Obaveštenje Poreske uprave u vezi primene Uredbe o utvrđivanju Programa direktnih davanja 2021.

01. 03. 2021.

Vlada Republike Srbije donela je Uredbu o utvrđivanju Programa direktnih davanja iz budžeta Republike Srbije privrednim subjektima u privatnom sektoru u cilju ublažavanja ekonomskih posledica prouzrokovanih epidemijom bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2 (u daljem tekstu: Uredba), koja je objavljena u Službenom glasniku RS, broj: 11/2021 od 12.02.2021. godine, a stupila na snagu 13.02.2021. godine.

Примери ( pdf |  149,3KB)

Oбавештење о подношењу изјаве приликом опредељивања за исплату директних давања ( pdf |  293,3KB)

Oбавештење о избору пословне банке ( pdf |  310,6KB)

Uredbom se utvrđuje Program direktnih davanja iz budžeta Republike Srbije privrednim subjektima u privatnom sektoru u cilju ublažavanja ekonomskih posledica prouzrokovanih epidemijom bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2 (u daljem tekstu: Program), kojim se uređuje prihvatanje, način i postupak isplate, uslovi korišćenja i gubitak prava na direktna davanja, kao i pravne posledice gubitka prava na direktna davanja privrednim subjektima u privatnom sektoru u cilju ublažavanja ekonomskih posledica prouzrokovanih epidemijom bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2.

Pravo na direktna davanja u skladu sa Programom imaju privredni subjekti koji nisu obuhvaćeni Spiskom korisnika javnih sredstava utvrđenim u skladu sa Pravilnikom o Spisku korisnika javnih sredstava („Sl. glasnik RS”, broj 160/20), na poslednji dan meseca koji prethodi mesecu u kome se isplaćuje konkretno direktno davanje, i to:

– rezidentna pravna lica u smislu zakona kojim se uređuje oporezivanje dobiti pravnih lica,

– rezidentni preduzetnici (preduzetnici, preduzetnici paušalci, preduzetnici poljoprivrednici i preduzetnici druga lica, u smislu zakona kojim se uređuje porez na dohodak građana), i

– ogranci i predstavništva stranih pravnih lica.

Rezidentna pravna lica, rezidentni preduzetnici, preduzetnici paušalci, preduzetnici poljoprivrednici i preduzetnici druga lica, ogranci i predstavništva stranih pravnih lica (u daljem tekstu: privredni subjekti) mogu da ostvare pravo na direktna davanja, odnosno uplatu bespovratnih novčanih sredstava iz budžeta, i to:

u aprilu 2021. godine u iznosu koji se dobija kao proizvod broja zaposlenih sa punim radnim vremenom za čije je zarade i naknade zarada do 31. marta 2021. godine podneo Pojedinačnu poresku prijavu o obračunatim porezima i doprinosima (u daljem tekstu: Obrazac PPP-PD) za obračunski period februar 2021. godine, umanjenog za broj zaposlenih kojima je kod tog privrednog subjekta prestao radni odnos počev od dana stupanja na snagu Programa (13. februar 2021. godine) do 31. marta 2021. godine i iznosa jedne polovine osnovne minimalne neto zarade za januar 2021. godine;

u maju 2021. godine u iznosu koji se dobija kao proizvod broja zaposlenih sa punim radnim vremenom za čije je zarade i naknade zarada do 30. aprila 2021. godine podneo Obrazac PPP-PD za obračunski period mart 2021. godine, umanjenog za broj zaposlenih kojima je kod tog privrednog subjekta prestao radni odnos u periodu od 1. do 30. aprila 2021. godine i iznosa jedne polovine osnovne minimalne neto zarade za januar 2021. godine;

u junu 2021. godine u iznosu koji se dobija kao proizvod broja zaposlenih sa punim radnim vremenom za čije je zarade i naknade zarada do 31. maja 2021. godine podneo Obrazac PPP-PD za obračunski period april 2021. godine, umanjenog za broj zaposlenih kojima je kod tog privrednog subjekta prestao radni odnos u periodu od 1. do 31. maja 2021. godine i iznosa jedne polovine osnovne minimalne neto zarade za januar 2021. godine.

Broj zaposlenih kod preduzetnika, preduzetnika paušalca, preduzetnika poljoprivrednika i preduzetnika drugog lica uvećava se za 1 (jedan), osim u slučaju kada preduzetnik, preduzetnik paušalac, preduzetnik poljoprivrednik ili preduzetnik drugo lice imaju istovremeno i status zaposlenog ili korisnika penzije.

Broj zaposlenih uvećava se i za broj zaposlenih sa nepunim radnim vremenom, i to tako što se za svakog zaposlenog sa nepunim radnim vremenom ukupan broj zaposlenih uvećava srazmerno ugovorenom procentu angažovanja zaposlenog sa nepunim radnim vremenom u odnosu na puno radno vreme, a što se utvrđuje na osnovu podataka iz Obrasca PPP-PD za odgovarajući obračunski period.

