Godišnji porez na dohodak građana za 2021. godinu sa kalkulatorom

Godišnji porez na dohodak građana plaćaju fizička lica koja su u kalendarskoj godini ostvarila dohodak veći od trostrukog iznosa prosečne godišnje zarade po zaposlenom isplaćene u Republici u godini za koju se utvrđuje porez, prema podacima republičkog organa nadležnog za poslove statistike, shodno odredbama Zakona o porezu na dohodak građana (u daljem tekstu Zakon).


Neoporezivi iznos godišnjeg poreza na dohodak građana za 2021. godinu iznosi 3.268.224  dinara i odgovara visini trostrukog iznosa prosečne godišnje zarade po zaposlenom isplaćene u Republici Srbiji u 2021. godini ( 1.089.408  x 3).

Kalkulator godišnjeg poreza na dohodak građana možete pogledati OVDE

Obveznici godišnjeg poreza na dohodak građana su:

1) rezidenti za dohodak ostvaren na teritoriji Republike i u drugoj državi;

2) nerezidenti za dohodak ostvaren na teritoriji Republike.

Dohotkom iz stava 1. ovog člana smatra se godišnji zbir:

1) zarada iz člana 13 . do 15b Zakona,

2) oporezivog prihoda od samostalne delatnosti iz člana 33. stav 2. i člana 40. Zakona

3) oporezivog prihoda od autorskih i srodnih prava i prava industrijske svojine iz člana 50. i 60. Zakona

4) oporezivog prihoda od nepokretnosti iz člana 65.v Zakona

5) oporezivog prihoda od davanja u zakup pokretnih stvari iz člana 82. stav 3. i 4. Zakona

6) oporezivog prihoda sportista i sportskih stručnjaka iz člana 84.a Zakona

7) oporezivih drugih prihoda iz člana 85. Zakona

8) prihoda po osnovima iz tač. 1) do tačke 7) ostvarenih i oporezovanih u drugoj državi za obveznike iz člana 87. stav 1. tačka 1) Zakona

Napred navedeni prihodi se umanjuju za porez i doprinose za socijalno osiguranje plaćene na teret primaoca prihoda. 
Na primeru zarade to izgleda ovako: isplaćena bruto zarada umanjena za neoporezivi iznos zarade, prikazana u polju 3.4. obrasca PPP PO kao poreska osnovica umanjuje se za zbir isplaćenog poreza i doprinosa za socijalno osiguranje na teret zaposlenog prikazanih u poljima 3.5 i 3.6 istog obrasca.

Obveznici mladji od 40 godina na dan 31.12.2021.

Počev od utvrđivanja godišnjeg poreza za 2021. godinu obveznici godišnjeg poreza na dohodak građana koji poslednjeg dana kalendarske godine za koju se utvrđuje porez imaju manje od navršenih 40 godina života neoporezivi iznos dohotka za oporezivanje se dodatno uvećava za iznos tri prosečne godišnje zarade po zaposlenom isplaćene u Srbiji u godini za koju se utvrđuje porez. Umanjenje se vrši za zbir sledećih stavki godišnjeg dohotka: 

  • zarada iz čl. 13. do 15v ZPDG
  • oporezivi prihod od samostalne delatnosti iz člana 33. stav 2. i člana 40. ZPDG
  • oporezivi prihod od autorskih i srodnih prava i prava industrijske svojine iz čl. 55. i 60. ZPDG

Dodatno uvećanje neoporezivog iznosa je 3.268.224 dinara.

Poreska osnovica

Osnovica godišnjeg poreza na dohodak građana je oporezivi dohodak, koji čini razlika između dohotka za oporezivanje i ličnih odbitaka koji iznose:

1) za poreskog obveznika – 40% od prosečne godišnje zarade po zaposlenom isplaćene u Republici u godini za koju se utvrđuje porez, prema podacima republičkog organa nadležnog za poslove statistike – 435.763 dinara za 2021.godinu

2) za izdržavanog člana porodice – 15% od prosečne godišnje zarade po zaposlenom isplaćene u Republici u godini za koju se utvrđuje porez, prema podacima republičkog organa nadležnog za poslove statistike, po članu – 163.411 dinara za 2021. godinu

Ukupan iznos ličnih odbitaka ne može biti veći od 50% dohotka za oporezivanje.

Ako su dva ili više članova porodice obveznici godišnjeg poreza na dohodak građana, odbitak za izdržavane članove porodice može ostvariti samo jedan obveznik.

Po članu 10. Zakona o porezu na dohodak građana izdržavanim članovima porodice, u smislu ovog zakona, smatraju se sledeća lica koja obveznik izdržava:

  1. maloletna deca, odnosno usvojenici;
  2. deca, odnosno usvojenici na redovnom školovanju ili za vreme nezaposlenosti, ako sa obveznikom žive u domaćinstvu;
  3. unuci, ako ih roditelji ne izdržavaju i ako žive u domaćinstvu sa obveznikom;
  4. bračni drug;
  5. roditelji, odnosno usvojioci.

Poreske stope

Godišnji porez na dohodak građana plaća se po sledećim stopama:

  • na iznos do šestostruke prosečne godišnje zarade – 10%;
  • na iznos preko šestostruke prosečne godišnje zarade – 15%

Šestostruka prosečna godišnja zarada za 2021. godinu iznosi
6.536.448 dinara.

Poreska prijava

Obveznik godišnjeg poreza na dohodak građana dužan je da za ostvareni dohodak u 2021. godini podnese poresku prijavu PPDG -2R nadležnom poreskom organu prema prebivalištu odnosno boravištu najkasnije do 16. maja 2022. godine.

Porez se plaća najkasnije 15 dana od dana dostavljanja rešenja o utvrđivanju godišnjeg poreza na dohodak građana od strane poreskog organa.

  Povezani tekstovi: