Follow Us:

Kalkulator zarade

Kalkulator neto i bruto zarade

Kalkulator ukupnog troška zarade za poslodavca

Kalkulator je ažuriran sa najnovijim podacima koji važe za 2024. godinu.

Zarada zaposlenog utvrđuje se ugovorom o radu, opštim aktom i Zakonom o radu i sastojii se od neto zarade i poreza i doprinosa za socijalno osiguranje. Zakon definiše isključivo kategoriju bruto zarade zaposlenog.

Elementi za utvrđivanje zarade:

 • obavljeni rad i vreme provedeno na radu
 • doprinos poslovnom uspehu poslodavca (nagrade i bonusi)
 • druga primanja po osnovu radnog odnosa

Zarada za obavljeni rad i vreme provedeno na radu se sastoji od:

 • osnovne zarade koja se definiše ugovorom o radu
 • radnog učinka koji se definiše opštim aktom a zavisi od kvaliteta i obima obavljenog posla i odnosa zaposlenog prema radnim obavezama
 • uvećane zarade po sledećim osnovama:

1) za rad na dan praznika koji je neradni dan – najmanje 110% od osnovice;

2) za rad noću, ako takav rad nije vrednovan pri utvrđivanju osnovne zarade – najmanje 26% od osnovice;

3) za prekovremeni rad – najmanje 26% od osnovice;

4) po osnovu vremena provedenog na radu za svaku punu godinu rada ostvarenu u radnom odnosu kod poslodavca (u daljem tekstu: minuli rad) – najmanje – 0,4% od osnovice. Pri obračunu minulog rada računa se i vreme provedeno u radnom odnosu kod poslodavca prethodnika samo u slučaju statusne promene I kod povezanih lica.

Zaradu po osnovu drugih primanja iz radnog odnosa čine:

 • Primanja koja je poslodavac dužan da isplati:

1) otpremnina pri odlasku u penziju, najmanje u visini dve prosečne zarade u Republici Srbiji prema poslednjem objavljenom podatku republičkog organa nadležnog za statistiku

2) naknada troškova pogrebnih usluga u slučaju smrti člana uže porodice, a članovima uže porodice u slučaju smrti zaposlenog; pod članom uže porodice smotraju se bračni drug I deca

3) naknadu štete zbog povrede na radu ili profesionalnog oboljenja.

 • Primanja koja mogu biti isplaćena ako je to predviđeno opštim aktom:
 1. Poklon za Božić I Novu godinu u vrednosti do neoporezivog iznosa koji je predviđen zakonom kojim se uređuje porez na dohodak građana deci zaposlenog starosti do 15 godina
 2. Jubilarna nagrada
 3. Solidarna pomoć
 4. Premija za dobrovoljno dodatno penzijsko osiguranje
 5. Kolektivno osiguranje od posledica nezgoda
 6. Kolektivno osiguranje za slučaj težih bolesti I hirurških intervencija
 7. Druga primanja

Naknade troškova koje imaju karakter zarade su:

 • Naknada za ishranu u toku rada, ako poslodavac ovo pravo nije obezbedio na drugi način
 • Naknada za regres za korišćenje godišnjeg odmora

Ostale obavezne naknade troškova nemaju karakter zarade (naknada troskova prevoza do i sa posla, dnevnice za službeni put u zemlji i inostranstvu i terenski dodatak)

Naknada zarade

Zaposleni ima pravo na naknadu zarade u visini prosečne zarade u prethodnih 12 meseci, u skladu sa opštim aktom i ugovorom o radu, za vreme odsustvovanja sa rada na dan

 • praznika koji je neradni dan,
 • godišnjeg odmora,
 • plaćenog odsustva,
 • vojne vežbe i odazivanja na poziv državnih organa

Zaposleni ima pravo na naknadu zarade za vreme odsustvovanja sa rada zbog privremene sprečenosti za rad do 30 dana (bolovanje) najmanje u visini

 • 65% prosečne zarade u prethodnih 12 meseci pre meseca u kojem je nastupila privremena sprečenost za rad, ako je sprečenost za rad prouzrokovana bolešću ili povredom van rada,
 • u visini 100% prosečne zarade u prethodnih 12 meseci pre meseca u kojem je nastupila privremena sprečenost za rad, ako je sprečenost za rad prouzrokovana povredom na radu ili profesionalnom bolešću,

Minimalna zarada

Zaposleni ima pravo na minimalnu zaradu za standardni učinak i vreme provedeno na radu. Minimalna zarada određuje se na osnovu minimalne cene rada utvrđene u skladu sa zakonom, vremena provedenog na radu i poreza i doprinosa koji se plaćaju iz zarade. Opštim aktom, odnosno ugovorom o radu utvrđuju se razlozi za donošenje odluke o uvođenju minimalne zarade.

Poslodavac je dužan da minimalnu zaradu isplati zaposlenom u visini koja se određuje na osnovu odluke o minimalnoj ceni rada koja važi za mesec u kojem se vrši isplata. Zaposleni koji prima minimalnu zaradu, ima pravo na uvećanu zaradu , na naknadu troškova i druga primanja koja se smatraju zaradom u skladu sa zakonom.

Minimalna zarada, bez poreza i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje, za 2022. godinu iznosi 201,22 dinara po satu – odluka je objavljena u „Službenom glasniku RS“, broj 87/2021. Iznose minimalne zarade po mesecima u 2022.g. možete pogledati ovde.

Obračun zarade i naknade zarade

Poslodavac je dužan da zaposlenom prilikom svake isplate zarade i naknade zarade dostavi obračun. Obračun zarade, odnosno naknade zarade, iz stava 2. ovog člana poslodavac je dužan da zaposlenom dostavi najdocnije do kraja meseca za prethodni mesec.

Obračun zarade, odnosno naknade zarade može se dostaviti zaposlenom u elektronskoj formi.

Više o usluzi administriranja zarada – payroll outsourcing pogledajte ovde.

Capernaum d.o.o
Mobilni: 065 558 5552 Telefon:  011 358 2385
Mail: office@capernaum.rs
PIB: 110750755