Follow Us:

Katalozi

Katalog vrste prihoda za PPP PD 2019

Preuzmite Katalog ovde.

Katalog vrste prihoda za PP OPO

Fizičko lice  je u obavezi da  obračunava i uplaćuje porez na dohodak građana (samooporezivanjem) na zaradu ili drugu vrstu prihoda koju ostvaruje u ili iz druge države, kod diplomatskog ili konzularnog predstavništva strane države, odnosno međunarodne organizacije ili kod predstavnika ili službenika takvog predstavništva, odnosno organizacije ili kod drugog isplatioca, ako porez po odbitku ne obračuna i ne uplati isplatilac prihoda, odnosno ako prihod ostvari odlica koje nije obveznik obračunavanja i plaćanja poreza po odbitku u smislu člana 99. Zakona o porezu na dohodak građana.
Fizičko lice koje je ostvarilo napred navedeni prihod kao poreski obveznik je dužno da u roku od 30 dana od dana ostvarivanja prihoda izvrši obračun poreza samooporezivanjem, kao i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje  i Poreskoj upravi podnese poresku prijavu PP OPO o obračunatom porezu samooporezivanjem i pripadajućim doprinosima na zaradu, odnosno drugu vrstu prihoda od strane fizičkog lica kao poreskog obveznika i plati obračunate obaveze.
1234
1. PRIHODI IZ RADNOG ODNOSA
1.1. ZARADA
OVPOLBOpis vrste prihoda
Zarada i druga primanja koja imaju karakter zarade, bez olakšice i beneficiranog staža, u vezi sa članom 100a st. 2. i 5. Zakona
13000Zarada i druga primanja koja imaju karakter zarade iz čl. 13, 14, 14a i 14b Zakona o porezu na dohodak građana ("Službeni glasnik RS", br. 24/01, 80/02, 80/02 - dr. zakon, 135/04, 62/06, 65/06 - ispravka, 31/09, 44/09, 18/10, 50/11, 91/11 - US, 93/12, 114/12 - US, 47/13, 48/13 - ispravka, 108/13, 57/14, 68/14 - dr. zakon, 112/15, 113/17 i 95/18 - u daljem tekstu: Zakon), osim lične zarade preduzetnika, uključujući i zaposlenog u privrednom društvu čiji je osnivač, odnosno član, bez olakšica i bez staža osiguranja koji se zaposlenom računa sa uvećanim trajanjem, u vezi sa članom 100a st. 2. i 5. Zakona..
OVPOLBOpis vrste prihoda
19900Prihodi koji imaju karakter zarade ili naknade zarade na koje se obaveze obračunavaju po posebnim pravilima, u vezi sa članom 100a st. 2. i 5. Zakona.
2. PRIHODI VAN RADNOG ODNOSA
2.1. PRIHODI OD AUTORSKIH PRAVA, PRAVA SRODNIH AUTORSKOM PRAVU I PRAVA INDUSTRIJSKE SVOJINE
OVPOLBOpis vrste prihoda
Prihod autora uz priznavanje normiranih troškova
30100Prihod autora, odnosno nosioca srodnog prava (u daljem tekstu: autor) od ugovorene naknade za stvaranje autorskog dela za koji se Zakonom priznaju normirani troškovi od 50%, kada je primalac prihoda osiguran po drugom osnovu.
30200Prihod autora od ugovorene naknade za stvaranje autorskog dela za koji se Zakonom priznaju normirani troškovi od 50%, kada primalac prihoda nije osiguran po drugom osnovu.
30300Prihod autora od ugovorene naknade za stvaranje autorskog dela za koji se Zakonom priznaju normirani troškovi od 43%, kada je primalac prihoda osiguran po drugom osnovu.
30400Prihod autora od ugovorene naknade za stvaranje autorskog dela za koji se Zakonom priznaju normirani troškovi od 43%, kada primalac prihoda nije osiguran po drugom osnovu.
30500Prihod autora od ugovorene naknade za stvaranje autorskog dela za koji se Zakonom priznaju normirani troškovi od 34%, kada je primalac prihoda osiguran po drugom osnovu.
30600Prihod autora od ugovorene naknade za stvaranje autorskog dela za koji se Zakonom priznaju normirani troškovi od 34%, kada primalac prihoda nije osiguran po drugom osnovu.
Prihod autora uz priznavanje normiranih troškova, kao i naknade plaćene za usluge ovlašćenim pravnim licima za prodaju i naplatu prihoda od autorskih dela
30700Prihod autora od ugovorene naknade za stvaranje autorskog dela za koji se Zakonom pored normiranih troškova od 50% priznaje i naknada plaćena za usluge ovlašćenim pravnim licima za prodaju i naplatu prihoda od autorskih dela, kada je primalac prihoda osiguran po drugom osnovu.
30800Prihod autora od ugovorene naknade za stvaranje autorskog dela za koji se Zakonom pored normiranih troškova od 50% priznaje i naknada plaćena za usluge ovlašćenim pravnim licima za prodaju i naplatu prihoda od autorskih dela, kada primalac prihoda nije osiguran po drugom osnovu.
30900Prihod autora od ugovorene naknade za stvaranje autorskog dela za koji se Zakonom pored normiranih troškova od 43% priznaje i naknada plaćena za usluge ovlašćenim pravnim licima za prodaju i naplatu prihoda od autorskih dela, kada je primalac prihoda osiguran po drugom osnovu.
31000Prihod autora od ugovorene naknade za stvaranje autorskog dela za koji se Zakonom pored normiranih troškova od 43% priznaje i naknada plaćena za usluge ovlašćenim pravnim licima za prodaju i naplatu prihoda od autorskih dela, kada primalac prihoda nije osiguran po drugom osnovu.
31100Prihod autora od ugovorene naknade za stvaranje autorskog dela za koji se Zakonom pored normiranih troškova od 34% priznaje i naknada plaćena za usluge ovlašćenim pravnim licima za prodaju i naplatu prihoda od autorskih dela, kada je primalac prihoda osiguran po drugom osnovu.
31200Prihod autora od ugovorene naknade za stvaranje autorskog dela za koji se Zakonom pored normiranih troškova od 34% priznaje i naknada plaćena za usluge ovlašćenim pravnim licima za prodaju i naplatu prihoda od autorskih dela, kada primalac prihoda nije osiguran po drugom osnovu.
Prihod autora uz priznavanje stvarnih troškova
31300Prihod autora od ugovorene naknade za stvaranje autorskog dela uz priznavanje stvarnih troškova, uključujući i naknadu plaćenu za usluge ovlašćenim pravnim licima za prodaju i naplatu prihoda od autorskih dela, kada je primalac prihoda osiguran po drugom osnovu.
31400Prihod autora od ugovorene naknade za stvaranje autorskog dela uz priznavanje stvarnih troškova, uključujući i naknadu plaćenu za usluge ovlašćenim pravnim licima za prodaju i naplatu prihoda od autorskih dela, kada primalac prihoda nije osiguran po drugom osnovu.
Prihod autora bez obaveze uplate doprinosa
31500Prihod autora:
- od imovinskog prava nad autorskim delom;
- koji ima status samostalnog umetnika i doprinose plaća po rešenju Poreske uprave;
- kome je rešenjem Fonda PIO priznato pravo na prestanak plaćanja doprinosa, jer je iste uplatio na najvišu procenjenu godišnju osnovicu doprinosa za tekuću godinu;
- mlađeg od 15 godina;
uz priznavanje normiranih troškova od 50%.
31600Prihod autora:
- od imovinskog prava nad autorskim delom;
- koji ima status samostalnog umetnika i doprinose plaća po rešenju Poreske uprave;
- kome je rešenjem Fonda PIO priznato pravo na prestanak plaćanja doprinosa, jer je iste uplatio na najvišu procenjenu godišnju osnovicu doprinosa za tekuću godinu;
- mlađeg od 15 godina;
uz priznavanje normiranih troškova od 43%.
31700Prihod autora:
- od imovinskog prava nad autorskim delom;
- koji ima status samostalnog umetnika i doprinose plaća po rešenju Poreske uprave;
- kome je rešenjem Fonda PIO priznato pravo na prestanak plaćanja doprinosa, jer je iste uplatio na najvišu procenjenu godišnju osnovicu doprinosa za tekuću godinu;
- mlađeg od 15 godina;
uz priznavanje normiranih troškova od 34%.
31800Prihod autora:
- od imovinskog prava nad autorskim delom;
- koji ima status samostalnog umetnika i doprinose plaća po rešenju Poreske uprave;
- kome je rešenjem Fonda PIO priznato pravo na prestanak plaćanja doprinosa, jer je iste uplatio na najvišu procenjenu godišnju osnovicu doprinosa za tekuću godinu;
- mlađeg od 15 godina;
uz priznavanje normiranih troškova od 50%, kao i naknade plaćene za usluge ovlašćenim pravnim licima za prodaju i naplatu prihoda od autorskog dela.
31900Prihod autora:
- od imovinskog prava nad autorskim delom;
- koji ima status samostalnog umetnika i doprinose plaća po rešenju Poreske uprave;
- kome je rešenjem Fonda PIO priznato pravo na prestanak plaćanja doprinosa, jer je iste uplatio na najvišu procenjenu godišnju osnovicu doprinosa za tekuću godinu;
- mlađeg od 15 godina;
uz priznavanje normiranih troškova od 43%, kao i naknade plaćene za usluge ovlašćenim pravnim licima za prodaju i naplatu prihoda od autorskog dela.
32000Prihod autora:
- od imovinskog prava nad autorskim delom;
- koji ima status samostalnog umetnika i doprinose plaća po rešenju Poreske uprave;
- kome je rešenjem Fonda PIO priznato pravo na prestanak plaćanja doprinosa, jer je iste uplatio na najvišu procenjenu godišnju osnovicu doprinosa za tekuću godinu;
- mlađeg od 15 godina;
uz priznavanje normiranih troškova od 34%, kao i naknade plaćene za usluge ovlašćenim pravnim licima za prodaju i naplatu prihoda od autorskog dela.
32100Prihod autora:
- od imovinskog prava nad autorskim delom;
- koji ima status samostalnog umetnika i doprinose plaća po rešenju Poreske uprave;
- kome je rešenjem Fonda PIO priznato pravo na prestanak plaćanja doprinosa, jer je iste uplatio na najvišu procenjenu godišnju osnovicu doprinosa za tekuću godinu;
- mlađeg od 15 godina;
uz priznavanje stvarnih troškova, kao i naknade plaćene za usluge ovlašćenim pravnim licima za prodaju i naplatu prihoda od autorskog dela.
Prihod vlasnika prava industrijske svojine uz priznavanje stvarnih troškova
32200Prihod vlasnika prava industrijske svojine uz priznavanje stvarnih troškova.
Prihod naslednika imovinskog autorskog i srodnog prava i prava industrijske svojine i svakog drugog fizičkog lica koje ostvaruje naknadu po tom osnovu
32300Prihod naslednika imovinskog autorskog i srodnog prava i prava industrijske svojine, kao i svakog drugog fizičkog lica koje nije autor, odnosno nosilac srodnog prava, vlasnik prava industrijske svojine, ni naslednik tih prava, a koje ostvaruje naknadu po tim osnovama (fizičko lice koje je došlo u posed prava kupovinom, poklonom i sl.) uz priznavanje troškova na ime plaćene naknade za zaštitu tog prava.
2.2. PRIHODI OD KAPITALA I PRIHODI OD NEPOKRETNOSTI
OVPOLBOpis vrste prihoda
Kamate po osnovu zajma, štednih i drugih depozita
40100Kamate po osnovu zajma, štednih i drugih depozita (oročenih ili po viđenju) i po osnovu dužničkih i sličnih hartija od vrednosti.
Dividende i učešće u dobiti
40200Dividende i učešće u dobiti.
Prinos od investicione jedinice
40400Prinos od investicione jedinice otvorenog investicionog fonda.
Prihod od nepokretnosti
40500Prihod od izdavanja nepokretnosti uz priznavanje normiranih troškova od 25%.
40600Prihod od iznajmljivanja stanova, soba i postelja putnicima i turistima za koje je plaćena boravišna taksa uz priznavanje normiranih troškova od 50%, isplaćeni zaključno sa 30. junom 2019. godine.
40700Prihod od: - izdavanja nepokretnosti uz priznavanje stvarnih troškova; - iznajmljivanja stanova, soba i postelja putnicima i turistima za koje je plaćena boravišna taksa uz priznavanje stvarnih troškova, isplaćeni zaključno sa 30. junom 2019. godine.
2.3. POREZ NA OSTALE PRIHODE
OVPOLBOpis vrste prihoda
Prihodi od davanja u zakup pokretnih stvari
50100Prihodi od davanja u zakup pokretnih stvari (opreme, transportnih sredstava i drugih pokretnih stvari) uz priznavanje normiranih troškova od 20%.
50200Prihodi od davanja u zakup pokretnih stvari (opreme, transportnih sredstava i drugih pokretnih stvari) uz priznavanje stvarnih troškova.
2.4. DRUGI PRIHODI
OVPOLBOpis vrste prihoda
60100Drugi prihodi, i to po osnovu:
- ugovora o delu;
- ugovora o trgovinskom zastupanju;
- primanja članova organa uprave pravnog lica;
- primanja sudskih veštaka i sudskih tumača;
- uzgajanja i prodaje pečuraka, uzgoja i prodaje pčelinjeg roja (pčela), uzgoja i prodaje puževa, odnosno po osnovu prodaje drugih dobara ostvarenih obavljanjem privremenih i povremenih poslova isplaćenih zaključno sa 31. decembrom 2017. godine;
- nagrade, novčane pomoći i drugih davanja primaocima prihoda koji nisu zaposleni kod isplatioca i koja se daju za rad primaoca prihoda, isplaćene zaključno sa 31. decembrom 2015. godine;
uz priznavanje normiranih troškova od 20%, kada je primalac prihoda osiguran po drugom osnovu.
60200Drugi prihodi, i to po osnovu:
- ugovora o delu;
- ugovora o trgovinskom zastupanju;
- primanja članova organa uprave pravnog lica;
- primanja sudskih veštaka i sudskih tumača;
- uzgajanja i prodaje pečuraka, uzgoja i prodaje pčelinjeg roja (pčela), uzgoja i prodaje puževa, odnosno po osnovu prodaje drugih dobara ostvarenih obavljanjem privremenih i povremenih poslova isplaćenih zaključno sa 31. decembrom 2017. godine;
- nagrade, novčane pomoći i drugih davanja primaocima prihoda koji nisu zaposleni kod isplatioca i koja se daju za rad primaoca prihoda, isplaćene zaključno sa 31. decembrom 2015. godine;
uz priznavanje normiranih troškova od 20%, kada primalac prihoda nije osiguran po drugom osnovu.
60300Drugi prihodi, i to po osnovu:
- ugovora o delu;
- ugovora o trgovinskom zastupanju;
- primanja članova organa uprave pravnog lica;
- primanja sudskih veštaka i sudskih tumača;
- uzgajanja i prodaje pečuraka, uzgoja i prodaje pčelinjeg roja (pčela), uzgoja i prodaje puževa, odnosno po osnovu prodaje drugih dobara ostvarenih obavljanjem privremenih i povremenih poslova isplaćenih zaključno sa 31. decembrom 2017. godine;
- nagrade, novčane pomoći i drugih davanja primaocima prihoda koji nisu zaposleni kod isplatioca i koja se daju za rad primaoca prihoda, isplaćene zaključno sa 31. decembrom 2015. godine;
uz priznavanje normiranih troškova od 20%, kada je primaocu prihoda rešenjem Fonda PIO priznato pravo na prestanak plaćanja doprinosa, jer su u toku godine doprinosi plaćeni na iznos procenjene najviše godišnje osnovice doprinosa.
60500Prihodi po osnovu dopunskog rada.
60600Prihodi po osnovu dopunskog rada lica kome je rešenjem Fonda PIO priznato pravo na prestanak plaćanja doprinosa jer su toku godine doprinosi plaćeni na iznos procenjene najviše godišnje osnovice doprinosa.
60700Prihodi po osnovu prikupljanja i prodaje sekundarnih sirovina uz priznavanje normiranih troškova od 20%.
60800Prihod od: - prikupljanja i prodaje šumskih plodova i lekovitog bilja, isplaćeni zaključno sa 31. decembrom 2013. godine; - prikupljanja i prodaje šumskih plodova i lekovitog bilja, odnosno po osnovu prodaje drugih dobara ostvarenih obavljanjem privremenih ili povremenih poslova ako nisu oporezovani po drugom osnovu u smislu Zakona, isplaćeni počev od 1. januara 2018. godine zaključno sa 15. decembrom 2018. godine; - prodaje dobara ostvarenih obavljanjem privremenih ili povremenih poslova, ako nisu oporezovani po drugom osnovu u smislu Zakona, koji se isplaćuju počev od 16. decembra 2018. godine; uz priznavanje normiranih troškova od 20%, kada je primalac prihoda osiguran po drugom osnovu.
60900Prihod od: - prikupljanja i prodaje šumskih plodova i lekovitog bilja, isplaćeni zaključno sa 31. decembrom 2013. godine; - prikupljanja i prodaje šumskih plodova i lekovitog bilja, odnosno po osnovu prodaje drugih dobara ostvarenih obavljanjem privremenih ili povremenih poslova ako nisu oporezovani po drugom osnovu u smislu Zakona, isplaćeni počev od 1. januara 2018. godine zaključno sa 15. decembrom 2018. godine; - prodaje dobara ostvarenih obavljanjem privremenih ili povremenih poslova, ako nisu oporezovani po drugom osnovu u smislu Zakona, koji se isplaćuju počev od 16. decembra 2018. godine; uz priznavanje normiranih troškova od 20%, kada primalac prihoda nije osiguran po drugom osnovu.
61000Prihod od: - prikupljanja i prodaje šumskih plodova i lekovitog bilja, isplaćeni zaključno sa 31. decembrom 2013. godine; - prikupljanja i prodaje šumskih plodova i lekovitog bilja, odnosno po osnovu prodaje drugih dobara ostvarenih obavljanjem privremenih ili povremenih poslova ako nisu oporezovani po drugom osnovu u smislu Zakona, isplaćeni počev od 1. januara 2018. godine zaključno sa 15. decembrom 2018. godine; - prodaje dobara ostvarenih obavljanjem privremenih ili povremenih poslova, ako nisu oporezovani po drugom osnovu u smislu Zakona, koji se isplaćuju počev od 16. decembra 2018. godine; uz priznavanje normiranih troškova od 20%, kada je primaocu prihoda rešenjem Fonda PIO priznato pravo na prestanak plaćanja doprinosa, jer su u toku godine doprinosi plaćeni na iznos procenjene najviše godišnje osnovice doprinosa.
61100Nagrade, novčane pomoći i druga davanja fizičkim licima koja nisu zaposlena kod isplatioca i koja se ne daju za rad primaocima prihoda, isplaćene zaključno sa 31. decembrom 2015. godine, kao i svi drugi prihodi koji nisu oporezovani po drugom osnovu ili nisu izuzeti od oporezivanja ili oslobođeni plaćanja poreza po Zakonu, uz priznavanje normiranih troškova od 20%, a za koje nije propisana obaveza plaćanja doprinosa zakonom kojim se regulišu doprinosi za obavezno socijalno osiguranje.
61300Naknade troškova i drugih rashoda licima koja nisu zaposlena kod isplatioca, iz člana 85. stav 1. tačka 13) Zakona, kao i naknade troškova po osnovu službenih putovanja propisanih članom 85. stav 5. Zakona iznad neoporezivog iznosa, uz priznavanje normiranih troškova od 20%, kada je primalac prihoda osiguran po drugom osnovu.
61400Naknade troškova i drugih rashoda licima koja nisu zaposlena kod isplatioca, iz člana 85. stav 1. tačka 13) Zakona, kao i naknade troškova po osnovu službenih putovanja propisanih članom 85. stav 5. Zakona iznad neoporezivog iznosa, uz priznavanje normiranih troškova od 20%, kada primalac prihoda nije osiguran po drugom osnovu.
61500Naknade troškova i drugih rashoda licima koja nisu zaposlena kod isplatioca, iz člana 85. stav 1. tačka 13) Zakona, kao i naknade troškova po osnovu službenih putovanja propisanih članom 85. stav 5. Zakona iznad neoporezivog iznosa, uz priznavanje normiranih troškova od 20%, kada je primaocu prihoda rešenjem Fonda PIO priznato pravo na prestanak plaćanja doprinosa, jer su u toku godine doprinosi plaćeni na iznos procenjene najviše godišnje osnovice doprinosa.
61700Prihodi koje ostvari fizičko lice izdavanjem nepokretnosti u podzakup.
61800Svi drugi prihodi koji nisu oporezovani po drugom osnovu ili nisu izuzeti od oporezivanja ili oslobođeni plaćanja poreza po Zakonu, uz priznavanje normiranih troškova od 20%, kada je primalac prihoda osiguran po drugom osnovu.
61900Svi drugi prihodi koji nisu oporezovani po drugom osnovu ili nisu izuzeti od oporezivanja ili oslobođeni plaćanja poreza po Zakonu, uz priznavanje normiranih troškova od 20%, kada primalac prihoda nije osiguran po drugom osnovu.
62500Prihod od: - prodaje poljoprivrednih i šumskih proizvoda, odnosno plodova i lekovitog bilja isplaćeni od 1. januara 2014. godine zaključno sa 31. decembrom 2017. godine; - prodaje poljoprivrednih i šumskih proizvoda i usluga, kao i uzgajanja i prodaje pečuraka, pčelinjeg roja (pčela) i puževa isplaćeni počev od 1. januara 2018. godine zaključno sa 15. decembrom 2018. godine; - prodaje poljoprivrednih i šumskih proizvoda i usluga, uključujući i prihod po osnovu prikupljanja i prodaje šumskih plodova i lekovitog bilja, kao i uzgajanja i prodaje pečuraka, pčelinjeg roja (pčela) i puževa, koji se isplaćuju počev od 16. decembra 2018. godine, izuzev prihoda fizičkih lica koja su:
- nosioci poljoprivrednog gazdinstva;
- koja doprinose za obavezno socijalno osiguranje plaćaju po rešenju u skladu sa zakonom kojim se uređuju doprinosi za obavezno socijalno osiguranje;
- korisnici poljoprivredne penzije,
uz priznavanje normiranih troškova od 90%, kada je primalac prihoda osiguran po drugom osnovu.
62600Prihod od: - prodaje poljoprivrednih i šumskih proizvoda, odnosno plodova i lekovitog bilja isplaćeni od 1. januara 2014. godine zaključno sa 31. decembrom 2017. godine; - prodaje poljoprivrednih i šumskih proizvoda i usluga, kao i uzgajanja i prodaje pečuraka, pčelinjeg roja (pčela) i puževa isplaćeni počev od 1. januara 2018. godine zaključno sa 15. decembrom 2018. godine; - prodaje poljoprivrednih i šumskih proizvoda i usluga, uključujući i prihod po osnovu prikupljanja i prodaje šumskih plodova i lekovitog bilja, kao i uzgajanja i prodaje pečuraka, pčelinjeg roja (pčela) i puževa, koji se isplaćuju počev od 16. decembra 2018. godine, izuzev prihoda fizičkih lica koja su:
- nosioci poljoprivrednog gazdinstva;
- koja doprinose za obavezno socijalno osiguranje plaćaju po rešenju u skladu sa zakonom kojim se uređuju doprinosi za obavezno socijalno osiguranje;
- korisnici poljoprivredne penzije,
uz priznavanje normiranih troškova od 90%, kada primalac prihoda nije osiguran po drugom osnovu.
62800Prihod od: - prodaje poljoprivrednih i šumskih proizvoda, odnosno plodova i lekovitog bilja isplaćeni od 1. januara 2014. godine zaključno sa 31. decembrom 2017. godine; - prodaje poljoprivrednih i šumskih proizvoda i usluga, kao i uzgajanja i prodaje pečuraka, pčelinjeg roja (pčela) i puževa isplaćeni počev od 1. januara 2018. godine zaključno sa 15. decembrom 2018. godine; - prodaje poljoprivrednih i šumskih proizvoda i usluga, uključujući i prihod po osnovu prikupljanja i prodaje šumskih plodova i lekovitog bilja, kao i uzgajanja i prodaje pečuraka, pčelinjeg roja (pčela) i puževa, koji se isplaćuju počev od 16. decembra 2018. godine, izuzev prihoda fizičkih lica koja su:
- nosioci poljoprivrednog gazdinstva;
- koja doprinose za obavezno socijalno osiguranje plaćaju po rešenju u skladu sa zakonom kojim se uređuju doprinosi za obavezno socijalno osiguranje;
- korisnici poljoprivredne penzije,
uz priznavanje normiranih troškova od 90%, kada je primaocu prihoda rešenjem Fonda PIO priznato pravo na prestanak plaćanja doprinosa, jer su u toku godine doprinosi plaćeni na iznos procenjene najviše godišnje osnovice doprinosa.
62900Svi drugi prihodi koji nisu oporezovani po drugom osnovu ili nisu izuzeti od oporezivanja ili oslobođeni plaćanja poreza po Zakonu, uz priznavanje normiranih troškova od 20%, kada je primaocu prihoda rešenjem Fonda PIO priznato pravo na prestanak plaćanja doprinosa, jer su u toku godine doprinosi plaćeni na iznos procenjene najviše godišnje osnovice doprinosa
Nagrade, novčane pomoći i druga davanja fizičkim licima koji nisu zaposleni kod isplatioca
63000Nagrade, novčane pomoći i druga davanja fizičkim licima koji nisu zaposleni kod isplatioca i koja po svojoj prirodi čine dohodak fizičkih lica, preko Zakonom propisanog neoporezivog iznosa na godišnjem nivou od jednog isplatioca, isplaćene zaključno sa 31. decembrom 2017. godine; nagrade i druga slična davanja fizičkim licima koja nisu zaposlena kod isplatioca, a koja proizlaze iz rada ili druge vrste doprinosa delatnosti isplatioca preko Zakonom propisanog neoporezivog iznosa na godišnjem nivou, ostvarena od jednog isplatioca, koje se isplaćuju počev od 1. januara 2018. godine, bez prava na priznavanje normiranih troškova, kada je primalac prihoda osiguran po drugom osnovu.
63100Nagrade, novčane pomoći i druga davanja fizičkim licima koji nisu zaposleni kod isplatioca i koja po svojoj prirodi čine dohodak fizičkih lica, preko Zakonom propisanog neoporezivog iznosa na godišnjem nivou od jednog isplatioca, isplaćene zaključno sa 31. decembrom 2017. godine; nagrade i druga slična davanja fizičkim licima koja nisu zaposlena kod isplatioca, a koja proizlaze iz rada ili druge vrste doprinosa delatnosti isplatioca preko Zakonom propisanog neoporezivog iznosa na godišnjem nivou, ostvarena od jednog isplatioca, koje se isplaćuju počev od 1. januara 2018. godine, bez prava na priznavanje normiranih troškova, kada primalac prihoda nije osiguran po drugom osnovu.
63200Nagrade, novčane pomoći i druga davanja fizičkim licima koji nisu zaposleni kod isplatioca i koja po svojoj prirodi čine dohodak fizičkih lica, preko Zakonom propisanog neoporezivog iznosa na godišnjem nivou od jednog isplatioca, isplaćene zaključno sa 31. decembrom 2017. godine; nagrade i druga slična davanja fizičkim licima koja nisu zaposlena kod isplatioca, a koja proizlaze iz rada ili druge vrste doprinosa delatnosti isplatioca preko Zakonom propisanog neoporezivog iznosa na godišnjem nivou, ostvarena od jednog isplatioca, koje se isplaćuju počev od 1. januara 2018. godine, bez prava na priznavanje normiranih troškova, kada je primaocu prihoda rešenjem Fonda PIO priznato pravo na prestanak plaćanja doprinosa, jer su u toku godine doprinosi plaćeni na iznos procenjene najviše godišnje osnovice doprinosa.
63300Nagrade, novčane pomoći i druga davanja fizičkim licima koji nisu zaposleni kod isplatioca i koja po svojoj prirodi čine dohodak fizičkih lica, preko Zakonom propisanog neoporezivog iznosa na godišnjem nivou od jednog isplatioca, isplaćene zaključno sa 31. decembrom 2017. godine; nagrade i druga slična davanja fizičkim licima koja nisu zaposlena kod isplatioca, a koja proizlaze iz rada ili druge vrste doprinosa delatnosti isplatioca preko Zakonom propisanog neoporezivog iznosa na godišnjem nivou, ostvarena od jednog isplatioca, koje se isplaćuju počev od 1. januara 2018. godine, bez prava na priznavanje normiranih troškova, a za koje nije propisana obaveza plaćanja doprinosa zakonom koji reguliše doprinose za obavezno socijalno osiguranje.
OVPOLBOpis vrste prihoda
99900Prihodi van radnog odnosa na koje se obaveze obračunavaju po posebnim pravilima.

 

Katalog vrste prihoda za PDPO/S I PP KDZN

PP - primalac prihoda/naknade:
1) oznaka 0 - rezidentno pravno lice;
2) oznaka 1 - nerezidentno pravno lice;
3) oznaka 2 - stalna poslovna jedinica nerezidentnog pravnog lica iz jurisdikcije sa
preferencijalnim poreskim sistemom sa Liste.
LJ - pripadnost primaoca prihoda/naknade jurisdikciji sa preferencijalnim poreskim sistemom:
1) oznaka 0 - primalac ne pripada jurisdikciji sa preferencijalnim poreskim sistemom;
2) oznaka 1 - primalac pripada jurisdikciji sa preferencijalnim poreskim sistemom.
OVP - vrsta prihoda/naknade:
1) oznaka 11 - prihod po osnovu dividendi i udela u dobiti u pravnom licu, uključujući i dividendu iz člana 35. Zakona;
2) oznaka 12 - prihod po osnovu naknada od autorskog i srodnih prava i prava industrijske
svojine;
3) oznaka 13 - prihod po osnovu kamata;
4) oznaka 14 - prihod po osnovu naknada od zakupa i podzakupa nepokretnosti i pokretnih
stvari na teritoriji Republike Srbije;
5) oznaka 15 - prihodi od izvođenja estradnog, zabavnog, umetničkog, sportskog ili sličnog
programa u Republici Srbiji;
6) oznaka 16 - prihod po osnovu usluga;
7) oznaka 23 - naknada po osnovu otkupa sekundarnih sirovina i otpada
PPS - povlašćena poreska stopa u skladu sa međunarodnim ugovorom o izbegavanju dvostrukog oporezivanja pri obračunu poreza po odbitku:
1) oznaka 0 - ne primenjuje se PPS;
2) oznaka 1 - primenjuje se PPS;
3) oznaka 2 - porez se ne plaća u Republici Srbiji, već u državi rezidentstva primaoca
prihoda/naknade.
