Likvidacija DOO

Brisanje iz Registra privrednih subjekata može se izvršiti po četiri osnova:

 • nakon sprovedenog postupka likvidacije ili prinudne likvidacije,
 • nakon zaključenja stečajnog postupka,
 • usled odluke ili prestanka postojanja osnivača predstavništva/ogranka stranog privrednog društva,
 • usled statusne promene koja za posledicu ima brisanje iz Registra nekog od učesnika

Ukoliko se privredno društvo briše nakon sprovedenog postupka likvidacije, stečaja ili statusne promene ima obavezu podnošenja vanrednih finansijskih izveštaja Registru finansijskih izveštaja i boniteta. Obveznici dostavljanja vanrednih finansijskih izveštaja u slučaju brisanja su i ogranci stranog pravnog lica.

LIKVIDACIJA

Registraciona prijava pokretanja postupka likvidacije

 • registraciona prijava pokretanja postupka likvidacije i objave oglasa (Obavezni podaci + dodatak 21),
 • odluka o pokretanju postupka likvidacije,
 • dokaz o uplati naknade za registraciju promene podataka (visine naknada).

Likvidacija se sprovodi kada društvo ima dovoljno sredstava za namirenje svih svojih obaveza (način prestanka solventnog privrednog društva).

Pokreće se odlukom skupštine članova društva s ograničenom odgovornošću.

Likvidacija društva počinje danom registracije odluke o likvidaciji i objavljivanjem oglasa o pokretanju likvidacije.

Oglas se objavljuje u trajanju od 90 dana na internet strani Registra privrednih subjekata, a poverioci svoja potraživanja mogu prijaviti najkasnije u roku od 30 dana od dana isteka perioda trajanja oglasa, odakle proizilazi da se prijava za brisanje društva nakon okončanja postupka likvidacije može podneti najranije po isteku 120 dana od dana objave oglasa (tj. dana donošenja rešenja Registatora o registraciji pokretanja postupka likvidacije), uz važnu napomenu da se prijava brisanja ne može podneti ako prethodno nije registrovan početni likvidacioni izveštaj iz člana 536. Zakona (v. registraciona prijava početnog likvidacionog izveštaja odnosno godišnjeg likvidacionog izveštaja).

Pored objave oglasa o pokretanju likvidacije koja ima za cilj da nepoznati poverioci budu obavešteni o ovom postupku, likvidacioni upravnik je dužan da poznatim poveriocima uputi i pisano obaveštenje o pokretanju likvidacije, najkasnije u roku od 15 dana od dana pokretanja likvidacije.

Likvidacioni upravnik se imenuje odlukom o pokretanju likvidacije i njegovim imenovanjem svim zastupnicima prestaje pravo da zastupaju društvo. Ako likvidacioni upravnik odlukom ne bude imenovan, svi zakonski zastupnici društva postaju likvidacioni upravnici i registruju se po službenoj dužnosti.

Društvo može imenovati više likvidacionih upravnika koji društvo zastupaju zajedno, ako odlukom nije određeno da zastupaju samostalno.

Za likvidacionog upravnika može biti imenovano bilo koje fizičko ili pravno lice (uključujući tu i članove i/ili zastupnike društva).

Ako društvo, u toku trajanja oglasa o pokretanju postupka likvidacije i tokom roka za prijavu potraživanja, promeni adresu sedišta ili adresu za prijem pošte, rok od 90 dana ponovo počinje da teče od dana registracije te promene.

Registraciona prijava početnog likvidacionog izveštaja, odnosno godišnjeg likvidacionog izveštaja

 • registraciona prijava registracije početnog likvidacionog izveštaja odnosno godišnjeg likvidacionog izveštaja (Obavezni podaci + dodatak 28),
 • usvojeni početni, odnosno godišnji likvidacioni izveštaj,
 • dokaz o uplati naknade za registraciju i objavu dokumenata (visine naknada).

Likvidacioni upravnik ima obavezu da sastavi početni likvidacioni izveštaj (najranije 90, a najkasnije 120 dana od dana početka likvidacije), koji zatim podnosi skupštini na usvajanje. Skupština je dužna da donese Odluku o usvajanju početnog likvidacionog izveštaja najkasnije u roku od 30 dana od dana kad im je podnet na usvajanje.

Usvojeni početni likvidacioni izveštaj se registruje u roku od 15 dana od dana usvajanja.