Broj zaposlenih umanjuje se za broj zaposlenih za koje isplata zarade, odnosno naknade zarade, za obračunski period u celosti pada na teret drugih isplatilaca, a koje isplate imaju oznaku vrste prihoda (OVP) od 204 do 211 u Pravilniku o poreskoj prijavi za porez po odbitku („Sl. glasnik RS”, br. 74/13, …, 96/19).

Privredni subjekt može da primljena sredstva po osnovu direktnih davanja iskoristi isključivo za isplate zarada i naknada zarada zaposlenima najkasnije do 30. jula 2021. godine.

Pravo na direktna davanja mogu ostvariti privredni subjekti:

– koji su zaključno sa 13. februarom 2021. godine osnovani i registrovani kod nadležnog organa ili organizacije, odnosno ako su zaključno sa 13. februarom 2021. godine postali obveznici PDV;

– kojima na poslednji dan meseca koji prethodi mesecu u kome se isplaćuju direktna davanja nije privremeno oduzet PIB.

Ukoliko ispunjavaju uslove predviđene Programom pravo na isplatu direktnih davanja mogu da koriste i preduzetnici, preduzetnici poljoprivrednici i preduzetnici paušalci koji su registrovali privremeni prekid obavljanja delatnosti najranije na dan stupanja na snagu Programa (13. februar 2021. godine).

Pravo na direktna davanja nemaju velika pravna lica – banke iz člana 2. stav 1. Zakona o bankama („Službeni glasnik RS”, br. 107/05, 91/10 i 14/15), društva za osiguranje i društva za reosiguranje iz člana 3. Zakona o osiguranju („Službeni glasnik RS”, broj 139/14), društva za upravljanje dobrovoljnim penzijskim fondovima i penzijskim planovima iz člana 3. tačka 1. Zakona o dobrovoljnim penzijskim fondovima i penzijskim planovima („Službeni glasnik RS”, br. 85/05 i 31/11), davaoci finansijskog lizinga iz člana 10. Zakona o finansijskom lizingu („Službeni glasnik RS”, br. 55/03, 61/05, 31/11 i 99/11 – dr. zakon), kao i platne institucije i institucije elektronskog novca iz člana 2. stav 1. tač. 35) i 36) Zakona o platnim uslugama („Službeni glasnik RS”, br. 139/14 i 44/18).

Privredni subjekt prihvata isplatu direktnih davanja tako što daje posebnu izjavu na portalu Poreske uprave ePorezi. Izjava se daje posebno za isplatu svakog direktnog davanja u mesecu koji prethodi mesecu u kome se isplaćuje direktno davanje, a najkasnije do poslednjeg dana u tom mesecu u skladu sa objašnjenjem koje će biti objavljeno na sajtu Poreske uprave. Napominjemo da privredni subjekt koji u propisanom roku ne popuni posebnu izjavu na portalu Poreske uprave neće ostvariti pravo na direktna davanja bez obzira na to da li je podnet Obrazac PPP-PD za obračunski period februar, mart i/ili april 2021. godine.

Prema tome, privredni subjekti koji žele da koriste direktna davanja propisana Programom, dužni su da:

najkasnije do 31. marta 2021. godine podnesu Obrazac PPP-PD za obračunski period februar 2021. godine, i u periodu od 1. marta do 31. marta daju posebnu izjavu na portalu Poreske uprave, za direktna davanja čija uplata će biti izvršena u aprilu 2021. godine,

najkasnije do 30. aprila 2021. godine podnesu Obrazac PPP-PD za obračunski period mart 2021. godine, i u periodu od 1. aprila do 30. aprila daju posebnu izjavu na portalu Poreske uprave, za direktna davanja čija uplata će biti izvršena u maju 2021. godine, i

najkasnije do 31. maja 2021. godine podnesu Obrazac PPP-PD za obračunski period april 2021. godine, i u periodu od 1. maja do 31. maja daju posebnu izjavu na portalu Poreske uprave, za direktna davanja čija uplata će biti izvršena u junu 2021. godine.

Obrazac PPP-PD i izjava se podnose u napred navedenom roku pri čemu podnošenje istih ne mora biti istovremeno (npr. privredni subjekt može podneti Obrazac PPP-PD za februar 2021. godine dana 05.03.2021. godine, a posebnu izjavu da prihvata direktno davanje čija isplata se vrši u aprilu može dati 31.03.2021. godine).

