim rezidentima i nerezidentima kod nerezidenata u inostranstvu, odnosno rezidenata u Republici u periodu do godinu dana,
- zaposlenim prigraničnim i sezonskim radnicima.
Dohodak od kapitala
Prihodi - direktna ulaganja578160
- isplaćena dobit od učešća u kapitalu, ako je u pitanju direktna investicija.
Zakup zemljišta, nekretnina i poslovnog prostora320320
- plaćanja po osnovu zakupa zemljišta, nekretnina i poslovnog prostora između rezidenta i nerezidenta,
- naplata zakupnine i dr. koju rezident vrši po osnovu uloženog kapitala u nepokretnosti u inostranstvu,
- plaćanje zakupnine i dr. nerezidentu po osnovu uloženog kapitala u nepokretnosti u zemlji.
Uključuje:
- plaćanja po osnovu prava korišćenja šuma, lovišta, voda, rudnika i dr., kada nerezident/rezident ne formira pravno lice za obavljanje tih delatnosti u zemlji/inostranstvu.
Dobit po osnovu građevinskih radova u inostranstvu420-
Prihodi - portfolio ulaganja326326
- isplaćena dobit od učešća u vlasničkom kapitalu manjem od 10%.
Kamate po dužničkim hartijama od vrednosti
Isplata kamate na ulaganja u dužničke hartije od vrednosti430430
Isplata kamate na ulaganja u instrumente tržišta novca431431
Kamate
Kamata na dugoročne kredite ili zajmove između rezidenta i nerezidenta510110
Uključuje:
- kamatu na dugoročne komercijalne, finansijske i robne kredite ili zajmove između rezidenata i nerezidenata u devizama,
- kamatu po osnovu subordiniranih kredita ili zajmova između rezidenta i nerezidenta u devizama,
- kamatu po dugoročnim kreditima ili zajmovima u dinarima koje međunarodne finansijske organizacije i razvojne banke ili finansijske institucije čiji su osnivači strane države odobravaju rezidentima,
- kamatu po dugoročnim kreditima u dinarima koje banke odobravaju nerezidentima.
Kamata na kratkoročne kredite ili zajmove između rezidenta i nerezidenta511111
Uključuje:
- kamatu po osnovu kratkoročnih komercijalnih, robnih i finansijskih kredita i zajmova, kao i po osnovu bankarskih kreditnih linija u devizama između banke i strane banke,
- kamatu po kratkoročnim kreditima ili zajmovima u dinarima koje međunarodne finansijske organizacije i razvojne banke ili finansijske institucije čiji su osnivači strane države odobravaju rezidentima,
- kamatu po kratkoročnim kreditima u dinarima koje banke odobravaju nerezidentima.
Kamata na kratkoročne oročene bankarske depozite u devizama418418
- otplata i naplata kamate po kratkoročnim oročenim bankarskim depozitima u devizama između banke i strane banke, s rokom otplate, odnosno naplate do dvanaest meseci.
Kamata na depozite po viđenju i oročene depozite512512
Kamate po osnovu finansijskog lizinga513113
Drugi troškovi po osnovu kredita datih inostranstvu, odnosno uzetih iz inostranstva528128
Plaćanje zatezne kamate529129
TEKUĆI RAČUN - RAČUN SEKUNDARNOG DOHOTKA
Pomoć i pokloni - javni sektor802801
- pomoć i pokloni javnom sektoru, odnosno pomoć javnog sektora (uz saglasnost nadležnog organa).
Pomoć i pokloni - ostali sektori767767
- plaćanje između rezidenata i nerezidenata u vidu novčanih poklona, pomoći, nasledstva, alimentacija i dr.,
- sponzorisanja sportskih i kulturnih manifestacija i sl.,
- redovna naplata članarina verskih, humanitarnih, naučnih i kulturnih organizacija,
- naplate novčanih dobitaka od igara na sreću.
Strane donacije za međunarodne učesnike u projektima822822
- prijem sredstava stranih donacija u kojima je koordinator iz Republike, kao i prenos primljenih sredstava po osnovu donacija partnerima drugih zemalja po ugovoru o donaciji.
Tekući javni transferi803803
- redovni transferi državnih institucija međunarodnim organizacijama, i obrnuto,
- članarine i drugi transferi međunarodnim organizacijama,
- naknada za stranu tehničku pomoć,
- članarine i drugi transferi po osnovu međunarodne policijske saradnje.
Porezi i naknade - država892892
Naplate i plaćanja po osnovu poreza, naknada, sudskih depozita, kaucija, kazni, taksi i nagrada, naplate i plaćanja po osnovu sudskih presuda i rešenja, kao i naplate i plaćanja koji proizlaze iz dogovora između rezidenta i nerezidenta i dr.
Uključuje:
- povraćaj preplaćenih iznosa po navedenim osnovima.