R.br.PPL JOVPPPSOPIS VRSTE PRIHODA
Prihodi po osnovu dividendi i udela u dobiti u pravnom licu, uključujući i dividendu iz člana 35. Zakona
1.10110Prihod koji ostvaruje nerezidentno pravno lice koje nije na Listi jurisdikcija sa preferencijalnim poreskim sistemom, po osnovu dividendi i udela u dobiti u pravnom licu, uključujući i dividendu iz člana 35. Zakona, bez korišćenja povlašćene poreske stope
2.10111Prihod koji ostvaruje nerezidentno pravno lice koje nije na Listi jurisdikcija sa preferencijalnim poreskim sistemom, po osnovu dividendi i udela u dobiti u pravnom licu, uključujući i dividendu iz člana 35. Zakona, uz korišćenje povlašćene poreske stope u skladu sa UIDO
3.10112Prihod koji ostvaruje nerezidentno pravno lice koje nije na Listi jurisdikcija sa preferencijalnim poreskim sistemom, po osnovu dividendi i udela u dobiti u pravnom licu, uključujući i dividendu iz člana 35. Zakona, pri čemu se porez ne plaća u Republici, već u zemlji rezidentnosti, u skladu sa UIDO
4.11110Prihod koji ostvaruje nerezidentno pravno lice sa Liste jurisdikcija sa preferencijalnim poreskim sistemom po osnovu dividendi i udela u dobiti u pravnom licu, uključujući i dividendu iz člana 35. Zakona, bez korišćenja povlašćene poreske stope
5.21110Prihod koji ostvaruje stalna poslovna jedinica nerezidentnog pravnog lica sa Liste jurisdikcija sa preferencijalnim poreskim sistemom, po osnovu dividendi i udela u dobiti u pravnom licu, uključujući i dividendu iz člana 35. Zakona, bez korišćenja povlašćene poreske stope
Prihodi po osnovu naknada od autorskog i srodnih prava i prava industrijske svojine
6.10120Prihod koji ostvaruje nerezidentno pravno lice koje nije na Listi jurisdikcija sa preferencijalnim poreskim sistemom, po osnovu naknada od autorskog i srodnih prava i prava industrijske svojine, bez korišćenja povlašćene poreske stope
7.10121Prihod koji ostvaruje nerezidentno pravno lice koje nije na Listi jurisdikcija sa preferencijalnim poreskim sistemom, po osnovu naknada od autorskog i srodnih prava i prava industrijske svojine, uz korišćenje povlašćene poreske stope u skladu sa UIDO
8.10122Prihod koji ostvaruje nerezidentno pravno lice koje nije na Listi jurisdikcija sa preferencijalnim poreskim sistemom, po osnovu naknada od autorskog i srodnih prava i prava industrijske svojine, pri čemu se porez ne plaća u Republici, već u zemlji rezidentnosti, u skladu sa UIDO
9.11120Prihod koji ostvaruje nerezidentno pravno lice sa Liste jurisdikcija sa preferencijalnim poreskim sistemom po osnovu naknada od autorskog i srodnih prava i prava industrijske svojine, bez korišćenja povlašćene poreske stope
10.21120Prihod koji ostvaruje stalna poslovna jedinica nerezidentnog pravnog lica sa Liste jurisdikcija sa preferencijalnim poreskim sistemom, po osnovu naknada od autorskog i srodnih prava i prava industrijske svojine, bez korišćenja povlašćene poreske stope
Prihodi po osnovu kamata
11.10130Prihod koji ostvaruje nerezidentno pravno lice koje nije na Listi jurisdikcija sa preferencijalnim poreskim sistemom, po osnovu kamata, bez korišćenja povlašćene poreske stope
12.10131Prihod koji ostvaruje nerezidentno pravno lice koje nije na Listi jurisdikcija sa preferencijalnim poreskim sistemom, po osnovu kamata, uz korišćenje povlašćene poreske stope u skladu sa UIDO
13.10132Prihod koji ostvaruje nerezidentno pravno lice koje nije na Listi jurisdikcija sa preferencijalnim poreskim sistemom, po osnovu kamata, pri čemu se porez ne plaća u Republici, već u zemlji rezidentnosti, u skladu sa UIDO
14.11130Prihod koji ostvaruje nerezidentno pravno lice sa Liste jurisdikcija sa preferencijalnim poreskim sistemom po osnovu kamata, bez korišćenja povlašćene poreske stope
15.21130Prihod koji ostvaruje stalna poslovna jedinica nerezidentnog pravnog lica sa Liste jurisdikcija sa preferencijalnim poreskim sistemom, po osnovu kamata, bez korišćenja povlašćene poreske stope
Prihodi po osnovu naknada od zakupa i podzakupa nepokretnosti i pokretnih stvari na teritoriji Republike
16.10140Prihod koji ostvaruje nerezidentno pravno lice koje nije na Listi jurisdikcija sa preferencijalnim poreskim sistemom, po osnovu naknada od zakupa i podzakupa nepokretnosti i pokretnih stvari na teritoriji Republike, bez korišćenja povlašćene poreske stope
17.10141Prihod koji ostvaruje nerezidentno pravno lice koje nije na Listi jurisdikcija sa preferencijalnim poreskim sistemom, po osnovu naknada od zakupa i podzakupa nepokretnosti i pokretnih stvari na teritoriji Republike, uz korišćenje povlašćene poreske stope u skladu sa UIDO
18.10142Prihod koji ostvaruje nerezidentno pravno lice koje nije na Listi jurisdikcija sa preferencijalnim poreskim sistemom, po osnovu naknada od zakupa i podzakupa nepokretnosti i pokretnih stvari na teritoriji Republike, pri čemu se porez ne plaća u Republici, već u zemlji rezidentnosti, u skladu sa UIDO
19.11140Prihod koji ostvaruje nerezidentno pravno lice sa Liste jurisdikcija sa preferencijalnim poreskim sistemom po osnovu naknada od zakupa i podzakupa nepokretnosti i pokretnih stvari na teritoriji Republike, bez korišćenja povlašćene poreske stope
20.21140Prihod koji ostvaruje stalna poslovna jedinica nerezidentnog pravnog lica sa Liste jurisdikcija sa preferencijalnim poreskim sistemom, po osnovu naknada od zakupa i podzakupa nepokretnosti i pokretnih stvari na teritoriji Republike Srbije, bez korišćenja povlašćene poreske stope
Prihodi po osnovu izvođenja estradnog, zabavnog, umetničkog, sportskog ili sličnog programa u Republici, koji nisu oporezovani kao dohodak fizičkog lica (izvođača, muzičara, sportiste i sl.) u skladu sa propisima kojima se uređuje oporezivanje dohotka građana
21.10150Prihod koji ostvaruje nerezidentno pravno lice koje nije na Listi jurisdikcija sa preferencijalnim poreskim sistemom, po osnovu izvođenja estradnog, zabavnog, umetničkog, sportskog ili sličnog programa u Republici, koji nisu oporezovani kao dohodak fizičkog lica (izvođača, muzičara, sportiste i sl.) u skladu sa propisima kojima se uređuje oporezivanje dohotka građana, bez korišćenja povlašćene poreske stope
