Redovan godišnji finansijski izveštaj za 2018. godinu

U skladu sa Zakonom o računovodstvu, redovni godišnji finansijski izveštaj (GFI) sa stanjem na dan 31. decembra 2018. godine dostavljaju sva pravna lica i preduzetnici koji vode dvojno knjigovodstvo, najkasnije do 30. juna 2019. godine.

Pravna lica koja imaju poslovnu godinu različitu od kalendarske mogu, uz saglasnost ministra nadležnog za poslove finansija, odnosno Narodne banke Srbije, ili Komisije za hartije od vrednosti, da sastavljaju redovni godišnji finansijski izveštaj sa stanjem na poslednji dan poslovne godine koja je različita od kalendarske i isti dostavljaju u roku od šest meseci od dana sastavljanja.

Redovni godišnji finansijski izveštaj dostavlja se primenom posebnog informacionog sistema Agencije, odabirom odgovarajućeg zahteva (GFI), u elektronskom obliku, potpisan kvalifikovanim elektronskim potpisom zakonskog zastupnika, na način opisan u korisničkom uputstvu za dostavljanje redovnog godišnjeg finansijskog izveštaja.

Pre dostavljanja redovnog godišnjeg finansijskog izveštaja, putem posebnog informacionog sistema, obveznici su dužni da izvrše proveru ažurnosti podataka u evidenciji obveznika. U protivnom, ako su ti podaci neažurni, obveznik neće moći da izvrši obavezu dostavljanja izveštaja putem tog sistema, u skladu sa propisima.

Redovni godišnji finansijski izveštaj čine odgovarajući set obrazaca propisan Zakonom i podzakonskim aktima za odgovarajuću grupu pravnih lica i dokumentacija propisana članom 34. Zakona.

Set obrazaca

Propisani set obrazaca koji čine redovni godišnji finansijski izveštaj zavisi od veličine i grupe pravnih lica, kao i primenjene računovodstvene regulative, a određen je na sledeći način:

Velika, srednja i mala pravna lica (uključujući i veliki, srednji i mali privatni investicioni fond), osim drugih pravnih lica, kao i sva javna društva nezavisno od veličine obavezno dostavljaju redovni godišnji finansijski izveštaj na obrascima:

  • Bilans stanja,
  • Bilans uspeha,
  • Izveštaj o ostalom rezultatu,
  • Izveštaj o tokovima gotovine,
  • Izveštaj o promenama na kapitalu,
  • Napomene uz finansijske izveštaje (u formi teksta).


Navedeni set obrazaca koji su propisani podzakonskim aktom za privredna društva, dostavljaju i mikro pravna lica i preduzetnici, kao i druga pravna lica koja odluče da primenjuju MSFI za MSP. Podaci u navedenim obrascima iskazuju se na svim pozicijama.

Mikro pravna lica (privredna društva, zadruge, ogranci i preduzetnici koji vode dvojno knjigovodstvo i druga pravna lica), koja primenjuju Pravilnik o načinu priznavanja, vrednovanja, prezentacije i obelodanjivanja pozicija u pojedinačnim finansijskim izveštajima mikro i drugih pravnih lica, dostavljaju redovni godišnji finansijski izveštaj na obrascima:
– Bilans stanja,
– Bilans uspeha.
Podaci u navedenim obrascima iskazuju se na pozicijama označenim slovima i rimskim brojevima (bez podataka na pozicijama označenim arapskim brojevima).

Počev od finansijskih izveštaja za 2018. godinu privatni investicioni fondovi razvrstani kao mikro pravno lice, izveštaj mogu dostaviti primenjujući Pravilnik o načinu priznavanja, vrednovanja, prezentacije i obelodanjivanja pozicija u pojedinačnim finansijskim izveštajima mikro i drugih pravnih lica, i tom slučaju redovni godišnji finansijski izveštaj sastavljaju na obrascima:
– Bilans stanja,
– Bilans uspeha,
– Statistički izveštaj,
Podaci u navedenim obrascima iskazuju se na pozicijama označenim slovima i rimskim brojevima (bez podataka na pozicijama označenim arapskim brojevima).

U skladu sa podzakonskim aktima finansijski podaci na propisanim obrascima iskazuju se u hiljadama dinara.


Dokumentacija uz redovni godišnji finansijski izveštaj

Uz redovni godišnji finansijski izveštaj pravna lica dostavljaju radi javnog objavljivanja:

  • odluku o usvajanju redovnog godišnjeg finansijskog izveštaja, koju je donela skupština odnosno osnivači ili drugi nadležni organ obveznika – potpisanu u skladu s propisima; umesto odluke, pravna lica mogu dostaviti izjavu zakonskog zastupnika da nije doneta odluka o usvajanju redovnog godišnjeg finansijskog izveštaja – elektronski potpisanu od strane zakonskog zastupnika u skladu s propisima,
  • odluku o raspodeli dobiti ili odluku o pokriću gubitka po redovnom godišnjem finansijskom izveštaju, koju je donela skupština odnosno osnivači ili drugi nadležni organ obveznika – potpisanu u skladu s propisima; umesto odluke, pravna lica mogu dostaviti izjavu zakonskog zastupnika da nije doneta odluka o raspodeli dobiti, odnosno pokriću gubitka po redovnom godišnjem finansijskom izveštaju – elektronski potpisanu od strane zakonskog zastupnika u skladu s propisima,
  • godišnji izveštaj o poslovanju u skladu sa članom 29. Zakona o računovodstvu, dostavljaju velika pravna lica i sva javna društva, odnosno društva koja se pripremaju da postanu javna u skladu sa zakonom kojim se uređuje tržište kapitala,
  • revizorski izveštaj – sastavljen u skladu sa zakonom i međunarodnim standardima revizije dostavljaju obveznici revizije, uz koji obavezno prilažu redovni godišnji finansijski izveštaj koji je bio predmet revizije; revizorski izveštaj mora biti potpisan kvalifikovanim elektronskim potpisom ključnog revizorskog partner

Obveznici koji se ne registruju u registrima koje vodi Agencija mogu da dostave i ostala dokumenta relevantna za postupak obrade i javnog objavljivanja izveštaja (izvod iz nadležnog registra koji predstavlja osnov za nastalu statusnu ili drugu promenu i sl).