Porezi i naknade - ostali sektori893893
Naplate i plaćanja po osnovu poreza, naknada, sudskih depozita, kaucija, kazni, taksi i nagrada, naplate i plaćanja po osnovu sudskih presuda i rešenja, kao i naplate i plaćanja koji proizlaze iz dogovora između rezidenta i nerezidenta i dr.
Uključuje:
- povraćaj preplaćenih iznosa po navedenim osnovima.
Devizne doznake iz inostranstva u korist rezidenata fizičkih lica - isplaćeno u dinarima780-
Devizne doznake fizičkih lica781894
- devizne doznake fizičkih lica iz inostranstva u korist deviznih računa rezidenata fizičkih lica u Republici,
- plaćanja u inostranstvo s deviznih računa rezidenata fizičkih lica,
- plaćanja (umerene doznake) koja nerezidenti (rezidenti) fizička lica koja borave u Republici, odnosno inostranstvu duže od godinu dana vrše rezidentima (nerezidentima), najčešće kao plaćanja između članova porodice i dr.
Devizne doznake radnika782-
- devizne doznake radnika iz inostranstva u korist pravnih lica - organizacija za socijalno osiguranje po osnovu penzijskog osiguranja radnika i zdravstvene zaštite njihovih porodica,
- uplate u korist deviznih računa navedenih radnika.
Rente, penzije, invalidnine i druga socijalna primanja - država800800
- uplate doprinosa za socijalno osiguranje koje obavljaju nerezidenti u korist socijalnih fondova u Republici, kao i isplate iz tih fondova penzija i drugih socijalnih davanja nerezidentima koje vrše socijalni fondovi u Republici.
Rente, penzije, invalidnine i druga socijalna primanja - ostali sektori806806
- uplate doprinosa za socijalno osiguranje u korist stranih fondova ili država, kao i isplata penzija i drugih socijalnih davanja iz tih fondova.
Transferi po osnovu osiguranja260260
- naplata kod koje su ugovarač osiguranja kod stranog osiguravača i korisnik rezidenti,
- plaćanje kod kog su ugovarač osiguranja kod domaćeg osiguravača i korisnik nerezidenti.
Uključuje:
- transakcije po osnovu međusobnog refundiranja šteta između rezidentnog i nerezidentnog osiguravača,
- potraživanja po osnovu polise.
Ne uključuje:
- provizije povezane s transakcijama po prelaznim računima za isplatu šteta između rezidentnog i nerezidentnog osiguravača (uključeno u 400 - Finansijske usluge, osim osiguranja).
Transferi po osnovu osiguranja261261
- naplata kod koje je ugovarač osiguranja kod stranog osiguravača nerezident a korisnik rezident,
- plaćanje kod kog je ugovarač osiguranja kod domaćeg osiguravača rezident a korisnik nerezident.
Uključuje:
- transakcije po osnovu međusobnog refundiranja šteta između rezidentnog i nerezidentnog osiguravača;
- potraživanja po osnovu polise.
Ne uključuje:
- provizije povezane s transakcijama po prelaznim računima,
- za isplatu šteta između rezidentnog i nerezidentnog osiguravača (uključeno u 400 - Finansijske usluge, osim osiguranja.
KAPITALNI I FINANSIJSKI RAČUN
Kapitalni transferi
Kapitalni transferi - javni sektor901901
Transferi javnog sektora nerezidentima i transferi nerezidenata javnom sektoru (transferi novca koji povećavaju fiksni kapital u zemlji: npr. novčane subvencije za investicione projekte i međuvladine odštete plaćene na nivou vlada, koncesije za prirodna bogatstva, šume, izvore i dr.).
Ne uključuje:
- koncesije za infrastrukturu i sl. (uključeno u 557/157 - Direktne investicije - ulaganje nerezidenata u Republiku).
Kapitalni račun - prodaja, odnosno kupovina neproizvodne i nefinansijske imovine
Kupoprodaja patenata, licenci i druge nematerijalne imovine770770
Uključuje:
- plaćanje naknade za koncesije, Internet domene, "gudvil" i sl.
Prodaja nepokretnosti stranim diplomatskim predstavništvima, odnosno kupovina nepokretnosti od tih predstavništava771771
Finansijski račun
Direktne investicije
Direktne investicije - ulaganje nerezidenata u Republiku557157
Transakcije koje su rezultat kupovine i prodaje akcija ili vlasničkog udela u osnovnom kapitalu rezidenta pravnog lica, kao i ostale transakcije čija je svrha povećanje udela nerezidenta u postojećem rezidentu pravnom licu:
- uplata osnivačkog udela (osnivanje pravnog lica, ogranka i sl.),
- dokapitalizacija,
- uplate u svrhu pokrića gubitka,
- koncesije za infrastrukturu i dr.
Uključuje:
- pojedinačna plaćanja ispod 10% učešća u vlasničkom kapitalu ako se ona vrše s namerom povećanja već postojećeg direktnog uloga ili se tom uplatom stiču upravljačka prava.