22.10151Prihod koji ostvaruje nerezidentno pravno lice koje nije na Listi jurisdikcija sa preferencijalnim poreskim sistemom, po osnovu izvođenja estradnog, zabavnog, umetničkog, sportskog ili sličnog programa u Republici, koji nisu oporezovani kao dohodak fizičkog lica (izvođača, muzičara, sportiste i sl.) u skladu sa propisima kojima se uređuje oporezivanje dohotka građana, uz korišćenje povlašćene poreske stope u skladu sa UIDO
23.10152Prihod koji ostvaruje nerezidentno pravno lice koje nije na Listi jurisdikcija sa preferencijalnim poreskim sistemom, po osnovu izvođenja estradnog, zabavnog, umetničkog, sportskog ili sličnog programa u Republici, koji nisu oporezovani kao dohodak fizičkog lica (izvođača, muzičara, sportiste i sl.) u skladu sa propisima kojima se uređuje oporezivanje dohotka građana, pri čemu se porez ne plaća u Republici, već u zemlji rezidentnosti, u skladu sa UIDO
24.11150Prihod koji ostvaruje nerezidentno pravno lice sa Liste jurisdikcija sa preferencijalnim poreskim sistemom po osnovu izvođenja estradnog, zabavnog, umetničkog, sportskog ili sličnog programa u Republici, koji nisu oporezovani kao dohodak fizičkog lica (izvođača, muzičara, sportiste i sl.) u skladu sa propisima kojima se uređuje oporezivanje dohotka građana, bez korišćenja povlašćene poreske stope
Prihodi po osnovu pružanja usluga
25.10160Prihod koji ostvaruje nerezidentno pravno lice koje nije na Listi jurisdikcija sa preferencijalnim poreskim sistemom po osnovu naknada od usluga istraživanja tržišta, računovodstvenih i revizorskih usluga i drugih usluga iz oblasti pravnog i poslovnog savetovanja, nezavisno od mesta njihovog pružanja ili korišćenja, odnosno mesta gde će biti pružene ili korišćene, bez korišćenja povlašćene poreske stope
26.10161Prihod koji ostvaruje nerezidentno pravno lice koje nije na Listi jurisdikcija sa preferencijalnim poreskim sistemom po osnovu naknada od usluga istraživanja tržišta, računovodstvenih i revizorskih usluga i drugih usluga iz oblasti pravnog i poslovnog savetovanja, nezavisno od mesta njihovog pružanja ili korišćenja, odnosno mesta gde će biti pružene ili korišćene, uz korišćenje povlašćene poreske stope u skladu sa UIDO
27.10162Prihod koji ostvaruje nerezidentno pravno lice koje nije na Listi jurisdikcija sa preferencijalnim poreskim sistemom po osnovu naknada od usluga istraživanja tržišta, računovodstvenih i revizorskih usluga i drugih usluga iz oblasti pravnog i poslovnog savetovanja, nezavisno od mesta njihovog pružanja ili korišćenja, odnosno mesta gde će biti pružene ili korišćene, pri čemu se porez ne plaća u Republici, već u zemlji rezidentnosti, u skladu sa UIDO
28.11160Prihod koji ostvaruje nerezidentno pravno lice sa Liste jurisdikcija sa preferencijalnim poreskim sistemom po osnovu usluga, bez obzira na mesto njihovog pružanja ili korišćenja, odnosno mesto gde će biti pružene ili korišćene, bez korišćenja povlašćene poreske stope
29.21160Prihod koji ostvaruje stalna poslovna jedinica nerezidentnog pravnog lica sa Liste jurisdikcija sa preferencijalnim poreskim sistemom, po osnovu usluga bez obzira na mesto njihovog pružanja ili korišćenja, odnosno mesto gde će biti pružene ili korišćene, bez korišćenja povlašćene poreske stope
Prihodi po osnovu kapitalnog dobitka ostvaren prodajom nepokretnosti
30.10170Prihod koji ostvaruje nerezidentno pravno lice koje nije na Listi jurisdikcija sa preferencijalnim poreskim sistemom po osnovu kapitalnog dobitka ostvaren prodajom nepokretnosti, bez korišćenja povlašćene poreske stope
31.10171Prihod koji ostvaruje nerezidentno pravno lice koje nije na Listi jurisdikcija sa preferencijalnim poreskim sistemom po osnovu kapitalnog dobitka ostvaren prodajom nepokretnosti, uz korišćenje povlašćene poreske stope u skladu sa UIDO
32.10172Prihod koji ostvaruje nerezidentno pravno lice koje nije na Listi jurisdikcija sa preferencijalnim poreskim sistemom po osnovu kapitalnog dobitka ostvaren prodajom nepokretnosti, pri čemu se porez ne plaća u Republici, već u zemlji rezidentnosti, u skladu sa UIDO
33.11170Prihod koji ostvaruje nerezidentno pravno lice sa Liste jurisdikcija sa preferencijalnim poreskim sistemom po osnovu kapitalnog dobitka ostvaren prodajom nepokretnosti, bez korišćenja povlašćene poreske stope
Prihodi po osnovu kapitalnog dobitka ostvaren prodajom udela u kapitalu pravnih lica
34.10180Prihod koji ostvaruje nerezidentno pravno lice koje nije na Listi jurisdikcija sa preferencijalnim poreskim sistemom po osnovu kapitalnog dobitka ostvaren prodajom udela u kapitalu pravnih lica, bez korišćenja povlašćene poreske stope
35.10181Prihod koji ostvaruje nerezidentno pravno lice koje nije na Listi jurisdikcija sa preferencijalnim poreskim sistemom po osnovu kapitalnog dobitka ostvaren prodajom udela u kapitalu pravnih lica, uz korišćenje povlašćene poreske stope u skladu sa UIDO
36.10182Prihod koji ostvaruje nerezidentno pravno lice koje nije na Listi jurisdikcija sa preferencijalnim poreskim sistemom po osnovu kapitalnog dobitka ostvaren prodajom udela u kapitalu pravnih lica, pri čemu se porez ne plaća u Republici, već u zemlji rezidentnosti, u skladu sa UIDO
37.11180Prihod koji ostvaruje nerezidentno pravno lice sa Liste jurisdikcija sa preferencijalnim poreskim sistemom po osnovu kapitalnog dobitka ostvaren prodajom udela u kapitalu pravnih lica, bez korišćenja povlašćene poreske stope
Prihodi po osnovu kapitalnog dobitka ostvaren prodajom akcija i ostalih HOV
38.10190Prihod koji ostvaruje nerezidentno pravno lice koje nije na Listi jurisdikcija sa preferencijalnim poreskim sistemom po osnovu kapitalnog dobitka ostvaren prodajom akcija i ostalih HOV, bez korišćenja povlašćene poreske stope
39.10191Prihod koji ostvaruje nerezidentno pravno lice koje nije na Listi jurisdikcija sa preferencijalnim poreskim sistemom po osnovu kapitalnog dobitka ostvaren prodajom akcija i ostalih HOV, uz korišćenje povlašćene poreske stope u skladu sa UIDO