Pravna lica čiji su zakonski zastupnici ograničeni supotpisom dužna su da dostave saglasnost supotpisnika.

Preduzetnici koji primenjuju dvojno knjigovodstvo nemaju obavezu dostavljanja dokumentacije za javno objavljivanje uz redovni godišnji finansijski izveštaj, osim Napomena uz finansijske izveštaje ukoliko su se opredelili da primenjuju višu računovostvenu regulativu, odnosno Međunarodne računovodstvene standarde za mala i srednja preduzeća, i revizorskog izveštaja ukoliko su u prethodnoj 2017. godini ostvarili prihod veći od 4.400.000 evra u dinarskoj protivvrednosti (521.280 hiljada dinara).

Obrasci finansijskog izveštaja, uključujući i napomene uz finansijske izveštaje, dokumentacija iz člana 34. Zakona, kao i ostala priložena dokumenta predstavljaju celinu koja mora biti potpisana kvalifikovanim elektronskim potpisom zakonskog zastupnika (u skladu sa članom 33. stav 6. Zakona). Redovni godišnji finansijski izveštaji koji nisu potpisani na navedeni način način (npr. potpisani od strane računovođe ili drugog lica na osnovu punomoćja koje je izdao zakonski zastupnik i sl.) vraćaju se obvezniku elektronskim putem radi potpisivanja od strane zakonskog zastupnika.

Da bi se izbegli problemi u vezi sa primenom kvalifikovanog elektronskog potpisa Agencija je obveznicima omogućila da korišćenjem odgovarajuće aplikacije izvrše potpisivanje dokumentacije koji se prilažu uz izveštaj, pre njihovog učitavanja u posebni informacioni sistem Agencije.

Za javno objavljivanje redovnog godišnjeg finansijskog izveštaja i dokumentacije potrebno je platiti naknadu u skladu sa Odlukom o naknadama za poslove registracije i druge usluge koje pruža Agencija za privredne registre. Instrukcije za plaćanje naknade, kao i praćenje statusa naknade, obvezniku će biti obezbeđene u posebnom informacionom sistemu Agencije i prikazane na linku „Status naplate/Instrukcija za plaćanje“ (kao što je opisano u korisničkom uputstvu za dostavljanje redovnog godišnjeg finansijskog izveštaja).

Dostavljanjem redovnog godišnjeg finansijskog izveštaja, nije izvršena zakonska obaveza dostavljanja izveštaja za statističke potrebe (čiji je rok za dostavljanje 28. februar 2019. godine).

Zakonom je propisana mogućnost istovremenog dostavljanja izveštaja za statističke potrebe i redovnog godišnjeg finansijskog izveštaja, koji se dostavljaju najkasnije do 28. februara 2019. godine.

Po isteku Zakonom propisanog roka (30. jun 2019. godine), obveznici mogu Agenciji dostaviti redovni godišnji finansijski izveštaj za 2018. godinu, najkasnije do kraja 2019. godine (uz plaćanje naknade za javno objavljivanje uvećane po osnovu neblagovremenog dostavljanja). Po isteku 2019. godine nije moguće dostavljati izveštaje za 2018. i ranije godine.

Potpun i računski tačan redovni godišnji finansijski izveštaj upisuje se u Registar finansijskih izveštaja i javno objavljuje kao ispravan na internet stranici Agencije, zajedno sa potvrdom o javnom objavljivanju.

U slučaju da obveznik dostavi neispravan redovni godišnji finansijski izveštaj, obaveštenje o utvrđenim nedostacima se istog dana objavljuje na internet stranici Agencije u okviru Registra, a informacija o tome se dostavlja obvezniku na elektronsku adresu upisanu u korisničkom profilu lica koje je otvorilo nalog u Posebnom informacionom sistemu Agencije, kao i na elektronsku adresu zakonskog zastupnika navedenu u zahtevu (GFI).

Nedostatke iz obaveštenja obveznik treba da otkloni najkasnije u roku od 30 dana od dana objavljivanja obaveštenja na internet stranici Agencije. U suprotnom, redovni godišnji finansijski izveštaj neće biti upisan u Registar.

Ukoliko se redovni godišnji finansijski izveštaj javno objavi kao neispravan ili se pravno lice nađe na Spisku obveznika koji nisu uplatili naknadu za obradu i javno objavljivanje finansijskog izveštaja i propisane dokumentacije, obveznik ima mogućnost da najkasnije do kraja 2019. godine dostavi potpuno novi redovni godišnji finansijski izveštaj za 2018. godinu.

Obveznici mogu zahtevati zamenu redovnog godišnjeg finansijskog izveštaja, odnosno dokumentacije po izvršenom javnom objavljivanju ispravnog redovnog godišnjeg finansijskog izveštaja.

izvor: website Agencije za privredne registre