Prodaja vlasničkog udela u drugom domaćem preduzeću666666
- naplata koju ostvaruje rezident pravno lice od nerezidenta za prodati vlasnički udeo u drugom rezidentu pravnom licu,
- plaćanje u korist nerezidenta za prodati vlasnički udeo u drugom rezidentu pravnom licu.
Uplata stranog kapitala osnivača koja ne povećava osnovni kapital560560
Uključuje:
- dopunsku uplatu sredstava osnivača koja ne povećava osnovni kapital, odnosno vraćanje dopunske uplate osnivaču.
Zajedničko ulaganje (joint venture) - transakcije nerezidenata po poslovnim poduhvatima zajedničkog ulaganja u Republici607607
- uplata i povraćaj sredstava po osnovu zajedničkog ulaganja (joint venture) - ugovor kojim dva ili više lica udružuju svoju imovinu i/ili rad radi stvaranja unapred određenog poslovnog poduhvata, a koji se razdužuje posle njegovog ispunjenja, s tim da ugovarači proporcionalno svom učešću ili dogovoru dele dobitak, odnosno snose gubitak.
Transakcije između matičnog pravnog lica, nerezidenta i njegovog ogranka u zemlji635
Ne uključuje:
- osnivanje preduzeća (uključeno u 557/157 - Direktne investicije - ulaganje nerezidenata u Republiku).
Prodaja, odnosno kupovina nepokretnosti u Republici538138
Uključuje:
- "tajm šer" ugovore s periodom zakupa preko 90 godina.
Direktne investicije - ulaganja rezidenata u inostranstvo579179
- učešće domaćeg kapitala u stranoj banci i pravnom licu, sva ulaganja u akcije stranih pravnih lica i banaka, odnosno smanjenje udela u kapitalu.
Uključuje:
- pojedinačna plaćanja ispod 10% učešća u vlasničkom kapitalu ako se ona vrše s namerom povećanja već postojećeg direktnog uloga ili se tim plaćanjem stiču upravljačka prava.
Zajedničko ulaganje (joint venture) - transakcije rezidenata po poslovnim poduhvatima zajedničkog ulaganja u inostranstvu608608
- uplata i povraćaj sredstava po osnovu zajedničkog ulaganja (joint venture) - ugovor kojim dva ili više lica udružuju svoju imovinu i/ili rad radi stvaranja unapred određenog poslovnog poduhvata, a koji se razdužuje posle njegovog ispunjenja, s tim da ugovarači proporcionalno svom učešću ili dogovoru dele dobitak, odnosno snose gubitak.
Transakcije između matičnog pravnog lica rezidenta i njegovog ogranka u inostranstvu (kao i drugi njegov oblik organizovanja koji nije privredno društvo)635
Ne uključuje:
- osnivanje preduzeća (uključeno u 579/179 - Direktne investicije - ulaganje rezidenata u inostranstvo).
Prodaja, odnosno kupovina nepokretnosti u inostranstvu539139
Uključuje:
- "tajm šer" ugovore s periodom zakupa preko 90 godina.
Portfolio ulaganja
Portfolio ulaganja rezidenata519519
- transakcije koje su rezultat portfolio ulaganja (ne prelaze 10% vlasništva).
Ne uključuje:
- pojedinačna plaćanja ispod 10% učešća u vlasničkom kapitalu ako se ona vrše s namerom povećanja već postojećeg direktnog uloga ili se tim plaćanjem stiču upravljačka prava (uključeno u 579/179 - Direktne investicije - ulaganje rezidenata u inostranstvo).
Portfolio ulaganja nerezidenata518518
- transakcije koje su rezultat portfolio ulaganja (ne prelaze 10% vlasništva).
Uključuje:
- prodaju domaćih hartija od vrednosti koje rezidenti izdaju u inostranstvu a glase na stranu valutu.
Ne uključuje:
- pojedinačna plaćanja ispod 10% učešća u vlasničkom kapitalu ako se ona vrše s namerom povećanja već postojećeg direktnog uloga ili se tom uplatom stiču upravljačka prava (uključeno u 557/157 - Direktne investicije - ulaganje nerezidenata u Republiku).