40.10192Prihod koji ostvaruje nerezidentno pravno lice koje nije na Listi jurisdikcija sa preferencijalnim poreskim sistemom po osnovu kapitalnog dobitka ostvaren prodajom akcija i ostalih HOV, pri čemu se porez ne plaća u Republici, već u zemlji rezidentnosti, u skladu sa UIDO
41.11190Prihod koji ostvaruje nerezidentno pravno lice sa Liste jurisdikcija sa preferencijalnim poreskim sistemom po osnovu kapitalnog dobitka ostvaren prodajom akcija i ostalih HOV, bez korišćenja povlašćene poreske stope
Prihodi po osnovu kapitalnog dobitka ostvaren prodajom investicione jedinice
42.10200Prihod koji ostvaruje nerezidentno pravno lice koje nije na Listi jurisdikcija sa preferencijalnim poreskim sistemom po osnovu kapitalnog dobitka ostvaren prodajom investicione jedinice, bez korišćenja povlašćene poreske stope
43.10201Prihod koji ostvaruje nerezidentno pravno lice koje nije na Listi jurisdikcija sa preferencijalnim poreskim sistemom po osnovu kapitalnog dobitka ostvaren prodajom investicione jedinice, uz korišćenje povlašćene poreske stope u skladu sa UIDO
44.10202Prihod koji ostvaruje nerezidentno pravno lice koje nije na Listi jurisdikcija sa preferencijalnim poreskim sistemom po osnovu kapitalnog dobitka ostvaren prodajom investicione jedinice, pri čemu se porez ne plaća u Republici, već u zemlji rezidentnosti, u skladu sa UIDO
45.11200Prihod koji ostvaruje nerezidentno pravno lice sa Liste jurisdikcija sa preferencijalnim poreskim sistemom po osnovu kapitalnog dobitka ostvaren prodajom investicione jedinice, bez korišćenja povlašćene poreske stope
Prihodi po osnovu zakupa i podzakupa nepokretnosti na teritoriji Republike koji nerezidentno pravno lice ostvaruje od isplatioca koji nije dužan da obračunava, obustavlja i plaća porez po odbitku
46.10210Bruto prihod koji ostvaruje nerezidentno pravno lice koje nije na Listi jurisdikcija sa preferencijalnim poreskim sistemom po osnovu zakupa i podzakupa nepokretnosti na teritoriji Republike koji nerezidentno pravno lice ostvaruje od isplatioca koji nije dužan da obračunava, obustavlja i plaća porez po odbitku, bez korišćenja povlašćene poreske stope
47.10211Bruto prihod koji ostvaruje nerezidentno pravno lice koje nije na Listi jurisdikcija sa preferencijalnim poreskim sistemom po osnovu zakupa i podzakupa nepokretnosti na teritoriji Republike koji nerezidentno pravno lice ostvaruje od isplatioca koji nije dužan da obračunava, obustavlja i plaća porez po odbitku, uz korišćenje povlašćene poreske stope u skladu sa UIDO
48.10212Bruto prihod koji ostvaruje nerezidentno pravno lice koje nije na Listi jurisdikcija sa preferencijalnim poreskim sistemom po osnovu zakupa i podzakupa nepokretnosti na teritoriji Republike koji nerezidentno pravno lice ostvaruje od isplatioca koji nije dužan da obračunava, obustavlja i plaća porez po odbitku, pri čemu se porez ne plaća u Republici, već u zemlji rezidentnosti, u skladu sa UIDO
49.11210Bruto prihod koji ostvaruje nerezidentno pravno lice sa Liste jurisdikcija sa preferencijalnim poreskim sistemom po osnovu zakupa i podzakupa nepokretnosti na teritoriji Republike koji nerezidentno pravno lice ostvaruje od isplatioca koji nije dužan da obračunava, obustavlja i plaća porez po odbitku, bez korišćenja povlašćene poreske stope
Prihodi po osnovu zakupa i podzakupa pokretnih stvari na teritoriji Republike koji nerezidentno pravno lice ostvaruje od isplatioca koji nije dužan da obračunava, obustavlja i plaća porez po odbitku
50.10220Bruto prihod koji ostvaruje nerezidentno pravno lice koje nije na Listi jurisdikcija sa preferencijalnim poreskim sistemom po osnovu zakupa i podzakupa pokretnih stvari na teritoriji Republike koji nerezidentno pravno lice ostvaruje od isplatioca koji nije dužan da obračunava, obustavlja i plaća porez po odbitku, bez korišćenja povlašćene poreske stope
51.10221Bruto prihod koji ostvaruje nerezidentno pravno lice koje nije na Listi jurisdikcija sa preferencijalnim poreskim sistemom po osnovu zakupa i podzakupa pokretnih stvari na teritoriji Republike koji nerezidentno pravno lice ostvaruje od isplatioca koji nije dužan da obračunava, obustavlja i plaća porez po odbitku, uz korišćenje povlašćene poreske stope u skladu sa UIDO
52.10222Bruto prihod koji ostvaruje nerezidentno pravno lice koje nije na Listi jurisdikcija sa preferencijalnim poreskim sistemom po osnovu zakupa i podzakupa pokretnih stvari na teritoriji Republike koji nerezidentno pravno lice ostvaruje od isplatioca koji nije dužan da obračunava, obustavlja i plaća porez po odbitku, pri čemu se porez ne plaća u Republici, već u zemlji rezidentnosti, u skladu sa UIDO
53.11220Bruto prihod koji ostvaruje nerezidentno pravno lice sa Liste jurisdikcija sa preferencijalnim poreskim sistemom po osnovu zakupa i podzakupa pokretnih stvari na teritoriji Republike koji nerezidentno pravno lice ostvaruje od isplatioca koji nije dužan da obračunava, obustavlja i plaća porez po odbitku, bez korišćenja povlašćene poreske stope
Naknada po osnovu otkupa sekundarnih sirovina i otpada
54.00230Naknada koja se isplaćuje rezidentnom pravnom licu po osnovu otkupa sekundarnih sirovina i otpada, bez korišćenja povlašćene poreske stope
55.10230Naknada koja se isplaćuje nerezidentnom pravnom licu koje nije na Listi jurisdikcija sa preferencijalnim poreskim sistemom, po osnovu otkupa sekundarnih sirovina i otpada, bez korišćenja povlašćene poreske stope
56.10232Naknada koja se isplaćuje nerezidentnom pravnom licu koje nije na Listi jurisdikcija sa preferencijalnim poreskim sistemom po osnovu otkupa sekundarnih sirovina i otpada, pri čemu se porez ne plaća u Republici Srbiji, već u zemlji rezidentnosti, u skladu sa UIDO
57.11230Naknada koja se isplaćuje nerezidentnom pravnom licu sa Liste jurisdikcija sa preferencijalnim poreskim sistemom po osnovu otkupa sekundarnih sirovina i otpada, bez korišćenja povlašćene poreske stope