Napominjemo da privredni subjekti imaju pravo na direktna davanja isključivo za zaposlene za koje je u podnetom Obrascu PPP-PD iskazana oznaka vrste prihoda za isplatu zarade i naknade zarade, odnosno oznaka vrste prihoda za ličnu zaradu preduzetnika i ličnu zaradu preduzetnika poljoprivrednika. Za zaposlene za koje je u podnetom Obrascu PPP-PD iskazana oznaka vrste prihoda 109 (uplata doprinosa bez isplate zarade) privredni subjekt nema pravo na direktna davanja.

Privrednim subjektima koji ne podnose Obrazac PPP-PD, odnosno koji nemaju zaposlene i nisu preduzetnici, odnosno preduzetnici poljoprivrednici koji su se opredelili za isplatu lične zarade, direktna davanja se isplaćuju bez davanja izjave o prihvatanju isplate direktnih davanja u rokovima i na način propisan Programom.

Isplata direktnih davanja privrednim subjektima koji prihvate direktna davanja, vrši se sa posebnog namenskog računa otvorenog za tu namenu kod Ministarstva finansija – Uprave za trezor. Radi isplate direktnih davanja, privrednom subjektu otvara se poseban namenski račun – isplata direktnih davanja – COVID-19 (u daljem tekstu: namenski račun) kod banke koja u momentu stupanja na snagu Programa (13.02.2021. godine) vodi tekući račun tog privrednog subjekta.

Privredni subjekti koji u momentu stupanja na snagu Programa imaju otvorene tekuće račune kod više banaka dužni su da najkasnije 25. marta 2021. godine, putem elektronskih servisa Poreske uprave, dostave podatak o nazivu banke kod koje će biti otvoren namenski račun. Privredni subjekti koji u momentu stupanja na snagu Programa imaju otvorene tekuće račune kod jedne banke, nisu dužni da dostave podatak o nazivu banke, odnosno istima će biti otvoren namenski račun kod te banke.

U slučaju da privredni subjekt ne prenese novčana sredstva sa namenskog računa na tekuće račune zaposlenih u skladu sa Programom do 30. jula 2021. godine, banka će preneti sredstva s tog namenskog računa na poseban račun kod Uprave za trezor sa koga su direktna davanja isplaćena.

U slučaju da privredni subjekt usled nepravilnog izvršenja platne transakcije greškom prenese novčana sredstva sa namenskog računa na tekuće račune lica kojima nisu namenjena sredstva po osnovu direktnog davanja u skladu sa Programom, banke po dobijanju pismenog obaveštenja i zahteva privrednog subjekta koji je načinio grešku, sprovode analizu svakog konkretnog slučaja i u situacijama kada ocene da je u pitanju nenamerna greška privrednog subjekta i kada bez odlaganja taj subjekt želi da nadoknadi sredstva na namenskom računu, banke za potrebe vraćanja konkretnih novčanih sredstava na namenski račun uklanjaju sistemsku internu kontrolu i omogućavaju svom klijentu da uplati novčana sredstva koja je prethodno greškom preneo sa namenskog računa.

Privredni subjekt gubi pravo na korišćenje direktnih davanja propisanih Programom ukoliko u periodu od 13. februara 2021. godine pa do isteka roka od tri meseca od poslednje isplate direktnih davanja, smanji broj zaposlenih za više od 10% ne računajući zaposlene koji su sa privrednim subjektom u privatnom sektoru zaključili ugovor o radu na određeno vreme pre 13. februara 2021. godine za period koji se završava u periodu od 13. februara 2021. godine do isteka roka od tri meseca od poslednje isplate direktnih davanja.

Privredni subjekti u privatnom sektoru koji isplate dividende počev od 13. februara 2021. godine pa do kraja 2021. godine, nemaju pravo na isplatu direktnih davanja, a u slučaju da im se direktna davanja isplate na njih se shodno primenjuju pravila za gubitak prava na korišćenje direktnih davanja.

Ispunjenost uslova za gubitak prava na korišćenje direktnih davanja propisanih Programom proverava Poreska uprava svakog poslednjeg dana u mesecu počev od meseca marta 2021. godine zaključno sa 30. septembrom 2021. godine, s tim da se ispunjenost uslova za gubitak prava na korišćenje direktnih davanja propisanih Programom može kontrolisati i nakon 30. septembra 2021. godine u rokovima za zastarelost prava na utvrđivanje i naplatu poreza i sporednih poreskih davanja propisnim zakonom kojim se uređuju poreski postupak i poreska administracija.

Privredni subjekti koji izgube pravo na direktna davanja propisana Programom dužni su da izvrše povraćaj direktnih davanja sa kamatom obračunatom po stopi po kojoj se vrši obračun kamate za kašnjenje u isplati poreskih obaveza počev od dana kada su im isplaćena pojedinačna direktna davanja, najkasnije u roku od pet dana od dana prestanka prava na korišćenje direktnih davanja.         

izvor: Poreska uprava