Ulaganja u dužničke hartije od vrednosti koje obuhvataju dugoročne i kratkoročne dužničke hartije od vrednosti
Prodaja, odnosno kupovina dugoročnih dužničkih hartija od vrednosti koje su izdali nerezidenti540540
Uključuje:
- ulaganja rezidenata u dužničke dugoročne hartije od vrednosti koje izdaju države članice Evropske unije, OECD-a, međunarodne finansijske organizacije i razvojne banke ili finansijske institucije čiji su osnivači strane države
Prodaja, odnosno kupovina drugih dužničkih dugoročnih hartija od vrednosti čiji rejting i zemlju izdavaoca propisuje Narodna banka Srbije.549549
Prodaja, odnosno kupovina dugoročnih dužničkih hartija od vrednosti koje su izdali rezidenti.541541
Naplata po osnovu prodaje domaćih hartija od vrednosti koje glase na stranu valutu a izdaju se u inostranstvu.902-
Plaćanja po osnovu kupovine domaćih hartija od vrednosti koje glase na stranu valutu, izdaju se u inostranstvu, a kupuju ih rezidenti.-902
Prodaja, odnosno kupovina kratkoročnih dužničkih hartija od vrednosti koje izdaju nerezidenti.542542
Prodaja, odnosno kupovina kratkoročnih dužničkih hartija od vrednosti koje izdaju rezidenti.543543
Finansijski derivati
Primljena uplata od nerezidenta za neto poravnanja po osnovu opcije koju su izdali nerezidenti, ali ne za stvarnu kupovinu/prodaju instrumenta na koju opcija glasi, kao i priliv po osnovu prodaje opcije u toku trajanja opcije, odnosno plaćanje premije nerezidentu za kupovinu opcije koju su izdali nerezidenti.547547
Uključuje:
- priliv i odliv po osnovu varanata.
Primljena uplata premije od nerezidenta od prodaje opcije koju su izdali domaći izdavaoci, odnosno plaćanje nerezidentu za neto poravnanja za prodatu opciju domaćeg izdavaoca, ali ne i za stvarnu prodaju instrumenta na koju opcija glasi.548548
Uključuje:
- priliv i odliv po osnovu varanata.
Priliv, odnosno odliv iz neto poravnanja forvard instrumenata koje su izdali nerezidenti (forward, future, swap i dr.).742742
Uključuje:
- valutni i kamatni forvard (currency forward, interest rate forward);
- valutni i kamatni svop (foreign exchange swap, interest rate swap);
- unakrsni valutni svop (cross currency interest rate swap);
- kod fjučersa - odliv po osnovu uplate inicijalne margine (initial margin) i margine varijacije (variation margin), odnosno priliv po osnovu povlačenja sredstava iznad inicijalne margine.
Priliv, odnosno odliv iz neto poravnanja forvard instrumenata koje su izdali rezidenti (forward, future, swap i dr.).743743
Uključuje:
- kod fjučersa - priliv i odliv po osnovu uplate inicijalne margine (initial margin) i margine varijacije (variation margin).
Ostala ulaganja - krediti i finansijski lizing (glavnica)
Dugoročni krediti ili zajmovi uzeti iz inostranstva521121
- korišćenje dugoročnih kredita ili zajmova uzetih iz inostranstva (s rokom otplate dužim od godinu dana), kao i otplata glavnice po tom osnovu.
Uključuje:
- korišćenje dugoročnih finansijskih i subordiniranih kredita ili zajmova u devizama i otplatu glavnice po tom osnovu,
- korišćenje dugoročnih kredita ili zajmova u dinarima koje međunarodne finansijske organizacije i razvojne banke ili finansijske institucije čiji su osnivači strane države odobravaju rezidentima, kao i otplatu glavnice po tom osnovu,
- otplatu glavnice po dugoročnim komercijalnim i robnim kreditima ili zajmovima u devizama.
Kratkoročni krediti ili zajmovi uzeti iz inostranstva522123
- korišćenje kratkoročnih kredita ili zajmova uzetih iz inostranstva (s rokom otplate do godinu dana), kao i otplata glavnice po tom osnovu.
Uključuje:
- korišćenje kratkoročnih finansijskih kredita ili zajmova u devizama i otplatu glavnice po tom osnovu,
- korišćenje kratkoročnih kredita ili zajmova u dinarima koje međunarodne finansijske organizacije i razvojne banke ili finansijske institucije čiji su osnivači strane države odobravaju rezidentima, kao i otplatu glavnice po tom osnovu,
- otplatu glavnice po kratkoročnim komercijalnim i robnim kreditima ili zajmovima u devizama,
- otplatu glavnice po kratkoročnim bankarskim kreditnim linijama u devizama koje banka uzima od strane banke.
Kratkoročni oročeni bankarski depoziti u devizama618118
- korišćenje kratkoročnih oročenih bankarskih depozita u devizama s rokom otplate, odnosno naplate do dvanaest meseci između banke i strane banke, koji se koriste tako što banka kreditor uplaćuje sredstva na račun banke dužnika, kao i otplata, odnosno naplata glavnice po tom osnovu.
Uključuje:
- uzimanje depozita od strane banke i otplatu glavnice po tom osnovu,
- davanje depozita stranoj banci i naplatu glavnice po tom osnovu.
Dugoročni krediti ili zajmovi dati inostranstvu517166
- korišćenje dugoročnih kredita ili zajmova datih nerezidentima (s rokom naplate dužim od godinu dana), kao i naplata glavnice po tom osnovu.
