Follow Us:

Osnivanje firme

Vreme je da svoje preduzetničke ideje ostvarite i registrujete svoju firmu.

Naš cilj je da vam pružimo brzu i pouzdanu uslugu od samog početka – osnivanje firme odnosno  registracija kod nadležne institucije Agencije za privredne registre (APR).

Dva najčešća oblika osnivanja firme za koja se odlučuju startupi u Srbiji su:

Društvo sa ograničenom odgovornošću (DOO) i

Preduzetnik paušalac

  • DOO odgovara za svoje obaveze samo imovinom društva dok preduzetnik odgovara celokupnom svojom imovinom dakle i imovinom preduzetnika kao fizičkog lica
  • DOO se osniva na neodređeno vreme i ne može privremeno obustavljati delatnost

Predzetnik moze privremeno obustavljati delatnost

  • DOO obavezno vodi knjige po sistemu dvojnog računovodstva, preduzetnik paušalac vodi samo knjigu prometa (treba imati u vidu da po zakonu neke delatnosti ne mogu biti paušalci)
  • Minimalni osnivački kapital za DOO je 100 din. Za preduzetnika ne postoji osnivački kapital.
  • Ako planirani prihod u narednih 12 meseci nije veći od 8M RSD DOO i preduzetnik se ne moraju prijavljivati za PDV obveznika.
  • Ako planirani promet u kalendarskoj godini nije veći od 6M RSD preduzetnik se može prijaviti za paušalno oporezivanje.

Naša usluga osnivanja firme obuhvata:

 

R.br. USLUGA DOO PREDUZETNIK
1 Rezervacija poslovnog imena
2 Odredjivanje šifre delatnosti
3 Izrada Osnivačkog akta (OA) ili Ugovora o osnivanju
4 Popunjavanje OP obrasca
5 Pomoc u overi OA i OP
6 Instrukcije u vezi uplate osnivačkog kapitala
7 Popunjavanje Registracione prijave osnivanja kod APRa
8 Uplata APR taksi
9 Predaja dokumentacije APR-u
10 Preuzimanje Resenja o osnivanju
11 Otvaranje bankarskih računa u dinarima i devizama
12 Asistencija u dobijanju digitalnog potpisa
13 Priprema prijave za ekolosku taksu- Beograd samo
14 Priprema prijave za komunalnu taksu- Beograd samo
15 Priprema akontacione prijave za porez na dobit PDP
16 Priprema prijave za paušalno oporezivanje PPDG1R
17 Prijava osnivača na obavezno socijalno osiguranje ukoliko ste se odlucili za takvu opciju

 

Registracijom nove firme u sistemu APR-a istovremeno se automatski obezbeđuju:

 

PRIJAVE DOO PREDUZETNIK
Prijava PIB-a kod nadležne poreske uprave
Prijava obveznika socijalnog osiguranja (PIO i zdravstveno) kod CROSO samo za firmu

 

Za vašu informaciju takse za registraciju nove firme iznose:

 

TAKSE DOO PREDUZETNIK
Naknada za registraciju osnivanja
*za elektronsku registraciju preduzetnika taksa iznosi 1000 din,
uslov je da imate obezbedjen dititalni potpis
4.900 din 1.500 din
Naknada za registraciju i objavljivanje osnivačkog akta 1.000 din
Naknada za rezervaciju naziva 1.000 din 1.000 din
Naknada za overu osnivačkog akta 1.080 din
Naknada za overu OP obrasca 1.080 din 1.080 din
Ukupno: 9.060 din 3.580 din

 

Pozovite za sva dodatna razjašnjenja i konsultacije vezano za osnivanje firme, da zajedno razrešimo sve dileme koje imate ili pošaljite email da bismo vam dostavili upitnik koji je potrebno popuniti radi izrade Osnivačkog akta i popunjavaja Registracione prijave.