Opredeljenje preduzetnika za isplatu lične zarade u slučaju kada u toku godine prestanu razlozi za paušalno oporezivanje i preduzetnik počne sa vođenjem poslovnih knjiga


(Mišljenje Ministarstva finansija, br. 430-00-7/2020-04 od
28.01.2020. god.)


Odredbom člana 33a stav 1. Zakona o porezu na dohodak
građana (,,Službeni glasnik RS“, br. 24/01, 80/02, 80/02 − dr. zakon,
135/04, 62/06, 65/06 − ispravka, 31/09, 44/09, 18/10, 50/11, 91/11 −
US, 93/12, 114/12 − US, 47/13, 48/13 − ispravka, 108/13, 57/14, 68/14
− dr. zakon, 112/15, 113/17, 95/18 i 86/19, u daljem tekstu: Zakon)
propisano je da preduzetnik i preduzetnik poljoprivrednik može
da se opredeli za isplatu lične zarade.


Preduzetnik iz stava 1. člana 33a Zakona koji se opredeli
za isplatu lične zarade, dužan je da u pisanom obliku dostavi
obaveštenje nadležnom poreskom organu o svom opredeljenju da
vrši isplatu lične zarade, a obaveštenje dostavlja najkasnije do 15. decembra tekuće godine za period od 1. januara naredne godine (član 33a st. 3. i 4. Zakona).
Saglasno odredbi člana 33a stav 5. Zakona, preduzetnik iz
stava 1. tog člana koji se opredeli za isplatu lične zarade ovakvo
opredeljenje ne može da menja tokom poreskog perioda.
Odredbom člana 42. stav 4. Zakona propisano je da obveznik
poreza na prihode od samostalne delatnosti kome je utvrđeno pravo
na paušalno oporezivanje, ovaj način oporezivanja koristi dok se
ne utvrdi da su prestali razlozi za paušalno oporezivanje, odnosno
da izmenjeni uslovi isključuju pravo na paušalno oporezivanje.
Nadležni poreski organ će obvezniku iz stava 4. člana 42.
Zakona rešenjem naložiti vođenje poslovnih knjiga od polovine
tekuće godine ili od početka naredne godine (član 42. stav 5.
Zakona).
Imajući u vidu navedeno, u slučaju kada u toku godine
prestanu razlozi za paušalno oporezivanje prihoda od samostalne
delatnosti (u konkretnom slučaju, ukupan promet u prvoj polovini
godine je veći od 6.000.000 dinara) i obveznik od polovne tekuće
godine ima obavezu vođenja poslovnih knjiga i porez na prihode od
samostalne delatnosti plaća na oporezivu dobit, taj obveznik može
da se opredeli za isplatu lične zarade najkasnije do 15. decembra
tekuće godine za period od 1. januara naredne godine. Dakle, taj
obveznik ne može da se opredeli da vrši isplatu lične zarade za
period do kraja godine u kojoj mu je prestao status preduzetnika
paušalca.
U godini u kojoj je obvezniku prestao status preduzetnika
paušalca obveznik može samo da se opredeli (najkasnije do 15.
decembra te godine) da vrši isplatu lične zarade počev za period
od 1. januara naredne godine (godine koja sledi godini u kojoj je tom
obvezniku prestao status preduzetnika paušalca).