Uključuje:
- korišćenje dugoročnih finansijskih i subordiniranih kredita ili zajmova u devizama i naplatu glavnice po tom osnovu,
- korišćenje dugoročnih kredita u dinarima koje banka odobrava nerezidentu uplatom na račun platne kartice tog nerezidenta i naplatu glavnice po tom osnovu,
- naplatu glavnice po dugoročnim kreditima u dinarima koje banka odobrava nerezidentu,
- naplatu glavnice po dugoročnim komercijalnim i robnim kreditima ili zajmovima u devizama.
Subordinirani krediti uzeti iz inostranstva520120
Subordinirani krediti dati inostranstvu619119
Kratkoročni krediti ili zajmovi dati inostranstvu523169
- korišćenje kratkoročnih kredita ili zajmova datih nerezidentima (s rokom naplate do godinu dana), kao i naplata glavnice po tom osnovu.
Uključuje:
- korišćenje kratkoročnih finansijskih kredita ili zajmova u devizama i naplatu glavnice po tom osnovu,
- korišćenje kratkoročnih kredita u dinarima koje banka odobrava uplatom na račun nerezidenta i naplatu glavnice po tom osnovu,
- naplatu glavnice po kratkoročnim kreditima u dinarima koje banka odobrava nerezidentu,
- naplatu glavnice po kratkoročnim komercijalnim i robnim kreditima ili zajmovima u devizama,
- naplatu glavnice po kratkoročnim bankarskim kreditnim linijama u devizama koje banka odobrava stranoj banci.
Sindicirani krediti ili zajmovi u devizama koje rezident uzima iz inostranstva preko banke agenta u Republici526126
- uplata udela stranog kreditora za učešće u sindiciranom finansijskom ili robnom kreditu ili zajmu u devizama koji grupa stranih kreditora preko banke agenta u Republici odobrava rezidentu, kao i povraćaj tih sredstava,
- kupovina potraživanja od nerezidenta - učesnika u sindiciranom kreditu ili zajmu u devizama koji grupa stranih kreditora odobrava rezidentu preko banke agenta u Republici i prodaja takvog potraživanja nerezidentu ako je kupac ili prodavac banka.
Sindicirani krediti ili zajmovi u devizama koje rezident uzima iz inostranstva preko banke agenta u inostranstvu535135
- uplata udela rezidentnih banaka za učešće u sindiciranom finansijskom ili robnom kreditu ili zajmu u devizama koji grupa stranih kreditora preko banke agenta u inostranstvu odobrava rezidentu, kao i povraćaj tih sredstava,
- kupovina potraživanja od nerezidenta - učesnika u sindiciranom finansijskom ili robnom kreditu ili zajmu u devizama koji grupa stranih kreditora odobrava rezidentu preko banke agenta u inostranstvu i prodaja takvog potraživanja nerezidentu ako je kupac ili prodavac banka.
Sindicirani krediti ili zajmovi u devizama koji se odobravaju nerezidentu preko banke agenta u Republici537137
- uplata udela stranog kreditora za učešće u sindiciranom finansijskom ili robnom kreditu ili zajmu u devizama koji grupa stranih kreditora odobrava nerezidentu preko banke agenta u Republici, kao i povraćaj tih sredstava,
- kupovina potraživanja od nerezidenta - učesnika u sindiciranom finansijskom ili robnom kreditu ili zajmu u devizama koji grupa stranih kreditora odobrava nerezidentu preko banke agenta u Republici i prodaja takvog potraživanja nerezidentu ako je kupac ili prodavac banka.
Sindicirani krediti ili zajmovi u devizama koji se odobravaju nerezidentu preko banke agenta u inostranstvu536136
- uplata udela rezidentnih banaka za učešće u sindiciranom finansijskom ili robnom kreditu ili zajmu u devizama koji grupa stranih kreditora odobrava nerezidentu preko banke agenta u inostranstvu, kao i povraćaj tih sredstava,
- kupovina potraživanja od nerezidenta - učesnika u sindiciranom finansijskom ili robnom kreditu ili zajmu u devizama koji grupa stranih kreditora odobrava nerezidentu preko banke agenta u inostranstvu i prodaja takvog potraživanja nerezidentu ako je kupac ili prodavac banka.
Garancije po kreditu između dva nerezidenta u inostranstvu534134
- naplata i plaćanje po aktiviranoj garanciji ovlašćene banke koja je izdata po kreditu između dva nerezidenta u inostranstvu.
Jemstvo po kreditu između dva nerezidenta u inostranstvu544144
- naplata i plaćanje po aktiviranom jemstvu rezidenta pravnog lica koje je dato po kreditu između dva nerezidenta u inostranstvu.
Finansijski lizing575175
- davanje, odnosno otplate po osnovu finansijskog lizinga (zakup jednak ekonomskom veku robe, uz mogućnost kupovine robe posle isteka zakupa).
