Najniža i najviša osnovica doprinosa za 2019.g. ( 23.921 din. /341.725 din)

Najniža i najviša osnovica doprinosa u 2019. godini

U „Službenom  glasniku RS“, broj 104 od 28.12.2018. godine objavljen je podatak o najnižoj i najvišoj osnovici doprinosa za 2019. godinu.

Nove osnovice doprinosa važe od 1. januara do 31. decembra 2019. godine.

Najniža osnovica doprinosa za 2019. iznosi

23.921 dinar

Najviša osnovica doprinosa za 2019. iznosi

341.725 dinara

Tabelu sa istorijskim podacima osnovica za obračun doprinosa za obavezno socijalno osiguranje pogledajte ovde.

Najniža i najviša osnovica doprinosa se određuju jednom godišnje na osnovu prosečne mesečne zarade isplaćene u periodu od novembra prethodne godine do oktobra tekuće godine.