Uz prijavu za registraciju početnog likvidacionog izveštaja, potrebno je dostaviti i odluku skupštine o njegovom usvajanju.

Usvojeni početni likvidacioni izveštaj obavezno sadrži:

 • listu prijavljenih potraživanja,
 • listu priznatih potraživanja,
 • listu osporenih potraživanja sa obrazloženjem osporavanja,
 • podatak da li je imovina društva dovoljna za namirenje svih obaveza društva, uključujući i osporena potraživanja,
 • neophodne radnje za sprovođenje likvidacije,
 • vreme predviđeno za završetak likvidacije,
 • druge činjenice od značaja za sprovođenje likvidacije.

Likvidacioni upravnik ne može podneti prijavu za brisanje društva ako prethodno nije protekao rok od 120 dana od dana objave oglasa i ako nije registrovan početni likvidacioni izveštaj iz člana 536. Zakona o privrednim društvima.

Ako likvidacija traje duže od godinu dana, odnosno ako u toku postupka nastupi kraj poslovne godine, likvidacioni upravnik podnosi skupštini na usvajanje godišnje likvidacione izveštaje, najkasnije u roku od šest meseci po isteku svake poslovne godine. Godišnji likvidacioni izveštaji se registruje u roku od 15 dana od dana usvajanja.

Uz prijavu za registraciju početnog odnosno godišnjeg likvidacionog izveštaja, potrebno je dostaviti i odluku skupštine o njegovom usvajanju.

Registraciona prijava obustave postupka likvidacije

Odlukom skupštine društva, može se obustaviti likvidacija i nastaviti sa poslovanjem.

Odluka o obustavi likvidacije može se doneti samo u slučaju da je društvo namirilo u potpunosti sve poverioce, da nije otkazalo ugovor o radu bilo kom zaposlenom po osnovu likvidacije niti je otpočelo sa isplatom članovima društva.

Sastavni deo odluke o obustavi likvidacije je imenovanje zakonskog zastupnika društva i izjava likvidacionog upravnika da su namireni u potpunosti svi poverioci društva i da društvo nije otpočelo sa isplatama članovima društva.

Odluka o obustavi likvidacije se registruje.

Registraciona prijava brisanja iz Registra nakon okončanja postupka likvidacije

 • registraciona prijava za brisanje iz registra nakon okončanja postupka likvidacije,
 • odluka skupštine društva o okončanju postupka likvidacije,
 • izveštaj likvidacionog upravnika o sprovedenoj likvidaciji,
 • izjava likvidacionog upravnika da su sve obaveze društva po osnovu prijavljenih potraživanja izmirene u potpunosti i da se protiv društva ne vode drugi postupci,
 • odluka o podeli likvidacionog ostatka društva,
 • odluka društva o licu kome se poslovne knjige i dokumenta poveravaju na čuvanje ili izjava likvidacionog upravnika o imenu i adresi tog lica,
 • dokaz o o prestanku poreskih obaveza izdat od strane nadležnog poreskog organa, koji nije stariji od pet dana u momentu podnošenja zahteva za brisanje iz registra, na osnovu odredbe člana 29. stav 7. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji („Sl. glasnik RS“, br.80/2002, 84/2002- ispravka, 23/2003 – ispravka, 70/2003, 55/2004, 61/2005, 85/2005 – dr. zakon, 62/2006 – dr. zakon, 61/2007, 20/2009, 72/2009 – dr. zakon, 53/2010, 101/2011, 2/2012 – ispravka, 93/2012, 47/2013, 108/2013, 68/2014 i 105/2014),
 • potvrda da je privredni subjekt brisan iz registra obveznika PDV ili izjava likvidacionog upravnika da privredni subjekt nije registrovani obveznik PDV,
 • dokaz o uplati naknade za brisanje privrednog subjekta (visine naknada).

Napomena: dokumenti kojim se dokazuje prestanak poreskih obaveza su uverenje koje izdaje nadležna organizaciona jedinice Poreske uprave RS u skladu sa Instrukcijom Poreske uprave broj 437-0027/2013-D00000 od 1.8.2013.godine i uverenje poreske administracije nadležne jedinice lokalne samouprave.

Društvo ne može doneti odluku o okončanju likvidacije pre pravnosnažnog okončanja svih postupaka koji za pravnu posledicu mogu imati bilo kakvu obavezu društva i izmirenja svih tih obaveza.

Po okončanju likvidacije društvo se briše iz Registra privrednih subjekata.

izvor: website Agencije za privredne registre