Ne uključuje:
- plaćanje za korišćenje opreme, vozila i drugih prevoznih sredstava po osnovu operativnog zakupa - lizing (uključeno u 490 - Zakup transportnih sredstava bez posade).
Naplaćena loro garancija za poslove između rezidenata; namirenje naplaćene loro garancije za poslove između rezidenata525125
Finansijski račun - depoziti
Efektivni strani novac i čekovi - nerezidenti898898
- polaganje efektivnog stranog novca i dinara, kao i čekova na tekuće račune i depozite nerezidenata,
- podignuti efektivni strani novac i dinari, kao i izdati čekovi s tekućih računa i uloga nerezidenata.
Oročeni depoziti nerezidenata504104
- povećanje, odnosno smanjenje oročenih depozita nerezidenata (stranih banaka i drugih nerezidenata).
Depoziti stranih banaka501101
- povećanje, odnosno smanjenje depozita na računima stranih banaka i drugih finansijskih organizacija u stranoj valuti i dinarima (računi 5007 i 4007).
Depoziti drugih stranih lica, uključujući i fizička lica502102
- povećanje, odnosno smanjenje depozita na računima stranih lica u stranoj valuti i dinarima (računi 5007 i 4007).
Kratkoročni depoziti domaćih banaka505105
- smanjenje, odnosno povećanje kratkoročnih depozita kod stranih banaka.
Plaćanja s dinarskih računa nerezidenata u zemlji704-
- plaćanje troškova u zemlji sa računa 4007 za komunalne usluge, čišćenje i kupovinu u maloprodajnim objektima i dr.
Ne uključuje:
- plaćanja s računa nerezidenata za robu i usluge u zemlji koja se smatraju spoljnotrgovinskim poslom i sl.
Primljena pokrića za čekove515115
- primljena pokrića za čekove, odnosno čekovi dostavljeni na naplatu u inostranstvu i korišćenje pokrića za loro čekove.
Primljena pokrića za podignuti efektivni strani novac508108
- primljena pokrića za podignuti efektivni strani novac s štednih knjižica nerezidenata kod domaćih banaka, odnosno podignuti efektivni strani novac s štednih knjižica stranih banaka.
Smanjenje, odnosno povećanje domaćeg kapitala u međunarodnim finansijskim organizacijama (depoziti u međunarodnim finansijskim organizacijama)580180
Ne uključuje:
- članarine međunarodnim finansijskim organizacijama (uključeno u 803 -Tekući javni transferi).
Kupoprodaja deviza i dinara između banke i nerezidentne banke888888
II. TRANSAKCIJE IZMEĐU REZIDENATA I NEUTRALNE TRANSAKCIJE
Ugovorena prodaja i kupovina potraživanja i dugovanja nastala po osnovu spoljnotrgovinskog i kreditnog posla rezidenta845145
Podizanje i polaganje efektivnog stranog novca rezidenata fizičkih lica s blagajne po osnovu ličnog prenosa sredstava plaćanja iz/u inostranstvo preko banke, kao i isplata uplaćenih sredstava plaćanja iz inostranstva, uključujući i tzv. brzi transfer novca805805
Otkup, odnosno prodaja efektivnog stranog novca od rezidenata fizičkih lica796700
Otkup, odnosno prodaja čekova od rezidenata fizičkih lica795795
Deponovanje, odnosno podizanje efektivnog stranog novca i putničkih čekova na račune i štedne uloge rezidenata u stranoj valuti797897
Otkup deviza s deviznog računa rezidenta - fizičkog lica793
- otkup deviza na osnovu ugovora koji je zaključen s bankom o otvaranju i vođenju deviznog računa, u kome je ugovoreno da banka na osnovu naloga tog rezidenta može da otkupi devize s njegovog računa.
Otkupljivanje deviznih sredstava s računa nerezidenata i prodaja deviznih sredstava nerezidentima703703
Prenosi s deviznih i dinarskih računa nerezidenata s računa jedne banke na devizne i dinarske račune nerezidenata u drugoj banci, kao i prenos sredstava u devizama s deviznog računa rezidenta kod jedne banke na devizni račun rezidenta kod druge banke503103
Prenos s računa u inostranstvu na račune u Republici, odnosno dotacije deviznih računa u inostranstvu530130
Plaćanja za izravnanje stanja na kontokorentnom računu: izmirenje salda na računu dugoročne proizvodne kooperacije533133
Prenos pokrića za konfirmirane akreditive i garancije, odnosno vraćanje neiskorišćenog pokrića za konfirmirane akreditive i garancije411411
Prodaja i kupovina efektivnog stranog novca u inostranstvu: prenos efektivnog stranog novca na račun u inostranstvu (na teret računa 050 a u korist računa 051), dotacija računa 051 efektivnim stranim novcem kupljenim u inostranstvu (na teret računa 051 a u korist računa 050)552152
Neizvršene isplate po naplatama iz inostranstva kad nisu ispunjeni uslovi za izvršenje naplate (račun 509), odnosno povraćaj tih sredstava u inostranstvo909109
Prenos deviza preko računa u inostranstvu između Narodne banke Srbije i ovlašćenih banaka555155
NAPOMENA: pri dotaciji računa 050 za Narodnu banku Srbije banka koristi šifru 155, a Narodna banka
Srbije šifru 555; pri dotaciji računa 050 banke - banka koristi šifru 555, a Narodna banka Srbije šifru 155.
Prenos s računa 050 na drugi račun 050 u okviru jedne banke:561161
- kad se koristi šifra 561, obavezno mora postojati i odliv s šifrom 161 i istim podacima, odnosno kada se koristi šifra 161 obavezno mora postojati i priliv s šifrom 561 i istim podacima.
Prenos s računa 051 na drugi račun 051 u okviru jedne banke:583183
- kad se koristi šifra 583, obavezno mora postojati i odliv s šifrom 183 i istim podacima, odnosno kada se koristi šifra 183, obavezno mora postojati i priliv s šifrom 583 i istim podacima - prenos efektive između trezora.
Prenos s računa 050 jedne banke na račun 050 druge banke:562162
- banka koja prima sredstva koristi šifru 562, a banka koja prenosi sredstva šifru 162.
NAPOMENA: ako je jedna od banaka Narodna banka Srbije, nije dozvoljeno koristiti tu šifru, već šifru 155 ili 555.
Prenos u zemlji na osnovu prenosa efektivnog stranog novca:563163
- prenos efektivnog stranog novca između banaka preko zbirnih centara (korišćenje šifre dozvoljeno je samo na računu 051).
NAPOMENA: banka koja prenosi sredstva koristi šifru 163, a banka koja prima sredstva šifru 563.
Otkup efektivnog stranog novca i čekova od ovlašćenih menjača i prodaja efektivnog stranog novca i čekova ovlašćenim menjačima572573
Polaganje, odnosno podizanje efektivnog stranog novca koje vrši ovlašćeni menjač576176
Prenos između deviznih računa u Republici565165
NAPOMENA: za zaduženje računa s koga se vrši prenos koristi se osnov 165, a za odobrenje računa na koji se vrši prenos - osnov 565.
Isplata po osnovu devizne štednje (tzv. stara devizna štednja) - obveznice i efektivni strani novac-900
Kupoprodaja deviza:577177
- prodaja jedne valute i kupovina druge.
Povraćaj ukradenog efektivnog stranog novca, odnosno pljačka i krađa efektivnog stranog novca198198
Prenos sredstava iz banke priliva na banku isplate569-
Zamena stranih valuta za evro568168
Konverzija567167
Naplate, plaćanja, uplate i isplate između rezidenata koji se mogu vršiti u Republici u efektivnom stranom novcu u skladu s propisom Narodne banke Srbije808808
Ne uključuje:
- naplate, plaćanja, uplate i isplate između rezidenata i nerezidenta koji se mogu vršiti u Republici u efektivnom stranom novcu: navesti šifru osnovnog posla iz ovog priloga
Otkup i prodaja efektivnog stranog novca između Narodne banke Srbije i ovlašćenih banaka po osnovu privremenog platnog prometa s Kosovom i Metohijom, kao i humanitarne pomoći i donacija899899
Uplata Narodnoj banci Srbije iz inostranstva po osnovu obaveze SR Jugoslavije, odnosno državne zajednice Srbija i Crna Gora za koje je Narodna banka Srbije agent912-
Otkup i prodaja efektivnog stranog novca koje Narodna banka Srbije vrši ovlašćenim bankama na910910
Međubankarskom deviznom tržištu
Korišćenje i otplata sindiciranih kredita koje rezident uzima iz inostranstva preko banke agenta u Republici913913
Računska neusklađenost (otvorene stavke) i pogrešna knjiženja599199
Međubankarski kliring (neto obračun) međunarodnih plaćanja koje vrši Narodna banka Srbije914914
Transferi migranata768768
- prenosi sredstava povezani s migracijom pojedinaca iz jedne privrede u drugu.
Promena statusa640640
- prenosi između računa rezidenata i nerezidenata zbog promene statusa.
Donacije u humanitarne, naučne i kulturne svrhe između rezidenata u devizama u Republici645645

Šifarnik država

Šifarnik država

Šifarnik valuta

Šifarnik valuta

NAZIV VALUTEALFA ŠIFRANUMERIČKA ŠIFRA
Andorska pezetaADP20
UAE dirhamAED784
AfganAFN971
LekALL8
Jermenski dramAMD51
Holandskoantilski guldenANG532
KvanzaAOA973
Argentinski pezosARS32
ŠilingATS40
Australijski dolarAUD36
Arubijski guldenAWG533
Azerbejdžanski manatAZN944
Konvertibilna markaBAM977
Barbadoski dolarBBD52
TakaBDT50
Belgijski franakBEF56
Bugarski levBGN975
Bahreinski dinarBHD48
Burundski franakBIF108
Bermudski dolarBMD60
Brunejski dolarBND96
BolivijanoBOB68
MvdolBOV984
Brazilski realBRL986
Bahamski dolarBSD44
NgultrumBTN64
PulaBWP72
Beloruska rubljaBYN933
Beliski dolarBZD84
Kanadski dolarCAD124
Kongo franakCDF976
Švajcarski franakCHF756
Unidades de fomentoCLF990
Čileanski pezosCLP152
JuanCNY156
Kolumbijski pezosCOP170
Kostarikanski kolonCRC188
Kubanski pezosCUP192
Zelenortski eskudoCVE132
Kiparska funtaCYP196
Češka krunaCZK203
Nemačka markaDEM280
Džibutski franakDJF262
Danska krunaDKK208
Dominikanski pezosDOP214
Alžirski dinarDZD12
KrunaEEK233
Egipatska funtaEGP818
NakfaERN232
Španska pezetaESP724
Etiopski birETB230
EvroEUR978
Finska markaFIM246
Fidži dolarFJD242
Foklandska funtaFKP238
Francuski franakFRF250
Funta sterlingaGBP826
LariGEL981
SediGHS936
Gibraltarska funtaGIP292
DalasiGMD270
Gvinejski franakGNF324
DrahmaGRD300
KecalGTQ320
Gvajana dolarGYD328
Hongkong dolarHKD344
LempiraHNL340
Hrvatska kunaHRK191
GurdHTG332
ForintaHUF348
RupijaIDR360
Irska funtaIEP372
Novi izraelski šekelILS376
Indijska rupijaINR356
Irački dinarIQD368
Iranski rijalIRR364
Islandska krunaISK352
Italijanska liraITL380
Jamajčanski dolarJMD388
Jordanski dinarJOD400
JenJPY392
Kenijski šilingKES404
SomKGS417
RijalKHR116
Komorski franakKMF174
Severno korejski vonKPW408
VonKRW410
Kuvajtski dinarKWD414
Kajmanski dolarKYD136
TendžeKZT398
KipLAK418
Libanska funtaLBP422
Rupija Šri LankeLKR144
Liberijski dolarLRD430
LotiLSL426
Litvanski litasLTL440
Luksemburški franakLUF442
Letonski latsLVL428
Libijski dinarLYD434
Marokanski dirhamMAD504
Moldaviski lejMDL498
Malgaški arijariMGA969
DenarMKD807
KiatMMK104
TugrikMNT496
PetakaMOP446
UgljaMRO478
Malteška liraMTL470
Mauricijska rupijaMUR480
RupijaMVR462
KvačaMWK454
Meksički pezosMXN484
Malezijski ringitMYR458
MetikalMZN943
Namibija dolarNAD516
NairaNGN566
Kordoba oroNIO558
Holandski guldenNLG528
Norveška krunaNOK578
Nepalska rupijaNPR524
Novozelandski dolarNZD554
Omanski rijalOMR512
BalboaPAB590
Nuevo SolPEN604
KinaPGK598
Filipinski pezosPHP608
Pakistanska rupijaPKR586
ZlotPLN985
Portugalski eskudoPTE620
GvaraniPYG600
Katarski rijalQAR634
LejRON946
Srpski dinarRSD941
Ruska rubljaRUB643
Ruandski franakRWF646
Saudijski rijalSAR682
Dolar solomonskih ostrvaSBD90
Sejšelska rupijaSCR690
Sudanska funtaSDG938
Švedska krunaSEK752
Singapurski dolarSGD702
Svete Jelene funtaSHP654
TolarSIT705
Slovačka krunaSKK703
LeoneSLL694
Somalijski šilingSOS706
Surinamski dolarSRD968
DobraSTD678
El Salvadorski kolonSVC222
Sirijska funtaSYP760
LilangeniSZL748
BatTHB764
SomoniTJS972
Novi ManatTMT934
Tuniski dinarTND788
PaangaTOP776
Turska liraTRY949
Trinidad i Tobago dolarTTD780
Tajvanski dolarTWD901
Tanzanijski šilingTZS834
GrivnaUAH980
Ugandski šilingUGX800
Američki dolarUSD840
Urugvajski pezosUYU858
Uzbekistan sumUZS860
Bolivar FuerteVEF937
DongVND704
VatuVUV548
TalaWST882
CFA franak BEACXAF950
Istočnokaripski dolarXCD951
CFA franak BCEAOXOF952
CFP franakXPF953
Jemenski rialYER886
RandZAR710
Zambijska kvacaZMW967
Zimbabveanski dolarZWL932

Šifarnik zanimanja